Siirry suoraan sisältöön

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIYKS23S)
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIYKS22S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Juha Poskela
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus. Yksilö- ja ryhmäohjaamistapaamiset

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali.

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailijaluennoitsijat ja työelämävieraat/puhujat.

Oppimisympäristö

luokkatila, Moodle, Zoom, Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

ryhmäytyminen, orientaatio opiskeluun
HOPS, eAHOT,
oman osaamisen tunnistaminen mm. vahvuudet ja kehittämistarpeet
tulo- ja palaiutekeskustelut
harjoittelujen orientaatio, työelämälähtöisyys

Arviointimenetelmät

oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

opiskelija osallistuu aktiivisesti
opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Juha Poskela
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Opintokäynti/ekskursio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).
•syventää omaa osaamistaan
•edistää ja kehittää omaa urasuunnitelmaansa
•HOPS keskustelu lukukausittain

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu toisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opintojen ohjaukseen ja kurssitoimintaan, perehdytyksiin, infoihin, yksilö- ja ryhmätapaamisiin ym. kurssilla järjestettäviin aktiviteetteihin. Tehtävien suoritus hyväksytysti. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Raine Vihelmaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- jäsennellä asemakaavaprosessin eri vaiheet
- laatia asuinalueen asemakaavakartan määräyksineen, asemakaavaselostuksen sekä laatia rakennustapaohjeet alueelle
- soveltaa sopivia ohjelmia työskentelyyn

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin luennoilla perehdytään asemakaavoitukseen, kaavoitusprosesiin sekä asemakaava-asiakirjoihin. Laaditaan tietopaketti ajankohtaisesta kaavahankkeesta. Kurssin aikana laaditaan asemakaavoitukseen liittyviä suunnitelmia annetulle kohdealueelle.
Viikkotehtävät sekä harjoitustehtävän kohde esitellään tarkemmin kurssin alussa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3 ja päättyy viikolla 17. Kurssin tunnit ovat viikoittain lukujärjestyksen mukaisesti. Kurssin tehtävään liittyy kohdekäyntejä joihin tulee osallistua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opetusta ja tehtävän ohjausta on 2 h viikossa lukujärjestestykseen merkittyinä ajankohtina ja paikoissa kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta on n. 18 h, tämän lisäksi kurssilla on opintomatka (4 h), ryhmätöiden esitystilaisuus (4 h) ja verkkotentti (2 h). Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja tekee opettajien määrittämiä ryhmätöitä / tuntitehtäviä sekä valmistautuu tenttiin. Oman työn laskennallinen kuormitus on noin 100 h.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (ryhmätyö, tuntitehtävät ja tentti) ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Raine Vihelmaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Laatia asuinympäristölle kehittämissuunnitelman ja suunnitella tavallisimmilla rakennustyypeillä asuinalueen
- Laatia alueesta kuvauksen ja havainnekuvia
- Soveltaa sopivia ohjelmia työskentelyyn

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin luennoilla perehdytään asuinympäristön suunnittelun teoreettiseen taustaan. Laaditaan laaditaan teemasta tietopaketti. Kurssin päätehtävä on laatia annetusta kohdealueesta lähtökohtaselvitys ja laatia sen pohjalta suunnitelma kohdealueen kehittämiseksi.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3 ja päättyy viikolla 17. Kurssin tunnit ovat viikoittain lukujärjestyksen mukaisesti. Kurssin tehtävään liittyy kohdekäyntejä joihin tulee osallistua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opetusta ja tehtävän ohjausta on 2 h viikossa lukujärjestestykseen merkittyinä ajankohtina ja paikoissa kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta on n. 18 h, tämän lisäksi kurssilla on opintomatka (4 h), ryhmätöiden esitystilaisuus (4 h) ja verkkotentti (2 h). Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja tekee opettajien määrittämiä ryhmätöitä / tuntitehtäviä sekä valmistautuu tenttiin. Oman työn laskennallinen kuormitus on noin 100 h.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (ryhmätyö, tuntitehtävät ja tentti) ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata pääperiaatteet ekosysteemeistä ja ravinteiden kierroista
- tunnistaa ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, erityisesti ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
- tunnistaa ekosysteemipalveluja ja analysoida niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia
- käyttää tiimityö, raportointi ja tiedonhankintataitoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta. Osa kurssin sisällöstä on itseopiskelumateriaalia. Kurssi arvioidaan yksilötehtävien ja tentin perusteella.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3/2024. Tarkempi aikataulu löytyy kurssin Moodle-alustalta ja TimeEditistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali julkaistaan kurssin Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähtökohtaisesti kurssi suoritetaan annetussa aikataulussa ja arvioitavien palautusten peusteella. Valinnaisista suoritustavasta on sovittava opintojakson alussa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssiin kuuluvan tentin voi uusia. Tarkempi aikataulu sovitaan kurssin alussa.

