Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTISAT23S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Sähköautomaatio23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Sähköautomaatio23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 -opintojakso on osa Ammatillinen kasvu 3 op kokonaisuutta, joka toteutuu koko opintojen ajan.
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Perttu Laivamaa
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Markku Levanen
 • Eija Lantta
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
- muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
- vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
- tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
- soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Sisältö

IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

1. IoT käsitteenä
2. IoT-järjestelmän rakenne
3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
4. Anturit
5. Tiedonkeruu
6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
8. Ohjelmoinnin perusteita
9. Kerätyn tiedon jalostaminen
10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Lähipäivä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lähipäivä
 • Verkkoluennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ohjausjärjestelmän perusrakenteen
- TIA-portaalin käytön
- logiikan peruskäskykannan
- käyttää tietotyyppejä sovelluksen tarpeiden mukaisesti
- tehdä logiikkaohjelman sekvenssikaaviota hyödyntäen LD-ohjelmoinnilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_SAT Virtuaaliopettaja (LAB)
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valita anturin suureen mittaamiseen
- liittää sensorin mittausjärjestelmään
- kuvata anturin ominaisuuksien vaikutuksen järjestelmään

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

11.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Karri Miettinen
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Luennot + harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot + harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- liittää TIA portaalissa operointipaneelin ohjelmoitavan logiikan kanssa
- graafisen käyttöliittymän suunnittelun perusteet
- toteuttaa käytettävyyden ja ergonomian kannalta optimaalisen operointipaneelisovelluksen
- toteuttaa tuotantolinjan käsiajotoiminnot operointipaneelin välityksellä
- tehdä pienimuotoisen tiedonkeruun ohjelmoitavassa logiikassa olevan anturitiedon perusteella ja tehdä tiedonkeruun perusteella trendejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelinTIA Portal- ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentteja
- suunnitella pneumaattisen käytön
- suunnitella hydraulisen käytön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan osittain aikaan ja paikkaan riippumattomana verkko-opetuksena. Osittain opetus on laboratorio-opetusta, jolloin läsnäolo on välttämätön.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoluennot ovat opiskelijalla vapaasti käytettävissä kurssin ajan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

HYDRAULITEKNIIKAN PERUSTEET, Kauranne Heikki, Kajaste Jyrki, Vilenius Matti, Sanoma Pro Oy Painos: 3-7. painos.
Pneumatiikka, Ellman, A., Hautanen, J., Järvinen, K. & Simpura, A. 2002. Edita Publishing Oy

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö ja koe

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja laboratorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 5 op eli opiskelijan työnä 135 tuntia

Sisältö

Pneumatiikka
1. johdanto
2. kompressorit
3. paineilman jälkikäsittely
4. paineilman siirtäminen
5. venttiilit
6. toimilaitteet
7. ohjaustekniikka
8. servotekniikka
9. tyhjiötekniikka
10. pneumohydrauliset järjestelmät
11. pneumaattisen järjestelmän suunnittelu
12. sovellukset pneumatiikan käytöstä

HYDRAULIIKKA
1. johdanto
2. Hydraulinesteet
3. hydraulipumput
4.painevaraaja
5. hydrauliikkaventtiilit
6. hydrauliikkasylinterit
7. hydrauliikkamoottorit
8. muut hydraulijärjestelmän komponentit
9. kytkentätekniikka
10.hydraulijärjestelmät
11. servo- ja proportionaalitekniikka
12. patruunatekniikka
13. vesihydrauliikka
14. hydraulijärjestelmän suunnittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Fysiikan peruskurssit, statiikka

