Siirry suoraan sisältöön

Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Muotoilija (AMK), teollinen muotoilu 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTITEMU23S)
Muotoilija (AMK), teollinen muotoilu 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTITEMU22S)
Muotoilija (AMK), teollinen muotoilu 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TEMU21SLTI)
Muotoilija (AMK), teollinen muotoilu, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TEMU20SLTI)
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 07.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sami Hyyryläinen
Opetusryhmät
 • Luennot ja harjoitustöiden ohjaus, Sami Hyyryläinen (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot ja harjoitustöiden ohjaus, Sami Hyyryläinen

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Suomenkielinen lähiopetus, luennot, harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevätlukukausi 2024.
Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppi- ja lähdemateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson teams-ryhmässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen valinnainen suoritustapa neuvoteltava erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Mahdollinen uusintamahdollisuus tulee neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

M19 Kampus ja Microsoft o365 / Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op.
1 op = 27 opiskelijan työtuntia. 5 op = 135 opiskelijan työtuntia.

Sisältö

Konseptitasoisen teollisen muotoilun ammatillisen työnäytekansion ideointi, suunnittelu ja työpajatoteutus. Olemassa olevien muotoilualojen portfolioiden vertaileva analyysi. Ammatillisen ansioluettelon laadinta. Työnäytekansion graafisen sommittelun, taiton ja ladonnan perusteet. Muotoilijan typografia - perusteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Asiantuntijan viestintätaidot, Visuaaliset suunnitteluvälineet, Esitystekniikat, Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys, CAD-työskentely. Adobe Illustrator ja Adobe InDesign - ohjelmistojen perusteet.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivinen vuorovaikutukseen ja toteuttavaan toimintaan osallistuminen.

Arviointi numeroasteikolla 1-5. Mikäli harjoitustyöt palautetaan myöhässä, alenee arvosana yhdellä numerolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
Harjoitustehtävät toteutettu välttävästi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin. Harjoitustehtävät toteutettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta.

Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin. Harjoitustehtävät suoritettu kiitettävästi. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat kiitettävästä taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta.

Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Petteri Venetjoki
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Petteri Venetjoki
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sami Hyyryläinen
Opetusryhmät
 • Luennot ja harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot ja harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä oman ammatillisen profiilinsa
- kehittää ammatillista profiiliaan tavoitteellisesti
- tuottaa omasta osaamisestaan tarkoituksenmukaisen portfolion jatko-opintoja tai työnhakua varten

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso käynnistyy 26.9. sisällön, toteutuksen ja harjoitustehtävien esitelyllä ja orientoivilla tehtävillä LABin Mukkulankatu 19 kampuksella. Opetus- ja suorituskielenä suomi.
Pääosin opintojakson lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan M19-kampuksella ammatillisina keskusteluina, haastatteluina, luentoina, ohjaavana valmentamisena ja vuorovaikutteisina harjoitustöinä joista johtuen opiskelijan osallistuminen lukujärjestyksen mukaisiin kontaktipäiviin on välttämätontä. Kontaktipäivien osia voidaan myöhemmin, yhdessä sovitusti, toteuttaa myös virtuaaliopetuksena Microsoft Teamsissä. Opintojakso sisältää viisi pääharjoitustehtävää, joita tehdään kontaktituntien aikana sekä itsenäisesti niiden ulkopuolella. Hybriditoteutusta ei opintojaksosta järjestetä.
Opintojakson aikana opiskelija päivittää mm. ammatillisen portfolionsa ja kehityssuunnitelmansa itsenäisenä työnä keskittyen niiden sisällölliseen viestintään ja työnäytteiden laatuun. Aineistot ja kaikki harjoitustehtävät julkaistaan Microsoft Teamsissä ja opiskelija suorittaa tehtävänsä itsenäisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

26.9.-21.11.2023
Lukujärjestykseen merkittyjä opetuspäiviä on noin kerran viikossa. Läsnäolovaatimus opetuskerroilla vähintään 80%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus, tutkimukset ja raportit. Tarkempi oppi/lähdemateriaali jaetaan tai ilmoitetaan opintojakson aikana opintojakson Microsoft Teams-ryhmässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku ainoastaan vastaavalla, vähintään amk-tason sisällöllä (AHOT).

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi vierailla muotoilualaa edustavia yrityksiä ja teollisen muotoilun alumneja.

Oppimisympäristö

Lähiopetus ja ohjaus: LAB Lahden kampus (Mukkulankatu 19)
Harjoitustöiden palautus: Microsoft OneDrive
Erikseen sovitut virtuaalitapaamiset: Microsoft Teams
Opintojakson palautteet: Peppiin integroitu Spark-opintopalaute (avautuu 2 vk ennen toteutuksen päättymistä, sulkeutuu 2 vk sen jälkeen)
Viestintä ja aineistot: Microsoft Teams / o365: Ammatillinen profiloituminen AMU&TEMU syksy 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 5 op:n laajuinen osaaminen rakentuu 135 tunnin kokonaistyöskentelyllä. Ajankäytöllisesti työskentely jakaantuu lukujärjestyksessä merkittyyn 64 h:n ohjattuun lähi- tai virtuaalitoimintaan (1 pv/vk) sekä opiskelijan itse määrittelemään 71 h:n itsenäiseen työskentelyyn.

- Harjoitustehtävät noin 65 %
- Luennot, presentaatiot ja keskustelut noin 35 %.

Sisältö

Opiskelija osaa
- määritellä oman ammatillisen profiilinsa
- kehittää ammatillista profiiliaan tavoitteellisesti
- tuottaa omasta osaamisestaan tarkoituksenmukaisen portfolion jatko-opintoja tai työnhakua varten

Tavoite on kirkastaa opiskelijan muotoilijuutta ja ammatillista osaamista - oppia ymmärtämään mitkä asiat vaikuttavat siihen, minkälainen muotoilija opiskelija nyt on ja millaiseksi hän haluaa lähitulevaisuudessa tulla. Opintojakso kasvattaa tietoisuutta siitä, millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta opiskelija yltää asettamiinsa tavoitteisiin. Tarkastelussa jo aika ennen opiskelua josta fokus siirretään opiskelujen jälkeisiin suunnitelmiin.

Opintojaksolla keskitytään myös omasta itsestä ja osaamisesta viestimiseen sekä jatkokehitetään omaa ammatillista portfoliota viestinnän välineenä. Opintojaksolla ennakoidutaan myös tuleviin työhaun prosesseihin, simuloidaan/skenarioidaan sen eri tilanteita, hankitaan osaamista, valmistetaan materiaalia osaamisen näyttämiseen, etsitään ja lähestytään sopivaa työnantajaa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen:
a) Vähintään viiden lukukauden teollisen muotoilun opetussuunnitelman opintoja vastaavat tiedot ja taidot (noin 150 op).
b) Vähintään perustason ohjelmisto-osaaminen:
* Rhinoceros 3D tai SolidWorks 3D tai vastaava mallinnusohjelma.
* Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ja Adobe InDesign tai niitä vastaavat käyttögraafiset ohjelmat.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo sekä vuorovaikutukseen ja toteuttavaan toimintaan osallistuminen
Ryhmätyötaidot
Ammatillisten puheenvuorojen tuottaminen
Portfolion ja muiden harjoitustehtävien toteuttaminen asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija
- ei ole osallistunut opetukseen eikä harjoitustöiden tekoon opintojakson vaatimusten mukaisesti.
- on ollut poissa yli 20% opetuskerroista.
- ei ole tehnyt kaikkia annettuja harjoitustehtäviä tai niitä on palautettu yli 45 päivää myöhässä.
- on osoittanut heikkoa ryhmätyökykyä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on:
- osallistunut lähiopetukseen yli 80 %.
- osallistunut keskusteluun, ryhmätöihin ja -harjoituksiin.
- osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
- tehnyt annetut harjoitustehtävät välttävästi annetussa aikataulussa.
- osoittanut ymmärtävänsä kokonaisuuden tärkeyden ja pyrkii hyödyntämään opintojaksoa itsensä kehittämisessä välttävästi.
- tuottanut välttävää visuaalista aineistoa, jota tulee vielä myöhemmin kehittää.
- osoittanut välttävia ryhmätyötaitoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on:
- osallistunut lähiopetukseen yli 85 %.
- osallistunut hyvin keskusteluun, ryhmätöihin ja -harjoituksiin.
- osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
- tehnyt annetut harjoitustehtävät hyvin annetussa aikataulussa.
- osoittanut ymmärtävänsä kokonaisuuden tärkeyden ja pyrkii hyödyntämään opintojaksoa itsensä kehittämisessä hyvin.
- tuottanut hyvää visuaalista aineistoa, jota voi vielä myöhemmin kehittää.
- osoittanut hyviä ryhmätyötaitoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on:
- osallistunut lähiopetukseen yli 90 %.
- osallistunut kiitettävän aktiivisesti keskusteluun, ryhmätöihin ja -harjoituksiin.
- osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
- tehnyt annetut harjoitustehtävät kiitettävästi annetussa aikataulussa.
- osoittanut ymmärtävänsä kokonaisuuden tärkeyden ja pyrkii hyödyntämään opintojaksoa itsensä kehittämisessä kiitettävästi.
- tuottanut kiitettävän korkealuokkaista visuaalista aineistoa, jota voi myöhemmin suoraan hyödyntää.
- osoittanut kiitettäviä ryhmätyötaitoja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 06.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin perusteet CAD-ohjelmalla sekä osaa käyttää 3D-mallintamisen käsitteistöä
- soveltaa aiemmin oppimiaan CAD-taitoja 3D-mallintamiseen
- verrata erilaisten mallinnustekniikoiden ja tiedostomuotojen ominaisuuksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Jatketaan siitä mihin CAD-työskentely opinto jaksolla on päästy. Opintojaksolla käytetään pääosin SolidWorks ja Rhino ohjelmia Illustratorilla ja PhotoShopilla maustettuna. Opintojakson harjoitukset voidaan tarvittaessa liittää toiseen opintojaksoon tai tehtävään. Tehdään haastavia mallinnus harjoituksia, luodaan renderöintejä ja piirustuksia.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

