Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTIMATLI24S)
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTIMATLI23S)
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTIMATLI22S)
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MATLI21SLTI)
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MATLI20SLTI)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson sisältö:
- tiimiytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Opiskelija osaa:
· toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
· tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
· laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
· antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Oppimisympäristö

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- tiimiytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Opiskelija osaa:
· toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
· tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
· laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
· antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Arviointimenetelmät

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kallioniemi
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Yhteiset tapaamiset lukujärjestyksen mukaan. Yksilö- ja pienryhmätapaamiset erikseen sovittuina aikoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijan työtä

Sisältö

opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI21S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O36

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa:

-markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
-syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
-hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
-arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:

- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mika Nikula
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tervetuloa perehtymään esihenkilötyön ja johtamisen maailmaan! Tämä opintojakso on aiheen peruskurssi. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin palautettavista essee- ja oppimistehtävistä sekä itsenäisesti oppimisalustalla suoritettavista tehtävistä. Pari- ja ryhmätehtäviä tehdään vuorovaikutteisissa lähisessioissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähisessiot lukujärjestyksen mukaan. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua. Lähisessiot pidetään kampuksella. Opetusaikataulu TimeEdit/eLAB.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta).
Muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.
Vapaavalintainen muu johtamisen ja esihenkilötyön kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta.

Työelämäyhteistyö

Lähisessioissa ratkaistaan työelämätilanteita mm. case-tehtävien avulla. Vierailijat mahdollisuuksien mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtäviä ja kirjatentti.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella, verkko-oppimisalusta Moodle, työskentely yksin sekä parin ja ryhmän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti. Tehtävien aikataulu annetaan ensimmäisen lähisession yhteydessä.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

• Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
• Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
• Sosiaalinen vastuullisuus lähiesihenkilötyössä
• Työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet
• Itsensä johtaminen ja esihenkilönä kasvaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan, esihenkilötyön tai johtamisen opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita tai ei ole palauttanut vaadittuja tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin osaamista ei ole pystytty arvioimaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja ja reflektoida toimintaa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kallioniemi
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisessa hallinnossa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelun laajuus liiketalouden tutkintokoulutuksissa on 30 opintopistettä. Se vastaa 20 viikkoa opintoihisi liittyvää työtä, joka voi jakautua yhteen tai useampaan jaksoon. Vähintään puolet harjoittelusta täytyy olla soveltavaa, ammatillista harjoittelua.

Lisätiedot harjoittelusta eLAbista tai Moodlesta, sekä harjoitteluohjaajalta tai tutoropettajalta.

Ajoitus ja läsnäolo

Katso lisätiedot Moodlesta

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan yrityksissä, joiden kanssa solmitaan erillinen harjoittelusopimus. Ks. lisätiedot Moodlesta.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

30op = 750 tuntia = 20 viikkoa = 5kk

Sisältö

Harjoittelun osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön.

Arviointimenetelmät

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee raportoida (kirjallisesti/visuaalisesti/videotallenteena) suoritetusta harjoittelusta. Raportti on yhteenveto toteutuneesta harjoittelusta ja se tehdään erikseen jokaisesta harjoittelusuhteesta. Harjoitteluraportissa osoitetaan perehtyneisyys harjoittelupaikkaan ja harjoittelun aikaisiin tehtäviin sekä analysoidaan omaa oppimista ja oppimisprosessia. Raportointi tehdään oman yksikön ohjeiden mukaisesti. Hyväksytty harjoittelu kirjataan Peppiin merkinnällä ”hyväksytty”.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 44

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Derek Mitchell
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI21S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 21S Lahti
 • KKIE22LABH
  Kieli- ja viestintäopinnot 2022-2023, LAB
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Students are able to
- communicate in a professional manner both orally and in writing in careers in the travel, tourism and hospitality industries
- use and apply industry-specific English vocabulary in a variety of customer service situations
- understand how cultural differences affect global communication and customer service

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is taught in class.

The focus is on developing oral skills and honing writing skills needed while working in the field of tourism.

Assignments will be done both individually and in groups, and often will include both written and spoken parts.

Ajoitus ja läsnäolo

Spring term of 2023. Regular attendance on at least 80% of the lessons is required. The course will require cooperation and teamwork, freeloading will not be tolerated.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material provided by the teacher through Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

To be discussed on a case-by-case basis.

Oppimisympäristö

In-class lessons, assignments and theory material through Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS, equivalent to 135 hours of work. 14 lessons (á 90 minutes) throughout the spring term.

Sisältö

Current topics of relevance to the hospitality field:

- business correspondence (using formal language, dealing with complaints, responding to customers’ reviews, writing memos for the staff, etc.)

- managing your staff (communication with your employees)

- events organization (event management, stages of event planning, communication with vendors)

- booking policies (reservation terms and cancellation policy; responding to cancellation requests; explaining the terms of package holidays)

- business meetings and negotiations (negotiating with vendors; professional meetings with your staff)

In addition to the above, a student is expected to participate in the group project.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

The course is taught at a B2 level according to the Common European Framework. 

Arviointimenetelmät

The course is evaluated on the basis of continuous assessment.

Active participation in all course activities impacts the course grade.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student fails to complete one or more of the required assignments.
The teacher is unable to understand what the student is attempting to say in their writing or speech.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student has a satisfactory knowledge of the course content.

The speech is understandable with some difficulty to follow. Interaction is mostly missing. The speech is hesitant, pauses are rather long and pronunciation mistakes sometimes make it hard to understand the message. The student uses only basic structures and makes some mistakes.

Written communication consists of simple expressions and there are plentiful mistakes. The language is clumsy, but the message is delivered.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student has a good knowledge of the course content.

The student communicates in English well, interacts adequately and uses means of nonverbal communication. The speech is fairly easy to follow. The speech is fluent and clear, but pauses, hesitations and pronunciation mistakes may occur.

Written communication is quite fluent, clear and mostly correct. The structures and professional vocabulary are adequate to deliver the message. Minor mistakes occur concerning the genre and/or style.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student has an excellent knowledge of the course content.

The student communicates in excellent English. Interaction is very skilful, and nonverbal communication effectively supports spoken words. The speech is targeted, extremely logical, relevant and consistent. The speech (language, pronunciation and intonation) is fluent, clear, accurate and naturally paced.

Written communication is very fluent and versatile. The student uses varied structures and extensive professional vocabulary, making occasional mistakes only in the most complex structures. The student can deliver the message effortlessly in the appropriate, genre-specific style.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Matti Mäkelä
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Students are able to
- communicate in a professional manner both orally and in writing in careers in the travel, tourism and hospitality industries
- use and apply industry-specific English vocabulary in a variety of customer service situations
- understand how cultural differences affect global communication and customer service

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is taught through online lessons via Zoom but also features independent learning and online assignments.

The focus is on developing oral skills and honing writing skills needed while working in the field of tourism.

Assignments will be done both individually and in groups, and will include both written and spoken tasks.

Ajoitus ja läsnäolo

Spring term of 2024. Regular attendance on at least 80% of the lessons is required. The course will require cooperation and teamwork, freeloading will not be tolerated. Most of the lessons will be held online through Zoom, but the teacher will attempt to organize a few in-class lessons on the Lahti campus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material provided by the teacher through Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

To be discussed on a case-by-case basis.

Oppimisympäristö

Online lessons through Zoom, assignments and theory material through Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS, equivalent to 135 hours of work. 10 lessons (á 90 minutes) throughout the spring term (this number may change a little in the planning process, detailed information will be provided at the start of the course.

Sisältö

Topics of the course include:

- business correspondence (using formal language, dealing with complaints, responding to customers’ reviews, writing memos for the staff, etc.)
- managing your staff (communication with your employees)
- events organization (event management, stages of event planning, communication with vendors)
- booking policies (reservation terms and cancellation policy; responding to cancellation requests; explaining the terms of package holidays)
- business meetings and negotiations (negotiating with vendors; professional meetings with your staff)

On the course students will invent a hypothetical hotel which also provides serivces in the restaurant and tourism fields. The assignments on the course will be completed from the point of view of the student's own company.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

The course is taught at a B2 level according to the Common European Framework. 

Arviointimenetelmät

The course is evaluated on the basis of continuous assessment.

Active participation in all course activities impacts the course grade.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student fails to complete one or more of the required assignments.
The teacher is unable to understand what the student is attempting to say in their writing or speech.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student has a satisfactory knowledge of the course content.

The speech is understandable with some difficulty to follow. Interaction is mostly missing. The speech is hesitant, pauses are rather long and pronunciation mistakes sometimes make it hard to understand the message. The student uses only basic structures and makes some mistakes.

Written communication consists of simple expressions and there are plentiful mistakes. The language is clumsy, but the message is delivered.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student has a good knowledge of the course content.

The student communicates in English well, interacts adequately and uses means of nonverbal communication. The speech is fairly easy to follow. The speech is fluent and clear, but pauses, hesitations and pronunciation mistakes may occur.

Written communication is quite fluent, clear and mostly correct. The structures and professional vocabulary are adequate to deliver the message. Minor mistakes occur concerning the genre and/or style.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student has an excellent knowledge of the course content.

The student communicates in excellent English. Interaction is very skilful, and nonverbal communication effectively supports spoken words. The speech is targeted, extremely logical, relevant and consistent. The speech (language, pronunciation and intonation) is fluent, clear, accurate and naturally paced.

Written communication is very fluent and versatile. The student uses varied structures and extensive professional vocabulary, making occasional mistakes only in the most complex structures. The student can deliver the message effortlessly in the appropriate, genre-specific style.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mia Ekman
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Linkki kurssikuvaukseen:
https://echo360.org.uk/media/0888f7d5-aab8-4a4f-a59f-6b2e4cb8ee68/public

Ajoitus ja läsnäolo

Opetusta lukujärjestyksen mukaan, itsenäinen opiskelu ja harjoittelu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit ja muu oheismateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintamahdollisuudet

Mahdollisuus uusia tentti.