Oppimisympäristö

Lähi- ja/tai verkko-opetusympäristö. Ajankohdat ja paikat merkitty lukujärjestykseen. Myös muut ajankohdat mahdollisia ja niistä sovitaan erikseen opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laskennallinen kuorimitus on 135 tuntia, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä annettavista tehtävistä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutoksen eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Tätä tietoa sovelletaan, kun käsitellään esimerkiksi ekologian eri käsitteitä, ympäristönsuojelua, hillen ja ravinteiden kiertoa sekä ekosysteemipalveluja.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tentin ja annettujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtävänannon mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- selvittää opintojakson aihealueisiin liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- soveltaa tehtävänannoissa monipuolisesti opittua tietopohjaa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden käyttökelpoisuutta
- käyttää opintojakson aihealueisiin liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- valita tehtävänantoihin perustellusti soveltuvimmat lähtökohdat ja soveltaa niitä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Sami Kurkela
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRTRT21S
  Talonrakennustekniikan koulutus 21S Lappeenranta
 • TLPRIYKT21S
  Yhdyskuntatekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy pehmeikkörakentamiseen ja infran pohjarakenteisiin.
Opiskelija tutustuu aluesuunnittelun geoteknisiin tehtäviin sekä liikenneväylien ja verkostojen geotekniikkaan.
Opiskelija tuntee tavallisimmat pohjanvahvistusmenetelmät ja niiden mitoitusperusteet.
Opiskelija syventyy stabiliteetti- ja painumalaskelmien periaatteisiin.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähitunnit

Sisältö

Opiskelija perehtyy pehmeikkörakentamiseen ja infran pohjarakenteisiin. Opiskelija tutustuu aluesuunnittelun geoteknisiin tehtäviin sekä liikenneväylien ja verkostojen geotekniikkaan. Opiskelija tuntee tavallisimmat pohjanvahvistusmenetelmät ja niiden mitoitusperusteet.

• aluerakentamiseen liittyvät geotekniset tarkastelut (kaavoitus, liikenneväylät, verkostot).
• pohjatutkimukset ja laboratoriotutkimukset pehmeikkörakentamisen näkökulmasta
• pehmeikkögeotekniikka (painumat, vakavuus, kaivannot, pohjanvahvistustarpeen määritys)
• pohjanvahvistusmenetelmien soveltuvuusalueet ja toimintaperiaatteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Geotekniikka, pohjarakennus ja infran perusopinnot (katu/vesihuolto)

Arviointimenetelmät

Koe, harjoitustyö tai tentti. Sovitaan lähitunnilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson tavoitteiden mukaisen sisällön tyydyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson tavoitteiden mukaisen sisällön hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson tavoitteiden mukaisen sisällön kiitettävästi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Raine Vihelmaa
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-hankkia tietoa maakuntahallintouudistuksesta ja ymmärtää miten se vaikuttaa kuntiin
- kunnan toimintaympäristön ja päätöksenteon periaatteita
- yleiskaavatasoisen suunnittelun lähtökohdat sekä laatia ja jäsentää tietoa yleiskaavoista ja yleiskaavoja varten
- laatia kunnan tarpeisiin pohjautuvia kehittämissuunnitelmia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Raine Vihelmaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia ja mitoittaa asuinalueen lähiympäristön suunnitelman
- huomioida viherympäristön ja hulevesien käsittelyn alueella
- soveltaa sopivia ohjelmia työskentelyyn

