Siirry suoraan sisältöön

Puettavan muotoilun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Muotoilija (AMK), puettava muotoilu 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIPUMU24S)
Muotoilija (AMK), puettava muotoilu 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIPUMU23S)
Muotoilija (AMK), puettava muotoilu 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIPUMU22S)
Muotoilija (AMK), puettava muotoilu 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(PUMU21SLTI)
Muotoilija (AMK), puettava muotoilu, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(PUMU20SLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää 3D-grafiikan ja mallinnuksen peruskäsitteistöä työskentelyssään
- ohjelmiston perustyökalut ja -työskentelyprosessit
- arvioida ja itsenäisesti kehittää ohjelmiston osaamistaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapa: lähi- ja etäopetus, itsenäinen työskentely. Luennot, alustukset, sekä ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät. Tehtävien palautuspäivämäärät annetaan opintojakson alussa.
Kaikki oppimistehtävät ovat pakollisia ellei toisin mainittu.

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Aikataulu: lukujärjestyksestä, aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö LAB-amk:n ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn

Sisältö

PUMU eli Puettavaan muotoiluun suuntautuville.
Opintojaksolla perehdytään kolmiulotteisen mallinnuksen perusteisiin puettaville tuotteille ja tekstiilimateriaaleille.
Lisäksi opitaan 3D-grafiikan ja mallinnuksen peruskäsitteistöä työskentelyssä, ohjelmiston perustyökaluja ja työskentelyprosesseja, sekä perehdytään ohjelmisto-osaamiseen harjoitustöiden kautta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Itsenäisen oppimistehtävän painoarvo 50% lopullisesta arvosanasta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Harjoitustehtävät palauttamatta 1 vko loppupresentaation jälkeen, jos ei ole toisin sovittu.
Puuttuva itsenäinen oppimistehtävä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita kolmiulotteisen mallinnuksen tekemiseksi ja käyttää ohjelmiston perustyökaluja
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata mallinnuksen työskentelyprosesseja
• Osaa ohjatusti tehdä ohjelmisto-osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä
• Osaa ohjatusti hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta kolmiulotteisen mallinnuksen sekä kehittää ideoitaan ja toteutuksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään mallinnuksen työskentelyprosesseja
• Osaa itsenäisesti tehdä ohjelmisto-osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä
• Osaa arvioida ja perustella osaamistaan
• Osaa itsenäisesti hakea oman alansa ammatillista tietoa, sekä seurata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan kolmiulotteisia mallinnuksia, ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, analysoida teoksia ja mallinnuksen toteutuksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
• Osaa arvioida ja perustella syvällisesti osaamista sekä asettaa kehittämistavoitteita
• Osaa luovasti ja monipuolisesti hakea oman alansa ammatillista tietoa, sekä osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

PLEASE NOTE: This course is in English.

Toteutustapa: lähi- ja etäopetus, itsenäinen työskentely sekä tiimityöskentely. Luennot, alustukset, sekä ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät.

Kaikki oppimistehtävät ovat pakollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnäolopakko.

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Aikataulu: lukujärjestyksestä, aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma.

Kurssi pidetään lähiopetuksena kampuksella etupäässä maanantaisin. Opetuspäivään kuuluu yleensä aina zoom-yhteys University of São Paulon opiskelijoihin 1,5 h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssiin liittyvästä kirjallisuudesta saadaan lista kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöskentelyyn.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tarkastelemaan laaja-alaisesti megatrendejä ja uusia ilmiöitä sekä ideoimaan kansainvälisessä tiimissä tulevaisuuteen suuntaavia kestävän kehityksen mukaisia konsepteja.

Kurssin aikana käydään läpi muutamia ennakointiin sekä ideointiin liittyviä metodeita ja opetellaan havaitsemaan muutosta ympärillämme.

Kurssin oleellinen tarkoitus on oppia katsomaan alaa oman kuplan ulkopuolelta, tutustua ja verkostua oman kulttuurin ulkopuolelta tuleviin opiskelijoihin ja saada lisää tietoa heidän kulttuuristaan sekä työskentelytavoistaan.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arvosana koostuu läsnäolosta, aktiivisuudesta lähipäivillä, oppimistehtävien toteutuksen tasosta.
Osallistuminen pitkäjänteisesti aktiivisena tiimin jäsenenä tiimin sekä itsenäisten tehtävien edistäminen oma-aloitteisesti aikataulussa ensisijaisen tärkeää. Tiimityöskentelystä opiskelijat tekevät vertaisarvioinnin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin ja ryhmätöiden tekoon 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta tai itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.
• on oppinut ymmärtämään joitakin eri kulttuurin ominaispiirteitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.
• on oppinut ymmärtämään joitakin eri kulttuurin ominaispiirteitä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

PLEASE NOTE: This course is in English.

Toteutustapa: lähi- ja etäopetus, itsenäinen työskentely sekä tiimityöskentely. Luennot, alustukset, sekä ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät.

Kaikki oppimistehtävät ovat pakollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnäolopakko.

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Aikataulu: lukujärjestyksestä, aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma.

Kurssi pidetään lähiopetuksena kampuksella etupäässä maanantaisin. Opetuspäivään kuuluu yleensä aina zoom-yhteys University of São Paulon opiskelijoihin 1,5 h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssiin liittyvästä kirjallisuudesta saadaan lista kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöskentelyyn.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tarkastelemaan laaja-alaisesti megatrendejä ja uusia ilmiöitä sekä ideoimaan kansainvälisessä tiimissä tulevaisuuteen suuntaavia kestävän kehityksen mukaisia konsepteja.

Kurssin aikana käydään läpi muutamia ennakointiin sekä ideointiin liittyviä metodeita ja opetellaan havaitsemaan muutosta ympärillämme.

Kurssin oleellinen tarkoitus on oppia katsomaan alaa oman kuplan ulkopuolelta, tutustua ja verkostua oman kulttuurin ulkopuolelta tuleviin opiskelijoihin ja saada lisää tietoa heidän kulttuuristaan sekä työskentelytavoistaan.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arvosana koostuu läsnäolosta, aktiivisuudesta lähipäivillä, oppimistehtävien toteutuksen tasosta.
Osallistuminen pitkäjänteisesti aktiivisena tiimin jäsenenä tiimin sekä itsenäisten tehtävien edistäminen oma-aloitteisesti aikataulussa ensisijaisen tärkeää. Tiimityöskentelystä opiskelijat tekevät vertaisarvioinnin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin ja ryhmätöiden tekoon 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta tai itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.
• on oppinut ymmärtämään joitakin eri kulttuurin ominaispiirteitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.
• on oppinut ymmärtämään joitakin eri kulttuurin ominaispiirteitä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähi- ja etätapaamisina kahden tunnin jaksoissa. Opintojakso toteutetaan keskustelevan opetuksen, erilaisten harjoitustehtävien ja esseiden kautta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutuvat lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina, sekä itsenäisesti tehtäviä tehden.
Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 1 op muodostuu 13,5 opiskelijan työtunnista per lukukausi.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään oman oppimisen ja toimimisen tunnistamiseen ja suunnitteluun, sekä oppimisen valmiuksien kehittämiseen. Opintojaksolla hahmotetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla alaa ja omaa oppimis- ja ammatti-identiteettiä, sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. Harjoitellaan suullista, kirjallista ja visuaalista ilmaisua.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla. Harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähi- ja etätapaamisina kahden tunnin jaksoissa. Opintojakso toteutetaan keskustelevan opetuksen, erilaisten harjoitustehtävien ja esseiden kautta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutuvat lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina, sekä itsenäisesti tehtäviä tehden.
Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 1 op muodostuu 13,5 opiskelijan työtunnista per lukukausi.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään oman osaamisen tunnistamiseen, opiskelumahdollisuuksiin ja oppimisen suunnitteluun. Opintojaksolla hahmotetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla osaamis- ja ammatti-identiteettiä, uratavoitteita sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. Harjoitellaan suullista, kirjallista ja visuaalista ilmaisua.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla. Harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähi- ja etätapaamisina kahden tunnin jaksoissa. Opintojakso toteutetaan keskustelevan opetuksen, luentojen, erilaisten harjoitustehtävien ja esseiden kautta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutuvat lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina, sekä itsenäisesti tehtäviä tehden.
Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 1 op muodostuu 13,5 opiskelijan työtunnista per lukukausi.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, opiskelumahdollisuuksiin, oman osaamisen kehittämistarpeisiin ja urasuunnitteluun nämä huomioiden. Opintojaksolla hahmotetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ammatti-identiteettiä, uratavoitteita, sekä alan vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita. Harjoitellaan oman osaamisen näkyväksi tuomista, suullista, kirjallista ja visuaalista ilmaisua.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla. Harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä visuaalisen esityksen suunnitelmastaan
- fasilitoida keskustelua piirtäen
- tuottaa viimeisteltyjä esityskuvakokonaisuuksia ja työpiirroksia suunnitelmistaan
- kuvata käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentojen, harjoitus- ja suunnittelutehtävien ja visuaalisen materiaalin avulla tutustutaan puettavan muotoilun esitystekniikkaan, eri tyyleihin ja käyttötarkoituksiin. Harjoitellaan mittasuhteiden ja materiaalin toistamista. Tutustutaan ja vertaillaan esitysteknisiä käyttötarkoituksia ja niiden toteuttamista.