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kokeeseen, harjoitustyöhön ja laboratoriotöihin. Laboratoriotyöt katsotaan hyväksytyksi, kun suoritettu kytkentä toimii annetun tehtävän mukaan. Numeerinen arviointi perustuu kokeeseen, selostuksiin ja harjoitustyöhön. Suorittamaton harjoitus- tai laboraatioharjoitustyö laskee arvosanaa yhdellä numerolla/tekemätön työ. Arviointikriteereitä voidaan tarkistaa viikolla 9.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise koetta, harjoitus tai laboratoriotyö/hyväksytty, selostus puuttuu tai ei ole hyväksyttävää tasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 33% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 59,8% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 86,6% maksimipistemäärästä.
Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa robotiikan vaikutuksen yhteiskuntaan
- tunnistaa palvelurobotiikan perusteet
- kuvata ohjelmistorobotiikan toimintamallin
- teollisuusrobotiikan peruskäsitteet
- hahmottaa yhteistoimintarobotiikan mahdollisuudet
- kuvata tekoälyn hyödyntämisen robotiikassa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- käyttää osoitinlaskentaa
- kuvata keskeisimpien puolijohdekomponenttien ominaisuudet ja käyttökohteita
- käyttää aiheeseen liittyvää simulaatio-ohjelmistoa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_SAT Virtuaaliopettaja (LAB)
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien sähkökonetyyppien toimintaperiaatteen, ominaisuudet ja tyypillisiä käyttökohteita
- muodostaa sähkökoneen yksivaiheisen sijaiskytkennän
- selostaa sähkökoneen keskeiset valinta- ja mitoitusperusteet teollisuuden sovelluksissa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- Tehdä tulostenkäsittelyä, graafisia esityksiä ja virhetarkastelua
- Laskea sähkövaraukseen ja magnetismiin liittyviä laskutoimituksia
- Kuvata sähkömagnetismin toiminnan sähkölaitteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää mittaamista ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, "kotilaboratorio" (ei vaadi erikoisvälineitä, pitäisi löytyä kaikki tarvittava helposti)

Sisältö

Mittaamista ja raportointia opettajan antamista aihepiireistä.
Sähkövaraus ja magnetismi
Sähkömagnetismin toiminta sähkölaitteissa

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- Tehdä tulostenkäsittelyä, graafisia esityksiä ja virhetarkastelua
- Laskea sähkövaraukseen ja magnetismiin liittyviä laskutoimituksia
- Kuvata sähkömagnetismin toiminnan sähkölaitteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää mittaamista ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luennot, laboratorio

Sisältö

Mittaamista ja raportointia opettajan antamista aihepiireistä.
Sähkövaraus ja magnetismi
Sähkömagnetismin toiminta sähkölaitteissa

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Tunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Tunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuksena Lahden kampuksella B212/213 tilassa

Ajoitus ja läsnäolo

28-29.12.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista tehdä etänä

Uusintamahdollisuudet

Uusinta seuraavan LPR monimuoto kurssin yhteydessä 2024

Oppimisympäristö

B212/213 SähköLabra-1

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät
Paikanpäällä labratehtävät
Palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistumista labraviikkoon ja/tai Osa tehtävistä palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuminen labraviikkoon
Palautukset 1/5 tasoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso hyvää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso kiitettävää

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.12.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuksena sähkölabra ykkösessä B212.
Parityöskentelynä.
3OP paketti liittyy SähköTekniikan Perusteet - kurssin sisältöön
2OP paketti liittyy Sähköiset Piirit - kursin sisältö sisältöön

Ajoitus ja läsnäolo

3op viikolla 50/2023
2op viikolla 17/2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista suorittaa kuin paikanpäällä

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan vuosikurssin kanssa seuraavana vuotena.
Molemmat (3OP ja 2OP) osiot oltava suoritettu, jotta saa kokonaisent 5OP

Oppimisympäristö

Sähkölabra ykkönen B212

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät
Viikko labratöitä
Lopputehtävät

Sisältö

3OP paketti liittyy SähköTekniikan Perusteet - kurssin sisältöön
2OP paketti liittyy Sähköiset Piirit - kursin sisältö sisältöön

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkön paruskurssit oltava käyty läpi ennen labra viikkoa

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistumista labraviikkoon ja/tai Osa tehtävistä palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuminen labraviikkoon
Palautukset 1/5 tasoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso hyvää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso kiitettävää

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähipäivät Lahdessa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja yhtälöpareja ja -ryhmiä
- funktion käsitteen ja hallitsee 1. ja 2. asteen polynomifunktiot
- trigonometrian perusteet sekä trigonometriset funktiot kuvaajineen ja ratkaista trigonometrisia yhtälöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunnit 2 x 2h / viikko.
Läsnäolo suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Polynomin jakaminen tekijöihin
2. Rationaalilausekkeet
3. Kertaus yhtälöistä
4. Yhtälöryhmä
5. Juuret ja Neliöjuuriyhtälö
6. Korkeamman asteen yhtälö
7. Suureyhtälöt
8. Kolmio
9. Terävän kulman trigonometriset funktiot
10. Trigonometriset funktiot ja yksikköympyrä
11. Trigonometriset lausekkeet
12. Trigonometriset yhtälöt
13. Trigonometriset käyrät
14. Sini- ja kosinilause
15. Funktion käsite
16. 1.asteen polynomifunktio
17. 2.asteen polynomifunktio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan opintojakso tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 09.02.2024

Ajoitus

07.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja yhtälöpareja ja -ryhmiä
- funktion käsitteen ja hallitsee 1. ja 2. asteen polynomifunktiot
- trigonometrian perusteet sekä trigonometriset funktiot kuvaajineen ja ratkaista trigonometrisia yhtälöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus 2 x 2h / viikko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Polynomin jakaminen tekijöihin
2. Rationaalilausekkeet
3. Kertaus yhtälöistä
4. Yhtälöryhmä
5. Juuret ja Neliöjuuriyhtälö
6. Korkeamman asteen yhtälö
7. Suureyhtälöt
8. Kolmio
9. Terävän kulman trigonometriset funktiot
10. Trigonometriset funktiot ja yksikköympyrä
11. Trigonometriset lausekkeet
12. Trigonometriset yhtälöt
13. Trigonometriset käyrät
14. Sini- ja kosinilause
15. Funktion käsite
16. 1.asteen polynomifunktio
17. 2.asteen polynomifunktio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan opintojakso tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset funktiotyypit sekä pystyy hahmottelemaan niiden kuvaajat
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- funktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometristen funktioiden derivoinnin ja integroinnin sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana

Sisältö

- Epäyhtälöt
- Korkeamman asteen polynomifunktio
- Potenssifunktio
- Rationaalifunktio
- Eksponentti- ja logaritmifunktio
- Eksponentti- ja Logaritmiyhtälöt
- Funktion raja-arvo
- Erilaisten funktioiden derivointi
- Derivaatan soveltaminen ja ääriarvot
- Integraalifunktio
- Määrätty integraali, Pinta-alan laskeminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset funktiotyypit sekä pystyy hahmottelemaan niiden kuvaajat
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- funktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometristen funktioiden derivoinnin ja integroinnin sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

3 op / 81 h
Lähiopetusta 2 x 2 h / viikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Lähiopetus ja Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

- Epäyhtälöt
- Korkeamman asteen polynomifunktio
- Potenssifunktio
- Rationaalifunktio
- Eksponentti- ja logaritmifunktio
- Eksponentti- ja Logaritmiyhtälöt
- Funktion raja-arvo
- Erilaisten funktioiden derivointi
- Derivaatan soveltaminen ja ääriarvot
- Integraalifunktio
- Määrätty integraali, Pinta-alan laskeminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja välikokeet / tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- differentiaaliyhtälöiden perusteet
- taso- ja avaruusgeometriaa
- tason ja avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa
- matriisien peruskäsitteet ja matriisien ratkaisemisen ohjelmistoilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus 2 x 2h / viikko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Diffisyhtälöt (1. ja 2. kertaluvun yhtälöt)
2. Nelikulmio ja monikulmiot
3. Ympyrä
4. Avaruusgeometriaa
5. Vektoreiden peruskäsitteet
6. Soveltavia tehtäviä
7. Tason vektorin komponenttiesitys
8. Tason vektorin vaihekulma
9. Avaruuden vektorit
10. Pistetulo
11. Ristitulo
12. Matriisien peruskäsitteet
13. Käänteismatriisi
14. Yhtälöryhmän ratkaiseminen matriisien avulla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikka 1 tai vastavaat tiedot

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee geometrian, vektoreiden ja matriisien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää geometrian, vektoreiden ja matriisien vaatimukset ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee geometrian, vektorit ja matriisit ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset koululla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista suorittaa etänä

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Tenttien uusinta paikan päällä.
Puuttuvat harjoitteet seuraavan vuosikursin mukana seuravana vuonna

Oppimisympäristö

Luokka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista sähköstä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa, ymmärrä tai sovella teoria opintoja
Teoria tunneislta poissa olo

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ymmärtää teoriaopintojen tiedot vaatimattomalla tasolla
Teoria tunneislta työsuoritukset vaatimattomat, osaksi väärin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa hyödyntää teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset toimivia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Soveltaa teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset kiitettäviä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelijat suorittavat toteutuksen ennaakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun. Voit olla tarvittaessa goLAB tiimiin yhteydessä, jos et onnistu suorittamaan kurssia, ja haluaisit yrittää uudelleen.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
Opiskelijan nopeus kurssin sisältä voi riippua hyvinkin paljon heidän omasta aiemmasta osaamisen tasosta. Kokeneemmat oppilaat suoriutuvat todennäköisesti paljon nopeammin sisällöstä.

Sisältö

- Opiskelijat oppivat sähkötekniikan perusteista, kuten suureista, tasasähköstä, resistanssista, sähköturvallisuudesta yms.
- Opiskelijat oppivat yksinkertaisia laskuja ja kaavoja mitä sähkötekniikassa käytetään
- Opiskelijat perehtyvät virtapiirin rakenteeseen ja toimintaan
- Opiskelijat oppivat vaihtosähköstä ja sen peruskäsitteistä.

Arviointimenetelmät

Opiskelijan tulee ensiksi suorittaa kurssin teoriaosio, ja sen jälkeen toteutus arvioidaan verkkoympäristössä palautettavan kokeen pohjalta.

50-60% oikein: 1
60-70% oikein: 2
70-80% oikein: 3
80-90% oikein: 4
90-100% oikein: 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saa suoritettua teoriaa loppuun, tai opiskelija saa kokeen tehtävistä alle 50% oikein

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähkön siirto- ja jakeluverkon rakenteen ja keskeiset suunnitteluperiaatteet
- kuvata suurjännitejärjestelmiin ja niiden suojaukseen liittyvät keskeiset suunnitteluperiaatteet
- käyttää rakennusten sähköasennuksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus luokassa

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Seuraaavan vuosikurssin yhteydessä

Oppimisympäristö

Luokassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6 OP x 27 h

Sisältö

Perusteet sähkön siirto- ja jakeluverkoista sekä suurjännitetekniikasta
Perusteet rakennuksen sähköverkosta
Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Tentti ja palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtäviä palauttamatta
Ja / Tai Koe 0/5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 1/5 tasolla
Ymmärtää teoriapohjan
Koe 1/5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 3/5 tasolla
Osaa teoriapohjan
Koe 3/5

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 5/5 tasolla
Soveltaa teoriapohjaa
Koe 5/5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luokkahuone, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto, opetusvideot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy,(kirjan saatavuudessa on ongelmia nykyään, mutta kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- lukea teknisiä piirustuksia
- tuottaa yksinkertaisia teknisiä piirustuksia tietokoneavusteisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Suomeksi
Opiskelija
- Ymmärtää erilaisia teknisiä piirustuksia
- osaa piirtää teknisen piirustuksen standardien mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia
- osaa CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa visualisoida 3D-malleja ja kokoonpanoja

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla infoa ja ohjausta. harjoittelua ja tehtäviä omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere: Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava käsikirja.
Ohjelmistojen tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö tai AHOT

Oppimisympäristö

Digi Luokkatila, Oma Windows-tietokone, Moodle-ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 27 tuntia = 137 tuntia opiskelijan työtä josta 50 tuntia infoa ja ohjausta.

Sisältö

- Ymmärrys erilaisista teknisistä piirustuksista.
- Standardien mukaiset työ- ja kokoonpanopiirustukset.
- CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (AutoCad ja SolidWorks)
- 2D-piirustukset
- 3D-mallien perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Vaihtoehtoinen tapa: Tentti ja siitä saatava arvio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut digitaalisen suunnittelun vaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistoilla ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistolla sekä perustella tekemiään valintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojaan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- lukea teknisiä piirustuksia
- tuottaa yksinkertaisia teknisiä piirustuksia tietokoneavusteisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Suomeksi
Opiskelija
- Ymmärtää erilaisia teknisiä piirustuksia
- osaa piirtää teknisen piirustuksen standardien mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia
- osaa CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa visualisoida 3D-malleja ja kokoonpanoja

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla infoa ja ohjausta verkossa. Harjoittelua ja tehtäviä omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere: Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava käsikirja.
Ohjelmistojen tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö tai AHOT

Oppimisympäristö

Oma Windows-tietokone, Moodle-ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 27 tuntia = 137 tuntia opiskelijan työtä josta 50 tuntia infoa ja ohjausta.

Sisältö

- Ymmärrys erilaisista teknisistä piirustuksista.
- Standardien mukaiset työ- ja kokoonpanopiirustukset.
- CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (AutoCad ja SolidWorks)
- 2D-piirustukset
- 3D-mallien perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Vaihtoehtoinen tapa: Tentti ja siitä saatava arvio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut digitaalisen suunnittelun vaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistoilla ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistolla sekä perustella tekemiään valintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojaan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_SAT Virtuaaliopettaja (LAB)
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää CAD-ohjelmistoa sähkösuunnittelun työkaluna
- lukea ja tuottaa sähköteknisiä dokumentteja
- suunnitella sähkökeskuksen, valita ja mitoittaa sen komponentit
- mitoittaa ja valita kaapelin
- suunnitella oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen

Arviointiasteikko

1-5