Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö 24K, verkko-opinnot
Tunnus
(TLTIYKKY24KV)
Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö 23K, verkko-opinnot
Tunnus
(TLTIYKKY23KV)
Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö 21S, Lahti
Tunnus
(YKKY21SLTI)
Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö, Lahti
Tunnus
(YKKY20SLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 20

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Urban Climate and Sustainability (MUrCS)
 • Master's Degree Programme in Urban Sustainability
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
Ryhmät
 • TLTIYKKY23KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 23KV Lahti
 • TLTIYURS23KV
  Master’s Degree Programme in Urban Sustainability 23KV Lahti
 • TLTIYMUR23K
  Master's Degree Programme in Urban Climate and Sustainability (MUrCS) 23K Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- understand the main features about the history of the cities
- identify and define different values in urban built environment as well as means to preserve them
- understand important international treaties and national legislation protecting valuable environments as well as the meaning of international organisations in preservation
- present case examples to demonstrate the variability of built heritage and means to preserve it (for example town planning, local participation of civil society, renovation)

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course is carried out virtually, containing virtual lectures, learning materials in Moodle and individual courseworks. Finnish students can submit their courseworks in Finnish.

Ajoitus ja läsnäolo

The course will be available on 20th September in Moodle. The duration of the course is until 15th December. Submission of the courseworks is scheduled in Moodle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Learning materials are introduced and listed in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

No other options.

Oppimisympäristö

The course is availble in Moodle which contains all the information.

Sisältö

The main topics in the course are the following viewpoints:

• Understanding how the values of urban environment are understood and defined.
• How to enhance preservation in international and national levels
• The opportunities to protect valuable built environments in challenging situations
• Evaluate different processes of preservation through case studies and analyse the roles and impacts of different stakeholders in them.
• Develop ideas by which methods the preservation of urban environment can be carried out in different case studies.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Bachelor degree, no other requirements.

Arviointimenetelmät

Accepted courseworks.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Courseworks not meeting the requirements or missing.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Paul Carroll
Ryhmät
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida EU:n asettamien tavoitteiden vaikutusta hiilipäästöjen vähentämiseen tulevaisuudessa ja analysoida niiden seurauksia
- kuvata nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupunkiympäristöissä
- etsiä tietoa ja tieteellisiä tutkimustuloksia ilmastonmuutokseen liittyen
-kehittää ilmastonmuutoksen hillintään vaikuttavia innovaatioita ja sovelluksia kaupunkiympäristöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus sama kuin TE00BB90-3009 Climate change and its environmental impacts,

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
 • Juha Poskela
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY23KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja keskustella ajankohtaisista kaupungistumiseen liittyvistä ilmiöitä ja kaupunkialueiden muuttumisprosesseista sekä yhteistoiminnasta ammattilaisten ja osallisten kesken
- arvioida viimeaikaisia kaupunkiympäristön kehittämis- ja suunnitteluprosesseja, niiden johtamista ja osallistamiseen liittyviä ratkaisuja
- arvioida ympäristönäkökulmia ammatillisesta perspektiivistä
- kehittää teoriaan pohjautuvia käytännön sovelluksia kaupunkiympäristöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi sisältää luentoja, ryhmätöitä ja opiskelijoiden esityksiä. Luennot käsittelevät kurssin tavoitteissa määriteltyjä aiheita. Kurssilla on oma Moodle-toteutus. Kurssitehtävät ovat kurssia edeltävä tehtävä ennen kontaktipäiviä, työskentely kontaktipäivien aikana ja lopputehtävä. Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti verkossa, mutta se sisältää myös tutustumisen kohdealueseen.

Luentoja mahdollisuus seurata verkossa tai kuunnella luentotallenteita sen jälkeen. Jos opiskelija ei voi osallistua kontaktipäiviin, siitä tulee keskustella opettajan kanssa ennen kontaktipäiviä.