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään välineitä: Taiteilijalaatuiset piirustus ja maalaustarvikkeet, kumi, piirustuspaperi

Oppimisympäristö

Luokkatila

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan puettavan muotoilun esitystekniikat ja niiden käyttötarkoitukset, sekä suunnitellaan ja tehdään tämän pohjalta visuaalisia esityksiä. Opintojaksolla tuotetaan viimeisteltyjä esityskuvakokonaisuuksia sekä työpiirroksia, ja tutustutaan käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Opintojaksolla harjoitellaan tulkitsemaan puettavan muotoilun kuvia, kommunikoimaan ja fasilitoimaan keskustelua kuvien kautta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla. Harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Annettujen harjoitustehtävien palauttaminen aikataulun mukaisesti. Suunnittelutehtävän painoarvo 50% lopullisesta arvosanasta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa tuottaa ideoita visuaalisen esityksen tekemiseksi
- tunnistaa ja kuvata esitysteknisiä kuvia ja työpiirroksia
- kuvata käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia
- osaa tehdä esitystekniseen osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä
- seurata keskustelua piirtäen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa monipuolisesti tuottaa ideoita ja hakea vaihtoehtoja visuaalisen esityksen tekemiseksi
- tunnistaa ja vertailla erilaisia esitysteknisiä menetelmiä ja työpiirroksia
- ymmärtää käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia
- osaa monipuolisesti tehdä esitystekniseen osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä
- itsenäisesti ja perustellen fasilitoida keskustelua piirtäen
- Osaa arvioida osaamistaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa monipuolisesti soveltää ja kehittää vaihtoehtoja visuaalisen esityksen tekemiseksi
- vertailla ja soveltaa erilaisia käyttämiään esitysteknisiä menetelmiä ja työpiirroksia
- arvioida ja analysoida käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia
- osaa suunnitelmallisesti ja luovasti tehdä esitysteknisiä harjoitustöitä
- osaa kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
- monipuolisesti fasilitoida keskustelua piirtäen
- osaa arvioida ja perustella syvällisesti osaamista sekä asettaa kehittämistavoitteita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Yat Cheung / Funktionaalisten tuotteiden suunnittelu, materiaalit ja valmistus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Timo Roininen / 3D tulostaminen ja ultraääniompelu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Minna Cheung / Älykkäät ratkaisut muodin alalla (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Yat Cheung / Funktionaalisten tuotteiden suunnittelu, materiaalit ja valmistus
 • Timo Roininen / 3D tulostaminen ja ultraääniompelu
 • Minna Cheung / Älykkäät ratkaisut muodin alalla

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella erilaisiin käyttötarkoituksiin funktionaalisia tuotteita
- tunnistaa erilaisia funktionaalisia ja älykkäitä materiaaleja sekä niiden käyttötarkoituksia
- kehittää konseptitasolla toimivan teknologiaa sisältävän tuotteen
- soveltaa olemassa olevia älykkäitä teknologioita puettavissa tuotteissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi järjestetään kampuksella lähiopetuksena. Se sisältää luentoja ja harjoitustehtäviä. Tarkempi aikataulu käydään läpi opintojakson ensimmäisenä päivänä.

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii aktiivista läsnäoloa lukujärjestykseen merkittyinä päivinä.

Oppimisympäristö

LAB-ammattikorkeakoulun
- 3D-tulostusluokka
- kaava- ja ompeluluokat
Yritys- ja/tai messuvierailut mahdollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista osallistumista.
Opintojakso on jaettu kolmeen osaan:
- Funktionaalisten tuotteiden suunnittelu ja materiaalit (20 pvää)
- 3D-tulostaminen vaatealalla (X pvää)
- Mitä tarkoitetaan "älykkäillä tekstiileillä"? (x pvää)

Kahteen ensimmäiseen liittyy tehtäviä ja kokeiluja. Kolmas osa on tiedonhakua ja presentoimista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Perustiedot tekstiilimateriaaleista, kaavoituksesta ja ompelusta = vähintään ensimmäisen vuoden opintojaksot suoritettu hyväksytysti tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty mikäli edellämainitut tavoitteet eivät toteudu.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- tunnistaa erilaisia funktionaalisia tekstiilejä, tuotteita ja teknologioita
- suunnitella ja toteuttaa funktionaalisen vaate- ja asustemalliston erillisen kriteeristön mukaan (opettaja käy läpi tehtävänannon yhteydessä)

Harjoitustehtävät palautettu aikataulun mukaisesti.
Harjoitustehtävät hyväksytty.
80% läsnäolo, mikäli ei ole toisin sovittu opettajan kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

03.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

03.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 23

Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetusta.
Luennot ja harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii aktiivista läsnäoloa lukujärjestykseen merkittyinä kurssipäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Annetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT. Keskustele opettajan kanssa ensimmäisenä kurssipäivänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa noin 135h opiskelijalle. Sisältää lähiopetusta ja itsenäisesti tehtävät harjoitukset sekä loppupresentaation.

Sisältö

Kurssi sisältää neljään eri osaa
- orientaatio muotoilun alaan ja muotoiluprosessiin
- puettavan muotoilun lyhyt historia
- tekstiilimateriaalit ja -rakenteet; neulos ja neuloksissa eniten käytettävät kuidut
- kokeilut; neulostuotteen suunnittelu, kaavoitus ja ompelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo, aktiivisuus ja tehtävien palauttaminen aikataulun mukaisesti. Läsnäolo 80%.
Harjoitustehtävien laadukkuus erillisen kriteeristön mukaisesti (käydään läpi ensimmäisellä kerralla)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei riittävää osallistumista kurssipäiville.
Tehtävät palauttamatta.
Tehtävien sisällöllinen laatu ei riittävän korkea kriteeristön mukaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan heikosti (runsaasti poissaoloja tai myöhästymisiä, tehtävät palauttamatta)
- tunnistaa muotoiluprosessin etenemisen heikosti
- tunnistaa vain yksittäisiä tekstiilimateriaaleja
- toteuttaa perustasoisen presentaation ohjatusti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan hyvin
- tunnistaa muotoiluprosessin etenemisen hyvin
- tunnistaa useita tekstiilimateriaaleja
- rohkeasti kokeilla useita tekstiilimateriaaleja
- toteuttaa kiinnostavan ja informatiivisen presentaation

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan ammatillisesti
- soveltaa erilaisia muotoiluprosessin malleja
- tunnistaa tekstiilirakenteet ja runsaasti -materiaaleja
- rohkeasti kokeilla useita tekstiilimateriaaleja ja tekniikoita
- toteuttaa kiinnostavan, informatiivisen ja persoonallisen presentaation

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- erottaa tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- tunnistaa eri painotekniikoiden käytön periaatteet
- suunnitella painokuvion pohjamateriaalille
- suunnitella digipainitekniikalla toteutettavan painokuvion

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja alustukset, yritysvierailut ja ekskursiot sekä oppimistehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla sekä yritysvierailuilla läsnäolo on pakollista. Aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn

Sisältö

PUMU eli Puettavaan muotoiluun suuntautuville.
Kurssilla perehdytään tekstiilin erilaisiin kuviointimahdollisuuksiin erityisesti painomenetelmin, opitaan tunnistamaan eri painotekniikoiden käytön periaatteita, suunnittelemaan painokuvioita pohjamateriaalille sekä perehdytään painokangassuunnittelutyön prosesseihin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan painokuvio digipainotekniikalla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla ja yritysvierailuilla, sekä annettujen harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Itsenäisen oppimistehtävän painoarvo 50% lopullisesta arvosanasta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Harjoitustehtävät palauttamatta 1vko loppupresentaation jälkeen, jos ei ole toisin sovittu.
Puuttuva itsenäinen oppimistehtävä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- luetella eri painotekniikoiden käytön periaatteita, menetelmiä ja prosesseja
- toistaa ideoita painokuvioiden suunnittelussa pohjamateriaalille ja digipainotekniikalla toteutettaviin painokuvioihin
- toistaa tekniseen osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä painokangassuunnittelussa
- osallistua ohjattuun keskusteluun osaamisestaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja tulkita tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- selittää ja perustella eri painotekniikoiden käytön periaatteita, menetelmiä ja prosesseja
- tuottaa monipuolisesti ideoita ja vertailla vaihtoehtoja painokuvioiden suunnittelussa pohjamateriaalille
- toteuttaa itsenäisesti ideoidensa pohjalta digipainotekniikalla toteutettavia painokuvioita
- löytää ideoita ja käyttää tietoa toteutuksiinsa saamansa palautteen perusteella
- itsenäisesti toteuttaa tekniseen osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä painokangassuunnittelussa
- tunnistaa ja erotella osaamistaan, sekä nimetä valintojaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- vertailla ja analysoida tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- vertailla ja hyödyntää tietoa eri painotekniikoiden käytön periaatteista, menetelmistä ja prosesseista
- soveltaa monipuolisesti ideoitaan, löytää ratkaisuja ja kehittää vaihtoehtoja painokuvioiden suunnittelussa pohjamateriaalille
- suunnitelmallisesti ja luovasti keinoja valiten, arvioiden ja monipuolisesti soveltaen toteuttaa digipainotekniikalla toteutettavia painokuvioita
- kehittää ideoitaan ja toteutuksiaan saamansa palautteen perusteella
- arvioida ja kehittää teknistä osaamistaan painokangassuunnittelussa
- analysoida taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan, sekä asettaa kehittämistavoitteita

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Helena Kalliomäki
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Minna. Luennot ja tehtävät. (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Helena. Luennot ja tehtävät. (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Minna. Luennot ja tehtävät.
 • Helena. Luennot ja tehtävät.
 • Näyttö 1
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella yrityksen liiketoimintaa strategiselta ja kestävältä näkökannalta
- arvioida muotoilun organisoinnin merkityksen ja toimintamallit
- seurata ja tunnistaa liiketoiminnan muuttuvia käytäntöjä
- viestiä yritystoiminnasta alan käytäntöjen mukaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tekstiili- ja muotialan toimintatavat ovat muuttumassa kestävyyttä ja kiertotaloutta tukeviin malleihin.
Kestävä yrittäjyys -studiossa perehdytään eri erilaisiin näkökulmiin, mahdollisuuksiin ja metodologioihin suunnitella ja toteuttaa luovan alan yrittäjyyttä.
Studio koostuu yhdestä laajasta projektista, jonka sisältöä lähestytään eri näkökulmista.

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa ja osallistumista studion projekteihin.
Läsnäolo pakollista kunkin projektin vetäjän antaman erillisen aikataulun mukaisesti.

Työelämäyhteistyö

Hanke- tai yritysyhteistyö mahdollinen. Vahvistetaan erikseen.