Oppimisympäristö

Lähiopetus ja Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan osallistuminen opetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Johdon laskentatoimen tehtävät, kustannukset, kannattavuuslaskenta, tuote-ja asiakaskannattavuus ja kustannusperusteinen hinnoittelu.
Budjetointijärjestelmät, osa- ja pääbudjetit, tarkkailulaskelmat ja kassabudjetointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Taloushallinto, Työvälineosaaminen.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset sisäisen laskentatoimen käsitteet ja osaa yksittäisiä kustannus- ja kannattavuuslaskentamenetelmiä.
Opiskelija tuntee keskeiset budjetoinnin käsitteet ja osaa laatia yksinkertaisen budjetin (osabudjetin).

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset sisäisen laskentatoimen käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen ja hallitsee keskeiset asiat kustannus- ja kannattavuuslaskennassa ja hinnoittelussa.
Opiskelija tuntee keskeiset budjetoinnin käsitteet ja ymmärtää budjetointiprosessin. Osaa laatia vuosibudjettia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee sisäisen laskentatoimen käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen ja hallitsee kustannuslaskenta-, kannattavuuslaskenta- ja hinnoittelumenetelmä tsekä osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Opiskelija tuntee budjetoinnin käsitteet, ymmärtää budjetointiprosessin ja budjetoinnin yrityksen ohjausvälineenä. Osa laatia itsenäisesti toimivan pienen yrityksen vuosibudjetin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy luentomateriaalia ja viikkoharjoitukset. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/viikko.

Kurssilla on kaksi suoritustapaa:
Tapa 1: Osallistuminen opetukseen, tehtävien palautus joka viikko ja 2 välikoetta.
Tapa 2: Tehtäväpaketin palauttaminen kurssin lopussa ja lopputentti. Tämä tapa soveltuu itsenäiseen opiskeluun.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 2. Toteutustavalla 1 on luennoilla läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Pösö: Liike-elämän matematiikka/EDITA; viimeisin painos. Kirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa noin 7 viikon ajan.

Sisältö

- Verotus
- Katetuotto ja kannattavuus
- Valuutat
- Indeksit
- Yksinkertainen korkolasku
- Koronkorko
- Jaksolliset suoritukset
- Rahoituslaskelmat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

EDELTÄVÄ OSAAMINEN: Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö. Mikäli opiskelijalla on puutteita edellämainituissa taidoissa, suositellaan kertaamiseen opintojaksoa Liiketalouden matematiikan perusteet.

Arviointimenetelmät

Arviointi tehdään yksilöarviointina.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti ratkaistut laskuharjoitustehtävät ja tentti/tentit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan laskuharjoitustehtävien ja tentin avulla. (Alle 50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista tärkeimpiä talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia. (50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa osaamistaan käytännön tilanteisiin tärkeimpien aihealueiden osalta. (70 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista laajasti talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa asiantuntevasti ja perustellen osaamistaan käytännön tilanteisiin. (90 % pisteistä)

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marja Antikainen
 • Kirsi Kallioniemi
 • Lari-Pekka Ruotsi
 • Ilkka Lehtola
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento
 • Tentti 1
 • Opintokäynti/ekskursio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-hahmottaa matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan kokonaisuutena
-kuvata alan eri toimintojen ja sisältöjen merkityksen asiakkaan kokemuksessa
-osaa mallintaa asiakkaan kokemuksen
-arvioida ja kehittää omaa palveluosaamistaan alalle ominaisissa tilanteissa
-toimia tuloksellisesti osana asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta sen eri vaiheissa
-selittää alalle ominaisia työtehtäviä ja toimintoja koskevat lait ja asetukset ja turvallisuuden merkityksen alalla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
-hahmottaa matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan kokonaisuutena
-kuvata alan eri toimintojen ja sisältöjen merkityksen asiakkaan kokemuksessa
-osaa mallintaa asiakkaan kokemuksen
-arvioida ja kehittää omaa palveluosaamistaan alalle ominaisissa tilanteissa
-toimia tuloksellisesti osana asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta sen eri vaiheissa
-selittää alalle ominaisia työtehtäviä ja toimintoja koskevat lait ja asetukset ja turvallisuuden merkityksen alalla.

Opintojakso käynnistää alan opinnot. Opintojaksolla perehdytään matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalaan sekä ohjelmapalveluihin ja tapahtumiin eri näkökulmista. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa ja verkossa.

Opintojaksolla opiskelijat tekevät kaksi alaan liittyvää oppimistehtävää ryhmissä. Toinen liittyy oppimistehtävä liittyy matkailuun ja toinen hitelli- ja ravintola-alaan. Lisäksi opiskelijat suorittavat ns. pikkutehtäviä tuntien puitteissa ja täydentävät niitä omalla ajallaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus 29.8. - 31.12.2023.
Lähiopetukseen osallistuminen auttaa opintojakson suorittamista. Opintojakson lähiopetusta ei nauhoiteta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle oppimisympäristön materiaali ja opettajan osoittama muu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan ja vieraillaan mahdollisuuksien mukaan alan yrityksissä.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla lähiopetusta, verkkoluentoja, webinaareja sekä itsenäistä työskentelyä ja ryhmässä työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 10 op on opiskelijan työtä 270 h.
Opintojaksolla on lähiopetusta, verkko-opetusta tai webinaareja, vierailuja yhteensä 170 h. Opiskelijan itsenäistä tai ryhmässä työskentelyä opintojaksolla on 100 h. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu mm. opintojakson materiaaleihin tutustuminen, valmistautuminen alkoholipassin tenttiin ja muut tiedonhaku.

Sisältö

Opintojakso antaa kokonaiskuvan vieraanvaraisuusalasta: matkailusta-, majoituksesta-, ravintolasta- sekä ohjelmapalveluista ja tapahtumista. Opiskelija perehtyy asiakaspalveluun ja asiakkuuksiin sekä alan toimintaympäristöihin ja organisoitumiseen. Opiskelija suorittaa tai päivittää alkoholipassin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ei ole edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla ryhmässä oppimistehtävien 1. matkailusta ja 2. hotelli- ja ravintola-alan (2 kpl) arviointi asteikolla 1-5.
Lisäksi opintojakson suoritus edellyttää:
Alkoholipassin suorittaminen hyväksytysti
Opintojaksoon liittyvien muiden tehtävien (pikkutehtävien) hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0) Oppimistehtävät eivät ole tavoitteiden mukaisia ja raportissa ei tule esiin ohjeen
mukaisia sisältöjä. Raportista ei käy ilmi matkailu-, ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilannetta.

Tuntien pikkutehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tyydyttävä (2, 1): Oppimistehtävissä on noudatettu osittain ja vain vähän annettuja ohjeita.
Raporttien sisältö vastaa osittain ja vain vähän annettuja ohjeita. Raporttien sisällöstä käy ilmi
osittain ja vain vähän matkailu-, ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilannetta.

Tuntien pikkutehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä (4,3): Oppimistehtävässä on noudatettu osittain annettuja ohjeita ja raporttien sisällöt ovat osittain annettujen ohjeiden mukainen. Raporttien sisällöstä käy ilmi osittain matkailu-,
ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilannetta.

Tuntien pikkutehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kiitettävä (5): Oppimistehtävässä on noudatettu annettuja ohjeita ja raporttien sisältö on
annettujen ohjeiden mukainen. Raporttien sisällöstä käy ilmi matkailu-, ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilanne.

Tuntien pikkutehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mika Nikula
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Salpausselän kisat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Salpausselän kisat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-kuvata toimintokohtaisesti liiketoiminta- ja palvelukonseptin sekä sen keskeiset ominaispiirteet
-muodostaa kokonaiskuvan matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
-toimia matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksen henkilöstölle ominaisissa operatiivisissa työ- ja palvelutehtävissä myynnillisenä ja vastuullisena asiakaspalvelijana alan turvallisuus- ja laatustandardeja noudattaen
-kuvata matkailu-, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan ydintoiminnot
-hahmottaa alan ajankohtaisia kysymyksiä ja kehityssuuntia sekä alan kansantaloudellisen merkityksen

- mallintaa matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintaa / palveluja asiakkaan näkökulmasta
- arvioida omaa oppimistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata toimintokohtaisesti liiketoiminta- ja palvelukonseptin sekä sen keskeiset ominaispiirteet
- muodostaa kokonaiskuvan matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
- toimia matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksen henkilöstölle ominaisissa operatiivisissa työ- ja palvelutehtävissä myynnillisenä ja vastuullisena asiakaspalvelijana alan turvallisuus- ja laatustandardeja noudattaen
- kuvata matkailu-, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan ydintoiminnot
- hahmottaa alan ajankohtaisia kysymyksiä ja kehityssuuntia sekä alan kansantaloudellisen merkityksen
- mallintaa matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintaa / palveluja asiakkaan näkökulmasta
- arvioida omaa oppimistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Opintojakso muodostuu syventävästä tapahtuma- ja matkailualan teoriaopetuksesta, työskentelystä tapahtumassa, webinaareista sekä asiantuntijaluennoista. Opintojakso toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Opintojakso sisältää vierailuja, itsenäistä opiskelua ja ryhmässä työstettäviä tehtäviä. Opintojaksolla opiskelija pääsee suunnittelemaan ja kokemaan palvelun tuottamista teoriassa ja käytännössä.
Tänä vuonna opintojakson oppimisympäristönä on Salpausselän kisat, jossa opiskelijat työskentelevät noin 8-10 päivää. Kisoilla työskenneltävä ajanjakso on 26.2.- 4.3.2024.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelija osallistuu aktiivisesti teoriaopetukseen ja tekee annetut yksilö- ja ryhmätehtävät. Opintojaksoon sisältyy mahdollisesti intensiiviviikko, jolla tehdään työelämän kehittämistehtävä.