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin luennoilla perehdytään lähiympäristön suunnittelun teoreettiseen taustaan. Laaditaan lähiympäristö teemasta tietopaketti. Kurssin päätehtävä on laatia annetusta kohdealueesta lähtökohtaselvitys ja laatia sen pohjalta suunnitelma kohdealueen kehittämiseksi.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3 ja päättyy viikolla 17. Kurssin tunnit ovat viikoittain lukujärjestyksen mukaisesti. Kurssin tehtävään liittyy kohdekäyntejä joihin tulee osallistua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opetusta ja tehtävän ohjausta on 2 h viikossa lukujärjestestykseen merkittyinä ajankohtina ja paikoissa kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta on n. 18 h, tämän lisäksi kurssilla on opintomatka (4 h), ryhmätöiden esitystilaisuus (4 h) ja verkkotentti (2 h). Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja tekee opettajien määrittämiä ryhmätöitä / tuntitehtäviä sekä valmistautuu tenttiin. Oman työn laskennallinen kuormitus on noin 100 h.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (ryhmätyö, tuntitehtävät ja tentti) ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Juha Poskela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitalisaation ja teollisuus 4.0 vaikutukset ja mahdollisuudet ympäristöalalla
- tietää koneoppimisen ja ohjelmoinnin pääperiaatteet
- tunnistaa digitalisaation riskit ja ymmärtää kyberturvallisuuden merkityksen
- käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmaa (tai vastaavaa)
- hyödyntää erilaisia ympäristöalan tietokantoja, analysoida ja visualisoida niistä saatavaa dataa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitalisaation ja teollisuus 4.0 vaikutukset ja mahdollisuudet ympäristöalalla
- tietää koneoppimisen ja ohjelmoinnin pääperiaatteet
- tunnistaa digitalisaation riskit ja ymmärtää kyberturvallisuuden merkityksen
- käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmaa (tai vastaavaa)
- hyödyntää erilaisia ympäristöalan tietokantoja, analysoida ja visualisoida niistä saatavaa dataa

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin paikkatieto-osuus (3 op): Verkkototeutus ja läsnäolo tarpeen mukaan, Kurssi etenee tehtäväohjeita noudattaen, lopussa oman paikkatietoprojektin esittely.
Kurssin digitalisaatio-osuus (2op): Verkkototeutus. Kurssin aikana toteutuetaan ryhmä/yksilöoppimistehtävä joka esitellään kurssin päätteeksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Määritellään opintojakson aikana. Verkkokurssiaineisto ja luennot

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kevätlukukausi.

Työelämäyhteistyö

Paikkatieto-osuus: mahdolliset työelämälähtöiset paikkatietoprojektit

Uusintamahdollisuudet

Tehtävien ja tentin täydennys ja uusintamahdollisuus on toukokuussa.

Oppimisympäristö

Moodle

Arviointimenetelmät

Paikkatieto-osuuden (3 op) arviointi perustuu kurssitehtäviin, itsenäiseen projektiin ja tenttiin
Digitalisaatio-osuus (2 op) arviointi perustuu kurssin aikana tehtävään oppimistehtävään.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Paikkatieto-osuus: Tehtävät, projekti ja tentti tekemättä tai palautettu puutteellisena.
Digitalisaatio-osuus: oppimistehtävä tekemättä ja esittelemättä tai palautettu puutteellisena.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Paikkatieto-osuus: Tuntitehtävät palautettu osittain, tentin läpäisy arvosanalla 1-2
Digitalisaatio-osuus: oppimistehtävn arvosana 1 ja tehtävä esitetty.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Paikkatieto-osuus: Hyvät palautukset tuntitehtävistä ja projektista, tentin arvosana 4-5.
Digitalisaatio-osuus: oppimistehtävän arvosana 5 ja tehtävä esitetty.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Heikki Vehmas
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Verkkoluento 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää rakennuksen osien muodostaman kokonaisuuden ja niiden keskeiset tehtävät. Opiskelija tuntee ulkovaipan, pintojen ja ei-kantavien rakenteiden vaihtoehdot sekä täydentävät rakennusosat. Opiskelija ymmärtää rakennusten paloturvallisuuden keskeisimmät käsitteet ja kosteuseristämisen periaatteet. Opiskelija tuntee tavanomaisimmat rakennusalan merkinnät ja lupakäytännöt. Opiskelija osaa tietokoneavusteisen piirtämisen perusteet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus: luennot,
itsenäisesti tehtävät tuntiharjoitukset

esiteltävä harjoitustyö

2 kpl välikokeita

Lisäksi AutoCAD-osio (Kampuksella) (osallistuminen oman harkinnan mukaan), jossa itsenäisesti tehtäviä harjoituksia (ATK)

Harjoitustyöt ja kurssikokeet tulee molemmat läpäistä hyväksytysti kurssin suorittamiseksi. Tuntitehtävät tulee palauttaa annettuun määräaikaan mennessä. Tuntitehtävistä saa pisteitä, jotka vaikuttavat arvosteluun.
AutoCAD-osiosta tulee palauttaa erikseen määritellyt tehtävät hyväksytysti.