CAD-työskentely tai vastaava opintojakso.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu lähiopetukseen, liikaa selvittämättömiä poissaoloja, tehtävät ovat palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Riittävä läsnäolo (80%), palautetut harjoitustyöt.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan ohjelmistoja oman alansa harjoituksissa ja luomaan peruslaatuisia 3d malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan itsenäisesti oppimaansa ja hyödyntää 3d ohjelmistoja myös muissa pääaine opinnoissaan. Ymmärtää 3d mallintamisen tärkeyden muotoilijan perustaitona.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa ergonomian perusteita suunnittelutyössään
- soveltaa saavutettavuuden ja design-for-all-periaatteita suunnittelutyössään.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot ja harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

15.1.-29.4.2024
Vähintään 80% läsnäolovaatimus lukujärjestykseen merkityillä toteutuspäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ergonomia, Martti Launis; Jouni Lehtelä (toim), Työterveyslaitos, 2011
ISBN (kirja) 978-951-802-966-6
ISBN (PDF) 978-952-261-059-1

Muu oppi- ja lähdemateriaali ilmoitetaan ja jaetaan opintojakson aikana opintojakson Moodle-ryhmässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti.

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Mahdollinen uusintamahdollisuus tulee erikseen perustella, neuvotella ja sopia opintojakson vastuuopettajien kanssa.

Oppimisympäristö

1) Lähiopetus ja ohjaus: LAB Lahden kampus (Mukkulankatu 19).
2) Erikseen sovitut virtuaalitapaamiset ja -kokoukset: ZOOM
https://lut.zoom.us/my/petteri.venetjoki
3) Opintojakson palautteet: Peppiin integroitu Spark-opintopalaute (avautuu 2 vk ennen toteutuksen päättymistä, sulkeutuu 2 vk sen jälkeen)
4) Julkinen viestintä: LAB Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 5 op:n laajuinen osaaminen rakentuu 135 tunnin kokonaistyöskentelyllä. Ajankäytöllisesti työskentely jakaantuu lukujärjestyksessä merkittyyn 60 h:n ohjattuun lähi- tai virtuaalitoimintaan sekä opiskelijan itse määrittelemään 75 h:n itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Olli Seppälä
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä visuaalisen esityksen suunnitelmastaan
- fasilitoida keskustelua piirtäen
- tuottaa viimeisteltyjä esityskuvakokonaisuuksia ja työpiirroksia suunnitelmistaan
- kuvata käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi alkaa teknisen piirtämisen perusteilla. Opiskelijat toteuttavat itsenäisesti teknisen piirtämisen esittämistavat -lehtiön, joka sisältää piirustukset kuinka kuvataan esimerkiksi halkaisija tai kappaleen pituus teknisessä piirustuksessa. Vihko säilytetään muistiinpanovälineenä teknisen piirtämisen harjoituksissa koko loppukurssin ajan.
Kurssi sisältää harjoitustehtäviä tekniseen piirtämiseen, kiinnitystapojen piirtämisharjoituksia, oman tuotteen suunnittelua, käsivaraista luonnostelua, kaksi harjoitustehtävää digitaaliseen piirtämiseen, moodboardin rakentamista, presentaation kokoamista, esittämistä ja piirtäen idean esittämistä muille. Omasta tuotteesta toteutetaan esitelmä, joka kertoo koko luonnostelu- ja suunnitteluprosessin sekä sisältää sen tekniset piirustukset ja havainnekuvat ympäristössään.

Ajoitus ja läsnäolo

- Kurssin ajoitus Pepissä
- 80% läsnäolovelvollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koneenpiirustus 1 & 2, Aimo Pere
Drawing for product designers - Henry Kevin

Vaihtoehtoisesti kirjastosta joku muu esimerkiksi Aimo Peren kirja teknisen tai koneenpiirustuksen perusteisiin


Hankittavat piirustusmateriaalit
- lyijykynä tai lyijytäytekynä
- Mustekyniä tekniseen piirtämiseen (esim. Micron)
- viivotin
- harppi
- marker-paperia, joka soveltuu copic- ja marker-tussien käyttöön. (ohut, noin 70g erikoispaperi)
- setti harmaasävyisiä Marker- tai Copic-tusseja. Esimerkiksi sävyt 1-5

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Hyväksiluku tapauskohtaisesti

Oppimisympäristö

- luokkahuone piirustusharjoituksissa
- tietokoneluokka digitaalisen piirtämisen harjoituksissa
- Moodlessa kurssin materiaali
- poikkeustapauksissa opetus zoomissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kurssin piirtämisharjoitukset pyritään suorittamaan pääasiassa tuntien aikana
- Kurssin oma kalustetehtävä vaatii aikaa ja perehtyneisyyttä myös tuntien ulkopuolisella ajalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Kurssi ei vaadi aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

- Teknisen piirtämisen esittämistavat -lehtiö
- harjoitustehtävät 1-3
- harjoitustehtävät
- oman kalusteen suunnitelma ja sen esitelmä
- digitaaliset piirustukset 1-2

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Liikaa selvittämättömiä poissaoloja
- Liikaa palauttamattomia töitä
- Opiskelija ei ole sitoutunut tai osallistunut aktiivisesti opetukseen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää esitysteknisten taitojen tarpeen muotoilijan työssä. Opiskelija on suorittanut joitakin tehtäviä toteutuksella. Tehtäviä puuttuu tai perehtyneisyys vähäistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee erilaisia esitystekniikoita ja osaa soveltaa niitä omaan työskentelyynsä. Työt hyvätasoisia, toiminta kurssilla aktiivista. Opiskelija osaa soveltaa teknisen-, käsivaraisen- ja perspektiivipiirtämisen oppia tehokkaasti työhönsä. Työn laatu huolellista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee hyvin erilaisia esitystekniikoita ja osoittaa niihin perehtyneisyyttä. Teknisessä piirtämisessä ei virheitä tai vain vähäisiä. Oman projektin idean ja syntyprosessin esittäminen piirtäen korkeatasoista. Opiskelija osaa soveltaa eri tekniikoita ja kehittää niissä osaamistaan aktiivisesti. Työssä näkyy kehittyminen. Esityksen graafinen ulkoasu ja sisältö osoittaa perehtyneisyyttä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Noora Nylander
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Luennot
Reflektioharjoitukset
Muotoilutehtävä muotoiluprosessin mallia noudattaen

Ensimmäinen tapaaminen sekä luento kampuksella. Loput tapaamiset pidetään etänä Zoomissa

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen luentoihin 75% (4/6), osallistuminen tehtäviin 100%.
Onglematilanteissa sovitaan täydentävistä tehtävistä opettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teun den Dekker: Design thinking
Onlinen materiaali Moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 OP = 27h opiskelijatyötä, 5 OP=135h. Tämä on eri tuntimäärä kuin kontaktitunnit

Arviointimenetelmät

Reflektioharjoitukset HYV/HYL
Suunnittelutehtävän palaute keskustelu, 0-5
Vertais- ja itsearviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osallistumatta jättäminen luentoihin ja tehtäviin
Ei täytä tehtävien kriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää tehtävissä yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- käyttää opittuja muotoilun menetelmiä ja prosesseja suunnittelutehtävässä
- pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää tehtävissä keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- käyttää soveltaen opittuja muotoilun menetelmiä ja prosesseja suunnittelutehtävässä
- pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää tehtävissä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- käyttää soveltaen opittuja muotoilun menetelmiä ja prosesseja suunnittelutehtävässä ja arvioida valintojaan
- pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti ja ja tuoda osaamisensa ryhmän käyttöön

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Noora Nylander
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIUXUI22S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Luennot
Reflektioharjoitukset
Muotoilutehtävä muotoiluprosessin mallia noudattaen

Ensimmäinen tapaaminen sekä luento kampuksella. Loput tapaamiset pidetään etänä Zoomissa

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen luentoihin 75% (4/6), osallistuminen tehtäviin 100%.
Onglematilanteissa sovitaan täydentävistä tehtävistä opettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teun den Dekker: Design thinking
Onlinen materiaali Moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 OP = 27h opiskelijatyötä, 5 OP=135h. Tämä on eri tuntimäärä kuin kontaktitunnit

Sisältö

Mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
Mitä on muotoiluajattelu ja millaisia muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä käytetään ongelmanratkaisussa.
2. vsk lisänä lyhyt katsaus käyttäjälähtöiseen sekä kestävään muotoiluun

Arviointimenetelmät

Reflektioharjoitukset HYV/HYL
Suunnittelutehtävän palaute keskustelu, 0-5
Vertais- ja itsearviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osallistumatta jättäminen luentoihin ja tehtäviin
Ei täytä tehtävien kriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää tehtävissä yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- käyttää opittuja muotoilun menetelmiä ja prosesseja suunnittelutehtävässä
- pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää tehtävissä keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- käyttää soveltaen opittuja muotoilun menetelmiä ja prosesseja suunnittelutehtävässä
- pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää tehtävissä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- käyttää soveltaen opittuja muotoilun menetelmiä ja prosesseja suunnittelutehtävässä ja arvioida valintojaan
- pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti ja ja tuoda osaamisensa ryhmän käyttöön

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 13.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ari Känkänen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävä(t)

Ajoitus ja läsnäolo

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista. Aloituskerralla ilmoitetaan opintojakson päiväkohtainen ohjelma

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kettunen, I. (2000) Muodon palapeli (muotoilusta yleisesti)
Kettunen, I. (2013) Mielekkyyden muotoilu (muotoilusta yleisesti päivitettynä)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT. Opiskelija esittää aikaisemmin hankitun osaamisen näytöllä. Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kontaktioetus luentotilat ja työpajatilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään opetukseen (luennot ja henkilökohtainen ohjaus) sekä itsenäiseen- tai pienryhmätyöskentelyyn.