Lisäksi opiskelija työskentelee noin 80 tuntia tapahtumassa (Salpausselän kisat) maaliskuussa 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla opettajien osoittama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson teoriaosuudessa perehdytään asiakaskokemukseen ja palveluun aitojen työelämän edustajien kautta.

Restonomiopintojen ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluu yksi pakollinen käytännön yritysjakso, mikä tänä vuonna toteutetaan yhdessä Salpauselän kisojen kanssa. Jaksolla pääset tutustumaan tapahtuman järjestämiseen ja tekemään alalle ominaisia työtehtäviä - oppimaan käytännössä. Tapahtumassa luot kontakteja ja verkostoidut eri toimijoiden kanssa.

Yritysjakson kokonaiskuormittavuus on 5 op eli noin 135 tuntia opiskelijan työtä raportointeineen. Yritysjaksoon kuuluu työskeskentely Salpausselän kisoissa, omatoiminen messukäynti ja yritysvierailut. Yrityksen osoittamien töiden lisäksi on tärkeätä, että pääset havainnoimaan ja soveltamaan käytännössä opintojaksoilla oppimiasi asioita. Yritysjakson päätteeksi peilaat reportissa oppimaasi ja reflektoit oman ammattitaitosi vahvistumista.

Uusintamahdollisuudet

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristöinä ovat kampus- ja verkkoympäristö sekä alan yritykset ja tapahtumat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 10 op, 270 h, josta teoriaopetuksen osuus ja tehtävät, 5 op, 135 h.

Yritysjakson osuus 5 op, 135 h. Yritysjaksoon kuuluu työskeskentely Salpausselän kisoissa, omatoiminen messukäynti ja yritysvierailut sekä raportointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävänä osaamisena hyväksytysti suoritettu Palvelukokemusta luomassa opintojakso.

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät:
- opettajien arviointi
- itse- ja vertaisarviointi

Arvioinnin perusteet:
A) Tiedollinen ja tiedonhankintaosaaminen
B) Taidollinen osaaminen oman alan ongelmanratkaisuun liittyen
C) Vastuullisuus ja ryhmäosaaminen sekä sitoutuminen

Vaatimukset:
- Aktiivinen osallistuminen opetukseen
- Ryhmätyötehtävät ja harjoitukset tunneilla ja osin myös tuntien välillä
- Itsenäinen työskentely
- Itsearviointi
- Työskentely Salpauselän kisoissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä omaa alaa koskevaa tietoa.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa toimintaympäristöstä.
Opiskelija osaa tunnistaa oman alan tietoa rajatuista teemoista.
Opiskelija on tehnyt vaaditut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 1 lisäksi:
Opiskelija osaa perustella oman alan toimintaympäristönmuutoksia tiedon avulla.
Opiskelija osaa perustella ja arvioida eri menetelmien ja käytäntöjen soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa tietoa omaan alaan liittyen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tasojen 1 ja 3 lisäksi:
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tietolähteiden soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida menetelmien ja työkalujen toimivuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa, jäsentää ja kriittisesti arvioida tietoa oman alan toimintaympäristöstä.
Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä ja tietoa toimintaympäristöstä itsenäisesti, kekseliäästi ja ammattimaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 16.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Leino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata taloushallinnon keskeisimmät tehtävät ja prosessit osana yritystoimintaa.
- tehdä yrityksen kirjanpitoa ja laatia tuloslaskelman ja taseen.
- arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet.
- lukea yrityksen tilinpäätöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

-Lähiopetus
-Tehtävät
-Tentti

Ajoitus ja läsnäolo

- Lähiopetus lukujärjestyksen mukaan.
- Lähiopetukseen osallistuminen vahvasti suositeltavaa, sillä kurssin oppimisen on tarkoitus tapahtua lähes pelkästään lähiopetuksessa
- Tehtävien palautukset kurssin aikana tehtävien palautusohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-Moodlen materiaali
-Omat muistiinpanot
-Muut erikseen ilmoitettavat materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Uusintamahdollisuudet

Varsinaisen tentin jälkeen

Oppimisympäristö

Lähiopetus
Moodle

Sisältö

- Johdanto taloushallintoon
- Tilinpäätös ja sen lukeminen
- Arvonlisäverotuksen perusteet (ALV)
- kirjanpidon perusteet
- Muut kurssin tavoitteisiin liittyvät sisällöt.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei ennakkovaatimuksia osaamisesta

Arviointimenetelmät

Tentti ja tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija hallitsee alle 50 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 50 % - 59 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 70 % - 79 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 90 - 100 % kurssin sisällöstä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna-Mari Karhinen
Ryhmät
 • LLTIMATLI21S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 21S Lahti
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Tapahtumaprojekti – opintojakso on kokonaisuudessaan toiminnallinen, jossa voit työskennellä valitsemassasi tapahtumassa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija toimii tapahtumaprojekteissa tehden tapahtumatuotannon eri osa-alueita.

Ajoitus ja läsnäolo

Tapahtumat vaativat läsnäoloa.

Arviointimenetelmät

Tapahtumaprojekteja voidaan toteuttaa osana seuraavia kursseja: Tapahtumien maailma 5 op Opintopisteitä tapahtumaprojekti kurssista saatavilla 1-5 op.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mika Nikula
 • Hanna-Mari Karhinen
Ryhmät
 • LLTIMATLI21S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 21S Lahti
 • LLABTO24-25
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Liiketoimintayksikkö
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Tapahtumaprojekti – opintojakso on kokonaisuudessaan toiminnallinen, jossa voit työskennellä valitsemassasi tapahtumassa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija toimii tapahtumaprojekteissa tehden tapahtumatuotannon eri osa-alueita.

Ajoitus ja läsnäolo

Tapahtumat vaativat läsnäoloa.

Arviointimenetelmät

Tapahtumaprojekteja voidaan toteuttaa osana seuraavia kursseja: Tapahtumien maailma 5 op Opintopisteitä tapahtumaprojekti kurssista saatavilla 1-5 op.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmätyöt (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI21S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 21S Lahti
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Ryhmätyöt

Osaamistavoitteet

Tapahtumien maailma- opintojaksolla tutustut monipuolisesti tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen:
-pääset perehtymään tapahtumatuotannon perusteisiin kulttuuritapahtumien, messujen ja livetapahtumien parissa.
-saat perustiedot lupaprosesseista, tapahtuman ennakkovalmisteluista, läpimenosta ja itse tapahtuman toteuttamisesta
-pääset syventämään ymmärrystäsi ja osaamistasi tapahtumien tekemisestä oikeissa tapahtumissa.

Osaamistavoitteet:
-opiskelija osaa suunnitella ja konseptoida tapahtuman
-opiskelija osaa tuotteistaa ja toteuttaa tapahtuman käytännössä
-opiskelija osaa huomioida toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet
-työskennellä tapahtumatiimissä

Kurssi muodostuu tietoperustaisesta osasta lähiopetuksessa ja tapahtumien tekemiseen liittyvästä osasta. Teoriaosuudessa käydään läpi tapahtumien lupaprosessit, tapahtumien eri muodot, elämyksellisyys sekä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Kurssin aikana opiskelija pääsee tekemään tapahtumatuotantoa. Tapahtumat voivat olla kulttuuri-, liikunta-, messu-, tai yritystapahtumia.

Tämän kurssin lisäksi tulee valita toteutus Tapahtumaprojektit 5 op.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tapahtumien maailma- opintojaksolla tutustut monipuolisesti tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen:
-pääset perehtymään tapahtumatuotannon perusteisiin kulttuuritapahtumien, messujen ja livetapahtumien parissa.
-saat perustiedot lupaprosesseista, tapahtuman ennakkovalmisteluista, läpimenosta ja itse tapahtuman toteuttamisesta
-pääset syventämään ymmärrystäsi ja osaamistasi tapahtumien tekemisestä oikeissa tapahtumissa.

Osaamistavoitteet:
-opiskelija osaa suunnitella ja konseptoida tapahtuman
-opiskelija osaa tuotteistaa ja toteuttaa tapahtuman käytännössä
-opiskelija osaa huomioida toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet
-työskennellä tapahtumatiimissä

Kurssi muodostuu tietoperustaisesta osasta lähiopetuksessa ja tapahtumien tekemiseen liittyvästä osasta. Teoriaosuudessa käydään läpi tapahtumien lupaprosessit, tapahtumien eri muodot, elämyksellisyys sekä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Kurssin aikana opiskelija pääsee tekemään tapahtumatuotantoa. Tapahtumat voivat olla kulttuuri-, liikunta-, messu-, tai yritystapahtumia.

Tämän kurssin lisäksi tulee valita toteutus Tapahtumaprojektit 5 op.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin teoriaosuus tapahtuu lähiopetuksena. Tapahtumiin osallistuminen vaatii läsnäolon.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opiskelija voi sopia ohjaajan kanssa jos haluaa suorittaa tapahtuman toteuttamisen jossakin muussa tapahtumaprojektissa.