Oppimisympäristö

LAB
Hankkeet
Yritysyhteistyö

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Puettavan muotoilun tai vaatetussuunnittelun 1. ja 2. vuoden pakolliset opinnot suoritettu hyväksytysti tai näytön perusteella osoitettu vastaava osaaminen. Tämä studio on tarkoitettu ensisijaisesti puettavan muotoilun tutkinto-opiskelijoille ja puettavan muotoilun saapuville vaihto-opiskelijoille.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo ja osallistuminen (min. 80%)
Oppimistehtävien laadukkuus.
Projektin ja ajan hallinta (tehtävien palauttaminen aikataulun mukaisesti)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut projekteihin.
Tehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- tunnistaa kestävään yrittäjyyteen ja yrityksen toimintaan vaikuttavia seikkoja
- tunnistaa ja suunnitella arvopohjaisia liiketoimintakonsepteja
- soveltaa muotoiluajattelun ja asiakaslähtöisen suunnittelun periaatteita työssään
- suunnitella ja hallita omaa ja ryhmän ajankäyttöä sekä projektia

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Puettavan muotoilun koulutus
 • Graafisen suunnittelun koulutus (2020, 2021, 2022)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
 • Heikki Nuutinen
 • Kari Hämeenaho
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIUXUI21S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIPAL21S
  Palvelumuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIVK21S
  Valokuvauksen koulutus 21S Lahti
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
 • MLTIGR21S
  Graafisen suunnittelun koulututus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyyden osaamisvaatimukset ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan
- tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, arvioida liikeideoita ja suunnitella liiketoimintaa oman alansa liiketoimintaympäristössä
- tunnistaa alan yleisimmät sopimukset, lait ja ammattikäytänteet
- huomioida tekijänoikeuslainsäädännön ja immateriaalioikeudet omassa työssään.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suoritus:
- osallistuminen luennoille paikan päällä lähiopetuksena (yhteensä kuusi sessiota, jotkut sessiot peräkkäin samana päivänä: ensimmäinen aamupäivällä, toinen iltapäivällä)
- luentopäiväkirja palautus 25.10. mennessä
- työpaja 23.–26.10.2023

80% läsnäolo vaaditaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOTOINTI
Kurssin voi ahotoida eli hyväksilukea kurssin jos
- sinulla on suoritettuna min. 5 op korkeakoulu/yliopisto -tason yrittäjyysopintoja (rekisteri tms. ote)
- olet toiminut päätoimisena yrittäjänä min. 3 vuotta (yritysrekisteriote)
linkki eAhotointiin. Eli täytä sähköinen ahotointilomake. https://peppiohjeet.lab.fi/opintoni/eahot/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Tavoitellun osaamistason saavuttamiseen tarvitaan keskimäärin 5 x 27h = 135h työtä. Tuntimäärä jakautuu lähiopetukseen, ryhmätyöskentelyyn, työpajapäiviin ja itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Kurssi koostuu neljästä moduulista
1. Mitä yrittäjyys on
-Tarinoita yrittäjyydestä ja sen tulevaisuudesta
- Markkinointi ja yrityksen verkostot
2. Yrityksen talous, verotus ja kirjanpidon perusteet
3. Kauppa-, sopimus- ja tekijänoikeudet sekä yrityksen perustaminen
4. Ryhmätyö yrityksen perustaminen ja liikeidea
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen (business model canvas, pitchaus)
- Yritysilme ja brändi

Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen sekä niihin liittyviin osa-alueisiin. Samalla opitaan tunnistamaan koulutusalansa mukaisen ammatin/yrittäjyyden erityspiirteet. Lisäksi perehdytään liikeidean esittelemiseen ja yritysilmeen/brändin rakentamisen perusteisiin. Kurssille käydään läpi tärkeimmät yritystoimintaa säätelevät kauppa- ja sopimusoikeuden sekä tekijänoikeuden määräykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Osallistuminen aktiivisena tiimin jäsenenä ryhmätyössä ensisijaisen tärkeää.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen. Poissaolo intensiivipäivistä aiheuttaa hylätyn arvosanan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

TKI-osuus

2.5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä omassa ammatillisessa toiminnassa
- tehdä markkinointisuunnitelman
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Luennot lähiopetuksena
• Projektitehtävä: henkilöbrändi tai arvopohjainen mallistokonsepti
• Paikalla olo ja osallistuminen keskusteluun
• Kirjallisuus
Mahdollisia:
• Vierailuja
• Vierailevia luennoitsijoita

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot sijoittuvat ajalle 1.9.–21.12.2023.
Läsnäolopakko 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Tietokoneohjelma visuaalisia esityksiä varten
• Kynä ja paperi
• Kamera (kännykkä)
• Aistit ja aivot
• Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa

Oppimisympäristö

LAB Muotoiluinstituutti. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäiset osuudet annetun aikataulun mukaan.

Sisältö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Harjoitustehtävä toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.
Luennot sisältävät teoriaosuuksia, audiovisuaalista materiaalia sekä ryhmissä ja yksin toteutettavia tuntitehtäviä.
Kurssilla suunnitellaan arvoperustainen brändikonsepti joko olemassa olevalle tai fiktiiviselle yritykselle, mallistolle tai henkilölle.
Kurssiilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vierailuja tai vierailevia luennoitsijoita. Kurssin luonteeseen on olennaista läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun.

Arviointimenetelmät

LAB arviointikriteerit ja -taulukko.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

0 Hylätty.
Ei ole osallistunut tai tehnyt tehtäviä.
Tehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan heikosti, mutta ollut paikalla vähintään 60 %
- tuottaa brändikonseptin ja sitä ilmentävän henkilöbrändisuunnitelman tai malliston ohjauksen avulla
- tuottaa visuaalisen kokonaisuuden
- soveltaa aikaisemmin oppimaansa tuotteiden ja malliston muotoilussa ohjauksen avulla

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan ja ollut paikalla vähintään 80 %
- tuottaa brändikonseptin ja sitä ilmentävän henkilöbrändisuunnitelman tai malliston loogisesti
- tuottaa kiinnostavan, selkeän ja johdonmukaisen visuaalisen kokonaisuuden
- soveltaa aikaisemmin oppimaansa tuotteiden ja malliston muotoilussa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan ja ollut paikalla vähintään 90 %
- tuottaa ammattitason brändikonseptin ja sitä ilmentävän syvällisen henkilöbrändin tai malliston ajatuksella ja kunnianhimoisesti
- tuottaa ammattitason visuaalisen kokonaisuuden
- soveltaa aikaisemmin oppimaansa tuotteiden ja malliston muotoilussa itsenäisesti

Ilmoittautumisaika

10.04.2023 - 13.10.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa neuleesta ja kankaasta valmistetun tuotteen erot ja vaatimukset
- suunnitella toimivan neulevaatteen tai -asusteen
- tunnistaa erilaiset neulokset
- tunnistaa ominaisuuksiltaan erilaiset langat ja muut neulomiseen soveltuvat materiaalit

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Neulesuunnittelun perusteet. Opettaja: Pia Heilä
-Kontaktiopetus: luennot ja ohjaus suomeksi. Vain PUMUn tutkinto-opiskelijoille, ei vaihto-opiskelijoille.
-Neulemalliston suunnittelu- ja valmistustehtävä.

Neulesuunnittelun perusteet on osa Sustainable Design Studio -opintoja. Tämä osuus suoritetaan syksyllä, muut keväällä.

Ajoitus ja läsnäolo

Neulesuunnittelun osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko studion ajan. Aloituskerralla ilmoitetaan päiväkohtainen ohjelma.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neulesuunnittelu:
Opettajan osoittamat luentomonisteet
Juliana Sissons: Fashion design: Knitwear
Carol Brown: Knitwear Design
Unravel: Knitwear in fashion
Lisa Donofrio-Ferrezza&marilyn Hefferen: Designing a Knitwear Collection

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 7 x 27h = 189 h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn

Sisältö

Neulesuunnittelun osiossa perehdytään neuleiden suunnitteluun, kaavoitukseen ja rakenteisiin. Syvennetään käsiteollisen neulekoneen ja DesignaKnit9 -ohjelmiston käyttöä. Osiossa suunnitellaan neulemallisto näytteineen ja valmistetaan mallistosta vähintään yksi tuote.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Neuleteknologia-opintojakson osaamistavoitteet suoritettu hyväksytysti. Vaatii neulekoneen toimintojen hallitsemista ja neulosvaatteen kaavoituksen perusosaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo.
Harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Selvittämättömiä poissaoloja. Poissaoloja enemmän kuin 20% kurssin laajuudesta.
Harjoitustehtäviä palauttamatta 1kk kurssin loppumisen jälkeen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Neulesuunnittelu
Opiskelija osaa
- tunnistaa neulevalmistuksen perusteet ja tuotantomuodot
- kertoa neuleen kaavoituksen periaatteita ja neulevaatteiden kokoonpanotapoja
- suunnitella neulemalliston ja valita siihen langat ja neulokset
- ohjatusti valmistaa ja viimeistellä neuletuotteen käsiteollisella neulekoneella.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Neulesuunnittelu
Opiskelija osaa
- tunnistaa käsiteollisen ja teollisen neulevalmistuksen perusteet ja tuotantomuodot
- kertoa neuleen kaavoituksen periaatteet ja tietää eri tuotantomuotojen vaatimat kokoonpanotavat
- suunnitella neulemalliston ja valita siihen soveltuvat langat ja neulokset
- valmistaa ja viimeistellä muotoon neulotun neuletuotteen käsiteollisella neulekoneella.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Neulesuunnittelu
Opiskelija osaa
- tunnistaa ja osaa vertailla käsiteollista ja teollista neulevalmistusta ja niiden tuotantomuotoja
- kertoa neuleen kaavoituksen periaatteet ja käyttää kuositteluohjelmaa
- valita ja soveltaa valmistuksessa eri tuotantomuotojen vaatimia kokoonpanotapoja
- suunnitella neulemalliston ja kehitellä uudenlaisia ja persoonallisia neulospintoja sekä valita niihin soveltuvia lankoja
- itsenäisesti valmistaa ja viimeistellä muotoon neulotun neuletuotteen käsiteollisella neulekoneella

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • - LAB_virtuaaliopettaja_PUMU_01
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erilaiset neulokset
- valmistaa erilaisia neuloksia käsiteollisella neulekoneella
- valita ominaisuuksiltaan oikeat langat tai muun materiaalin neulomiseen
- kaavoittaa neuletuotteen
- valmistaa neulevaatteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, käytännön harjoitukset, neulosten tunnistamiskoe, mahdollinen yritysvierailu tai tutustumiskäynti.

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan osoittamat luentomonisteet ja internetsivustot
Sandy Black: Knitwear in Fashion
Francoise Tellier-Loumagne: The Art of Knitting
Carol Brown: Knitwear Design
Aulikki Uusitalo-Kasvio: Neuleyrityksen tuotanto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen- tai pienryhmätyöskentelyyn.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan neuleisiin ja neuloksiin, niiden materiaaleihin ja valmistustekniikoihin sekä neulevaatteiden rakenteisiin. Opintojaksolla neuletta tutkitaan kokeilemalla ja valmistamalla erilaisia neulospintoja käsiteollisilla neulekoneilla ja pohtimalla minkälaisiin tuotteisiin ne soveltuvat. Neulossuunnittelussa käytetään apuna DesignAKnit9-suunnitteluohjelmaa.