Vierailevat luennoitsijat työelämästä tai kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista vierailevat lähipäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali täsmennetään Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisista suoritustavoista on keskusteltava ja sovittava vastuullisen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan on työskenneltävä ennen opetuspäiviä ja niiden jälkeen. Tuntien kokonaismäärä on 5 x 27 tuntia, josta opetuspäivät kattavat 20%.

Sisältö

Opiskelija osaa
- analysoida ja keskustella ajankohtaisista kaupunkikehitykseen liittyvistä ilmiöistä, kuten kaupungistuminen ja muutosprosessit kaupunkialueilla sekä ammattilaisten ja sidosryhmien yhteistyö ja osallistuminen
- arvioida viimeaikaisia kehitys- ja suunnitteluprosesseja, niiden hallintaa ja osallistumista prosesseihin
- arvioida ympäristöön liittyviä näkökulmia ammatillisesti
- soveltaa teoreettista lähestymistapaa käytännön tilanteisiin

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on vähintään AMK-tutkinto,

Arviointimenetelmät

Opiskelijan aktiivisuus kurssilla, tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritukset eivät täytä opintojaksolle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- Pystyy kuvaamaan mitä kestävät ja älykkäät ratkaisut tarkoittavat kaupunkiympäristössä
- pystyy keräämään ja arvioimaan tietoa kaupunkiympäristöön mukautuvasta tutkimuksesta ja tekniikoista
- pystyy tuottamaan tapaustutkimuksen tai toteutuksen kestävistä ja älykkäistä ratkaisuista käytännön tilanteissa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- Osaa kuvata ja analysoida kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja kaupunkiympäristössä
- osaa kerätä ja arvioida kansainvälistä tietoa kaupunkiympäristössä sopeutuvasta tutkimuksesta ja tekniikoista
- pystyy tuottamaan laadukkaan tapaustutkimuksen tai toteutuksen kestävistä ja älykkäistä ratkaisuista käytännön tilanteissa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- Osaa kuvata ja analysoida kriittisesti kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja kaupunkiympäristössä
- osaa kerätä ja arvioida kriittisesti kansainvälistä tietoa kaupunkiympäristössä sopeutuvasta tutkimuksesta ja tekniikoista sekä niiden strategisesta merkityksestä
- pystyy tuottamaan laadukkaan tapaustutkimuksen tai toteutuksen kestävistä ja älykkäistä ratkaisuista käytännön tilanteissa ja arvioimaan sen vaikutuksia

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY23KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kestävän yhdyskunnan eri ominaisuudet ja oppii etsimään ja arvioimaan siihen liittyvää ammatillista ja tieteellistä lähdeaineistoa kriittisesti
- tutustuu aihealueella sovellettaviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin ja harjoittelee niiden käyttöä
- ymmärtää opinnäytetyöltä vaadittavan sisällön vaatimukset ja laatii opinnäytetyön tutkimussuunnitelman