Oppimisympäristö

Kurssin teoriaosuus tapahtuu lähiopetuksena. Tapahtumiin osallistuminen vaatii läsnäolon.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot järjestetään kerran viikossa kampuksella (2-4h). Kurssin aikana järjestetään tapahtuma, jossa opiskelija on mukana

Sisältö

Tapahtumien maailma- opintojaksolla tutustut monipuolisesti tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen:
-pääset perehtymään tapahtumatuotannon perusteisiin kulttuuritapahtumien, messujen ja livetapahtumien parissa.
-saat perustiedot lupaprosesseista, tapahtuman ennakkovalmisteluista, läpimenosta ja itse tapahtuman toteuttamisesta
-pääset syventämään ymmärrystäsi ja osaamistasi tapahtumien tekemisestä oikeissa tapahtumissa.

Osaamistavoitteet:
-opiskelija osaa suunnitella ja konseptoida tapahtuman
-opiskelija osaa tuotteistaa ja toteuttaa tapahtuman käytännössä
-opiskelija osaa huomioida toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet
-työskennellä tapahtumatiimissä

Kurssi muodostuu tietoperustaisesta osasta lähiopetuksessa ja tapahtumien tekemiseen liittyvästä osasta. Teoriaosuudessa käydään läpi tapahtumien lupaprosessit, tapahtumien eri muodot, elämyksellisyys sekä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Kurssin aikana opiskelija pääsee tekemään tapahtumatuotantoa. Tapahtumat voivat olla kulttuuri-, liikunta-, messu-, tai yritystapahtumia.

Tämän kurssin lisäksi tulee valita toteutus Tapahtumaprojektit 5 op

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijan ei tarvitse tietää mitään tapahtumien tekemisestä. Perustiedot annetaan kurssin edetessä.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu opiskelijoiden oppimiselle:
a)tiedot ja tiedonhaku
b) käytännön taidot
c) vastuullisuus ja tiimityöskentely

Arviointi perustuu:

70% tapahtuma 30% teoriaosuuden läsnäolo sekä tehtävät. Opintojaksolla käytetään luennoitsijan, itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mika Nikula
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • 3D-mallinnus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmätyöskentely/ohjaus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI21S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 21S Lahti
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • 3D-mallinnus
 • Ryhmätyöskentely/ohjaus

Osaamistavoitteet

Tapahtumien maailma- opintojaksolla tutustut monipuolisesti tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen:
-pääset perehtymään tapahtumatuotannon perusteisiin kulttuuritapahtumien, messujen ja livetapahtumien parissa.
-saat perustiedot lupaprosesseista, tapahtuman ennakkovalmisteluista, läpimenosta ja itse tapahtuman toteuttamisesta
-pääset syventämään ymmärrystäsi ja osaamistasi tapahtumien tekemisestä oikeissa tapahtumissa.

Osaamistavoitteet:
-opiskelija osaa suunnitella ja konseptoida tapahtuman
-opiskelija osaa tuotteistaa ja toteuttaa tapahtuman käytännössä
-opiskelija osaa huomioida toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet
-työskennellä tapahtumatiimissä

Kurssi muodostuu tietoperustaisesta osasta lähiopetuksessa ja tapahtumien tekemiseen liittyvästä osasta. Teoriaosuudessa käydään läpi tapahtumien lupaprosessit, tapahtumien eri muodot, elämyksellisyys sekä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Kurssin aikana opiskelija pääsee tekemään tapahtumatuotantoa. Tapahtumat voivat olla kulttuuri-, liikunta-, messu-, tai yritystapahtumia.

Tämän kurssin lisäksi tulee valita toteutus Tapahtumaprojektit 5 op.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tapahtumien maailma -opintojaksolla tutustut monipuolisesti tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen:
-pääset perehtymään tapahtumatuotannon perusteisiin kulttuuritapahtumien, messujen ja live-tapahtumien parissa.
-saat perustiedot lupaprosesseista, tapahtuman ennakkovalmisteluista, läpimenosta ja itse tapahtuman toteuttamisesta
-pääset syventämään ymmärrystäsi ja osaamistasi tapahtumien tekemisestä oikeissa tapahtumissa.

Osaamistavoitteet:
- opiskelija osaa suunnitella ja konseptoida tapahtuman
- opiskelija osaa tuotteistaa ja toteuttaa tapahtuman käytännössä
- opiskelija osaa huomioida toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet
- työskennellä tapahtumatiimissä

Kurssi muodostuu tietoperustaisesta osasta lähiopetuksessa ja tapahtumien tekemiseen liittyvästä osasta. Teoriaosuudessa käydään läpi tapahtumien tapahtumien eri muodot, elämyksellisyys sekä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet sisältäen lupaprosessit, turvallisuusajattelun ja vastuullisuuden. Lisäksi opintojaksoon kuuluu tapahtumatilan 3D-mallinnusta ja opiskelija pääsee tekemään tilamallinnuksia alueen tärkeille tapahtumayrityksille.

Kurssin aikana opiskelija pääsee tekemään tapahtumatuotantoa. Tapahtumat voivat olla kulttuuri-, liikunta-, messu- tai yritystapahtumia.

Tämän kurssin lisäksi tulee valita toteutus Tapahtumaprojektit 5 op.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin teoriaosuus tapahtuu pääosin lähiopetuksena. Tapahtumiin osallistuminen vaatii läsnäolon valitusta tapahtumasta riippuen ennen, aikana ja jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opiskelija voi sopia ohjaajan kanssa, jos haluaa suorittaa tapahtuman toteuttamisen jossakin muussa tapahtumaprojektissa.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson tapahtumat toteutetaan työelämän kanssa.

Oppimisympäristö

Kurssin teoriaosuus tapahtuu pääosin lähiopetuksena. Tapahtumiin osallistuminen vaatii läsnäolon.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot järjestetään kerran viikossa kampuksella (2-4h). Kurssin aikana järjestetään tapahtuma, jossa opiskelija on mukana

Sisältö

Tapahtumien maailma -opintojaksolla tutustut monipuolisesti tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen:
-pääset perehtymään tapahtumatuotannon perusteisiin kulttuuritapahtumien, messujen ja live-tapahtumien parissa.
-saat perustiedot lupaprosesseista, tapahtuman ennakkovalmisteluista, läpimenosta ja itse tapahtuman toteuttamisesta
-pääset syventämään ymmärrystäsi ja osaamistasi tapahtumien tekemisestä oikeissa tapahtumissa.

Osaamistavoitteet:
- opiskelija osaa suunnitella ja konseptoida tapahtuman
- opiskelija osaa tuotteistaa ja toteuttaa tapahtuman käytännössä
- opiskelija osaa huomioida toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet
- työskennellä tapahtumatiimissä

Kurssi muodostuu tietoperustaisesta osasta lähiopetuksessa ja tapahtumien tekemiseen liittyvästä osasta. Teoriaosuudessa käydään läpi tapahtumien tapahtumien eri muodot, elämyksellisyys sekä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet sisältäen lupaprosessit, turvallisuusajattelun ja vastuullisuuden.

Kurssin aikana opiskelija pääsee tekemään tapahtumatuotantoa. Tapahtumat voivat olla kulttuuri-, liikunta-, messu- tai yritystapahtumia.

Tämän kurssin lisäksi tulee valita toteutus Tapahtumaprojektit 5 op.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijan ei tarvitse tietää mitään tapahtumien tekemisestä. Opiskelija saa perustiedot kurssin edetessä.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu opiskelijoiden oppimiselle:
a) tiedot ja tiedonhaku
b) käytännön taidot
c) vastuullisuus ja tiimityöskentely

Arviointi perustuu:

70% tapahtuma 30% teoriaosuuden läsnäolo sekä tehtävät. Opintojaksolla käytetään ohjaajien sekä itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Jussi Mozo
 • Kirsi Kallioniemi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa linkittää tulevaisuuksien ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan osaksi organisaation strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
- osaa etsiä, jäsentää ja hyödyntää ennakointitietoa.
- osaa innovoida/luoda uusia ratkaisuja ketterän kehittämisen menetelmillä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa
- ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
- hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa:
* Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi
* Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Opintojakso toteuteaan osittain verkossa. Tapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa.

Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella 13.9., jossa ohjeistetaan opintojakson sisältöön ja suorituksiin. Opintojaksolla on verkkoluentoja (4 kpl) ja käytännön ennakointiharjoituksia tulevaisuuspajoissa (4 kpl). Tulevaisuuspajoissa kokeillaan ja sovelletaan ennakointimenetelmiä toimeksiantoon.

Ajoitus ja läsnäolo

Osittain verkkototeutus, jolla yhteisiä verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan.
Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä.
Opintojaksolla tehdään kaksi erillistä raporttia. Opintojaksolla laaditaan itsenäisesti tehtävä raportti ja työstetään hankkeelta saatua toimeksiantoa, josta laaditaan loppuraportti.
Osallistuminen verkkoluentoihin helpottaa opintojakson tehtävien ja toimeksiannon tekemistä.

Opintojakson toteutus 13.9. - 13.12.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle ja opettajan muu osoittama materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle
Teams / Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, 135 opiskelijan työtä.
Ennakointi ja soveltavat menetelmät 3 op (81 h), verkkoluentoja ja ohjattua työskentelyä 40 h, ryhmässä työskentelyä 20 h ja itsenäistä opiskelua 21 h.
Strateginen johtaminen muuttuvassa tomintaympäristössä 2 op (54 h), aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja raportointiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
- Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
- Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootus-kukka, Tulevaisuuspyörä, PESTEL-analyysi, Tulevaisuustaulukko, ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas, sekä ketterät menetelmät.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Arviointimenetelmät

Opintojakson 3 op osuudessa arvioidaan
* käsitteet
* ennakointiajattelu
* menetelmien soveltaminen
* toimeksiantotehtävän loppuraportti


Opintojakson 2 op osuudessa arvioidaan
* strategisen johtamisen osuuden loppuraportti.