Tämän kurssin lisäksi on 5op Neulesuunnittelun perusteet -kurssi, jossa olisi mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa neule tai neuleasu. Alkaa tämän kurssin jälkeen. Tiedot löytyvät opintojakson nimellä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Aloituskurssi. Ei vaadi edeltävää osaamista neuleista.
Edellyttää vaatteiden kaavoituksen perusosaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla.
Neulosten tunnistamiskoe.
Harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- tunnistaa erilaisia neulomiseen soveltuvia lankoja.
- kertoa lankojen raaka-aineiden ominaisuuksista ja pystyy arvioimaan niiden käyttäytymistä neulottaessa
- valmistaa perusneuloksia ja niistä johdettuja neuloksia itsenäisesti käsiteollisella neulekoneella sekä tietää miten niitä valmistetaan teollisesti
- suunnitella ja toteuttaa erilaisia neulospintoja sekä esittää niitä havainnollisesti suunnitelmakuvissaan
- tunnistaa neulevaatteen tuotantomuodot ja kokoonpanotavat

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
 • Susanna Björklund
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Työn viimeistely. Yhteenveto ja arviointiseminaarit. Näyttelyyn osallistuminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Lab opinnäytetyöohje.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Sovitaan poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

• Yksittäiset opinnäyteyöt voivat olla toteutettuja yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Näyttelyn rakentaminen voi myös sisältää työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

• Kampus, näyttelytilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h)

Sisältö

• Tämän opintojakson vaiheessa opinnäytetyö on edennyt viimeistely- ja julkaisuvaiheeseen.
Yhteenvetoseminaarissa annetaan lupa osallistua julkiseen arviointiin.

Kirjallinen osa viimeistellään, käytetään Turnitin-ohjelmassa ja toimitetaan arvioitsijoille. Teososa viimeistellään näyttelyä varten ja jos kyseessä on esim. valokuvakirjan dummy, se toimitetaan arvioitsijoille. Näyttelyteokseen arvioitsijat tutustuvat etukäteen pdf muodossa heille toimitettavasta kuvaliitteestä.

Jokainen opiskelija osallistuu näyttelyn rakentamiseen, siitä tiedottamiseen ym järjestelyihin.

Arviointitilaisuuteen kutsutaan yksi tai useampia ulkopuolisia arvioitsijoita. Myös seminaareissa töitä ohjanneet opettajat osallistuvat arviointiin. Viestinnän opettajat antavat kirjallisen lausunnon työn kirjallisesta osasta.’

Opiskelija lataa valmiin, arvioidun ja hyväksytyn työn Theseukseen.
Opiskelijat tekevät kypsyysnäytteen ohjaavan opettajan informoimalla tavalla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

• Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus opintojaksot.

Arviointimenetelmät

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Heli Piironen
 • Susanna Björklund
 • Sirkka Rutanen
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Suskin ohjausryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Minnan ohjausryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1
 • Suskin ohjausryhmä
 • Minnan ohjausryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Info, opiskelijan oma työskentely, henkilökohtainen ohjaus, aiheseminaari kampuksella.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Kurssi järjestetään etäopintoina. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen. 

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo seminaareissa on pakollista. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyötä koskevaa oppimateriaalia jaetaan opinnäytetyöhön liittyvällä Tutkimus ja kehittäminen opintojaksolla.  

Lab Opinnäytetyöohje. 

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa. 

Työelämäyhteistyö

Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja työelämän toimeksiantoina tai muuten yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Tällöin opiskelija tekee Lab ohjeen mukaiset sopimukset työelämätahon kanssa.

Oppimisympäristö

Zoom ja kampus, näyttelytilat. 

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h) 

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa jo kolmannen vuosikurssin keväällä pidetystä infotilaisuudesta.  

Valokuvauksen opinnoissa erillinen Tutkimus ja kehittäminen opintojakso (5 op) ohjaa opiskelijan opinnäytteen suunnitteluvaiheeseen. Tämän opintojakson aineisto on Moodlessa ja se suoritetaan omaan tahtiin, mutta siten, että tehtävät 1 ja 2 tehdään aiheseminaariin mennessä ja esitellään siellä. Nämä ovat työsuunnitelma ja dispositio.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen.  

Opinnäytetyön tekeminen ohjauksineen alkaa varsinaisesti syyslukukauden alkupuolella. Suunnittelu vaihtuu toteuksen opintojaksoon loka-marraskuussa, kun aiheseminaari on pidetty.  

Opinnäytteen suunnittelun sisältökokonaisuus 5 op:  
1. Info  
2. Aiheen valinta ja opinnäytteen aikatauluttaminen  
3. Aiheseminaari  
4. Opinnäyteraportin kirjoittamisen kurssi 

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opinnäytteen tekoa voi aloittaa, kun suoritettuna on noin 180 opintopistettä. 

Arviointimenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.  

Osaamisperustainen arviointi:  
Opiskelija osaa kehittää itselleen soveltuvan aiheen ja sen työsuunnitelman aikatauluineen ja tavoitteineen.  
Opiskelija osaa presentoida aiheen ja keskustella siitä. 

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
 • Susanna Björklund
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Minnan ohjausryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Susannan ohjausryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tuulin ohjausryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • OPN Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Minnan ohjausryhmä
 • Susannan ohjausryhmä
 • Tuulin ohjausryhmä
 • OPN Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Seminaarit ja henkilökohtainen palaute. Opiskelijan oma työskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

• Opinnäytteen toteuttamista koskeva opintojakso jakautuu kahdelle lukukaudelle: syyslukukauden loppuun ja kevätlukukauden alkuun. Opintopisteet jaksosta saa kevätlukukauden puolella.

Seminaarit ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Lab opinnäytetyöohje

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

• Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja yhdessä työelämän (yritysten, julkisyhteisöjen ym) kanssa.

Oppimisympäristö

• Kampus, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opinnäytteen toteutusta koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h).

Sisältö

• Opinnäytteen toteutusta koskeva opintojakso muodostuu taiteellisen produktion ja raportin tekemisestä, niiden ohjauksista sekä väliseminaareista. Ohjauksissa seurataan opinnäytteen etenemistä ja reflektoidaan sen suuntaa ohjaavien opettajien ja opinnäytettä tekevien opiskelijoiden kesken.

Taiteellisen produktion ja raportin tekeminen kulkevat työprosessissa ajallisesti rinnakkain.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

• Edeltävät opinnot: Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Arviointimenetelmät

• Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.

Osaamisperustainen arviointi:
Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Työn tässä vaiheessa väliarviointi tapahtuu suullisesti seminaareissa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Työ ei etene suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Opiskelija ei osallistu seminaareihin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 23

Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • - LAB_virtuaaliopettaja_PUMU_01
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti, noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla
- ohjatusti käyttää työsalin yleisimpiä työvälineitä ja laitteita sekä opittuja työskentelytekniikoita ja -malleja
- ohjattuna valmistaa opintojaksolla toteutettavat harjoitustehtävät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella.
Kokeilut.

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentaminen vaatii aktiivista läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ylönen, H. & Häkkinen, R.: Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja
Taatila, M.: Kuosittelu
Gaarder, K.: Pukineiden kuosittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa laskennallisesti 135h työmäärää.

Sisältö

Kurssi jakaantuu kahteen integroituun osaan:
1. Ompelimo. Opettaja: Jarkko Karppinen
- ompelimon koneiden ja laitteiden käyttöön tutustuminen
- perussaumarakenteet
- ompelukokeiluja
- paja-ajokortin suorittaminen
2. Kaavoituksen perusteet. Opettaja: Yat Cheung (englanninkielinen)
- peruskaavaan tutustuminen
- peruskaavan kuosittelu
- kaavoitusharjoituksia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

AHOT. Keskustele opettajan kanssa.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo ja aktiivisuus.
Tehtävien suorittaminen aikataulun mukaisesti.
Opettajien arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Läsnäolo ja aktiivisuus. Vähintään 80% läsnäolo.
Tehtävien suorittaminen aikataulun mukaisesti.

Hylätty:
Liikaa poissaoloja.
Tehtäviä ei ole tehty ja palautettu aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

20 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • - LAB_virtuaaliopettaja_PUMU_01
 • Susanna Björklund
 • Pia Heilä
 • Minna Cheung
 • Annariina Ruokamo
Opetusryhmät
 • Teoria ja strategiat. Annariina Ruokamo. (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Reuse-Workshop. Itapaja. Jarkko. (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Loppupresentaatiot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Studion itsenäinen työskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Reuse-Workshop. Minna (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Teoria ja strategiat. Annariina Ruokamo.
 • Reuse-Workshop. Itapaja. Jarkko.
 • Loppupresentaatiot
 • Studion itsenäinen työskentely
 • Reuse-Workshop. Minna

Osaamistavoitteet

Tämä studio-opintojakso sisältää seuraavat osiot osaamistavoitteineen:

Sustainable Design -teoria (5 op)
Opiskelija osaa
- kuvata ympäristötehokkaan ja eettisen ajattelun periaatteita ja mahdollisuuksia
- hankkia tuotteisiin ja ympäristöihin elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- kuvailla ympäristötehokkaita tuotekehitystrategioita.

Sustainable Design - työpaja (15 op)
Opiskelija osaa
- suunnitella tuotteita ja ympäristöjä hyödyntämällä niiden elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- systeemiajattelun ja innovaatioekosysteemien perusteet
- huomioida ympäristötehokkuuden tuotekehitystyössä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu kolmesta erillisestä osasta:
1. Sustainable Design -teoria. Opettaja: Annariina Ruokamo
2. Sustainable Design and Production Methods -workshop. Yritysyhteistyö LUHTA. Ohjaajat: Minna Cheung ja Susanna Björklund. Pajamestari: Jarkko Karppinen.
3. Neulesuunnittelun perusteet. Opettaja: Pia Heilä. Toteutus: syksy 2023. Suomenkielinen. Vain PUMUn tutkinto-opiskelijoille, ei vaihto-opiskelijoille. Neulemalliston suunnittelu- ja valmistustehtävä.