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja seminaarit erillisen ohjelman mukaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus syyslukukauden aikana syyskuusta joulukuun alkuun erikseen ilmoitettavina aikoina, pääsääntöisesti perjantaisin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää työelämälähtöisiä ja työelämäosaamista soveltavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Opintojakson Moodle-kurssi sekä virtuaaliluennot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson ajankäyttö ja kuormitus 5 x 27 h, josta noin 80 % itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan aihealueen ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. LIsäksi perehdytään erityyppisiin rakennetun ympäristön tutkimusmenetelmiin sekä keskeiseen käsitteistöön. Tutustutaan Kestävä kaupunkiympäristö -ohjelmassa tehtyihin opinnäytetöihin ja arvioidaan niitä kriittisesti. Opiskelija saa valmiudet opinnäytetyöaiheeseensa liittyvän lähdemateriaalin hakemiseen sekä käyttämiseen. Laaditaan alustava opinnäytetyön tutkimussuunnitelma.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja esitelmät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtävät eivät täytä niille asetettuja kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tunnistaa opinnäytetyön laatimiseen liittyviä periaatteita
- pystyy laatimaan ohjattuna tutkimussuunnitelman opinnäytetyötä varten
- osaa käyttää ohjatusti lähdeaineistoja sekä tutkimusmenetelmiä
- osaa käyttää ammatillista lähdeaineistoa
- osaa hyödyntää ohjatusti tieteellisen kirjoittamisen keskeisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa tunnistaa ja esittää opinnäytetyön laatimiseen liittyviä periaatteita
- pystyy laatimaan toteutuskelpoisen tutkimussuunnitelman opinnäytetyötä varten
- osaa arvioida jossain määrin lähdeaineistoja sekä tutkimusmenetelmiä
- osaa käyttää tieteellistä ja ammatillista lähdeaineistoa
- osaa hyödyntää osittain tieteellisen kirjoittamisen keskeisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kriittisesti tunnistaa ja esittää opinnäytetyön laatimiseen liittyvät periaatteet
- pystyy laatimaan itsenäisen ja toteutuskelpoisen tutkimussuunnitelman opinnäytetyötä varten
- osaa arvioida kriittisesti mahdollisia lähdeaineistoja sekä tutkimusmenetelmiä
- osaa käyttää onnistuneesti kansainvälistä ja tieteellistä sekä ammatillisia lähdeaineistoja
- hallitsee tieteellisen kirjoittamisen keskeiset periaatteet

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

07.03.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Anne-Marie Tuomala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti
 • TLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Teknologia, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- havainnollistaa ja kuvata poliittisten ja hallinnollisten järjestelmien merkitystä kaupunkikehityksen muutoksen hallinnassa
- arvioida toimintaympäristöä ja suunnitella soveltuvan strategian käytännön toteuttamisen
- havainnollistaa ja kuvata kaupunkikehittämisen ammattilaisten kasvavan merkityksen muutosagentteina ja sen asettamat henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä - pakollinen. Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys, jotta voi aloittaa kurssin.
4 x 4 h opetuskertaa Viimeinen lähikontaktipäivä verkossa projektitehtävän loppuesityksiä varten.
Loppuraportti - pakollinen

Huom! Yhteistoteutus Managing Urban Change -opintojakson kanssa (suomi+englanti)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kivi ry - Stone from Finland Association toimii projektitoimeksiantajana kurssilla

Uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Neljä lähiopetuspäivää (verkossa)
Virtuaalinen oppimisympäristö
Omatoiminen kaupunkiympäristön tarkkailu
Työelämäoppiminen

Sisältö

Kaupungistumisen moniulotteisuus ja siihen liittyvät haasteet
Muutokset kaupunkien toiminnoissa ja infrastruktuurissa kaupungistumisen myötä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristöön
Kaupunkien resurssitehokkuus
Yhdyskuntien sähköistyminen ja digitalisaatio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aiempia opiontoja aihepiiristä

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Kirjalliset tehtävät (ryhmä- ja yksilötehtävät) 40%
Kehittämisraporttit 60%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty osoittamaan tietojaan ja taitojaan, koska ei ole suorittanut kurssisuoritukseen liittyviä kaikkia tehtäviä tai ei ole saavuttanut minimipistemnäärää kurssin toteutusaikana.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä kaupungistumiseen liittyvän transformaation toimintojen ja infrastruktuurin perusteet
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa yhdistää digitalisaation peruideat kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kriittisesti kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa esittää perusteltuja ratkaisuja
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä sekä keskustella niistä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen ja osaa vertailla niitä kriittisesti
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista ja osaa valita soveltuvan menetelmän

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
 • Minna Asplund
 • Paul Carroll
 • Anne-Marie Tuomala
 • Lea Heikinheimo
 • Mirva Rainio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYITT24KV
  IoT:stä tekoälyyn (YAMK) 24KV Lahti
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ohjeet kurssin suorituksesta löytyvät osoitteesta: https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=5401
- Molemmilla luentokerroilla on eri sisältö, eli molempiin iltapäiviin tulee osallistua, mutta jos ei pääse esim. toiseen luentosessioon, sitten opiskelee itsenäisesti Zoomissa käydyt asiat (kurssilla on lopputentti).
- Lopuksi on tentti luennoilla käydyistä asioista.
- Opiskelijat liittyvät Zoomiin, jonka linkki on YAMK Tutkimuksellisen kirjoittamisen luennot -Moodlessa. Ensimmäisellä luentokerralla opiskelijat liitetään Moodleen (tai rekisteröityvät itse).

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkimuksellisen kirjoittamisen luento on

- tiistaina 12.3. klo 16.30 - 20.00.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

20 op

Virtuaaliosuus

20 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY23KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- osaa toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- kirjoittaa kypsyysnäytteenä lehdistötiedotteen tai artikkelin.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutusta ja raportointia ohjataan opiskelijakohtaisesti. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa säännöllisistä tapaamisista ja yhteydenpidosta sekä toimittaa eri vaiheissa työtä tekstiluonnoksia kommentoitavaksi. Ohjaaja kommentoi opinnäytetyöhön liittyvien mahdollisten haastattelujen ja/ tai kyselyjen sisältöä ennen niiden toteuttamista. Työhön sisältyvien kehittämismenetelmien toteuttamisesta keskustellaan ennen niiden toteuttamista. Opiskelija perehtyy LABin yamk-töistä annettuihin ohjeisiin ja noudattaa niitä työssään.

Arviointimenetelmät

Arvioinnissa noudatetaan LABin ajantasaista YAMK-töiden arviointikriteeristöä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master's Degree Programme in Urban Sustainability
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Online lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYURS24KV
  Master's Degree Programme in Urban Sustainability 24KV Lahti
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Online lectures

Osaamistavoitteet

The student
- is able to describe the main principles of circular economy and identifies the importance of resource efficiency as a part of the concept of circular economy
- is able to demonstrate the life cycle analysis and its principles
- is able to evaluate the environmental impacts of products and processes during their life cycle and develops opportunities to decrease them
- is able to analyse and identify means to improve material and energy efficiency in different environments and urban areas

Ajoitus ja läsnäolo

Autumn 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The course material will be available on the course platform.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Compensatory tasks should be agreed with the tutoring teacher.

Uusintamahdollisuudet

To be announced at the beginning of the course.

Sisältö

- Principles of the circular economy (CE)
- Difference and interdependence between technical and biological cycles
- CE in chemistry
- Enterprise CE activities and responsibility

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites required

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Required assignments are not delivered or they are inadequate, or they are not submitted during the course implementation.
Assessment results are less than 50% of the total points.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student
- knows the principles of the circular economy (CE)
- knows the differences and interdependence between technical and biological cycles
- understands the principles of chemistry and its role in CE
- is able to analyse an enterprise's responsibility from the CE perspective

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student
- knows the principles of the circular economy (CE) and is able to discuss them
- knows the differences and interdependence between technical and biological cycles and is able to point out examples
- understands the principles of chemistry and its role in CE, and is able to explain a case/cases
- is able to analyse an enterprise's responsibility from the CE approach and justify opinions on it

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student
- knows the principles of the circular economy (CE) and is able to discuss about them, express opinions in an analytical way
- knows the differences and interdependence between technical and biological cycles and is able to provide details about examples
- understands the principles of chemistry and role in the CE and is able to explain a case/cases with deep knowledge
- is able to analyse an enterprise's responsibility from the CE perspective and justify opinions using relevant literature sources

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Urban Sustainability
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
Ryhmät
 • TLTIYURS24KV
  Master's Degree Programme in Urban Sustainability 24KV Lahti
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- understand the main features about the history of the cities
- identify and define different values in urban built environment as well as means to preserve them
- understand important international treaties and national legislation protecting valuable environments as well as the meaning of international organisations in preservation
- present case examples to demonstrate the variability of built heritage and means to preserve it (for example town planning, local participation of civil society, renovation)

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course is carried out virtually, containing virtual lectures, learning materials in Moodle and individual courseworks. Finnish students can submit their courseworks in Finnish.

Ajoitus ja läsnäolo

The course will be available on 20th September in Moodle. The duration of the course is until 15th December. Submission of the courseworks is scheduled in Moodle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Learning materials are introduced and listed in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

No other options.

Oppimisympäristö

The course is availble in Moodle which contains all the information.

Sisältö

The main topics in the course are the following viewpoints:

• Understanding how the values of urban environment are understood and defined.
• How to enhance preservation in international and national levels
• The opportunities to protect valuable built environments in challenging situations
• Evaluate different processes of preservation through case studies and analyse the roles and impacts of different stakeholders in them.
• Develop ideas by which methods the preservation of urban environment can be carried out in different case studies.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Bachelor degree, no other requirements.

Arviointimenetelmät

Accepted courseworks.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Courseworks not meeting the requirements or missing.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
 • Juha Poskela
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja keskustella ajankohtaisista kaupungistumiseen liittyvistä ilmiöitä ja kaupunkialueiden muuttumisprosesseista sekä yhteistoiminnasta ammattilaisten ja osallisten kesken
- arvioida viimeaikaisia kaupunkiympäristön kehittämis- ja suunnitteluprosesseja, niiden johtamista ja osallistamiseen liittyviä ratkaisuja
- arvioida ympäristönäkökulmia ammatillisesta perspektiivistä
- kehittää teoriaan pohjautuvia käytännön sovelluksia kaupunkiympäristöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi sisältää luentoja, ryhmätöitä ja opiskelijoiden esityksiä. Luennot käsittelevät kurssin tavoitteissa määriteltyjä aiheita. Kurssilla on oma Moodle-toteutus. Kurssitehtävät ovat kurssia edeltävä tehtävä ennen kontaktipäiviä, työskentely kontaktipäivien aikana ja lopputehtävä. Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti verkossa, mutta se sisältää myös tutustumisen kohdealueseen.

Luentoja mahdollisuus seurata verkossa tai kuunnella luentotallenteita sen jälkeen. Jos opiskelija ei voi osallistua kontaktipäiviin, siitä tulee keskustella opettajan kanssa ennen kontaktipäiviä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali täsmennetään Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisista suoritustavoista on keskusteltava ja sovittava vastuullisen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan on työskenneltävä ennen opetuspäiviä ja niiden jälkeen. Tuntien kokonaismäärä on 5 x 27 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa
- analysoida ja keskustella ajankohtaisista kaupunkikehitykseen liittyvistä ilmiöistä, kuten kaupungistuminen ja muutosprosessit kaupunkialueilla sekä ammattilaisten ja sidosryhmien yhteistyö ja osallistuminen
- arvioida viimeaikaisia kehitys- ja suunnitteluprosesseja, niiden hallintaa ja osallistumista prosesseihin
- arvioida ympäristöön liittyviä näkökulmia ammatillisesti
- soveltaa teoreettista lähestymistapaa käytännön tilanteisiin

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on vähintään AMK-tutkinto,

Arviointimenetelmät

Opiskelijan aktiivisuus kurssilla, tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritukset eivät täytä opintojaksolle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- Pystyy kuvaamaan mitä kestävät ja älykkäät ratkaisut tarkoittavat kaupunkiympäristössä
- pystyy keräämään ja arvioimaan tietoa kaupunkiympäristöön mukautuvasta tutkimuksesta ja tekniikoista
- pystyy tuottamaan tapaustutkimuksen tai toteutuksen kestävistä ja älykkäistä ratkaisuista käytännön tilanteissa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- Osaa kuvata ja analysoida kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja kaupunkiympäristössä
- osaa kerätä ja arvioida kansainvälistä tietoa kaupunkiympäristössä sopeutuvasta tutkimuksesta ja tekniikoista
- pystyy tuottamaan laadukkaan tapaustutkimuksen tai toteutuksen kestävistä ja älykkäistä ratkaisuista käytännön tilanteissa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- Osaa kuvata ja analysoida kriittisesti kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja kaupunkiympäristössä
- osaa kerätä ja arvioida kriittisesti kansainvälistä tietoa kaupunkiympäristössä sopeutuvasta tutkimuksesta ja tekniikoista sekä niiden strategisesta merkityksestä
- pystyy tuottamaan laadukkaan tapaustutkimuksen tai toteutuksen kestävistä ja älykkäistä ratkaisuista käytännön tilanteissa ja arvioimaan sen vaikutuksia

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Eeva Aarrevaara
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Online lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Online lectures

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kestävän yhdyskunnan eri ominaisuudet ja oppii etsimään ja arvioimaan siihen liittyvää ammatillista ja tieteellistä lähdeaineistoa kriittisesti
- tutustuu aihealueella sovellettaviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin ja harjoittelee niiden käyttöä
- ymmärtää opinnäytetyöltä vaadittavan sisällön vaatimukset ja laatii opinnäytetyön tutkimussuunnitelman

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja seminaarit erillisen ohjelman mukaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus syyslukukauden aikana syyskuusta joulukuun alkuun erikseen ilmoitettavina aikoina, pääsääntöisesti perjantaisin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää työelämälähtöisiä ja työelämäosaamista soveltavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Opintojakson Moodle-kurssi sekä virtuaaliluennot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson ajankäyttö ja kuormitus 5 x 27 h, josta noin 80 % itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan aihealueen ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. LIsäksi perehdytään erityyppisiin rakennetun ympäristön tutkimusmenetelmiin sekä keskeiseen käsitteistöön. Tutustutaan Kestävä kaupunkiympäristö -ohjelmassa tehtyihin opinnäytetöihin ja arvioidaan niitä kriittisesti. Opiskelija saa valmiudet opinnäytetyöaiheeseensa liittyvän lähdemateriaalin hakemiseen sekä käyttämiseen. Laaditaan alustava opinnäytetyön tutkimussuunnitelma.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja esitelmät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtävät eivät täytä niille asetettuja kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tunnistaa opinnäytetyön laatimiseen liittyviä periaatteita
- pystyy laatimaan ohjattuna tutkimussuunnitelman opinnäytetyötä varten
- osaa käyttää ohjatusti lähdeaineistoja sekä tutkimusmenetelmiä
- osaa käyttää ammatillista lähdeaineistoa
- osaa hyödyntää ohjatusti tieteellisen kirjoittamisen keskeisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa tunnistaa ja esittää opinnäytetyön laatimiseen liittyviä periaatteita
- pystyy laatimaan toteutuskelpoisen tutkimussuunnitelman opinnäytetyötä varten
- osaa arvioida jossain määrin lähdeaineistoja sekä tutkimusmenetelmiä
- osaa käyttää tieteellistä ja ammatillista lähdeaineistoa
- osaa hyödyntää osittain tieteellisen kirjoittamisen keskeisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kriittisesti tunnistaa ja esittää opinnäytetyön laatimiseen liittyvät periaatteet
- pystyy laatimaan itsenäisen ja toteutuskelpoisen tutkimussuunnitelman opinnäytetyötä varten
- osaa arvioida kriittisesti mahdollisia lähdeaineistoja sekä tutkimusmenetelmiä
- osaa käyttää onnistuneesti kansainvälistä ja tieteellistä sekä ammatillisia lähdeaineistoja
- hallitsee tieteellisen kirjoittamisen keskeiset periaatteet