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa.
Opiskelija osaa tunnistaa tulevaisuustiedon muotoja ja sisältöjä yksittäisistä teemoista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa perustella eri tietolähteiden sopivuutta.
Opiskelija osaa perustella ja arvioida eri työkalujen soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa tulevaisuustietoa omaan alaansa liittyen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida kriittiseseti eri tietolähteiden soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida eri työkalujen toimivuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa, jäsentää ja kriittisesti arvioida tulevaisuustietoa osana strategista johtamista.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Olli Leppänen
Opetusryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Etätentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Alkuinfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka
 • Etätentti
 • Alkuinfo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää opinnoissaan keskeisimpiä toimistosovelluksia
- hyödyntää pilvipalveluita osana ryhmätyöskentelyä
- toimia verkko-opiskeluympäristössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoitellaan tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten käyttöä käytännön harjoitusten avulla. Opiskelumateriaali ja harjoitukset ovat saatavilla verkossa, eikä läsnäolovelvoitetta lähiopetuksessa ole. Lisätukea kaipaaville tarjotaan vapaaehtoisia klinikoita, joissa saa apua harjoitusten tekemiseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkoklinikat, opettajan tuki ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat tasaisesti lukukauden ajalle. Opinnot voi halutessaan suorittaa itsenäisesti ja joustavasti tätä minimiaikataulua nopeammin. Minimiaikataulussa on pysyttävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa saatavilla oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Excel-etätentti tehtävissä opintojakson lopussa määriteltävänä ajankohtana etäopetusympäristössä. Tentti on mahdollista suorittaa erikseen pyytämällä myös aikaisemmin, jos opiskelija suorittaa harjoitustehtävät minimitahtia nopeammin.

Oppimisympäristö

Etäopetusympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 8-12 tuntia viikossa 12 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin.

Sisältö

Taulukkolaskennan, tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikka-ohjelmien käyttömahdollisuudet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti LLTIMATLI23S-ryhmän opiskelijoille. Jos vapaita paikkoja jää, voidaan opintojaksolle ottaa mukaan myös muita opiskelijoita.

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
- Word- ja Powerpoint -harjoitustyöt
- Excel-tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan harjoitustehtävien ja tentin avulla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan perussovellusten perustoimintojen käytön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten erilaiset käyttömahdollisuudet ja toiminnot. Opiskelija ymmärtää ja tunnistaa sovelluksen kehittyneempiäkän toimintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten toimintoja laajasti ja valita käsiteltävään tehtävään parhaiten sopivat työkalut ja toiminnot. Opiskelija osaa käyttää sovelluksen kehittyneempiäkin toimintoja tehokkaasti ja sujuvasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Minna Ulmala
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Messut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ohjaukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimityöskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari
 • Messut
 • Ohjaukset
 • Tiimityöskentely

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää käyttäjälähtöisiä, arvoa luovia matkailu- ja ravitsemispalveluja
- suunnitella, konseptoida, tuotteistaa ja toteuttaa palvelun käytännössä
- arvioida ja kehittää asiakkaan kokemusta
- huomioida matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet palvelukehittämisessä
- työskennellä kehitystiimissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään projektioppimista. Oppimismenetelmiä käytetään inspiroivista luennoista, oppimistehtäviin ja projektityöskentelyyn. Opiskelijat tekevät myös benchmarkingia. Tiimityöskentelyn lisäksi opiskelijat tekevät itse-opiskelua.
Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Kaikille projekteille pyritään hankkimaan autenttiset toimeksiantajat. Luennoitsijat sopivat projektien toimeksiannot. Tarkempi kuvaus tehtävästä/haasteesta esitellään opiskelijoille viikolla 36.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa 6.9.2023 klo 12:00 johdantoluennolla ja päättyy messu-/seminaaritapahtumaan viikolla 49. Toimeksiannot esitellään opiskelijoille viikolla 36 ja projektit käynnistyvät välittömästi.
Opiskelijoiden pitää varata 2 päivää viikossa tiimityöskentelyyn saadakseen työelämän toimeksiantajan palvelukehitysprojektin toteutetuksi. Tämä vaatii sitoutumista! Pakollinen läsnäolo luennoilla ja ohjauksissa sekä tiimityöskentelyssä. Suurin osa luennoista toteutetaan kampuksella. Aikataulu julkaistaan opintojakson Moodle-kurssilla.
Palvelukehitysprojekti noudattelee enemmän tai vähemmän kiinteää aikataulua ja nelivaiheista prosessia: Käyttäjän oivaltaminen ja asiakasymmärrys (syyskuu), Ideointi (lokakuu), Konseptointi, kokeilut ja viimeistely (marraskuu) ja Esitys, myyntipuhe ja raportointi (joulukuu).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esimerkiksi
sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit_english.pdf
https://leanservicecreation.com/
Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen,Teknologiainfo Teknova 2011

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja eikä yksilöprojekteja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Projekteilla on autenttiset toimeksiantajat

Oppimisympäristö

Opintojakso perustuu autenttiseen palvelukehitysprojektiin. Opiskelijat vierailevat toimeksiantoon liittyvässä ympäristössä ja tekevät kehitystyötä kentällä. Jos lähiopetus on mahdollista, opiskelijat työskentelevät kampuksella ja ohjaustapaamisia järjestetään kasvokkain sekä verkossa luennoitsijan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Palvelukehittämisprojekti vaatii noin 20-25 h työtä / viikko (kaikkiaan noin 240h syyskuusta joulukuun alkupuolelle). Pääsääntöisesti projekti toteutetaan 4-5 hengen tiimillä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat toteuttavat laajan palvelukehitysprojektin toimeksiantajalle.

Opintojakso tukee erityiseti matkailu- ja tapahtuma-alan projektien käyttäjälähtöisyyttä. Opintojakso valmentaa projektitiimejä ammattimaiseen palvelumuotoilun ja leanin palvelukehityksen prosessin ja menetelmien käyttämiseen.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu opiskelijoiden oppimiselle a) tiedot ja tietojenhaku b) käytännön taidot ja c) vastuullisuus ja tiimityöskentely- / johtamisosaaminen.
Arviointi perustuu:
70% palvelukehitysprojektiin: projekti- ja tiimityöskentely, oppiminen, opintojakson teemojen ja työvälineiden käyttö, ja menetelmien käyttö sekä kokeilut.
30% tuotoksiin ja projektin tuloksiin: oppiminen, toimensiantajan palaute, myyntipuhe ja messu/seminaaritapahtumassa suoritutuminen, sekä konseptikuvausraportti.
Kaikki oppimistehtävät ja palvelukehitysprojektin tehtävät sen eri vaiheissa.
Opintojaksolla käytetään luennoitsijan, itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta arviointikriteerin 1 tason vaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- etsiä matkailualan kehittämiseen liittyvää tietoa eri lähteistä projektin aiheeseen liittyen
- nimetä ja selittää matkailualan palvelu/kokemuskonseptien malleja.
- soveltaa esiteltyjä palvelukehitys- ja työskentelymenetelmiä annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaan
- työskennellä itsenäisesti ja tiimissä asiaan kuuluvalla tavalla.
Kaikki oppimistehtävät on suoritettu ajoissa ja ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerien 1 tason vaatimusten lisäksi.
Opiskelija osaa
- tunnistaa tarpeen matkailualan palvelukehitykseen liittyvään tietoon ja arvioida lähteen relevanssia
- soveltaa erilaisia palvelukehityksen ja työskentelyn menetelmiä johdonmukaisella ja perustellulla tavalla
- suoriutua tyypillisistä palvelukehitystilanteista itsenäisesti ja tiimin jäsenenä tavoitteellisesti ja käyttäjälähtöisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerien 1 ja 3 tasojen vaatimusten lisäksi.
Opiskelija osaa
- löytää matkailualan palvelukehitykseen liittyvään tietoa ja arvioida ja perustella valintojaan
- asiantuntevasti ja luovasti soveltaa sekä arvioida palvelukehityksen ja työskentelyn menetelmiä ammatillisissa tilanteissa
- organisoida tiimin toimintaa ja toimita asianmukaisesti eri sidosryhmien kanssa erilaisissa tilanteissa

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Yritysvierailu/ryhmätyöt (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Yritysvierailu/ryhmätyöt

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta.
- löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti.
- arvioida liikeidean kannattavuutta.
- kehittää liiketoimintamallia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistamisen opintojaksolla on keskiössä työuran mahdollisuudet yrittäjyyden parissa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa:

- tunnistaa ja kehittää omia yrittäjyystaitojaan ja -osaamistaan
- tunnistaa erilaiset tukipalvelut yritystoiminnan aloittamisessa
- tunnistaa yrittäjyyden eri muodot
- hyödyntää tarjolla olevaa tietoperustaa

Opintojaksolla tuodaan esille yrittäjämäistä ajattelua sekä toimintaa ja yrittäjyyden ymmärrystä eri työtehtävissä.

Harjoitustöissä opiskelija pääsee kehittämään kykyään luoda ideoista liiketoimintaa ja harjoittelemaan kokonaisvaltaista liiketoiminta-ajattelua. Opiskelija pääsee myös keskustelemaan erilaisista liiketoimintamahdollisuuksista sekä bisnesideoista yhteistyöyritysten avustuksella.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Lahden kampuksella 05.02.2024 - 26.04.2024 välisenä aikana. Tarkemmat tiedot kurssin aikatauluista tulevat Moodleen.
Opintojaksolla palautettavia tehtäviä on yksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali sekä suositeltavat oppaat:

1. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, Uusyrityskeskus
https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/
2. Yrityksen perustamisen opas, Suomen Yrittäjät
https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2019/07/yrityksen_perustamisen_opas_suomen_yrittajat.pdf
3. Yritystulkki, Ladec
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/ladec/aloittava-yrittaja/
4. Yrityksen perustajalle, Suomi.fi
https://www.suomi.fi/yritykselle

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oman yrityksen pyörittäminen: Asiantuntijaluento omasta yrittäjyydestä ja innovaatiosta.