Kaikki osat sisältävät kontaktiopetusta koululla sekä itsenäistä työskentelyä. Yritysyhteistyö- tai hankeintegrointi mahdollista.

Ajoitus ja läsnäolo

Studion osat on aikataulutettu lukujärjestykseen. Varauksessa näkyy opettajan nimi, jos on kontaktiopetusta. Itsenäinen työskentely on merkitty lukujärjestykseen merkinnällä 'itsenäinen'.

Neulesuunnittelun osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko studion ajan. Aloituskerralla ilmoitetaan päiväkohtainen ohjelma. Neulesuunnittelun osuus on ajoitettu syksylle 2023. Arviointi tulee keväällä koko studion arvioinnin yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neulesuunnittelu:
Opettajan osoittamat luentomonisteet
Juliana Sissons: Fashion design: Knitwear
Carol Brown: Knitwear Design
Unravel: Knitwear in fashion
Lisa Donofrio-Ferrezza&marilyn Hefferen: Designing a Knitwear Collection

Oppimisympäristö

LAB.
Yritysyhteistyö.
Hankkeet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sustainable Design and Production Methods -workshop: Toimeksianto tammikuun lopussa. Työskentelyaikaa huhtikuun loppupuolelle. Tarkat päivämäärät lukujärjestyksen mukaan. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn. Valmistuksen ohjausta on saatavilla myöhemmin sovittavissa iltapajoissa.

Neulesuunnittelu: Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 7 x 27h = 189 h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Sustainable Design and Production Methods -osassa keskiössä on muodikkaan ja kaupallisen tekstiilituotteen kehittäminen kiertotalouden periaatteita käyttäen. Tavoitteena on pidentää olemassa olevien tuotteiden elinikää kehittämällä niiden pohjalta uusia, innovatiivisia, tuotteita sekä samalla dokumentoida ja pohtia menetelmien skaalattavuutta.

Neulesuunnittelun osiossa perehdytään neuleiden suunnitteluun, kaavoitukseen ja rakenteisiin. Syvennetään käsiteollisen neulekoneen ja DesignaKnit9 -ohjelmiston käyttöä. Osiossa suunnitellaan neulemallisto näytteineen ja valmistetaan mallistosta vähintään yksi tuote.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sustainable Design and Production Methods -osassa vaaditaan 1. ja 2. vuoden pakollisten opintojen suoritusta hyväksytysti.

Neuleteknologia-opintojakson osaamistavoitteet suoritettu hyväksytysti. Vaatii neulekoneen toimintojen hallitsemista ja neulosvaatteen kaavoituksen perusosaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo, 80%.
Kaikkien harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti.
Lopullinen arvosana on kaikkien osien keskiarvo.
Studion eri osien ohjaajat arvioivat oman osuutensa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Selvittämättömiä poissaoloja. Poissaoloja enemmän kuin 20% kurssin laajuudesta.
Harjoitustehtäviä palauttamatta kurssin osuuden loppumisen jälkeen.
Poikkeuksista voi neuvotella kyseisen osuuden opettajan kanssa ennen osuuden loppumista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Neulesuunnittelu
Opiskelija osaa
- tunnistaa neulevalmistuksen perusteet ja tuotantomuodot
- kertoa neuleen kaavoituksen periaatteita ja neulevaatteiden kokoonpanotapoja
- suunnitella neulemalliston ja valita siihen langat ja neulokset
- ohjatusti valmistaa ja viimeistellä neuletuotteen käsiteollisella neulekoneella.
Sustainable Design and Production Methods -workshop
Opiskelija osaa
- tunnistaa muutamia erilaisia menetelmiä tekstiilituotteiden uudelleenkäyttöön
- käyttää vain muutamaa menetelmää
- heikosti suunnitella ja hallita omaa ajankäyttöään kokeiluihin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Neulesuunnittelu
Opiskelija osaa
- tunnistaa käsiteollisen ja teollisen neulevalmistuksen perusteet ja tuotantomuodot
- kertoa neuleen kaavoituksen periaatteet ja tietää eri tuotantomuotojen vaatimat kokoonpanotavat
- suunnitella neulemalliston ja valita siihen soveltuvat langat ja neulokset
- valmistaa ja viimeistellä muotoon neulotun neuletuotteen käsiteollisella neulekoneella.
Sustainable Design and Production Methods -workshop
Opiskelija osaa
- tunnistaa useita erilaisia menetelmiä tekstiilituotteiden uudelleenkäyttöön
- käyttää useita menetelmiä muokatessaan tekstiilituotteita
- suunnitella ja hallita ajankäyttöään kokeiluvaiheessa sekä dokumentoida prosessia
- suunnitella kaupallisen tekstiilituotteen olemassa olevia materiaaleja hyödyntäen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Neulesuunnittelu
Opiskelija osaa
- tunnistaa ja osaa vertailla käsiteollista ja teollista neulevalmistusta ja niiden tuotantomuotoja
- kertoa neuleen kaavoituksen periaatteet ja käyttää kuositteluohjelmaa
- valita ja soveltaa valmistuksessa eri tuotantomuotojen vaatimia kokoonpanotapoja
- suunnitella neulemalliston ja kehitellä uudenlaisia ja persoonallisia neulospintoja sekä valita niihin soveltuvia lankoja
- itsenäisesti valmistaa ja viimeistellä muotoon neulotun neuletuotteen käsiteollisella neulekoneella
Sustainable Design and Production Methods -workshop
Opiskelija osaa
- tunnistaa useita erilaisia menetelmiä tekstiilituotteiden uudelleenkäyttöön
- käyttää ja kehittää useita menetelmiä innovatiivisesti muokatessaan lähtömateriaaleja
- suunnitella ja hallita joustavasti ajankäyttöään kokeilu- ja protovaiheessa sekä dokumentoida prosessia
- arvioida menetelmiä myös kaupalliselta näkökannalta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
 • Susanna Björklund
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-kuvata vaatetusalan tyypillisiä tuotantomenetelmiä
-ottaa huomioon eri tuotantotapojen ja materiaalien vaatimukset tuotteen suunnittelussa
-osaa arvioida taloudellisen tehokkuuden ja tuotannon materiaalisen tehokkuuden yhdenmukaisuutta vaatetusalalla analyysien ja mittareiden avulla kestävän kehityksen näkökulmasta
- ymmärtää kiertotalouden periaatteet ja toiminnot, osaa soveltaa ja tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia vaatetusalalla.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja alustukset, oppimistehtävät ja itsenäinen työ

Opiskelija osaa
- luoda ammatillisen portfolion alansa eri tarkoituksiin
- käyttää portfoliota ammatillisen profiilin kehittämisen välineenä
- arvioida alansa ammattilaisten portfolioita
- käyttää portfoliota ammatillisen osaamisensa markkinoinnin välineenä

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. 80 % läsnäolovelvollisuus. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Puettavaan muotoiluun suuntautuville.
Kurssilla perehdytään oman ammatillisen osaamisen laadukkaaseen esiintuomisen keinoihin, sekä portfolion merkitykseen oman osaamisen näyttämisen työkaluna. Opintojakson aikana opiskelija kehittää ja sanallistaa omaa ammatillista identiteettiään. Luodaan ja taitetaan alan ammatillinen portfolio, sekä perehdytään visuaalisiin ja tekstin tuottamisen keinoihin oman osaamisen ja visuaalisen tyylin esittämisessä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista. Ennen kurssin alkua on hyvä kerätä visuaalista aineistoa, jota haluaa portfoliossaan esittää.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita, tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Jos pyydetyt harjoitustehtävät ovat palauttamatta kurssin päätyttyä.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia monialaisessa työryhmässä
- kehittää tapahtuman ideasta toteutukseen ryhmätyönä
- verrata erilaisten ideoiden arvoa ja ratkaisujen seurauksia
- rakentaa tapahtumalla myönteistä mielikuvaa yrityksestä ja itsestään asiantuntijana.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapa: lähi- ja etäopetus, itsenäinen työskentely sekä tiimityöskentely. Luennot, alustukset, seuranta, sekä ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät.

Ryhmä jaetaan tiimeihin, joiden työskentelystä tehdään lopuksi myös vertaisarviointi. . Etenemistä päivitetään oppimispäiväkirjaan.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnäolopakko

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista.

Kurssi kestää koko syksyn ja opetuskertoja pidetään noin kahden viikon välein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen, tiimityöskentelyyn sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

PUMU eli Puettavaan muotoiluun suuntautuville.

Kurssilla perehdytään ammattimaisten tapahtuma-, näytös- ja näyttelytuotantojen tuotantoprosesseihin suunnittelusta toteutukseen ja jälkityöstöön autenttisessa ympäristössä. Kurssilla käydään yksityiskohtaisesti läpi tuotannoille ominaiset lainalaisuudet ja myös erilaisten tuotantojen yhteneväisyyksiä sekä eroavuuksia. KOE-näytöksen tuotannon suunnittelu ja sen edistäminen sekä rahoituksen hankkiminen ovat kurssilla isossa roolissa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Osallistuminen pitkäjänteisesti aktiivisena tiimin jäsenenä tiimin sekä itsenäisten tehtävien edistäminen oma-aloitteisesti aikataulussa ensisijaisen tärkeää.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisesti yhteisiin palavereihin. Opintokirja tai tehtävät palauttamatta 1 vko kurssin loppumisen jälkeen, jos ei ole toisin sovittu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• on osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin sekä palavereihin 80%.
• on hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoita toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.
• ymmärtää tapahtumatuotannon erilaisuudet lainalaisuudet ja erityispiirteet yksityiskohdista kokonaiskuvaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa ja ollut koko ajan tietoinen, missä vaiheessa tuotanto menee.
• on osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• ymmärtää tapahtumatuotannon erilaisuudet lainalaisuudet ja erityispiirteet yksityiskohdista kokonaiskuvaan sekä kykenee hallitsemaan aikataulutusta sekä reagoimaan nopeasti poikkeaviin tilanteisiin, joita tapahtumatuotannossa väistämättä tulee vastaan.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 13.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erilaisten asustetyyppien suunnitteluun liittyvät periaatteet ja tavoitteet
- soveltaa suunnittelun periaatteita innovatiivisesti uusien tuotteiden suunnittelussa
- tunnistaa ja valita sopivat materiaalit tuotesuunnittelutehtävässään.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, kokeilut ja tentti.
Lähi- ja etäopetus. Itsenäinen työskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla tavoiteltavan osaamisen rakentaminen vaatii aktiivista läsnäoloa sekä etäluennoilla että lähiopetuksessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojaksolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT. Ota yhteys opintojakson opettajaan kurssin alussa.