Sisältö

Perehdytään muotoiluun, sen prosesseihin ja työmenetelmiin. Lisäksi luennoilla tehdään katsaus muotoilun historiaan sekä muotoilijan työnkuvaan ja muotoiluun ammattina.
2. Opittuja prosessia ja työmenetelmiä harjoitellaan koko opintojakson ajan jatkuvan muotoilutehtävan yhteydessä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.
Harjoitustehtävien teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen vaikuttaa arviointiin.
Mahdollinen tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Puettavan muotoilun koulutus
 • Graafisen suunnittelun koulutus (2020, 2021, 2022)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
 • Heikki Nuutinen
 • Kari Hämeenaho
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIUXUI21S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIPAL21S
  Palvelumuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIVK21S
  Valokuvauksen koulutus 21S Lahti
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
 • MLTIGR21S
  Graafisen suunnittelun koulututus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyyden osaamisvaatimukset ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan
- tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, arvioida liikeideoita ja suunnitella liiketoimintaa oman alansa liiketoimintaympäristössä
- tunnistaa alan yleisimmät sopimukset, lait ja ammattikäytänteet
- huomioida tekijänoikeuslainsäädännön ja immateriaalioikeudet omassa työssään.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suoritus:
- osallistuminen luennoille paikan päällä lähiopetuksena (yhteensä kuusi sessiota, jotkut sessiot peräkkäin samana päivänä: ensimmäinen aamupäivällä, toinen iltapäivällä)
- luentopäiväkirja palautus 25.10. mennessä
- työpaja 23.–26.10.2023

80% läsnäolo vaaditaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOTOINTI
Kurssin voi ahotoida eli hyväksilukea kurssin jos
- sinulla on suoritettuna min. 5 op korkeakoulu/yliopisto -tason yrittäjyysopintoja (rekisteri tms. ote)
- olet toiminut päätoimisena yrittäjänä min. 3 vuotta (yritysrekisteriote)
linkki eAhotointiin. Eli täytä sähköinen ahotointilomake. https://peppiohjeet.lab.fi/opintoni/eahot/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Tavoitellun osaamistason saavuttamiseen tarvitaan keskimäärin 5 x 27h = 135h työtä. Tuntimäärä jakautuu lähiopetukseen, ryhmätyöskentelyyn, työpajapäiviin ja itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Kurssi koostuu neljästä moduulista
1. Mitä yrittäjyys on
-Tarinoita yrittäjyydestä ja sen tulevaisuudesta
- Markkinointi ja yrityksen verkostot
2. Yrityksen talous, verotus ja kirjanpidon perusteet
3. Kauppa-, sopimus- ja tekijänoikeudet sekä yrityksen perustaminen
4. Ryhmätyö yrityksen perustaminen ja liikeidea
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen (business model canvas, pitchaus)
- Yritysilme ja brändi

Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen sekä niihin liittyviin osa-alueisiin. Samalla opitaan tunnistamaan koulutusalansa mukaisen ammatin/yrittäjyyden erityspiirteet. Lisäksi perehdytään liikeidean esittelemiseen ja yritysilmeen/brändin rakentamisen perusteisiin. Kurssille käydään läpi tärkeimmät yritystoimintaa säätelevät kauppa- ja sopimusoikeuden sekä tekijänoikeuden määräykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Osallistuminen aktiivisena tiimin jäsenenä ryhmätyössä ensisijaisen tärkeää.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen. Poissaolo intensiivipäivistä aiheuttaa hylätyn arvosanan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Heikki Nuutinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä omassa ammatillisessa toiminnassa
- tehdä markkinointisuunnitelman
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Luennot lähiopetuksena
• Tuntitehtävät, 5–10 kpl
• Projektitehtävät, 3–4 kpl
• Paikalla olo ja osallistuminen keskusteluun
• Kirjallisuus
• Mooc-osio
Mahdollisia:
• Vierailuja
• Vierailevia luennoitsijoita

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot sijoittuvat ajalle 1.1.–31.5.2024.
Läsnäolopakko 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Tietokoneohjelma visuaalisia esityksiä varten
• Kynä ja paperi
• Kamera (kännykkä)
• Aistit ja aivot
• Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.

Sisältö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.
Luennot sisältävät teoriaosuuksia, audiovisuaalista materiaalia sekä ryhmissä ja yksin toteutettavia tuntitehtäviä.
Kurssilla suunnitellaan brändikonsepti joko olemassa olevalle tai fiktiiviselle yritykselle, tuotteelle tai innovaatiolle.
Kurssiilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vierailuja tai vierailevia luennoitsijoita. Kurssin luonteeseen on olennaista läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun.

Arviointimenetelmät

5
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.
Osoittanut visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

4
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.

3
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella.
Osallistunut keskusteluun.

2
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty.

1
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Suurin osa tehtävistä tehty (saattaa edellyttää lisätehtäviä).

0 Hylätty.
Ei ole osallistunut tai tehnyt tehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 26.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Ryhmät
 • MLABAVO23S
  Avoin AMK, muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä, syksy 2023

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sami Hyyryläinen
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • TEMU ja ID 2024 Julkaisuseminaarit (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Opinäytetyön viimeistelyn, raportoinnin ja julkaisun ohjaus, Sami Hyyryläinen (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)
 • Opinäytetyön viimeistelyn, raportoinnin ja julkaisun ohjaus, Petteri Venetjoki (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • TEMU ja ID 2024 Julkaisuseminaarit
 • Opinäytetyön viimeistelyn, raportoinnin ja julkaisun ohjaus, Sami Hyyryläinen
 • Opinäytetyön viimeistelyn, raportoinnin ja julkaisun ohjaus, Petteri Venetjoki

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Työn viimeistely. Yhteenveto ja arviointiseminaarit. Näyttelyyn osallistuminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Lab opinnäytetyöohje.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Sovitaan poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

• Yksittäiset opinnäyteyöt voivat olla toteutettuja yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Näyttelyn rakentaminen voi myös sisältää työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

• Kampus, näyttelytilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h)

Sisältö

• Tämän opintojakson vaiheessa opinnäytetyö on edennyt viimeistely- ja julkaisuvaiheeseen.
Yhteenvetoseminaarissa annetaan lupa osallistua julkiseen arviointiin.

Kirjallinen osa viimeistellään, käytetään Turnitin-ohjelmassa ja toimitetaan arvioitsijoille. Teososa viimeistellään näyttelyä varten ja jos kyseessä on esim. valokuvakirjan dummy, se toimitetaan arvioitsijoille. Näyttelyteokseen arvioitsijat tutustuvat etukäteen pdf muodossa heille toimitettavasta kuvaliitteestä.

Jokainen opiskelija osallistuu näyttelyn rakentamiseen, siitä tiedottamiseen ym järjestelyihin.

Arviointitilaisuuteen kutsutaan yksi tai useampia ulkopuolisia arvioitsijoita. Myös seminaareissa töitä ohjanneet opettajat osallistuvat arviointiin. Viestinnän opettajat antavat kirjallisen lausunnon työn kirjallisesta osasta.’

Opiskelija lataa valmiin, arvioidun ja hyväksytyn työn Theseukseen.
Opiskelijat tekevät kypsyysnäytteen ohjaavan opettajan informoimalla tavalla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

• Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus opintojaksot.

Arviointimenetelmät

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Heli Piironen
 • Sami Hyyryläinen
 • Sirkka Rutanen
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Aiheseminaari TEMU (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Suunnitteluseminaari TEMU (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opinäytetyön Info TEMU (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opinäytetyön ohjaus Petteri Venetjoki (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opinäytetyön ohjaus Sami Hyyryläinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Aiheseminaari TEMU
 • Suunnitteluseminaari TEMU
 • Opinäytetyön Info TEMU
 • Opinäytetyön ohjaus Petteri Venetjoki
 • Opinäytetyön ohjaus Sami Hyyryläinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Info, opiskelijan oma työskentely, henkilökohtainen ohjaus, aiheseminaari kampuksella.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Kurssi järjestetään etäopintoina. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen. 

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo seminaareissa on pakollista. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyötä koskevaa oppimateriaalia jaetaan opinnäytetyöhön liittyvällä Tutkimus ja kehittäminen opintojaksolla.  

Lab Opinnäytetyöohje. 

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa. 

Työelämäyhteistyö

Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja työelämän toimeksiantoina tai muuten yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Tällöin opiskelija tekee Lab ohjeen mukaiset sopimukset työelämätahon kanssa.

Oppimisympäristö

Zoom ja kampus, näyttelytilat. 