Työelämäyhteistyö

StartHub, LAB-ammattikorkeakoulun hankkeet, paikalliset työelämäyhteistyökumppanit

Oppimisympäristö

Moodle, teams, korkeakouluyhteisö, työelämä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormitus on 4 op x 27 h = 108 h, joka jakaantuu kurssin toteutusajalle. Kurssista ei järjestetä tenttiä, vaan opiskelija tekee yhden harjoitustyön.

Sisältö

Sisältö
- yrittäjyyden merkitys itselle
- liiketoimintamallit, ideoiden kaupallistaminen (innovaatiot)
- liikeidean kannattavuus
- verkostot ja yhteistyö.

Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistamisen opintojaksolla on keskiössä työuran mahdollisuudet yrittäjyyden parissa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa:

- tunnistaa ja kehittää omia yrittäjyystaitojaan ja -osaamistaan
- tunnistaa erilaiset tukipalvelut yritystoiminnan aloittamisessa
- tunnistaa yrittäjyyden eri muodot
- hyödyntää tarjolla olevaa tietoperustaa

Opintojaksolla tuodaan esille yrittäjämäistä ajattelua sekä toimintaa ja yrittäjyyden ymmärrystä eri työtehtävissä.

Harjoitustyössä opiskelija pääsee kehittämään kykyään luoda ideoista liiketoimintaa ja harjoittelemaan kokonaisvaltaista liiketoiminta-ajattelua. Opiskelija pääsee myös keskustelemaan erilaisista liiketoimintamahdollisuuksista sekä bisnesideoista yhteistyöyritysten avustuksella.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointia suoritetaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin sekä annettuihin ohjeisiin ja aikatauluihin. Arvioinnissa huomioidaan:

Osallistuminen luennolle ( 4 luentoa) 25%
Liiketoimintasuunnitelma 50%
Kaksi seminaaripäivää sekä oma esitys 25%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta. Hän osaa löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti. Hän osaa myös arvioida liikeidean kannattavuutta perustellusti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta. Hän osaa löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti. Hän osaa myös arvioida liikeidean kannattavuutta perustellusti ja kriittisesti. Lisäksi hän osaa kehittää liiketoimintamallia havainnollisesti ja monipuolisesti.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

10.09.2024 - 06.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mika Nikula
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI24S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson sisältö:
- tiimiytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Opiskelija osaa:
· toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
· tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
· laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
· antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Oppimisympäristö

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- tiimiytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Opiskelija osaa:
· toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
· tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
· laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
· antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Arviointimenetelmät

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

27.07.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole tarjolla.

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Teams, O365

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kallioniemi
Ryhmät
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_LIITO_taloushallinto Virtuaaliopettaja (LAB)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 22.11.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 04.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sampo Kokkonen
Ryhmät
 • TLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Teknologiayksikkö
 • LLTIIT24S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 24S Lahti
 • MLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Muotoiluinstituutti
 • HLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
 • LLPRHOTRA24SV
  Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus 24SV Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • LLTIMATLI24S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 24S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa markkinoinnin merkityksen yrityksen liiketoiminnassa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- ymmärtää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan 100% verkko-opiskeluna. Kurssin saa suorittaa muutoin täysin oman aikataulun mukaisesti, mutta kaikki oppimistehtävät tulee suorittaa opintojakson päättymiseen mennessä.

Kurssimateriaalit: videoluennot, kurssikirja & erikseen jaettava kurssimateriaali, verkkotentit, yksilötehtävät ja esseet.

Toteutus MOOC-alustalla: https://mooc.lab.fi/
Kun olet ilmoittautunut kurssille, käy rekisteröitymässä MOOC-alustalle ja voit aloittaa kurssin suorittamisen oman aikataulusi mukaisesti.
(Huomaathan, että pelkkä MOOC-alustalle rekisteröinti ei riitä, vaan saadaksesi kurssisuorituksen, sinun tulee olla ilmoittaunut CampusOnlinen, avoimen AMK:n tai LABin Pepin kautta kurssille)

Tämä kurssi on tarkoitettu muille kuin LABin liiketoiminnan opiskelijoille.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus MOOC-sivuston mukaisesti. Opintojakso avautuu 26.8.2024 ja on suoritettavissa 4.12.2024 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-Bergström, S. & Leppänen, A. 2021 (2018 käy myös) Yrityksen asiakasmarkkinointi (saatavissa e-kirjana)
-Kurssilla erikseen jaettava tehtäväkohtainen materiaali
-Videoluennot

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteitä ja perusteita käsittelevä kurssikokonaisuus on jaettu kahteen osaan:
Markkinoi vaikuttavasti 1 (2op) ja Markkinoi vaikuttavasti 2 (3 op). Kurssit on toteutettu kahden markkinoinnin opettajan yhteistuotantona ja hyödyntäen muita markkinoinnin osaajia asiantuntijoina, joten saat varmasti kattavan ja monipuolisen johdatuksen markkinoinnin saloihin.

Tämän 1. kurssin aiheina on: mitä on markkinointi, osto- ja kulutuskäyttäytyminen sekä kilpailijat, kumppanit ja liiketoimintaympäristöt.

Katso kurssikokonaisuuden videoesittely: https://vimeo.com/720229943

Arviointimenetelmät

Kurssin suorittamiseksi tulee kaikki osa-alueet suorittaa hyväksytysti kurssin loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään riittävän selkeästi. Tehtävät ovat pääosin loogisia kokonaisuuksia ja niiden suhteet osataan kuvata.

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 22.11.2024

Ajoitus

23.09.2024 - 04.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sampo Kokkonen
 • Sami Lanu
Ryhmät
 • TLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Teknologiayksikkö
 • LLTIIT24S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 24S Lahti
 • MLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Muotoiluinstituutti
 • HLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
 • LLPRHOTRA24SV
  Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus 24SV Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • LLTIMATLI24S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 24S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.
- ymmärtää brändin rakentamisen ja merkityksen liiketoiminnassa
- hahmottaa segmentointiprosessin ja sen hyödyt
- ymmärtää digimarkkinoinnin peruskäsitteet
- tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan 100% verkko-opiskeluna. Kurssin saa suorittaa muutoin täysin oman aikataulun mukaisesti, mutta kaikki oppimistehtävät tulee suorittaa opintojakson päättymiseen mennessä.

Kurssimateriaalit: videoluennot, kurssikirja & erikseen jaettava kurssimateriaali, verkkotentit, yksilötehtävät ja esseet.

Toteutus MOOC-alustalla: https://mooc.lab.fi/
Kun olet ilmoittautunut kurssille, käy rekisteröitymässä MOOC-alustalle ja voit aloittaa kurssin suorittamisen oman aikataulusi mukaisesti.
(Huomaathan, että pelkkä MOOC-alustalle rekisteröinti ei riitä, vaan saadaksesi kurssisuorituksen, sinun tulee olla ilmoittaunut CampusOnlinen, avoimen AMK:n tai LABin Pepin kautta kurssille)

Tämä kurssi on tarkoitettu muille kuin LABin liiketoiminnan opiskelijoille.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus MOOC-sivuston mukaisesti. Opintojakso avautuu 23.9.2024 ja on suoritettavissa 4.12.2024 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-Bergström, S. & Leppänen, A. 2021 (myös 2018 käy myös) Yrityksen asiakasmarkkinointi (saatavissa e-kirjana)
-Kurssilla erikseen jaettava tehtäväkohtainen materiaali
-Videoluennot

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteitä ja perusteita käsittelevä kurssikokonaisuus on jaettu kahteen osaan:
Markkinoi vaikuttavasti 1 (2op) ja Markkinoi vaikuttavasti 2 (3 op). Kurssit on toteutettu kahden markkinoinnin opettajan yhteistuotantona ja hyödyntäen muita markkinoinnin osaajia asiantuntijoina, joten saat varmasti kattavan ja monipuolisen johdatuksen markkinoinnin saloihin. Huomaathan, että tämän kurssin esitietovaatimuksena on Markkinoi vaikuttavasti 1 -kurssi.

Tämän 2. kurssin aiheina on: segmentointi ja kohdentaminen, brändit ja brändäys, tuotteistaminen, some- / digimarkkinointi sekä asiakaspalvelu ja myyntityö.

Katso kurssikokonaisuuden videoesittely: https://vimeo.com/720229943

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Markkinoi vaikuttavasti 1, 2op -kurssin suoritus hyväksytysti
Kurssi toteutetaan MOOC-alustalla: https://mooc.lab.fi/

Arviointimenetelmät

Kurssin suorittamiseksi tulee kaikki osa-alueet suorittaa hyväksytysti kurssin loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään riittävän selkeästi. Tehtävät ovat pääosin loogisia kokonaisuuksia ja niiden suhteet osataan kuvata.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 06.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mika Nikula
 • Sini Viinanen
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI24S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-hahmottaa matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan kokonaisuutena
-kuvata alan eri toimintojen ja sisältöjen merkityksen asiakkaan kokemuksessa
-osaa mallintaa asiakkaan kokemuksen
-arvioida ja kehittää omaa palveluosaamistaan alalle ominaisissa tilanteissa
-toimia tuloksellisesti osana asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta sen eri vaiheissa
-selittää alalle ominaisia työtehtäviä ja toimintoja koskevat lait ja asetukset ja turvallisuuden merkityksen alalla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
-hahmottaa matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan kokonaisuutena
-kuvata alan eri toimintojen ja sisältöjen merkityksen asiakkaan kokemuksessa
-osaa mallintaa asiakkaan kokemuksen
-arvioida ja kehittää omaa palveluosaamistaan alalle ominaisissa tilanteissa
-toimia tuloksellisesti osana asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta sen eri vaiheissa
-selittää alalle ominaisia työtehtäviä ja toimintoja koskevat lait ja asetukset ja turvallisuuden merkityksen alalla
-keskeiset anniskelua koskevat säädökset ja määräykset

Opintojakso käynnistää alan opinnot. Opintojaksolla perehdytään matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalaan sekä ohjelmapalveluihin ja tapahtumiin eri näkökulmista. Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Jotain osa-alueita voidaan käsitellä verkossa.
Kurssilla käydään myös 3D-tilamallinnuksen perusteita 1 opintopisteen verran.