Sisältö

Opintojaksolla jatketaan Johdatus muotoiluun -opintojakson sisältöä. Syvennetään tekstiilimateriaalien tunnistamista kudottujen tekstiilien osalta. Tutkitaan vaatteiden rakenteita, kaavaa ja toimivuutta kokeilevassa workshopissa. Sovelletaan luovia suunnittelumenetelmiä uuden tuotteen muotoilussa upcycling-periaatteen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus muotoiluun -opintojakso hyväksytty tai vastaava osaaminen: muotoiluprosessi, tekstiilimateriaalien raaka-aineet, neulokset. Pajatyöskentelyn (koulun ompelustudion teollisuusompelukoneet) ajokortti hyväksytty. Lisäksi puettavan muotoilun alalle tyypillisten muotoilupiirrosten tuottaminen.

Arviointimenetelmät

Vähintään 80% läsnäolo vaaditaan.
Aktiivisuus ja poissaolot vaikuttavat arviointiin.
Harjoitustehtävien palautus aikataulun mukaan.
Harjoitustehtävän osien laatu vaikuttaa arviointiin.
Tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja.
Harjoitustehtävät palauttamatta 1vko loppupresentaation jälkeen, jos ei ole toisin sovittu.
Hylätty tai puuttuva tenttisuoritus.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan heikosti (runsaasti poissaoloja tai myöhästymisiä, tehtävät palauttamatta)
- tunnistaa vain yksittäisiä tekstiilimateriaaleja
- analysoida tekstiilituotteen rakennetta ja komponentteja ohjauksen avulla
- toteuttaa perustasoisen presentaation ohjatusti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan hyvin
- tunnistaa useita tekstiilimateriaaleja oikein
- analysoida tekstiilituotteen rakennetta ja komponentteja sujuvasti
- soveltaa analyysin tuloksia tekstiilituotteen uudelleenkäytössä
- toteuttaa kiinnostavan ja informatiivisen presentaation

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan ammattimaisesti
- tunnistaa tekstiilirakenteet ja runsaasti erilaisia tekstiilimateriaaleja
- analysoida tekstiilituotteen rakennetta ja komponentteja ammattimaisesti
- soveltaa analyysin tuloksia kekseliäästi, mutta käytettävästi tekstiilituotteen uudelleenkäytössä
- toteuttaa kiinnostavan, informatiivisen ja persoonallisen presentaation

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutus (2020)
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Puettavan muotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sara Ikävalko
 • Noora Nylander
 • Heikki Saros
 • Timo Sulkamo
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAMU20S
  Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTIKOP20S
  Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTISIK20S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia, hyödyntää ja arvioida tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää informaatiota lähdekriittisesti
- noudattaa eettisiä periaatteita tutkimustoiminnassa
- valita ja käyttää oman alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- kirjoittaa tieteellisen raportin sekä hallitsee sen kieli- ja tyyliasun sekä lähdemerkinnät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan luentoina, joihin liittyy ryhmä- ja yksilöharjoituksia. Kurssiaineistot julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla. Luennot pidetään etänä opintojakson zoom-alustalla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson kaikille yhteistä kontaktiopetusta on kuusi puolikasta päivää 2 op. Sen lisäksi on pääainekohtaista opetusta 3 op. Opetusaikataulu näkyy lukujärjestyksissä. Läsnäolovelvoite on 80 % kontaktiopetuksesta. Ensimmäisen opetuspäivän läsnäolo pakollinen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit esitellään opintojakson Moodle-alustalla. Oppimateriaaleihin kuuluu sekä yleistä että pääainekohtaista muotoiluajatteluun ja muotoilun tutkimus- ja kehittämistyön teorioihin ja menetelmiin liittyvää aineistoa.
Moodlessa on myös Muotoiluinstituutin Muotoiluntutkimuksen menetelmäpankki. (linkki)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso perustuu kontaktiopetuksen ja sen aikana tapahtuvaan ryhmä- ja yksilöohjaukseen sekä itsenäiseen tiedonhankinnan ja raportoinnin opiskeliuun. Valinnainen suoritustapa on sovittava ohjaavien opettajien kanssa.
Valinnaisessa suoritustavassa arviointikriteerinä on, että opiskelija osoittaa osaamisensa muotoilun tutkimuksen ja kehittämistyön teorioista sekä aineistojen hankinnan ja aineistojen analyysin menetelmistä. Menetelmällisen osaamisen on oltava validia pääaineopintojen osaamistavoitteiden kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustuu kontaktiopetuksen aikana tehtyihin harjoitustehtäviin ja presentaatioihin.

Oppimisympäristö

Opintojakson aikana työskennellään oppimistiloissa ja hyödynnetään oppimikeskusta ja digitaalisia oppimisympäristöjä ja aineistoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työaika opintojakso suorittamiseen on 135 tuntia, joka painottuu hyvin vahvasti opiskelijan omaan tekemiseen.

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä. Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään osaamista opintojen aikana opiskelluista teorioista ja menetelmistä. Aineistojen analyysimenetelmät ovat osa opintojakson osaamistavoitteita.
Opintojaksolla hyödynnetään LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyohjetta. Kurssin aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opinnäytetyönsä sisältösuunnitelman, joka sisältää disposition tutkimus- ja kehittämiskysymyksineen ja kuvauksen suunnitelmissa olevan opinnäytetyön teoreettisesta ja menetelmällisestä kehyksestä.
Opintojakso voi painottua pääaineen yleiseen teoriaan ja menetelmiin, mikäli opiskelijalla ei ole vielä suunnitelmaa opinnäytetyön aiheesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso edellyttää valmiuksia aloittaa opinnäytetyöprosessi. Näihin valmiuksiin kuuluu esimerkiksi HOPSissa määritettyjen kieli- ja viestintäopintojen hyväksytty suoritusmerkintä. Opintojakson menestyksekäs suorittaminen edellyttää asiantuntijaviestinnän opintojakson sisältöjen eli asia- ja tutkimuksellisen kirjoittamisen tekniikoiden ja periaatteiden hallintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää oman ja monialaisen työyhteisön toimintaa omalla ammatillisella panoksellaan
- perustella markkinointiviestinnän ja brändäyksen merkityksen yhteisöllisessä toiminnassa
- toimia tiimin jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Visuaalisen suunnittelun / Visuaalisen ilmaisun opintojaksolla toteutamme Mukkulan kampukselle ryhmänäyttelyn.

Näyttelyyn voit tehdä taiteellisen, muotoilullisen tai jonkun muun luovan prosessin tuotoksen joko ryhmässä tai yksin.

Näyttelyprojektin aikana opimme tunnistamaan omaa luovaa osaamista ja omakohtaisia sisältöjä luovassa työskentelyssä. Opimme hahmottamaan luovaa prosessia ja tunnistamaan itselle luontevaa luovan työskentelyn tapaa.

Keskustelemme taiteen ja muotoilun tulkinnan sekä kriittisen ajattelun keskustelutavoilla oppien luoville aloille ominaista käsitteistöä ja ajattelutapoja.

Tuotamme näyttelyn yhdessä, ja opimme yhdessä toteutettavien luovien prosessien taitoja.

Näyttelyn tuottamiseen sisältyy esimerkiksi tiedottamista, roudaamista, ripustamista, avajaisjärjestelyjä, dokumentointia, purkua ja ylläpitoa.

Jakson aikana koostetaan projektiportfolio, johon oma luova prosessi dokumentoidaan.

Jakson lähiopetuspäivinä opiskellaan Mukkulan kampuksella. Oppimismenetelminä ovat itsenäiset oppimistehtävät, luennot, ryhmässä tehtävä yhteiskehittäminen, tutorointikeskustelut teoskokonaisuuksien prosesseista, loppukeskustelu jossa tulkitaan ja arvioidaan valmiita teoksia, vertaisarviointi ryhmäkeskusteluissa sekä itsearviointi prosessin aikana prosessiportfolion avulla.

Sisältö

Visuaalinen suunnittelu

Toteutuskuvaus

Visuaalinen suunnittelu on kuvallisen ja luovan ajattelun peruskurssi. Viiden opintopisteen opintojaksolla ideoidaan, suunnitellaan, kehitellään ja toteutetaan luova muotoilullinen tai taiteellinen prosessi, jonka lopputuotos esitellään yleisölle. Tuotos voi olla esimerkiksi teoskokonaisuus yhteisnäyttelyssä, performanssi, lyhytelokuva tai palvelumuotoilukonsepti.

Taiteellisista ja muotoilullisista tuotoksista keskustellaan kurssilla, ja niitä arvioidaan yhdessä. Myös luovaa prosessia tarkastellaan ja opetellaan arvioimaan. Kuvallista ajattelua kehitetään käytännön kuvallisen tekemisen kautta, ja vertailemalla tekemistä muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Keskusteluissa sovelletaan kriittistä arvioinnin, keskustelun ja ajattelun tapaa.