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h) 

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa jo kolmannen vuosikurssin keväällä pidetystä infotilaisuudesta.  

Valokuvauksen opinnoissa erillinen Tutkimus ja kehittäminen opintojakso (5 op) ohjaa opiskelijan opinnäytteen suunnitteluvaiheeseen. Tämän opintojakson aineisto on Moodlessa ja se suoritetaan omaan tahtiin, mutta siten, että tehtävät 1 ja 2 tehdään aiheseminaariin mennessä ja esitellään siellä. Nämä ovat työsuunnitelma ja dispositio.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen.  

Opinnäytetyön tekeminen ohjauksineen alkaa varsinaisesti syyslukukauden alkupuolella. Suunnittelu vaihtuu toteuksen opintojaksoon loka-marraskuussa, kun aiheseminaari on pidetty.  

Opinnäytteen suunnittelun sisältökokonaisuus 5 op:  
1. Info  
2. Aiheen valinta ja opinnäytteen aikatauluttaminen  
3. Aiheseminaari  
4. Opinnäyteraportin kirjoittamisen kurssi 

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opinnäytteen tekoa voi aloittaa, kun suoritettuna on noin 180 opintopistettä. 

Arviointimenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.  

Osaamisperustainen arviointi:  
Opiskelija osaa kehittää itselleen soveltuvan aiheen ja sen työsuunnitelman aikatauluineen ja tavoitteineen.  
Opiskelija osaa presentoida aiheen ja keskustella siitä. 

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sami Hyyryläinen
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Luonnosseminaarit (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Valmisteluseminaarit (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Opinnäytetyön ohjaus Petteri Venetjoki (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Opinnäytetyön ohjaus Sami Hyyryläinen (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luonnosseminaarit
 • Valmisteluseminaarit
 • Opinnäytetyön ohjaus Petteri Venetjoki
 • Opinnäytetyön ohjaus Sami Hyyryläinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Seminaarit ja henkilökohtainen palaute. Opiskelijan oma työskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

• Opinnäytteen toteuttamista koskeva opintojakso jakautuu kahdelle lukukaudelle: syyslukukauden loppuun ja kevätlukukauden alkuun. Opintopisteet jaksosta saa kevätlukukauden puolella.

Seminaarit ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Lab opinnäytetyöohje

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

• Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja yhdessä työelämän (yritysten, julkisyhteisöjen ym) kanssa.

Oppimisympäristö

• Kampus, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opinnäytteen toteutusta koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h).

Sisältö

• Opinnäytteen toteutusta koskeva opintojakso muodostuu taiteellisen produktion ja raportin tekemisestä, niiden ohjauksista sekä väliseminaareista. Ohjauksissa seurataan opinnäytteen etenemistä ja reflektoidaan sen suuntaa ohjaavien opettajien ja opinnäytettä tekevien opiskelijoiden kesken.

Taiteellisen produktion ja raportin tekeminen kulkevat työprosessissa ajallisesti rinnakkain.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

• Edeltävät opinnot: Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Arviointimenetelmät

• Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.

Osaamisperustainen arviointi:
Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Työn tässä vaiheessa väliarviointi tapahtuu suullisesti seminaareissa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Työ ei etene suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Opiskelija ei osallistu seminaareihin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Kimmo Kukkonen
 • Henri Halla-Aho
Opetusryhmät
 • Opetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Opetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti, noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla
- ohjatusti käyttää työsalin yleisimpiä työvälineitä ja laitteita sekä opittuja työskentelytekniikoita ja -malleja
- ohjattuna valmistaa opintojaksolla toteutettavat harjoitustehtävät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu TEMU23S opiskelijoille.

Opintojakso toteutetaan ohjattuna työpajatyöskentelynä, jonka aikana toteutetaan ennalta määritellyt harjoitustehtävät. Kurssin aikana esitetään esimerkkien avulla konekohtaisesti Puu- ja Metallityöpajan yleisimmin käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden turvallinen työskentelytapa ja harjoitellaan koneiden käyttöä

Ajoitus ja läsnäolo

Ryhmä jaetaan ensimmäisenä päivänä puoliksi puu ja metallipajaan. Kuuden lähipäivän jälkeen ryhmät vaihtavat pajoja.

Puu ja metallipajan kolme ensimmäistä kertaa pakollisia. Muutoin läsnäolovelvoite 80 %
Opetus alkaa klo 9.15 ja päätyy klo 16

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää puu- ja metallipajan yleisimpiä koneita ja laitteita turvallisesti
Osaa huolehtia pajan ympäristöstä ja turvallisen työskentelytavan.
Osaa ohjattuna valmistaa harjoitustehtävät.

Ilmoittautumisaika

15.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Kimmo Kukkonen
Vastuuopettaja

Anu Akkanen

Opetusryhmät
 • TEMU20 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • TEMU20

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti, noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla
- ohjatusti käyttää työsalin yleisimpiä työvälineitä ja laitteita sekä opittuja työskentelytekniikoita ja -malleja
- ohjattuna valmistaa opintojaksolla toteutettavat harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rakenteiden suunnittelun perusperiaatteet
- arvioida materiaaleja kestävyyden, korjattavuuden, estetiikan ja tuotantokustannusten näkökulmista
- suunnitella funktionaalisia rakenteita ja valita suunnitteluun sopivat materiaalit.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Olli Seppälä
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Tämä studio-opintojakso sisältää seuraavat osiot osaamistavoitteineen:

Sustainable Design -teoria (5 op)
Opiskelija osaa
- kuvata ympäristötehokkaan ja eettisen ajattelun periaatteita ja mahdollisuuksia
- hankkia tuotteisiin ja ympäristöihin elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- kuvailla ympäristötehokkaita tuotekehitystrategioita.

Sustainable Design - työpaja (15 op)
Opiskelija osaa
- suunnitella tuotteita ja ympäristöjä hyödyntämällä niiden elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- systeemiajattelun ja innovaatioekosysteemien perusteet
- huomioida ympäristötehokkuuden tuotekehitystyössä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi sisältää KIDE-teoriaosuuden (5 op), joka tehdään Metropolian Moodle-alustalla.
Kurssin pääasiallinen suoritus tehdään yritys- tai hankeyhteistyöprojekteissa, joita on 2-3 kpl.
Projektien pituudet voivat vaihdella.
Kurssiin kuuluu vierailuja yrityksiin, vierailevien luennoitsijoiden osuuksia ja erilaisia harjoitustehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Teoria 5op, KIDE-kiertotalous ja muotoilu-materiaalin suoritus aikavälillä 1.1.-1.4.2024.
Projektityöskentelyosuus, 15op, toteutetaan 24.1.- 3.5.2024 aikavälillä 3 päivää viikossa, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.
75% läsnäolovaatimus. Poissaolot kompensoidaan mahdollisesti lisätehtävillä ja tulee selvittää opettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali Moodle-sivulla.

Työelämäyhteistyö

Projektien aiheet liittyvät tutkimushankkeisiin LABissa ja yritysyhteistyöprojekteihin.

Oppimisympäristö

Moodle (Metropolia tai LAB)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Perusopinnot teollisen tai pakkausmuotoilun alueelta.

Arviointimenetelmät

KIDE-material
Väli- ja loppukritiikit
Työskentely projektien parissa ja osallistuminen opetuskertoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.08.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ilkka Koskela
 • Henri Halla-Aho
 • Timo Roininen
 • Olli Hyyrynen
Opetusryhmät
 • Lähiopetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Lähiopetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja
- kolmiulotteisen luonnostelutyön
- soveltaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suorittaminen:
1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla 80%. Ensimmäisellä kerralla teoriaopetusta, jolloin paikallaolo pakollista.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, harjoitustyöt,

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimisympäristö

teorialuokka, työpajaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 5x27 h =135h työskentelyä, joista n. 10 päivää lähiopetusta ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Hyväksytysti suoritettu metalli- ja puutyöpajan ajokorttikurssi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selvittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 1
Opiskelija tunnistaa metallituotteiden keskeisimmät tuotantoprosessit - tuottaa suunnitelmia yksinkertaisista metallituotteista, joille osaa rajata oikeantyyppisen tuotantoprosessin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 3
Opiskelija osaa vertailla erilaisia tuotantoprosesseja - tuottaa suunnitelmia erilaisista metallituotteista, joille osaa etsiä vaihtoehtoisia tuotantoprosesseja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 5
Opiskelija osaa - vertailla ja valita sopivimman tuotantoprosessimallin suunnittelutoimeksiantoon - seikkaperäisesti kertoa tuotantoposesseista ja huomioida niitä tuotesuunnittelussa- tuottaa paljon suunnitelmia erilaisista metallituotteista.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Kimmo Kukkonen
 • Henri Halla-Aho
Opetusryhmät
 • Opetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Opetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja
- kolmiulotteisen luonnostelutyön
- soveltaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suorittaminen:
1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla 80%. Ensimmäisellä kerralla teoriaopetusta, jolloin paikallaolo pakollista.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, harjoitustyöt,

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimisympäristö

teorialuokka, työpajaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 5x27 h =135h työskentelyä, joista n. 10 päivää lähiopetusta ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Hyväksytysti suoritettu metalli- ja puutyöpajan ajokorttikurssi.