Opintojaksolla opiskelijat tekevät oppimistehtäviä ryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson aloitus viikolla 37 ja päättyy viikolla 49.
Lähiopetukseen osallistuminen vaikuttaa kurssin kokonaisarvosanaan. Opintojakson lähiopetusta ei nauhoiteta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle oppimisympäristön materiaali ja opettajan osoittama muu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan ja vieraillaan mahdollisuuksien mukaan alan yrityksissä.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla lähiopetusta, mahdollisesti verkkoluentoja sekä itsenäistä ja ryhmässä työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 10 op on opiskelijan työtä 270 h.
Opintojaksolla on lähiopetusta, verkko-opetusta tai webinaareja, vierailuja yhteensä 170 h. Opiskelijan itsenäistä tai ryhmässä työskentelyä opintojaksolla on 100 h. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu mm. opintojakson materiaaleihin tutustuminen ja muu tiedonhaku.

Sisältö

Opintojakso antaa kokonaiskuvan vieraanvaraisuusalasta: matkailusta-, majoituksesta-, ravintolasta- sekä ohjelmapalveluista ja tapahtumista. Opiskelija perehtyy asiakaspalveluun ja asiakkuuksiin sekä alan toimintaympäristöihin ja organisoitumiseen. Opiskelija tutustuu keskeisiin anniskelua koskeviin säädöksiin ja määräyksiin, sekä suorittaa tai osoittaa aikaisemmin suorittaneensa hyväksytysti anniskelupassitestin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ei ole edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla ryhmässä oppimistehtävien arviointi asteikolla 1-5.
Ryhmätehtävien vertaisarviointia asteikolla 1-5.
Läsnäolo lähiopetuksessa.
Lisäksi opintojakson suoritus edellyttää:
Opintojaksoon liittyvien muiden tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0) Oppimistehtävät eivät ole tavoitteiden mukaisia ja raportissa ei tule esiin ohjeen
mukaisia sisältöjä. Raportista ei käy ilmi matkailu-, ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilannetta. Opiskelija on osallistunut alle 50% lähiopetuksen luennoista.

Tuntien tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tyydyttävä (2, 1): Oppimistehtävissä on noudatettu osittain ja vain vähän annettuja ohjeita.
Raporttien sisältö vastaa osittain ja vain vähän annettuja ohjeita. Raporttien sisällöstä käy ilmi
osittain ja vain vähän matkailu-, ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilannetta. Opiskelija on osallistunut vähintään 50% lähiopetuksen luennoista.


Tuntien tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä (4,3): Oppimistehtävässä on noudatettu osittain annettuja ohjeita ja raporttien sisällöt ovat osittain annettujen ohjeiden mukainen. Raporttien sisällöstä käy ilmi osittain matkailu-,
ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilannetta. Opiskelija on osallistunut vähintään 70% lähiopetuksen luennoista.


Tuntien tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kiitettävä (5): Oppimistehtävässä on noudatettu annettuja ohjeita ja raporttien sisältö on
annettujen ohjeiden mukainen. Raporttien sisällöstä käy ilmi matkailu-, ravintola- ja majoitusalan, ohjelmapalvelualan tai tapahtuma-alan yritysten toimintaympäristö, asiakkaat ja markkinatilanne.
Opiskelija on osallistunut kaikkiin lähiopetuksen luentoihin.

Tuntien tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 04.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Leino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI24S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata taloushallinnon keskeisimmät tehtävät ja prosessit osana yritystoimintaa.
- tehdä yrityksen kirjanpitoa ja laatia tuloslaskelman ja taseen.
- arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet.
- lukea yrityksen tilinpäätöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

-Lähiopetus
-Tehtävät
-Tentti

Ajoitus ja läsnäolo

- Lähiopetus lukujärjestyksen mukaan.
- Lähiopetukseen osallistuminen vahvasti suositeltavaa, sillä kurssin oppimisen on tarkoitus tapahtua lähes pelkästään lähiopetuksessa
- Tehtävien palautukset kurssin aikana tehtävien palautusohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-Moodlen materiaali
-Omat muistiinpanot
-Muut erikseen ilmoitettavat materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Uusintamahdollisuudet

Varsinaisen tentin jälkeen

Oppimisympäristö

Lähiopetus
Moodle

Sisältö

- Johdanto taloushallintoon
- Tilinpäätös ja sen lukeminen
- Arvonlisäverotuksen perusteet (ALV)
- Kirjanpidon perusteet
- Muut kurssin tavoitteisiin liittyvät sisällöt.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei ennakkotietovaatimuksia

Arviointimenetelmät

Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija hallitsee alle 50 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 50 % - 59 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 70 % - 79 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 90 - 100 % kurssin sisällöstä.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 11.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Jussi Mozo
 • Kirsi Kallioniemi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa linkittää tulevaisuuksien ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan osaksi organisaation strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
- osaa etsiä, jäsentää ja hyödyntää ennakointitietoa.
- osaa innovoida/luoda uusia ratkaisuja ketterän kehittämisen menetelmillä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa
- ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
- hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa:
* Ennakointi ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi
* Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Tapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa.

Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella verkossa viikolla 37, jossa ohjeistetaan opintojakson sisältöön ja suorituksiin. Opintojaksolla on verkkoluentoja (4 kpl) ja käytännön ennakointiharjoituksia, tulevaisuuspajat (4 kpl+ ohjauskerta). Tulevaisuuspajoissa kokeillaan ja sovelletaan ennakointimenetelmiä toimeksiantoon.

Tulevaisuuspajat toteutetaan lähiopetuksessa ja verkkototeutuksessa (viikko 44).

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuksessa yhteisiä tapaamisia lukujärjestyksen mukaan. Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä.
Opintojaksolla tehdään kaksi erillistä raporttia. Opintojaksolla laaditaan raportti innovaatiotoiminnasta ja työstetään hankkeelta saatua toimeksiantoa, josta laaditaan toinen loppuraportti.
Osallistuminen verkkoluentoihin ja lähiopetuksen Tulevaisuuspajoihin helpottaa opintojakson tehtävien ja toimeksiannon tekemistä.

Opintojakson toteutus 9.9.2024 - 11.12.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle ja opettajan muu osoittama materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle
Teams / Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, 135 opiskelijan työtä.
Ennakointi ja soveltavat menetelmät 3 op (81 h), lähiopetusta ja ohjattua työskentelyä 40 h, ryhmässä työskentelyä 20 h ja itsenäistä opiskelua 21 h.
Strateginen johtaminen muuttuvassa tomintaympäristössä 2 op (54 h), aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja raportointiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
- Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
- Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootus-kukka, Tulevaisuuspyörä, PESTEL-analyysi, Tulevaisuustaulukko, ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas, sekä ketterät menetelmät.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Arviointimenetelmät

Opintojakson 3 op osuudessa arvioidaan
* käsitteet
* ennakointiajattelu
* menetelmien soveltaminen
* toimeksiantotehtävän loppuraportti


Opintojakson 2 op osuudessa arvioidaan
* strategisen johtamisen osuuden loppuraportti.

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa.
Opiskelija osaa tunnistaa tulevaisuustiedon muotoja ja sisältöjä yksittäisistä teemoista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa perustella eri tietolähteiden sopivuutta.
Opiskelija osaa perustella ja arvioida eri työkalujen soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa tulevaisuustietoa omaan alaansa liittyen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida kriittiseseti eri tietolähteiden soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida eri työkalujen toimivuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa, jäsentää ja kriittisesti arvioida tulevaisuustietoa osana strategista johtamista.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
 • Sanna Kokkonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä.
- tehdä perusteltuja valintoja ja käyttää soveltuvia menetelmiä (aineiston hankinta, aineiston analysointi).
- raportoida tutkimusprosessin sekä tulokset ja johtopäätökset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Hop-on toteutus verkossa Lahden liiketalouden päiväopiskelijoille. Yksityiskohdat julkaistaan myöhemmin. Tämä toteutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on hyvät valmiudet opiskella itsenäisesti verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Laadulliset tutkimusmenetelmät: viikot x-y

Määrälliset tutkimusmenetelmät: viikot x-y

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajien jakama materiaali

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Luennot
Harjoitustehtävät
Itsenäinen opiskelu
Tentti

Sisältö

Määrälliset tutkimusmenetelmät:
Määrällisen tutkimuksen perusteet. Määrällisen aineiston hankkiminen. Kyselylomake ja kysymystyypit. Otantamenetelmät ja otoskoko. Määrällisen aineiston kuvailu: luokittelu, taulukointi, graafinen esittäminen. Suoran jakauman tunnusluvut: sijainti- ja hajontaluvut, luottamusväli, muita tunnuslukuja. Tilastollinen riippuvuus: korrelaatio, ristiintaulukointi. Yhden otoksen testit. Toistetut mittaukset ja muutosten tarkastelu. Ryhmien vertailu.

Laadulliset tutkimusmenetelmät:
Tutkimukseen liittyvät käsitteet. Tutkimuksen vaiheet. Laadullisen tutkimuksen erityispiirteet. Erilaiset laadulliset tutkimusmenetelmät. Aineiston hankinta ja tuottaminen sekä ja aineiston analyysi. Tutkimusraportin sisältö ja eettiset kysymykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Työvälineosaamisen kurssi hyväksytysti suoritettu tai vastaavat taidot Excelin käytössä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti.

Hyväksyttyyn opintojaksosuoritukseen täytyy suorittaa harjoitustehtävät ja tentti vähintään arvosanalla 1.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan sillon, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1= Opiskelija ymmärtää tutkimukseen liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet, sekä tunnistaa eri tutkimusmenetelmiä. Opiskelija ymmärtää kuinka teoreettista ja empiirista tutkimusaineistoa kerätään. Opiskelija osaa käyttää tutkimusaineiston sisällön kuvailemiseen soveltuvia analysointimenetelmiä ja lukea niistä saatuja tuloksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3= Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää tutkimuksen peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet, sekä eri tapoja käyttää tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa kerärä teoreettista ja empiirista tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa käyttää tutkimusaineistoon sopivia analysointimenetelmiä ja tulkita niistä saatuja tuloksia. Opiskelija osaa tuottaa tutkimusraportin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5= Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää tutkimuksen peruskäsitteitä sujuvasti. Opiskelija osaa perustellusti valita aineistonkeruumenetelmän ja kerätä tutkimukseen sopivan teoreettisen ja empiiririsen tutkimusaineiston. Opiskelija osaa perustellusti käyttää ja soveltaa tutkimusaineiston analysointimenetelmiä erityyppisissä tutkimustilanteissa. Opiskelija osaa saatujen tutkimustulosten tulkinnan sekä osaa tehdä tuloksista käytännön johtopäätökset. Opiskelija osaa kirjoittaa syvällisen tutkimusraportin.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

06.09.2024 - 08.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Petteri Markkanen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI24S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää opinnoissaan keskeisimpiä toimistosovelluksia
- hyödyntää pilvipalveluita osana ryhmätyöskentelyä
- toimia verkko-opiskeluympäristössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus järjestetään luokkaopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Liiketoimintayksikön opetuksen aikataulujen mukaan. Ei pakollista läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esimerkiksi: Koch J. Office 2016 & Office 365. Docendo. ISBN 978-952-291-253-4.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

eAhot-prosessin mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Kaksi uusintatenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä on noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Word-tekstinkäsittely: asiakirjastandardi ja LAB amk:n opinnäytetyöraporttien raporttimalli.

Tekijänoikeuden periaatteet, tekijänoikeuden alaisen aineiston oikea käyttö ja Creative Commons -lisenssit.

PowerPoint-esitysgrafiikan edistynyt käyttö, esityksen ajastaminen. Valokuvien ja muun tekijänoikeuden alaisen sisällön oikea käyttö.

Excel-taulukkolaskenta perusteista alkaen. Funktioiden käyttö laskennassa, kaavioiden muokkaaminen, ehdollinen muotoilu, ehdolliset funktiot, hakufunktiot, päivämäärä- ja aikafunktiot, makrot, asiakirjan suojaaminen ja solualueiden lukitus, tiedostojen väliset yhteydet, alasvetovalikoiden luominen, arvotarkistimet, kommentit, Pivot-taulukot ja -kaaviot.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti tehdyt tehtävät ja tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saa tehtävistä ja tentistä minimimäärää pisteitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija muistaa ja tunnistaa opintojakson olennaisia sisältöaiheita. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä perustasoisia harjoituksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa vertailla ja analysoida opintojakson olennaisia sisältöaiheita ja niiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa taitavasti tehdä harjoituksia ja soveltaa taitoja liike-elämän tilanteisiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja arviointeja opintojakson sisältöaiheista ja perustella ne. Hänellä on erinomaiset taidot harjoituksissa, hän osaa itsenäisesti suunnitella ja kehittää ratkaisuja liike-elämän tarpeisiin.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 04.12.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Minna Ulmala
 • Hanna-Mari Karhinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimityöskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ohjaukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Messut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIMATLI23S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari
 • Tiimityöskentely
 • Ohjaukset
 • Messut

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää käyttäjälähtöisiä, arvoa luovia matkailu- ja ravitsemispalveluja
- suunnitella, konseptoida, tuotteistaa ja toteuttaa palvelun käytännössä
- arvioida ja kehittää asiakkaan kokemusta
- huomioida matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet palvelukehittämisessä
- työskennellä kehitystiimissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään projektioppimista. Oppimismenetelmiä käytetään inspiroivista luennoista, oppimistehtäviin ja projektityöskentelyyn. Opiskelijat tekevät myös benchmarkingia. Tiimityöskentelyn lisäksi opiskelijat tekevät itse-opiskelua.
Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Kaikille projekteille pyritään hankkimaan autenttiset toimeksiantajat. Luennoitsijat sopivat projektien toimeksiannot. Tarkempi kuvaus tehtävästä/haasteesta esitellään opiskelijoille.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa johdantoluennolla ja päättyy messu-/seminaaritapahtumaan. Toimeksiannot esitellään opiskelijoille ja projektit käynnistyvät välittömästi.
Opiskelijoiden pitää varata 2 päivää viikossa tiimityöskentelyyn saadakseen työelämän toimeksiantajan palvelukehitysprojektin toteutetuksi. Tämä vaatii sitoutumista! Pakollinen läsnäolo luennoilla ja ohjauksissa sekä tiimityöskentelyssä. Suurin osa luennoista toteutetaan kampuksella. Aikataulu julkaistaan opintojakson Moodle-kurssilla.
Palvelukehitysprojekti noudattelee enemmän tai vähemmän kiinteää aikataulua ja nelivaiheista prosessia: Käyttäjän oivaltaminen ja asiakasymmärrys (syyskuu), Ideointi (lokakuu), Konseptointi, kokeilut ja viimeistely (marraskuu) ja Esitys, myyntipuhe ja raportointi (joulukuu).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esimerkiksi
sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit_english.pdf
https://leanservicecreation.com/
Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen,Teknologiainfo Teknova 2011

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja eikä yksilöprojekteja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Projekteilla on autenttiset toimeksiantajat

Oppimisympäristö

Opintojakso perustuu autenttiseen palvelukehitysprojektiin. Opiskelijat vierailevat toimeksiantoon liittyvässä ympäristössä ja tekevät kehitystyötä kentällä. Jos lähiopetus on mahdollista, opiskelijat työskentelevät kampuksella ja ohjaustapaamisia järjestetään kasvokkain sekä verkossa luennoitsijan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Palvelukehittämisprojekti vaatii noin 20-25 h työtä / viikko (kaikkiaan noin 240h syyskuusta joulukuun alkupuolelle). Pääsääntöisesti projekti toteutetaan 4-5 hengen tiimillä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat toteuttavat laajan palvelukehitysprojektin toimeksiantajalle.

Opintojakso tukee erityiseti matkailu- ja tapahtuma-alan projektien käyttäjälähtöisyyttä. Opintojakso valmentaa projektitiimejä ammattimaiseen palvelumuotoilun ja leanin palvelukehityksen prosessin ja menetelmien käyttämiseen.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu opiskelijoiden oppimiselle a) tiedot ja tietojenhaku b) käytännön taidot ja c) vastuullisuus ja tiimityöskentely- / johtamisosaaminen.
Arviointi perustuu:
70% palvelukehitysprojektiin: projekti- ja tiimityöskentely, oppiminen, opintojakson teemojen ja työvälineiden käyttö, ja menetelmien käyttö sekä kokeilut.
30% tuotoksiin ja projektin tuloksiin: oppiminen, toimensiantajan palaute, myyntipuhe ja messu/seminaaritapahtumassa suoritutuminen, sekä konseptikuvausraportti.
Kaikki oppimistehtävät ja palvelukehitysprojektin tehtävät sen eri vaiheissa.
Opintojaksolla käytetään luennoitsijan, itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta arviointikriteerin 1 tason vaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- etsiä matkailualan kehittämiseen liittyvää tietoa eri lähteistä projektin aiheeseen liittyen
- nimetä ja selittää matkailualan palvelu/kokemuskonseptien malleja.
- soveltaa esiteltyjä palvelukehitys- ja työskentelymenetelmiä annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaan
- työskennellä itsenäisesti ja tiimissä asiaan kuuluvalla tavalla.
Kaikki oppimistehtävät on suoritettu ajoissa ja ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerien 1 tason vaatimusten lisäksi.
Opiskelija osaa
- tunnistaa tarpeen matkailualan palvelukehitykseen liittyvään tietoon ja arvioida lähteen relevanssia
- soveltaa erilaisia palvelukehityksen ja työskentelyn menetelmiä johdonmukaisella ja perustellulla tavalla
- suoriutua tyypillisistä palvelukehitystilanteista itsenäisesti ja tiimin jäsenenä tavoitteellisesti ja käyttäjälähtöisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerien 1 ja 3 tasojen vaatimusten lisäksi.
Opiskelija osaa
- löytää matkailualan palvelukehitykseen liittyvään tietoa ja arvioida ja perustella valintojaan
- asiantuntevasti ja luovasti soveltaa sekä arvioida palvelukehityksen ja työskentelyn menetelmiä ammatillisissa tilanteissa
- organisoida tiimin toimintaa ja toimita asianmukaisesti eri sidosryhmien kanssa erilaisissa tilanteissa