Luovaa prosessia lähestytään vaiheittain, ja sen eri vaiheisiin annetaan ideoinnin sekä muotoilullisen ja taiteellisen ajattelun työkaluja. Oman luovan tekemisen kautta tutustutaan oman ajatteluun, tunteisiin ja havainnointiin kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Arviointimenetelmät

Tutorointikeskustelut prosessin aikana
Luovan prosessin arviointi prosessiportfoliota arvioimalla
Itsearviointi
Vertaisarviointi ryhmäkeskusteluissa
Loppukeskustelu, jossa arvioidaan valmiita teoskokonaisuuksia
Numeroarviointi asteikolla 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita luovan prosessin perusmenetelmillä
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata luovan suunnitteluprosessin käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta taiteellisia tai muotoilullisia tuotoksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään luovan suunnitteluprosessin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan taiteellisia tai muotoilullisia tuotoksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • mikan luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • mikan luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen työskentelyn peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten visuaalisten perustyökalujen käytön perusteet
- hyödyntää visuaalisia työvälineitä toimeksiantojen toteutuksessa
- etsiä oppaita ja tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Osallistujat tutustuvat koulun digitaaliseen toimintaympäristöön, tiedostojen tallentaminen verkkoympäristöön ja pilvipalvelimeen. Perehdytään oppilaitoksen tulostus käytänteisiin. Perehdytään photoshop, illustrator ja indesign ohjelmistojen peruskäyttöön. Opintojaksolla tehdään vaihe vaiheelta ohjattuja harjoituksia, omia töitä ja kooste tehdyistä töistä. Harjoitellaan tekemään muotoilijalle tärkeitä presentaatioita ja esitysmateriaalia. Perehdytään yleiseen hyvään ja selkeään graafisen materiaalin tuottamiseen.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnä olo jollei muuta ole sovittu

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu lähiopetukseen, liikaa selvittämättömiä poissaoloja, tehtävät ovat palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Riittävä läsnäolo (80%), palautetut harjoitustyöt.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan ohjelmistoja oman alansa harjoituksissa ja luomaan perussiistiä oman näköistä graafista materiaalia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan itsenäisesti oppimaansa ja hyödyntää ohjelmistoja myös muissa pääaine opinnoissaan. Ymmärtää graafisen suunnittelun tärkeyden muotoilijan perustaitona.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon ja sommittelun kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen sekä muotojen ja sommittelussa käytettävien elementtien luonteita
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen, muoto-opin ja sommittelun lainalaisuuksia visuaalisissa harjoitteissa
- keskustella klassisen väriopin ja sommittelun teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan pääasiassa verkkokurssina. Verkossa olevat materiaalit käydään läpi verkkoluennoilla, joita opiskelija voi käydä läpi itselle sopivina aikoina. Muodon opetus toteutetaan ensisijaisesti työpajatyöskentelynä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä pakollinen läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeisinä KIRJALLISUUSLÄHTEINÄ kurssin tukena ovat:

Harald Arnkil: Värit Havaintojen maailmassa
Johannes Itten: Värit taiteessa

Martti Huttunen: Värit pintaa syvemmältä
Markus Heikkerö: Taiteilijan kuvakirja
Unto Pusa: Plastillinen sommittelu

Molly Bang: Picture this: How Pictures Work
David Batchelor: Chromophobia
David Batchelor: The Luminous and the Grey

lisäksi luentomateriaalissa on paljon syventäviä verkkolähteitä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=130h opiskelijan työtuntia

Sisältö

Väri, muoto ja sommittelu - opintojakso on kuvallisen ajattelun peruskurssi, joka koostuu sommittelun ja värin perusteista. Nämä tiedolliset osa-alueet ovat keskeisiä erilaisin menetelmin toteutettavassa kuvallisessa ilmaisussa.

Sommittelu on perustana kaikessa kuvallisessa työskentelyssä - kaksiulotteisesta näytöllä tai maalauskankaalla tapahtuvasta kuvaelementtien asettelusta rakennusten massoitteluun, kontrollipainikkeiden muotoiluun ja auton ilmeen luomiseen. Sommittelun avulla muotoilija, suunnittelija tai taiteilija rakentaa kuvallista tarinaa ja merkityksiä sen avulla, miten hän asettelee kuvan elementit fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan.

Tällä kurssilla perehdytään sommittelun rooliin kuvallisen työskentelyn keskeisenä osana. Kurssilla opiskellaan luentojen ja harjoitusten avulla kuvasommittelun perusteita. Sommittelua tarkastellaan ilmaisun välineenä; sen avulla suunnittelijan ajatus välittyy käyttäjälle, kokijalle ja katsojalle.

Käsiteltävinä oppimissisältöinä ovat sommitelman tasapaino, kontrasti, huomiopiste, liike, kuvio, yhtenäisyys, rytmi ja mittasuhteet.


Jakson väriosiossa käsitellään värioppia ja väriymmärrystä käytännön harjoitteiden ja luentojen keinoin pohjautuen olemassa olevaan väritietouteen. Käsiteltäviä opetussisältöjä ovat väriympyrät, väriavaruudet, värikontrastit, väriharmoniat, värin kolme ominaisuutta ja värien vuorovaikutus. Näitä osa-alueita käsitellään myös ilmaisun perusteiden näkökulmasta; kuinka erilaiset värien rinnastamiset ja värikokonaisuudet viittaavat toisiin kuviin kantaen ja kuljettaen tunteiden sekä tunnelmien merkityksiä.

Jaksolla on tarkoitus kehittää opiskelijan väriosaamisen perustaitoja. Teemme väriharjoitteita digitaalisen ja fyysisen kollaasin sekä maalauksen keinoin. Lisäksi opiskellaan kuvan värien analysointia ja väritiedon soveltamista omassa työskentelyssä.

Väriosaamista tarvitaan kaikessa visuaalisessa työskentelyssä, ja sen sovellusalueet voivat olla kaksiulotteisten fyysisten tai digitaalisten kuvien toteutukset, kolmiulotteisten kappaleiden väriratkaisut tai erilaisten tilojen sekä ympäristöjen värisuunnittelu ja värihallinta.
Muodon opetus toteutetaan sulautettuna sommittelun opetukseen sekä työpajatyöskentelynä.

Arviointimenetelmät

Näin suoritat Väri, muoto ja sommittelu -opintojakson:
1. Osallistut kurssin kontaktitapaamisiin kampuksella ja etänä
2. Opiskelet kurssin sisällöt väristä, muodosta ja sommittelusta luentojen ja moodlessa olevan opetusmateriaalin avulla
3. Teet ja palautat kurssilla annetut tehtävät kurssin moodle-alustalle

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita sommittelun ja värin perusteiden pohjalta
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata värin, muodon ja sommittelun käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta väri-, muoto- ja sommitelmakokonaisuuksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään sommittelun ja värin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan väri- ja sommitelmakokonaisuuksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää 3D-grafiikan ja mallinnuksen peruskäsitteistöä työskentelyssään
- ohjelmiston perustyökalut ja -työskentelyprosessit
- arvioida ja itsenäisesti kehittää ohjelmiston osaamistaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapa: lähiopetus, itsenäinen työskentely. Luennot, alustukset, sekä ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät. Tehtävien palautuspäivämäärät annetaan opintojakson alussa. Kaikki oppimistehtävät ovat pakollisia ellei toisin mainittu.

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Aikataulu: lukujärjestyksestä, aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö LAB-amk:n ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn

Sisältö

PUMU eli Puettavaan muotoiluun suuntautuville.
Opintojaksolla perehdytään kolmiulotteisen mallinnuksen perusteisiin puettaville tuotteille ja tekstiilimateriaaleille.
Lisäksi opitaan 3D-työskentelyn peruskäsitteistöt ja -prosessit, mallinnusohjelmiston perustyökaluja ja työskentelyprosesseja, sekä perehdytään ohjelmisto-osaamiseen. Kurssin aikana opiskelija kehittää itsenäisesti ohjelmisto-osaamistaan harjoitustöiden ja osaamista soveltavien oppimistehtävien kautta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Itsenäisen oppimistehtävän painoarvo 50% lopullisesta arvosanasta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Harjoitustehtävät palauttamatta, puuttuva itsenäinen oppimistehtävä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita kolmiulotteisen mallinnuksen tekemiseksi ja käyttää ohjelmiston perustyökaluja
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata mallinnuksen työskentelyprosesseja
• Osaa ohjatusti tehdä ohjelmisto-osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä
• Osaa ohjatusti hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta kolmiulotteisen mallinnuksen sekä kehittää ideoitaan ja toteutuksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään mallinnuksen työskentelyprosesseja
• Osaa itsenäisesti tehdä ohjelmisto-osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä
• Osaa arvioida ja perustella osaamistaan
• Osaa itsenäisesti hakea oman alansa ammatillista tietoa, sekä seurata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan kolmiulotteisia mallinnuksia, ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, analysoida teoksia ja mallinnuksen toteutuksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
• Osaa arvioida ja perustella syvällisesti osaamista sekä asettaa kehittämistavoitteita
• Osaa luovasti ja monipuolisesti hakea oman alansa ammatillista tietoa, sekä osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU24S
  Puettavan muotoilun koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Yat Cheung
 • Timo Roininen
 • Minna Cheung
Vastuuopettaja

Tytti-Lotta Ojala

Opetusryhmät
 • Minna. Teoriaa ja inspiraatiota. (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Timo. 3D-tulostus ja ultraääni. (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • YAT. Design and make. (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Minna. Teoriaa ja inspiraatiota.
 • Timo. 3D-tulostus ja ultraääni.
 • YAT. Design and make.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella erilaisiin käyttötarkoituksiin funktionaalisia tuotteita
- tunnistaa erilaisia funktionaalisia ja älykkäitä materiaaleja sekä niiden käyttötarkoituksia
- kehittää konseptitasolla toimivan teknologiaa sisältävän tuotteen
- soveltaa olemassa olevia älykkäitä teknologioita puettavissa tuotteissa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU24S
  Puettavan muotoilun koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetusta. Luennot ja harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii aktiivista läsnäoloa lukujärjestykseen merkittyinä kurssipäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Annetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT. Keskustele opettajan kanssa ensimmäisenä kurssipäivänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa noin 135h opiskelijalle. Sisältää lähiopetusta ja itsenäisesti tehtäviä harjoituksia sekä loppupresentaation.