Arviointimenetelmät

Arviointikehikko

“ Arviointi koostuu toteutuksen päätehtävän laadukkaasta lopputuloksesta ja projektin välitavoitteiden saavuttamisesta.
Lisäksi arviointi koostuu aktiivisesta osallistumisesta, prosessin hallinnasta, perusterminologian ja perusperiaatteiden sisäistämisestä ja soveltamisesta. “

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selvittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 1

Opiskelija tunnistaa metalli- ja puutuotteiden keskeisimmät tuotantoprosessit - tuottaa suunnitelmia yksinkertaisista metalli- ja puutuotteista, joille osaa rajata oikeantyyppisen tuotantoprosessin.
Opiskelija tunnistaa mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja sekä tunnistaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja.
Suunniteltu tuote toimii tehtävässään välttävästi ja on muodonannoltaan tutunomainen.
Tuotteen suunnittelu ja tuotoksen työnjälki sekä prosessinhallinta on hapuilevaa ja omalähtöistä. Osaa ohjattuna toimia asianmukaisesti. Tuotos toimii välttävästi käyttötarkoitukseen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 3

Opiskelija osaa vertailla erilaisia tuotantoprosesseja - tuottaa suunnitelmia erilaisista metalli- ja puutuotteista, joille osaa etsiä vaihtoehtoisia tuotantoprosesseja. (tuote täyttää tehtävänannon, mutta ei kasaudu tai tuote on selvästi suurikokoinen järkevään kuljetukseen)
Opiskelija osaa vertailla mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja sekä tunnistaa ja käyttää mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja.
Tuotoksen työnjälki ja prosessin hallinta on tarkoituksenmukaista. Tuotoksella on uutuusarvoa ja se soveltuu käyttötarkoitukseen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 5

Opiskelija osaa - vertailla ja valita sopivimman tuotantoprosessimallin suunnittelutoimeksiantoon - seikkaperäisesti kertoa tuotantoposesseista ja huomioida niitä tuotesuunnittelussa- tuottaa paljon suunnitelmia erilaisista metalli ja puutuotteista.
Opiskelija osaa vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja sekä tunnistaa ja käyttää mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti.
Tuotoksen työnjälki, viimeistely ja prosessinhallinta on korkeatasoista ja tavoitteiden mukaista. Tuotos on toimiva, innovatiivinen ja sillä on uutuusarvoa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Yat Cheung
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPUMU23S
  Puettavan muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja
- kolmiulotteisen luonnostelutyön
- soveltaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ilkka Koskela
 • Henri Halla-Aho
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja
- kolmiulotteisen luonnostelutyön
- soveltaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suorittaminen:
1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla 80%. Ensimmäisellä kerralla teoriaopetusta, jolloin paikallaolo pakollista.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, harjoitustyöt,

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimisympäristö

teorialuokka, työpajaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 5x27 h =135h työskentelyä, joista n. 10 päivää lähiopetusta ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Hyväksytysti suoritettu metalli- ja puutyöpajan ajokorttikurssi.

Arviointimenetelmät

Arviointikehikko

“ Arviointi koostuu toteutuksen päätehtävän laadukkaasta lopputuloksesta ja projektin välitavoitteiden saavuttamisesta.
Lisäksi arviointi koostuu aktiivisesta osallistumisesta, prosessin hallinnasta, perusterminologian ja perusperiaatteiden sisäistämisestä ja soveltamisesta. “

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selvittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 1

Opiskelija tunnistaa metalli- ja puutuotteiden keskeisimmät tuotantoprosessit - tuottaa suunnitelmia yksinkertaisista metalli- ja puutuotteista, joille osaa rajata oikeantyyppisen tuotantoprosessin.
Opiskelija tunnistaa mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja sekä tunnistaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja.
Suunniteltu tuote toimii tehtävässään välttävästi ja on muodonannoltaan tutunomainen.
Tuotteen suunnittelu ja tuotoksen työnjälki sekä prosessinhallinta on hapuilevaa ja omalähtöistä. Osaa ohjattuna toimia asianmukaisesti. Tuotos toimii välttävästi käyttötarkoitukseen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 3

Opiskelija osaa vertailla erilaisia tuotantoprosesseja - tuottaa suunnitelmia erilaisista metalli- ja puutuotteista, joille osaa etsiä vaihtoehtoisia tuotantoprosesseja. (tuote täyttää tehtävänannon, mutta ei kasaudu tai tuote on selvästi suurikokoinen järkevään kuljetukseen)
Opiskelija osaa vertailla mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja sekä tunnistaa ja käyttää mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja.
Tuotoksen työnjälki ja prosessin hallinta on tarkoituksenmukaista. Tuotoksella on uutuusarvoa ja se soveltuu käyttötarkoitukseen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 5

Opiskelija osaa - vertailla ja valita sopivimman tuotantoprosessimallin suunnittelutoimeksiantoon - seikkaperäisesti kertoa tuotantoposesseista ja huomioida niitä tuotesuunnittelussa- tuottaa paljon suunnitelmia erilaisista metalli ja puutuotteista.
Opiskelija osaa vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja sekä tunnistaa ja käyttää mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti.
Tuotoksen työnjälki, viimeistely ja prosessinhallinta on korkeatasoista ja tavoitteiden mukaista. Tuotos on toimiva, innovatiivinen ja sillä on uutuusarvoa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Kimmo Kukkonen
 • Kari Metso
Opetusryhmät
 • Opetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Opetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vertailla ja valita mallinrakennuksessa käytettäviä materiaaleja
- kolmiulotteisen luonnostelutyön
- soveltaa mallinrakennukseen tarvittavia laitteita ja työkaluja toimeksiantoon itsenäisesti.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- mallinrakennuksesa käytettävien koneiden ja mallimateriaalien käytön harjoittelua
- nopeita tarkoituksenmukaisia prototyyppejä kehitystyön tueksi
- kurssiaikana suunnitellaan ja toteutetaan ennalta määritetety harjoitustyöt.
- opetusmenetelmänä ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus.
- oppimisympäristönä pajat ja luokkatilat

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suorittaminen:
Opetus tapahtuu M19 kampuksella lähiopetuksena
Läsnäolovelvoite on 80 %
Opetus alkaa klo 9.00. ja päätyy klo 16

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, harjoitustyöt,

Oppimisympäristö

teorialuokka, työpajaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 5x27 h =135h työskentelyä, joista 9 päivää lähiopetusta ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Hyväksytysti suoritettu metalli- ja puutyöpajan ajokorttikurssi.

Arviointimenetelmät

Työsuunnitelmat, harjoitustehtävät, pajatyöskentely, ryhmäntyöskentely, dokumentointi, havainnointi, itsearviointi, portfolio, prosessin hallinta, palautekeskustelut, tuotos.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lopulliseen tuotteen kokonaisuuteen, käytettävyyteen, muodonantoon ja prosessien hallintaan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selvittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- osaa ohjatusti hyödyntää mallinrakennuksen oppimisympäristöjä osana tuotekehitysprosessia.
- osaa ohjatusti kehittää aiheeni ideointia ja tuottaa ohjatusti prototyyppejä kehitystyön tueksi
- ideointi ja työnjälki on omalähtöistä ja viimeistely tarkoituksenmukaista
- ryhmätyöskentely tukee osittain ryhmän työskentelyä
- prosessin hallinta ja tuotoksen laatu on tuotteen kannalta tarkoituksenmukaista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa soveltaa monipuolisesti mallinrakennuksen oppimisympäristöjä osana tuotekehitysprosessia.
- osaa kehittää aiheen ideointia ja tuottaa tarkoituksenmukaisia prototyyppejä kehitystyön tueksi ja tehdä perusteltuja valintoja.
- ideointi, työnjälki ja viimeistely on huoliteltua ja toiminta vastuullista, aloitteellista sekä ympäristöä huomioiva.
- ryhmätyöskentely tukee ryhmän työskentelyä ja tuotosta.
- prosessin hallinta ja tuotoksen laatu, innovatiivisuus sekä viimeistely on harkittua ja huolella toteutettua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

-osaa soveltaa itsenäisesti ja aloitteellisesti mallinrakennuksen oppimisympäristöjä osana tuotekehitysprosessia ja luoda uusia työskentelymalleja.
-osaa monipuolisesti kehittää aiheen ideointia ja tuottaa nopeita tarkoituksenmukaisia prototyyppejä kehitystyön tueksi ja tehdä suunnitelmallisia ja perusteltuja valintoja.
-ideointi, työnjälki ja viimeistely on korkeatasoista sekä toiminta vastuullista, aloitteellista, itseohjautuvaa ja ympäristöä kehittävää.
- ryhmätyöskentely on ryhmää innostavaa ja kannustavaa sekä toisten huomioon ottamista ja yhdessä toteuttamista ja vastuun kantamista.
- prosessin hallinta ja tuotoksen laatu, innovatiivisuus sekä viimeistely on johdonmukaista, harkittua, korkeatasoista ja huolella tuotettu kokonaisuus

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Kari Metso
Opetusryhmät
 • Ryhmä 1 1 (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 1 2 (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Ryhmä 1 1
 • Ryhmä 1 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa vertailla muovien ominaisuuksia, työstötapoja ja käyttökohteita.
- osaa hyödyntää ja käyttää muovituotteiden tuotanto- ja
valmistusmenetelmiä muotoiluprosesseissa.
- osaa kuvata muovien liitostekniikoita ja muoveille ominaisia rakenteita
- osaa valita tarkoituksenmukaiset pintakäsittelytekniikat ja -materiaalit
suunniteltavaan kohteeseen
- osaa hyödyntää lujitemuoveja ja muovien työstöön ja muovaukseen
tarkoitettuja työvälineitä ja koneita turvallisesti mallinvalmistuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin aikana tutustutaan yleisimpien muovien ominaisuuksiin sekä käyttöön muotoilumallien mallinrakennuksessa.
Harjoitustöiden avulla opitaan käyttämään muovin työstöön ja muovaamiseen tarkoitettuja työvälineitä ja menetelmiä.
Mallinrakennuksessa on tärkeää oppia myös muovien liittämisen ja viimeistelyn oikeat menetelmät.
Kurssin aikana tehdään muotoilumalleja joissa muovien ominaisuuksista opitaan käytännön kautta.