Harjoitustyön palautus määräaikaan mennessä. Jos palautus tämän päivämäärän jälkeen, tulee palautuksesta sopia erikseen opettajan kanssa. Myöhässä palautus vaikuttaa arvosteluun.

Ajoitus ja läsnäolo

Tuntitehtävät ja harjoitustyöt ohjeistetaan luennoilla.

Ensimmäisillä tunneilla on läsnäolopakko (ohjeistukset kurssin suoritukselle), jos tunneilla ei käy kertaakaan tai ei ilmoita perusteltua syytä poissaoloista ensimmäisiin 3 kertaan poistetaan opiskelija kurssilta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson alussa luennoilla kerrottava kirjallisuus
RT-kortisto (Rakennustieto Oy) sekä muu rakennusalan liittyvä kirjallisuus

Uusintamahdollisuudet

Kurssikokeita 2 kpl. Kurssikokeiden ajankohdat on ilmoitettu lukujärjestyksessä. Erikseen sovitaan kurssin alussa osallistujien yhteispäätöksellä kokeiden toteutustapa (verkko/lähi)

Uusintatenttipäivät sovitaan kurssin ensimmäisillä tunneilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arviointipainotukset (ja ajankäyttö):

Välikokeet (2 kpl) ja tuntiharjoitukset 60%
Harjoitustyö 20 %
AutoCAD-harjoitukset 20%

Kaikki osa-alueet tulee suorittaa hyväksytysti kurssin läpäisemiseksi

Sisältö

Opiskelija ymmärtää rakennuksen osien muodostaman kokonaisuuden ja niiden keskeiset tehtävät.
- Opiskelija tuntee ulkovaipan, pintojen ja ei-kantavien rakenteiden vaihtoehdot sekä täydentävät rakennusosat.
- Opiskelija ymmärtää rakennusten paloturvallisuuden keskeisimmät käsitteet ja kosteuseristämisen periaatteet.
- Opiskelija tuntee tavanomaisimmat rakennusalan merkinnät ja lupakäytännöt.
CAD-osio:
Opiskelija:
- Ymmärtää CAD-suunnittelun periaatteet ja työkalut.
- Osaa AutoCAD-suunnittelun perusteet ja osaa tuottaa, muokata ja tulostaa suunnitelmia.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, tentti ja harjoitustyö. Tarkemmat arviointimenetelmät esitetään opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Joku seuraavista ehdoista toteutuu:
- Jompi kumpi kurssikokeista on hylätty
- Harjoitustyöt palauttamatta/hylätty
- Pakolliset harjoitustehtävät palauttamatta/hylätty
- Kurssin kokonaispisteet eivät riitä läpäisyyn -> Hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
Osaa raportoida ja viestiä ammattimaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luokkahuone, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Heidi Rutila
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Assaritunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Assaritunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
- osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetus 2x2h/vko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti ilmoitetaan kurssilla.

Oppimisympäristö

Moodle-kurssi

Sisältö

- Lausekkeet
- 1. ja 2. asteen yhtälöt
- Yhtälöpari
- Prosentit, sanallisia tehtäviä
- Suorakulmainen kolmio
- Trigonometrian perusteet
- Tasogeometriaa
- Tason vektorit

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia kurssin matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee tasogeometrian ja tasovektorien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää tasogeometrian ja tasovektorien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee tasogeometrian ja vektorit tasossa sekä kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunnit A-ryhmällä vuoroviikoin 1x2 h/vko ja 2x2 h/vko, B-ryhmällä 2x2 h/vko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80h

Sisältö

Yksikköympyrä, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, polynomifunktioiden derivointi ja integrointi, erikoisfunktioiden derivointi, derivaatan soveltaminen ja ääriarvot, pinta-alan laskeminen integraalin avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet, Tekniikan Matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talonrakennustekniikka (2021, 2022, 2023)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, infratekniikka (2022, 2023)
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Porras
Opetusryhmät
 • Verkko (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRINFRA22S
  Infratekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLPRTRT22S
  Talonrakennustekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkko

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Tämä on verkkototeutus, jolla on vähemmän opetusta kuin tavallisella kurssilla. Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Osa opetuksesta on lähiopetusta ja osa itsenäistä opiskelua. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Yhdistetty ja käänteisfunktio
- Trig. funktiot, -yhtälöt
- Polynomifunktion derivointi
- Trigonom.funk. derivointi
- Ex-log -funk. derivointi
- Ääriarvot
- Derivaatan soveltaminen
- Polynomifunktion integrointi
- Pinta-ala integroimalla
- Tilavuus integroimalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja kokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä. Vähintään 57 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 83 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Juha Poskela
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa tietokoneavusteisen suunnittelun mahdollisuudet
- tietää cad piirtämisen perusteet ja laatia yksinkertaisia piirroksia
- kuvata rakennetun ympäristön 3 D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen pääperiaatteet
- tunnistaa erilaisten mallinnusmenetelmien soveltamismahdollisuuksia ympäristöalalla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luokkaopetus koulun ohjelmistoilla

Ajoitus ja läsnäolo

Kerran viikossa 80% läsnäololla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot ja muu mahdollinen luennoilla jaettava materiaali.