Sisältö

Kurssi sisältää neljään eri osaa
- orientaatio muotoilun alaan ja muotoiluprosessiin
- puettavan muotoilun historia lyhyesti
- tekstiilimateriaalit ja -rakenteet; neulos ja neuloksissa eniten käytettävät kuidut
- kokeilut; neulostuotteen suunnittelu, kaavoitus ja ompelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo, aktiivisuus ja tehtävien palauttaminen aikataulun mukaisesti. Läsnäolo 80%. Harjoitustehtävien laadukkuus erillisen kriteeristön mukaisesti (käydään läpi ensimmäisellä kerralla)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja. Tehtävät palauttamatta. Tehtävien sisällöllinen laatu ei riittävän korkea kriteeristön mukaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan heikosti (runsaasti poissaoloja tai myöhästymisiä, tehtävät palauttamatta)
- tunnistaa muotoiluprosessin etenemisen ja vaiheet heikosti
- tunnistaa vain yksittäisiä tekstiilimateriaaleja
- toteuttaa perustasoisen presentaation ohjatusti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan hyvin
- tunnistaa muotoiluprosessin etenemisen ja vaiheet hyvin
- tunnistaa useita tekstiilimateriaaleja
- tavoitteellisesti kokeilla useita tekstiilimateriaaleja
- toteuttaa kiinnostavan ja informatiivisen presentaation

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- aikatauluttaa omaa opiskeluaan ammatillisesti
- soveltaa erilaisia muotoiluprosessin malleja
- tunnistaa tekstiilirakenteet ja runsaasti materiaaleja
- tavoitteellisesti kokeilla useita tekstiilimateriaaleja ja tekniikoita
- toteuttaa kiinnostavan, informatiivisen ja persoonallisen presentaation

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- erottaa tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- tunnistaa eri painotekniikoiden käytön periaatteet
- suunnitella painokuvion pohjamateriaalille
- suunnitella digipainitekniikalla toteutettavan painokuvion

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja alustukset, yritysvierailut ja ekskursiot sekä oppimistehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Läsnäolo yritysvierailuilla on olennainen osa kurssin suoritusta. Aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn

Sisältö

PUMU eli Puettavaan muotoiluun suuntautuville.
Kurssilla perehdytään tekstiilin erilaisiin kuviointimahdollisuuksiin painomenetelmin, opitaan tunnistamaan eri painotekniikoiden käytön periaatteita, suunnittelemaan painokuvioita pohjamateriaalille digitaalisia ohjelmistoja hyödyntäen, sekä perehdytään painokangassuunnittelutyön prosesseihin. Kurssilla opiskelija soveltaa ohjelmisto-osaamistaan digitaalisesti tulostettavan painokuvion suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla ja yritysvierailuilla, sekä annettujen harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Itsenäisen oppimistehtävän painoarvo 50% lopullisesta arvosanasta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Harjoitustehtävät palauttamatta, puuttuva itsenäinen oppimistehtävä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- luetella eri painotekniikoiden käytön periaatteita, menetelmiä ja prosesseja
- toistaa ideoita painokuvioiden suunnittelussa pohjamateriaalille ja digipainotekniikalla toteutettaviin painokuvioihin
- toistaa tekniseen osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä painokangassuunnittelussa
- osallistua ohjattuun keskusteluun osaamisestaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja tulkita tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- selittää ja perustella eri painotekniikoiden käytön periaatteita, menetelmiä ja prosesseja
- tuottaa monipuolisesti ideoita ja vertailla vaihtoehtoja painokuvioiden suunnittelussa pohjamateriaalille
- toteuttaa itsenäisesti ideoidensa pohjalta digipainotekniikalla toteutettavia painokuvioita
- löytää ideoita ja käyttää tietoa toteutuksiinsa saamansa palautteen perusteella
- itsenäisesti toteuttaa tekniseen osaamiseen tähtääviä harjoitustöitä painokangassuunnittelussa
- tunnistaa ja erotella osaamistaan, sekä nimetä valintojaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- vertailla ja analysoida tekstiilimateriaalien painomenetelmiä
- vertailla ja hyödyntää tietoa eri painotekniikoiden käytön periaatteista, menetelmistä ja prosesseista
- soveltaa monipuolisesti ideoitaan, löytää ratkaisuja ja kehittää vaihtoehtoja painokuvioiden suunnittelussa pohjamateriaalille
- suunnitelmallisesti ja luovasti keinoja valiten, arvioiden ja monipuolisesti soveltaen toteuttaa digipainotekniikalla toteutettavia painokuvioita
- kehittää ideoitaan ja toteutuksiaan saamansa palautteen perusteella
- arvioida ja kehittää teknistä osaamistaan painokangassuunnittelussa
- analysoida taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan, sekä asettaa kehittämistavoitteita

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita ja tutkimusmenetelmiä omassa muotoilutyössään
- määritellä ja priorisoida muotoilutyössään erilaiset käytettävyyteen liittyvät näkökulmat
- soveltaa Design for All -periaatetta suunnittelutyössään
- suunnitella tuotteen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot. Työskentely tiimeissä sekä itsenäinen ja ohjattu työskentely.
Harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa, sekä opintojakson aikana annettujen tehtävien palauttamista ja/tai presentoimista annetussa aikataulussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan antamat kurssin aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot. LABin ohjeiden mukaisesti. Sovittava opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- toimia tiimityöskentelyssä
- soveltaa välttävästi muotoiluajattelua ja käyttäjälähtöisyyden periaatetta
- tuottaa visuaalisesti ymmärrettävä presentaatio muotoilutehtävästä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
-toimia tavoitteelisesti ja rakentavasti tiimityöskentelyssä
- soveltaa hyvin muotoiluajattelua ja käyttäjälähtöisyyttä tehtävien ongelmanratkaisussa.
-perustella valintansa
-tuottaa visuaalisesti ja suullisesti selkeä ja looginen presentaatio muotoilutehtävästä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti tiimityöskentelyssä
- soveltaa innovatiivisesti muotoiluajattelua ja käyttäjälähtöisyyttä tehtävien ongelmanratkaisussa
-perustella ratkaisut kriittisesti ja ammattimaisesti
-tuottaa visuaalisesti ja suullisesti ammattimainen presentaatio muotoilutehtävästä

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä omassa ammatillisessa toiminnassa
- tehdä markkinointisuunnitelman
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_PUMU_01
Opetusryhmät
 • Ryhmä: kaikki (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 1 (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 2 (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Ryhmä: kaikki
 • Ryhmä 1
 • Ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erilaiset neulokset
- valmistaa erilaisia neuloksia käsiteollisella neulekoneella
- valita ominaisuuksiltaan oikeat langat tai muun materiaalin neulomiseen
- kaavoittaa neuletuotteen
- valmistaa neulevaatteen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU24S
  Puettavan muotoilun koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- oman alansa graafisten ohjelmistojen perusteet
- tunnistaa käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikoiden mahdollisuudet
- tehdä digitaalista esitysmateriaalia
- hyödyntää digitaalisia työvälineitä opinnoissaan ja toimeksiannoissa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
 • Susanna Björklund
 • Minna Cheung
Opetusryhmät
 • Tuulin ohjausryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • OPN Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • OPN ohjaus. Minnan ryhmä. (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • PUMU OPN KICK_OFF 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Tuulin ohjausryhmä
 • OPN Seminaari
 • OPN ohjaus. Minnan ryhmä.
 • Harjoitukset 4
 • PUMU OPN KICK_OFF 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Info, opiskelijan oma työskentely, henkilökohtainen ohjaus, aiheseminaari kampuksella.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Kurssi järjestetään etäopintoina. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen. 

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo seminaareissa on pakollista. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyötä koskevaa oppimateriaalia jaetaan opinnäytetyöhön liittyvällä Tutkimus ja kehittäminen opintojaksolla.  

Lab Opinnäytetyöohje. 

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa. 

Työelämäyhteistyö

Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja työelämän toimeksiantoina tai muuten yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Tällöin opiskelija tekee Lab ohjeen mukaiset sopimukset työelämätahon kanssa.

Oppimisympäristö

Zoom ja kampus, näyttelytilat. 

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h) 

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa jo kolmannen vuosikurssin keväällä pidetystä infotilaisuudesta.  

Valokuvauksen opinnoissa erillinen Tutkimus ja kehittäminen opintojakso (5 op) ohjaa opiskelijan opinnäytteen suunnitteluvaiheeseen. Tämän opintojakson aineisto on Moodlessa ja se suoritetaan omaan tahtiin, mutta siten, että tehtävät 1 ja 2 tehdään aiheseminaariin mennessä ja esitellään siellä. Nämä ovat työsuunnitelma ja dispositio.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen.  

Opinnäytetyön tekeminen ohjauksineen alkaa varsinaisesti syyslukukauden alkupuolella. Suunnittelu vaihtuu toteuksen opintojaksoon loka-marraskuussa, kun aiheseminaari on pidetty.  

Opinnäytteen suunnittelun sisältökokonaisuus 5 op:  
1. Info  
2. Aiheen valinta ja opinnäytteen aikatauluttaminen  
3. Aiheseminaari  
4. Opinnäyteraportin kirjoittamisen kurssi 

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opinnäytteen tekoa voi aloittaa, kun suoritettuna on noin 180 opintopistettä. 

Arviointimenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.  

Osaamisperustainen arviointi:  
Opiskelija osaa kehittää itselleen soveltuvan aiheen ja sen työsuunnitelman aikatauluineen ja tavoitteineen.  
Opiskelija osaa presentoida aiheen ja keskustella siitä. 

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_PUMU_01
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU24S
  Puettavan muotoilun koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti pajalla, noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla
- ohjatusti käyttää työsalin yleisimpiä työvälineitä ja laitteita sekä opittuja työskentelytekniikoita ja malleja
- ohjattuna valmistaa opintojaksolla toteutettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_PUMU_01
Vastuuopettaja

Tytti-Lotta Ojala

Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU24S
  Puettavan muotoilun koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja
- valita muotoiluprosessin eri mallivaiheisiin soveltuvat materiaalit ja työmenetelmät sekä tuntee materiaalien työstötavat
- soveltaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • MI_Opettaja_Palvelumuotoilu, Palvelumuotoilu Virtuaaliopettaja (LAB)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun termejä, menetelmiä ja prosesseja suunnittelutyössä
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa tiimissä
- soveltaa muotoiluajattelua toimeksiantoihin ja ongelmanratkaisuun
- tunnistaa ennakoinnin merkityksen palvelumuotoilussa
- tuottaa visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuuksista.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tuuli Ruokolainen-Pursiainen
 • Susanna Björklund
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen tuottamaa tietoa heikoista
signaaleista muotoiluprosessissa
- rakentaa erilaisia skenaarioita tulevaisuuden muutosten
merkityksestä ja vaikuttavuudesta yrityksen toimintastrategiaan
- selvittää ja ennakoida kuluttajatarpeita ja toimintaympäristöjä
tulevaisuuden tutkimuksen tuottaman tiedon avulla
- hyödyntää 3D-mallintamisen ja -visualisoinnin työkaluja oman alan tehtävissä
- tuottaa yksinkertaisen 3D-tulostettavan mallin

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus
Opettaja
 • Lauri Asanti
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU24S
  Puettavan muotoilun koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon ja sommittelun kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen sekä muotojen ja sommittelussa käytettävien elementtien luonteita
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen, muoto-opin ja sommittelun lainalaisuuksia visuaalisissa harjoitteissa
- keskustella klassisen väriopin ja sommittelun teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

Arviointiasteikko

1-5