Ajoitus ja läsnäolo

Päivä viikossa
Läsnäolo 80 %

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia

Työelämäyhteistyö

ei tiedossa

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Koulun pajatilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivä viikossa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liiallinen poissaolo
Ei palautettuja harjoitustehtäviä

Ilmoittautumisaika

13.12.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_TEMU_01
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tuotekehitysprosessien periaatteiden mukaisesti
- laatia projektisuunnitelman ja aikataulun projektille
- viestiä ja toimia yhteistyössä projektin tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

20 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ari Känkänen
 • Sami Hyyryläinen
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • TK-Studioprojektien ohjaus Ari Känkänen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • TK-Studioprojektien ohjaus Sami Hyyryläinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot ja harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • TK-Studioprojektien itsenäinen toteutus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • TK-Studioprojektien ohjaus Ari Känkänen
 • TK-Studioprojektien ohjaus Sami Hyyryläinen
 • Luennot ja harjoitukset 1
 • TK-Studioprojektien itsenäinen toteutus

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää erilaisia tuotekehitysprosessien lähestymistapoja
- tuntee innovaatioiden ja ennakoinnin roolin osana tuotekehitysprosessia
- osaa tehdä suunnittelutyötä tuotannon rajoitusten puitteissa ja ymmärtää suunnittelun ja tuotannon välisen suhteen
- ymmärtää tuotannon toimitusketjujen ja alihankinnan perusteet

- käyttää ennakointia ja tuottaa innovaatioita tuotekehitysprosessissa
- soveltaa tietämystään keskeisimmistä materiaaleista sekä tuotantojärjestelmistä suunnittelutyöhön
- toimia omassa ammatillisessa roolissaan monialaisessa tiimissä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot ja yritysvierailut. Harjoitustehtävät ja opintojakson kehittämisprojektit pyritään toteuttamaan hanke- tai työelämäyhteistyönä.

Ajoitus ja läsnäolo

16.1.-26.4.2024
Vähintään 80% läsnäolovaatimus lukujärjestykseen merkityillä toteutuspäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppi- ja lähdemateriaali ilmoitetaan ja jaetaan opintojakson aikana opintojakson Microsoft Teams-ryhmässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa tulee erikseen perustella, neuvotella ja sopia opintojakson vastuuopettajien kanssa (Ari Känkänen ja Sami Hyyryläinen).

Työelämäyhteistyö

Kaikki opintojakson harjoitustehtävät ja kehittämisprojektit pyritään toteuttamaan hanke- tai työelämäyhteistyönä.

Uusintamahdollisuudet

Mahdollinen uusintamahdollisuus tulee erikseen perustella, neuvotella ja sopia opintojakson vastuuopettajien kanssa (Ari Känkänen ja Sami Hyyryläinen).

Oppimisympäristö

1) Lähiopetus ja ohjaus: LAB Lahden kampus (Mukkulankatu 19).
2) Erikseen sovitut virtuaalitapaamiset ja -kokoukset: Microsoft Teams / o365: Tuotekehitysstudio 20 op
3) Opintojakson palautteet: Peppiin integroitu Spark-opintopalaute (avautuu 2 vk ennen toteutuksen päättymistä, sulkeutuu 2 vk sen jälkeen)
4) Luottamuksellinen viestintä: Microsoft Teams / o365: Tuotekehitysstudio 20 op
5) Julkinen viestintä: LAB Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 20 op:n laajuinen osaaminen rakentuu 540 tunnin kokonaistyöskentelyllä. Ajankäytöllisesti työskentely jakaantuu lukujärjestyksessä merkittyyn 448 h:n ohjattuun lähi- tai virtuaalitoimintaan (4 pv/vk) sekä opiskelijan itse määrittelemään 92 h:n itsenäiseen työskentelyyn.

- Harjoitustehtävät noin 70 %.
- Luennot, vierailut, ohjauskeskustelut ja moniala-workshopit yhteensä noin 30 %.

Sisältö

Opetus integroidaan yritysten ja hankkeiden kanssa yhteistyössä toteuttaviin muotoilun tuotekehitysprojekteihin, jossa opiskelijat työskentelevät pienryhmissä ja workshopeissa toiminnasta vastaavien opettajien ja yritysmentoreiden ohjauksessa.

Opintojakson asiantuntijaluennot, yritys- ja tapahtumavierailut tukevat projekteissa tarvittavia osaamissisältöjä, esim. Innovaatioprosessit, tuotekehitykseen sisältyvät roolit/tehtävät, tuotekustannusten suunnittelu, tuotealuekohtaiset vaatimukset (testaus, standardit jne), projektinhallinta sekä tuotekehityksen presentointimenetelmät.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävät hyväksytyt opinnot:
Asiantuntijan viestintätaidot, Visuaaliset suunnitteluvälineet, Esitystekniikat, Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys sekä Tuotemuotoilustudio.

Edeltävä CAD osaaminen:
* Rhinoceros 3D (perusteet) tai/ja SolidWorks 3D (perusteet) tai vastaavien mallinnusohjelmien perusteet.
* 3D- lankatulostus, perusteet.
* Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ja Adobe InDesign - ohjelmistojen (perusteet) tai vastaavien ohjelmien perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, lukujärjetyksen mukainen läsnäolo, aktiivinen vuorovaikutukseen ja toteuttavaan toimintaan osallistuminen kaikkina lukujärjestykseen merkittyinä päivinä.

Arviointi numeroasteikolla 1-5. Mikäli harjoitustyöt palautetaan myöhässä, alenee arvosana yhdellä numerolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.
Heikot ryhmätyötaidot.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
Harjoitustehtävät on toteutettu välttävästi.
Välttävät ryhmätyötaidot

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
Harjoitustehtävät on toteutettu hyvin.
Harjoitustehtävien suoritukset ja ryhmässä työskentely sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta.

Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
Harjoitustehtävät on suoritettu kiitettävästi.
Harjoitustehtävien suoritukset ja ryhmässä työskentely sekä kurssiaktiivisuus kertovat kiitettävästä taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta.
Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta.

Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ari Känkänen
 • Sami Hyyryläinen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset ja ohjaus Sami Hyyryläinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset ja ohjaus Ari Känkänen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot ja harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset ja ohjaus Sami Hyyryläinen
 • Harjoitukset ja ohjaus Ari Känkänen
 • Luennot ja harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää tarkoituksenmukaisesti teollisen muotoilun ja innovaation menetelmiä
- analysoida toimeksiannon sekä toimia sen päämäärien ja rajoitteiden mukaisesti
- tuottaa toimeksiantoon vastaavia muotoiluratkaisuja

- soveltaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tuotekehityksen prosesseja ja menetelmiä
- tuottaa prototyyppejä suunnittelutyön yhteydessä
- työskennellä monialaisen tuotekehitystiimin jäsenenä
- esitellä muotoillun tuotteen toimeksiantajalle ja dokumentoida suunnittelutyötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot, messu- ja yritysvierailut. Harjoitustehtävät ja kaikki opintojakson kehittämisprojektit toteutetaan hanke- tai työelämäyhteistyönä.

Ajoitus ja läsnäolo

6.9.-15.12.2023
Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppi- ja lähdemateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson teams-ryhmässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa tulee erikseen perustella, neuvotella ja sopia opintojakson opettajan/opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kaikki opintojakson harjoitustehtävät ja kehittämisprojektit toteutetaan hanke- tai työelämäyhteistyönä.

Uusintamahdollisuudet

Mahdollinen uusintamahdollisuus tulee perustella, neuvotella ja sopia opintojakson opettajan/opettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus ja ohjaus: LAB Lahden kampus (Mukkulankatu 19 ja Niemenkatu 73)
Erikseen sovitut virtuaalitapaamiset ja -kokoukset: Microsoft Teams / o365: Tuotemuotoilustudio & Product Design Studio 20 op/ects)
Opintojakson palautteet: Peppiin integroitu Spark-opintopalaute (avautuu 2 vk ennen toteutuksen päättymistä, sulkeutuu 2 vk sen jälkeen)
Luottamuksellinen viestintä: Microsoft Teams / o365: Tuotemuotoilustudio & Product Design Studio 20 op/ects
Julkinen viestintä: LAB Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 20 op:n laajuinen osaaminen rakentuu 540 tunnin kokonaistyöskentelyllä. Ajankäytöllisesti työskentely jakaantuu lukujärjestyksessä merkittyyn 328 h:n ohjattuun lähi- tai virtuaalitoimintaan (3 pv/vk) sekä opiskelijan itse määrittelemään yli 200 h:n itsenäiseen työskentelyyn.

- Harjoitustehtävät noin 70 %.
- Luennot, vierailut, ohjauskeskustelut ja moniala-workshopit noin 30 %.

Sisältö

Opetus integroidaan yritysten ja hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtäviin muotoiluprojekteihin, jossa opiskelijat työskentelevät pienryhmissä ja workshopeissa toiminnasta vastaavien opettajien ja yritysmentoreiden ohjauksessa.