Oppimisympäristö

Koulun luokkatilat, jossa on cad-ohjelmistot (Autocad)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kerran viikossa, jonka lisäksi harjoitustehtävät, joiden toteuttamiseen on osittain varattu aikaa viikon opetuskerrasta.

Sisältö

Tietokoneavusteisen suunnittelun ja mallintamisen perusperiaatteiden ymmärtäminen sekä taito autocad ohjelmiston peruskäyttöön.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtävien palauttamatta jättäminen ja liika poissa olo tunneilta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on palauttanut kaikki tehtävät ja suorittanut piirtokokeen (tunnilla tehtävä harjoitustehtävä, jossa tulee soveltaa opittuja taitoja) hyväksytysti (vähintään 1, asteikolla 1-5).

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan palautetuista tehtävistä käy selkeästi ilmi tärkeimmät tunneilla opitut asiat ja piirtokokeen tulos vähintään 3 (osaa käyttää ohjelmistoa sujuvasti)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan palautetuista tehtävistä käys selkeästi ilmi kaikki tunniella opitut asiat, jonka lisäksi tehtävissä on itsenäisesti otettu tämän liäksi selvää ja esitelty aiheeseen liittyviä syvemmälle meneviä asioita ja tietoja. Piirtokokeen tulos 5 (osaa käyttää ohjelmistoa sujuvasti ja kykenee käyttämään ja tuottamaan ohjelmistolla kokeessa vaaditun piirroksen/mallinnoksen).

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- esittää veden laatuun vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesihuollon merkityksen
- pääperiaatteet yleisimmistä vesienkäsittelyssä käytetyistä tekniikoista ja niiden soveltuvuudesta eri haitta-aineiden poistoon
- tietää kiertotalouden periaatteet vesialalla
- selittää ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta on seitsemän kertaa, kaksi tuntia kerrallaan, joista lähiopetusta on yhden kerran. Muuten kurssi toteutaan verkon välityksellä (ZOOM). Opintoihin kuuluu luentoja, itsenäisiä ja ryhmätehtäviä, sekä Moodletentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutetaan 1.2. - 3.5.2023 pääosin verkkototeutuksena. Läsnäolo kontaktiopetuskerroilla on suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki kursseilla käsiteltävä materiaali on saatavilla opintojakson Moodle-alustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kurssille osallistuu luennoitsijoita työelämästä. Mahdollinen ekskursio vesilaitokselle.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojaksoon kuuluu yksi lähiopetuskerta Lahden kampuksella. Kuusi muuta kontaktikertaa toteutetaan verkossa, Zoom-alustalla. Muu opintojaksoon sisältyvä materiaali löytyy opintojakson Moodle-alustalta opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suurin osa opinnoista suoritetaan itsenäisesti ja ryhmissä tehtävien tehtävien kautta. Lähiopetusta on 14 h. Muu työkuormitus jakautuu seuraavasti:
- Ennakkotehtävä 10 h
- Työpaja ja siihen valmistautuminen 50 h
- Ryhmätyö 20 h
- Välikokeet ja loppukoe (+ valmistautuminen) 40 h

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan koko vesihuoltoketjuun, ja opiskelija saa kokonaiskäsityksen kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesihuollon merkityksestä. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin pinta-, pohja-, jäte- ja teollisuusveden laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Opintojaksolla käsitellään yleisimpiä, erityisesti jätevesien käsittelyssä käytettäviä tekniikoita ja niiden soveltuvuudesta eri haitta-aineiden poistoon. Tärkeä näkökulma on kiertotalousperiaatteiden mahdollisuudet osana veshuoltoalaa, sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset siihen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Opiskelijan tulee suorittaa opintojakson alussa määritetyistä tehtävistä ja tentteistä hyväksytysti vähintään niin paljon, että kokonaispistemäärä on vähintään 50 p. Osasuoritusten pisteytys ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojaksolle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kertoa yleisellä tasolla kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteista
- tunnistaa erilaisten yksikköprosessien ja prosessikaavioiden merkityksen
- kertoa jätevesianalytiikkaan liittyvistä osa-alueista
- kertoa jätevesien sisältämistä eri komponenteista ja niiden puhdistamis/hyödyntämisvaihtoehdoista
- tunnistaa jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteet sekä puhdistustavoitteet
- osaa huomioida tekijät, jotka tulee huomioida käsiteltäessä yhdyskunnan ja teollisuusjätevesiä- yksikköprosessien mitoitusperiaatteet
- ymmärtää jätevesilaitoksen yleiset prosessikaaviot
- osaa jätevesianalytiikan perusteet ja erilaisten parametrien mittaamisen periaatteet
- osaa tulkita mittaustuloksia- jätevesien sisältämien eri komponenttien ympäristövaikutukset ja niiden hyödyntämispotentiaalin
- osaa arvioida jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä
- osaa toimia vastuullisesti ryhmässä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteet ja eri tekijöiden merkityksen puhdistustavoitteiden saavuttamisessa
- erilaisten teollisuusjätevesien vaikutukset vesien käsittelyprosesseihin
- yksikköprosessien mitoittamisen periaatteet ja lukea laitoksen prosessikaavioita
- jätevesianalytiikkaan liittyviä menetelmiä ja erilaisten parametrien mittaamisen periaatteet
- jätevesien sisältämien eri komponenttien ympäristövaikutukset ja niiden hyödyntämisvauíhtoehtoja
- analysoida jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä
- toimia aktiivisesti ja vastuullisesti erilaisissa ryhmissä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Juha Poskela
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee rakennetun ympäristön eri elementit tutkimuksineen ja kuinka ne liittyvät toisiinsa. Hän tietää kaavoituksen eri vaiheet ja ymmärtää kaavoituksen merkityksen kaiken rakentamisen perustana. Opiskelija tuntee ympäristöongelmat ja niihin liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa huomioida kestävän kehityksen periaatteita rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tutustuu BIM+CAD-pohjaisiin suunnitteluohjelmistoihin.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot, harjoitukset ja tentti. Kurssin aineisto, harjoitukset ja tentti Moodle-alustalla.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti. 80% läsnäololla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Oppimisympäristö

Koulun luokkatilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä.
Kokonaisuuteen kuuluu luentojen lisäksi harjoitustyöt ja opiskelijan itsenäinen opiskelu.

Sisältö

Opiskelija tuntee rakennetun ympäristön eri elementit tutkimuksineen ja kuinka ne liittyvät toisiinsa. Hän tietää kaavoituksen eri vaiheet ja ymmärtää kaavoituksen merkityksen kaiken rakentamisen perustana. Opiskelija tuntee ympäristöongelmat ja niihin liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa huomioida kestävän kehityksen periaatteita rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtävien palauttamatta jättäminen ja liika poissa olo tunneilta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on palauttanut hyväksytysti kaikki tehtävät ja suorittanut kokeen hyväksytysti (vähintään 1, asteikolla 1-5).

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan palautetuista tehtävistä käy selkeästi ilmi tärkeimmät tunneilla opitut asiat ja kokeen tulos vähintään 3.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan palautetuista tehtävistä käy selkeästi ilmi kaikki tunneilla opitut asiat, jonka lisäksi tehtävissä on itsenäisesti otettu selvää ja esitelty aiheeseen liittyviä, syvemmälle meneviä asioita ja tietoja. Kokeen tulos 5.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Raine Vihelmaa
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Tunnistaa tärkeimmät luontotyypit (metsätyypit, avainbiotoopit jne.)
- Etsiä tehtyjä luontoinventointeja ja suojeluohjelmia koskevat tiedot
- Tunnistaa rakennettuun ympäristöön liittyvät keskeiset arvot
- Laatia pienimuotoisen kulttuuriympäristön inventoinnin
- Etsiä tehtyjä kulttuuriympäristöinventointeja koskevat tiedot

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Terhi Raikas
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Etsiä ajankohtaista ympäristölainsäädäntöön liittyvää tietoa yleisimmistä maksuttomista ja maksullisista tietopalveluista
- Hahmottaa ympäristölainsäädännön vastuut ja eri ympäristöhallintotasojen keskeisimmät tehtävät
- Soveltaa ympäristölainsäädännön keskeisiä lakeja ja asetuksia käytännön esimerkkien avulla

Arviointiasteikko

1-5