Opintojakson asiantuntijaluennot, yritys- ja messu/tapahtumavierailut tukevat projekteissa tarvittavia osaamissisältöjä, esim. projektityöskentely ja projektinhallinta, luovat suunnittelumenetelmät, prototypointi ja testaus ja tuotemuotoilun presentointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävät hyväksytyt opinnot:
Asiantuntijan viestintätaidot, Visuaaliset suunnitteluvälineet, Esitystekniikat, Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys.

Edeltävä CAD osaaminen:
* Rhinoceros 3D (perusteet) tai/ja SolidWorks 3D (perusteet) tai vastaavien mallinnusohjelmien perusteet.
* 3D- lankatulostus, perusteet.
* Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ja Adobe InDesign - ohjelmistojen (perusteet) tai vastaavien ohjelmien perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivinen vuorovaikutukseen ja toteuttavaan toimintaan osallistuminen.

Arviointi numeroasteikolla 1-5. Mikäli harjoitustyöt palautetaan myöhässä, alenee arvosana yhdellä numerolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.
Heikot ryhmätyötaidot.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin.
Harjoitustehtävät toteutettu välttävästi.
Välttävät ryhmätyötaidot

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin. Harjoitustehtävät toteutettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset ja ryhmässä työskentely sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja -arviointiin. Harjoitustehtävät suoritettu kiitettävästi. Harjoitustehtävien suoritukset ja ryhmässä työskentely sekä kurssiaktiivisuus kertovat kiitettävästä taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutus (2020)
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Puettavan muotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sara Ikävalko
 • Noora Nylander
 • Heikki Saros
 • Timo Sulkamo
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAMU20S
  Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTIKOP20S
  Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTISIK20S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia, hyödyntää ja arvioida tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää informaatiota lähdekriittisesti
- noudattaa eettisiä periaatteita tutkimustoiminnassa
- valita ja käyttää oman alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- kirjoittaa tieteellisen raportin sekä hallitsee sen kieli- ja tyyliasun sekä lähdemerkinnät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan luentoina, joihin liittyy ryhmä- ja yksilöharjoituksia. Kurssiaineistot julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla. Luennot pidetään etänä opintojakson zoom-alustalla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson kaikille yhteistä kontaktiopetusta on kuusi puolikasta päivää 2 op. Sen lisäksi on pääainekohtaista opetusta 3 op. Opetusaikataulu näkyy lukujärjestyksissä. Läsnäolovelvoite on 80 % kontaktiopetuksesta. Ensimmäisen opetuspäivän läsnäolo pakollinen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit esitellään opintojakson Moodle-alustalla. Oppimateriaaleihin kuuluu sekä yleistä että pääainekohtaista muotoiluajatteluun ja muotoilun tutkimus- ja kehittämistyön teorioihin ja menetelmiin liittyvää aineistoa.
Moodlessa on myös Muotoiluinstituutin Muotoiluntutkimuksen menetelmäpankki. (linkki)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso perustuu kontaktiopetuksen ja sen aikana tapahtuvaan ryhmä- ja yksilöohjaukseen sekä itsenäiseen tiedonhankinnan ja raportoinnin opiskeliuun. Valinnainen suoritustapa on sovittava ohjaavien opettajien kanssa.
Valinnaisessa suoritustavassa arviointikriteerinä on, että opiskelija osoittaa osaamisensa muotoilun tutkimuksen ja kehittämistyön teorioista sekä aineistojen hankinnan ja aineistojen analyysin menetelmistä. Menetelmällisen osaamisen on oltava validia pääaineopintojen osaamistavoitteiden kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustuu kontaktiopetuksen aikana tehtyihin harjoitustehtäviin ja presentaatioihin.

Oppimisympäristö

Opintojakson aikana työskennellään oppimistiloissa ja hyödynnetään oppimikeskusta ja digitaalisia oppimisympäristöjä ja aineistoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työaika opintojakso suorittamiseen on 135 tuntia, joka painottuu hyvin vahvasti opiskelijan omaan tekemiseen.

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä. Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään osaamista opintojen aikana opiskelluista teorioista ja menetelmistä. Aineistojen analyysimenetelmät ovat osa opintojakson osaamistavoitteita.
Opintojaksolla hyödynnetään LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyohjetta. Kurssin aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opinnäytetyönsä sisältösuunnitelman, joka sisältää disposition tutkimus- ja kehittämiskysymyksineen ja kuvauksen suunnitelmissa olevan opinnäytetyön teoreettisesta ja menetelmällisestä kehyksestä.
Opintojakso voi painottua pääaineen yleiseen teoriaan ja menetelmiin, mikäli opiskelijalla ei ole vielä suunnitelmaa opinnäytetyön aiheesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso edellyttää valmiuksia aloittaa opinnäytetyöprosessi. Näihin valmiuksiin kuuluu esimerkiksi HOPSissa määritettyjen kieli- ja viestintäopintojen hyväksytty suoritusmerkintä. Opintojakson menestyksekäs suorittaminen edellyttää asiantuntijaviestinnän opintojakson sisältöjen eli asia- ja tutkimuksellisen kirjoittamisen tekniikoiden ja periaatteiden hallintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_TEMU_01
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä VR (virtuaalitodellisuus), XR (laajennettu todellisuus) ja AR (lisätty todellisuus) -käsitteet sekä keskustella näiden ja muiden niihin rinnastuvien teknologioiden soveltamismahdollisuuksista
- suunnitella ratkaisuja, joissa XR/AR-teknologiat ja menetelmät tukevat käyttökokemusta, oppimista, markkinointiviestintää tai muita asiakkaan tarpeita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

13.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_TEMU_01
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valaisinsuunnittelun perusteet ja pystyy laatimaan pienimuotoisen valaistussuunnitelman.
- suunnitella valaistuksen erilaisiin tiloihin käyttötarkoituksen mukaan.
- laatia suunnitelmastaan mitoitetut työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla syvennytään tilojen valaistukseen ja valaisinten suunnitteluun, sekä aihetta käsittelevään/hyödyntävään teoriatietoon. Oppiminen tapahtuu luentojen ja harjoitustöiden kautta. Opiskelijat tutustuvat aiheeseen niin harjoitustöiden, kuin tiedonhankinnan kautta. Suunnittelutehtäviä edistetään ohjatusti pajatyöskentelyssä ja studioissa ja niiden tulokset esitellään ryhmälle ja opettajille (presentaatiot).

Ajoitus ja läsnäolo

Valaisinsuunnittelu opintojakso on 5 op. eli opiskelijan aikaresursseja on käytettävissä 128 tuntia.

Kontaktipäivät, jotka ovat pakollisia läsnäolopäiviä opintojakson suorittamiselle. Läsnäolo tunneilla min. 80%. Etäopetusmahdollisuuksista sovitaan poikkeustapauksissa ja tapauskohtaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Perehdytään Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun näkökulmasta nykyaikaiseen ja tulevaisuuden valaistukseen ja valaisimiin, sekä teknologioihin, kehittyviin, että älykkäisiin materiaaleihin.
- Opitaan erottamaan eri valaisuteknologioita ja niiden ominaispiirteitä, sekä käyttömahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun näkökulmasta.
- Opitaan hankkimaan tietoa uusista teknologioista, valaisuteknologioista ja älykkäistä materiaaleista oman ammattialan kehittymiseen ja innovaatiotyöhön liittyen.
- Yhtenä peruskysymyksenä on, että kuinka tulevaisuuden valaisu- ja materiaaliteknologiat, sekä älykkäät materiaalit voivat kehittää ja/tai muovata oman ammattialan tulevaisuutta ja innovaatiotyötä?
- Opetellaan suunnittelemaan (harjoitustyöt) oman ammattialan toimeksianto tai tehtävä (valaisu ja valaisin), hyödyntäen tulevaisuuden teknologioita ja älykkäitä materiaaleja, sekä niiden tutkimusta.
- Valaisinsuunnittelu -kurssi tuottaa uutta ammattiosaamista kehittyvälle sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ammattialalle
- Perehdytään ajankohtaiseen julkaisutyöhön ja/tai näyttelyihin valaisin- ja valaistussuunnittelussa, sekä tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät materiaalit -kentässä.

Arviointimenetelmät

- Läsnäolo,
- aikataulussa pysyminen,
- ammattimainen ote työskentelyyn,
- vaadittavien tehtävien jättäminen aikataulussa,
- työn laadukkuus,
- konseptin idea, toimivuus käytössä käyttäjälähtöisiä menetelmiä hyödyntäen ja taiteellinen/muotoilun laadukkuus
- Muotoilu- ja valmistusprosessin hallinta
- Tehtävien suorittamisen eri vaiheiden suullinen arviointi (presentaatiot), keskustelut sekä ryhmä- ja yksilöpalaute.
- Opettajien arviointi
- Arviointi asteikolla 1 – 5. Arvosana muodostuu arviointiosioiden keskiarvona.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Opiskelija ei osallistu harjoituksiin eikä palauta tehtäviä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osallistuu harjoituksiin ja palauttaa tehtävän
- Tehtävä ei yllä tehtävänannon vaatimalle tasolle

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osallistuu harjoituksiin ja palauttaa tehtävän
- Tehtävä vastaa annettua tehtävän antoa ja se on taidokkaasti suoritettu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osallistuu harjoituksiin ja palauttaa tehtävän
- Tehtävä ylittää tehtävänannon asetetut vaatimukset
- Tehtävässä on löydetty jokin uusi näkökulma tai innovaatio
- Toteutus on taiteellisesti korkeatasoinen ja esitetty laadukkaasti ja avartavasti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Visuaalisen suunnittelun / Visuaalisen ilmaisun opintojaksolla toteutamme Mukkulan kampukselle ryhmänäyttelyn.

Näyttelyyn voit tehdä taiteellisen, muotoilullisen tai jonkun muun luovan prosessin tuotoksen joko ryhmässä tai yksin.

Näyttelyprojektin aikana opimme tunnistamaan omaa luovaa osaamista ja omakohtaisia sisältöjä luovassa työskentelyssä. Opimme hahmottamaan luovaa prosessia ja tunnistamaan itselle luontevaa luovan työskentelyn tapaa.

Keskustelemme taiteen ja muotoilun tulkinnan sekä kriittisen ajattelun keskustelutavoilla oppien luoville aloille ominaista käsitteistöä ja ajattelutapoja.

Tuotamme näyttelyn yhdessä, ja opimme yhdessä toteutettavien luovien prosessien taitoja.

Näyttelyn tuottamiseen sisältyy esimerkiksi tiedottamista, roudaamista, ripustamista, avajaisjärjestelyjä, dokumentointia, purkua ja ylläpitoa.

Jakson aikana koostetaan projektiportfolio, johon oma luova prosessi dokumentoidaan.

Jakson lähiopetuspäivinä opiskellaan Mukkulan kampuksella. Oppimismenetelminä ovat itsenäiset oppimistehtävät, luennot, ryhmässä tehtävä yhteiskehittäminen, tutorointikeskustelut teoskokonaisuuksien prosesseista, loppukeskustelu jossa tulkitaan ja arvioidaan valmiita teoksia, vertaisarviointi ryhmäkeskusteluissa sekä itsearviointi prosessin aikana prosessiportfolion avulla.

Sisältö

Visuaalinen suunnittelu

Toteutuskuvaus

Visuaalinen suunnittelu on kuvallisen ja luovan ajattelun peruskurssi. Viiden opintopisteen opintojaksolla ideoidaan, suunnitellaan, kehitellään ja toteutetaan luova muotoilullinen tai taiteellinen prosessi, jonka lopputuotos esitellään yleisölle. Tuotos voi olla esimerkiksi teoskokonaisuus yhteisnäyttelyssä, performanssi, lyhytelokuva tai palvelumuotoilukonsepti.

Taiteellisista ja muotoilullisista tuotoksista keskustellaan kurssilla, ja niitä arvioidaan yhdessä. Myös luovaa prosessia tarkastellaan ja opetellaan arvioimaan. Kuvallista ajattelua kehitetään käytännön kuvallisen tekemisen kautta, ja vertailemalla tekemistä muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Keskusteluissa sovelletaan kriittistä arvioinnin, keskustelun ja ajattelun tapaa.

Luovaa prosessia lähestytään vaiheittain, ja sen eri vaiheisiin annetaan ideoinnin sekä muotoilullisen ja taiteellisen ajattelun työkaluja. Oman luovan tekemisen kautta tutustutaan oman ajatteluun, tunteisiin ja havainnointiin kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Arviointimenetelmät

Tutorointikeskustelut prosessin aikana
Luovan prosessin arviointi prosessiportfoliota arvioimalla
Itsearviointi
Vertaisarviointi ryhmäkeskusteluissa
Loppukeskustelu, jossa arvioidaan valmiita teoskokonaisuuksia
Numeroarviointi asteikolla 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita luovan prosessin perusmenetelmillä
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata luovan suunnitteluprosessin käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta taiteellisia tai muotoilullisia tuotoksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään luovan suunnitteluprosessin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan taiteellisia tai muotoilullisia tuotoksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 09.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen työskentelyn peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten visuaalisten perustyökalujen käytön perusteet
- hyödyntää visuaalisia työvälineitä toimeksiantojen toteutuksessa
- etsiä oppaita ja tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Osallistujat tutustuvat koulun digitaaliseen toimintaympäristöön, tiedostojen tallentaminen verkkoympäristöön ja pilvipalvelimeen. Perehdytään oppilaitoksen tulostus käytänteisiin. Perehdytään photoshop, illustrator ja indesign ohjelmistojen peruskäyttöön. Opintojaksolla tehdään vaihe vaiheelta ohjattuja harjoituksia, omia töitä ja kooste tehdyistä töistä. Harjoitellaan tekemään muotoilijalle tärkeitä presentaatioita ja esitysmateriaalia. Perehdytään yleiseen hyvään ja selkeään graafisen materiaalin tuottamiseen.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnä olo jollei muuta ole sovittu

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu lähiopetukseen, liikaa selvittämättömiä poissaoloja, tehtävät ovat palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Riittävä läsnäolo (80%), palautetut harjoitustyöt.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan ohjelmistoja oman alansa harjoituksissa ja luomaan perussiistiä oman näköistä graafista materiaalia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan itsenäisesti oppimaansa ja hyödyntää ohjelmistoja myös muissa pääaine opinnoissaan. Ymmärtää graafisen suunnittelun tärkeyden muotoilijan perustaitona.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon ja sommittelun kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen sekä muotojen ja sommittelussa käytettävien elementtien luonteita
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen, muoto-opin ja sommittelun lainalaisuuksia visuaalisissa harjoitteissa
- keskustella klassisen väriopin ja sommittelun teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan pääasiassa verkkokurssina. Verkossa olevat materiaalit käydään läpi verkkoluennoilla, joita opiskelija voi käydä läpi itselle sopivina aikoina. Muodon opetus toteutetaan ensisijaisesti työpajatyöskentelynä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä pakollinen läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeisinä KIRJALLISUUSLÄHTEINÄ kurssin tukena ovat:

Harald Arnkil: Värit Havaintojen maailmassa
Johannes Itten: Värit taiteessa

Martti Huttunen: Värit pintaa syvemmältä
Markus Heikkerö: Taiteilijan kuvakirja
Unto Pusa: Plastillinen sommittelu

Molly Bang: Picture this: How Pictures Work
David Batchelor: Chromophobia
David Batchelor: The Luminous and the Grey

lisäksi luentomateriaalissa on paljon syventäviä verkkolähteitä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=130h opiskelijan työtuntia

Sisältö

Väri, muoto ja sommittelu - opintojakso on kuvallisen ajattelun peruskurssi, joka koostuu sommittelun ja värin perusteista. Nämä tiedolliset osa-alueet ovat keskeisiä erilaisin menetelmin toteutettavassa kuvallisessa ilmaisussa.

Sommittelu on perustana kaikessa kuvallisessa työskentelyssä - kaksiulotteisesta näytöllä tai maalauskankaalla tapahtuvasta kuvaelementtien asettelusta rakennusten massoitteluun, kontrollipainikkeiden muotoiluun ja auton ilmeen luomiseen. Sommittelun avulla muotoilija, suunnittelija tai taiteilija rakentaa kuvallista tarinaa ja merkityksiä sen avulla, miten hän asettelee kuvan elementit fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan.

Tällä kurssilla perehdytään sommittelun rooliin kuvallisen työskentelyn keskeisenä osana. Kurssilla opiskellaan luentojen ja harjoitusten avulla kuvasommittelun perusteita. Sommittelua tarkastellaan ilmaisun välineenä; sen avulla suunnittelijan ajatus välittyy käyttäjälle, kokijalle ja katsojalle.

Käsiteltävinä oppimissisältöinä ovat sommitelman tasapaino, kontrasti, huomiopiste, liike, kuvio, yhtenäisyys, rytmi ja mittasuhteet.


Jakson väriosiossa käsitellään värioppia ja väriymmärrystä käytännön harjoitteiden ja luentojen keinoin pohjautuen olemassa olevaan väritietouteen. Käsiteltäviä opetussisältöjä ovat väriympyrät, väriavaruudet, värikontrastit, väriharmoniat, värin kolme ominaisuutta ja värien vuorovaikutus. Näitä osa-alueita käsitellään myös ilmaisun perusteiden näkökulmasta; kuinka erilaiset värien rinnastamiset ja värikokonaisuudet viittaavat toisiin kuviin kantaen ja kuljettaen tunteiden sekä tunnelmien merkityksiä.

Jaksolla on tarkoitus kehittää opiskelijan väriosaamisen perustaitoja. Teemme väriharjoitteita digitaalisen ja fyysisen kollaasin sekä maalauksen keinoin. Lisäksi opiskellaan kuvan värien analysointia ja väritiedon soveltamista omassa työskentelyssä.

Väriosaamista tarvitaan kaikessa visuaalisessa työskentelyssä, ja sen sovellusalueet voivat olla kaksiulotteisten fyysisten tai digitaalisten kuvien toteutukset, kolmiulotteisten kappaleiden väriratkaisut tai erilaisten tilojen sekä ympäristöjen värisuunnittelu ja värihallinta.
Muodon opetus toteutetaan sulautettuna sommittelun opetukseen sekä työpajatyöskentelynä.

Arviointimenetelmät

Näin suoritat Väri, muoto ja sommittelu -opintojakson:
1. Osallistut kurssin kontaktitapaamisiin kampuksella ja etänä
2. Opiskelet kurssin sisällöt väristä, muodosta ja sommittelusta luentojen ja moodlessa olevan opetusmateriaalin avulla
3. Teet ja palautat kurssilla annetut tehtävät kurssin moodle-alustalle

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita sommittelun ja värin perusteiden pohjalta
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata värin, muodon ja sommittelun käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta väri-, muoto- ja sommitelmakokonaisuuksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään sommittelun ja värin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan väri- ja sommitelmakokonaisuuksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun