Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöteknologian koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 24K, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(TLTIENTEC24KM)
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 23K, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(TLTIENTEC23KM)
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 22K, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(ENTEC22KMLTI)
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi alkaa tiistaina 9.1.2024 klo 13:30-15:30. Kurssilla on sekä lähi- että etäluentoja. Muut opetuskerrat lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettaja koostaa materiaalin verkkoalustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei sovelleta.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Materiaalit ja tehtävät Moodle-ympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa n. 27 työtuntia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aikaisempia opintoja.

Arviointimenetelmät

Ammatillinnen kasvu on opintokokonaisuus, joka arvioidaan hyvksytty/hylätty-asteikolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai ne eivät ole hyväksyttyjä arvioinnissa.

Arviointiasteikko 1-5 ei ole tässä opintojaksossa käytössä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Annetut tehtävät palautettu ja henkilökohtainen tutor-keskustelu käyty.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yksilöllisen tuen menetelmät, HOPS-kekustelut ja tutorointi
Yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisen näkökulma yhdistettynä, ryhmän sisäinen dynamiikka ja yksilö ryhmän jäsenenä
Oman toiminnallisuuden ja tutkimuksellisen otteen kehittyminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali julkaistaan kurssin Moodle-alutalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Opiskelija osaa
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Annettuja oppimistehtviä ei ole suoritettu

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin verkko-opetuskerrat näkyvät lukujärjestyksessä. Kurssiin liittyy tutor-opettajan kanssa käytävä HOPS-keskustelu. Varattavat ajat löytyvät Moodlesta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei sovelleta.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan tutor-opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Materiaalit ja tehtävät kurssin Moodle-alustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1) opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Ammatillinnen kasvu on opintokokonaisuus, joka arvioidaan hyvksytty/hylätty-asteikolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Annetut tehtävät palautettu ja henkilökohtainen tutor-keskustelu käyty.
Hylätty: Ei edellä mainittuja suorituksia.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähköiset ilmiöt tekniikan kehittämisen taustalla
- ratkaista sähköön ja desibeliasteikkoon liittyviä ongelmia matemaattisesti
- soveltaa digitaalisuutta sähköön liittyvissä ilmiöissä
- kuvata meluntorjunnan ongelmia aaltoliikeopin näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, moodle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

Tasasähkö
Sähköstatiikka
Aaltoliikeoppia
Meluntorjuntaa
Desibeliasteikko

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- apply commonly used environmental and sustainability certificates and labels
- report guidelines and standards, measures and practices
- create measures to manage resource and environmental efficiency and CSR -development of the company

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sustainability reporting is a virtual course through which students will learn what is included in the reports of companies. What regulations companies should follow in writing their reports. What are the best practices and what are the challenges. Throughout different case examples, students will learn the different companies' strategies towards sustainability, decision making as well as the implementation and follow up the reports.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 6.9.2023- 15-11-2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

Sustainability Reporting is a virtual course through which you will learn
- What sustainable business is?
- Definition of corporate social responsibility?
- Eu Taxonomy, GRI standards, CDP scoring
- CSR standards, SASB index, ISO 26000, ISO 14001
- What are Scopes 1, 2 and 3 of Carbon Emissions?
- Sustainability reporting process

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- factors influencing entrepreneurial attitude in personal, organizational and society levels
- idea and innovation development methods
- what kind of support services, tools and methods exist to develop business ideas
- what kind of circular business models exist and importance of innovation in business models
- how to make a project/business plan, start the business and plan business acceleration

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot sisältävät luentoja kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Check out English page

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 t.

Sisältö

Katso englanninkielen sivu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaamista ei vaadita

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
 • Paul Carroll
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- basic principles of the RDI -project and how to apply them into the real-life projects
- importance of networking, team building and management methods
- European Union’s research, development and innovation (RDI) funding
- project ideation and brainstorming, how to pitch project ideas, how to carry out project and project reporting

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

On-line lectures and independent course work either in pairs/ small groups or individually.

Ajoitus ja läsnäolo

Activity in courses is required, attendance at lectures is encouraged.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lecture material and LAB circular economy RDI project descriptions, as well as additional EU project material as indicated by the lecturer.

Uusintamahdollisuudet

N/A

Oppimisympäristö

On line

Arviointimenetelmät

Evaluation is based on course assignments about the subject matter:

Research Development and innovation basics
Case studies from circular economy RDI projects
Practical work on drawing up project plans of your own

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Required assignments are not delivered or they are inadequate, or they are not submitted during the course implementation.
Assessment results are less than 50% of the total points.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student
- knows the principles of circular economy in RDI projects
- is familiar with the concepts of RDI
- knows examples of circular economy projects

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student
-- knows the principles of circular economy in RDI projects and is able to discuss it
- is familiar with the concepts of RDI and can apply them to working life
- understands the principles circular economy projects, and is able to analyse the RDI content involved

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student
-- knows the principles of circular economy in RDI projects and is able to discuss it excelently
- is familiar with the concepts of RDI and can apply them to working life and justify well the choices involved
- understands the principles circular economy projects, and is able to analyse in depth the RDI content involved

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata pääperiaatteet ekosysteemeistä ja ravinteiden kierroista
- tunnistaa ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, erityisesti ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
- tunnistaa ekosysteemipalveluja ja analysoida niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia
- käyttää tiimityö, raportointi ja tiedonhankintataitoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta. Osa kurssin sisällöstä on itseopiskelumateriaalia. Kurssi arvioidaan yksilötehtävien ja tentin perusteella.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3/2024. Tarkempi aikataulu löytyy kurssin Moodle-alustalta ja TimeEditistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali julkaistaan kurssin Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähtökohtaisesti kurssi suoritetaan annetussa aikataulussa ja arvioitavien palautusten peusteella. Valinnaisista suoritustavasta on sovittava opintojakson alussa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssiin kuuluvan tentin voi uusia. Tarkempi aikataulu sovitaan kurssin alussa.

Oppimisympäristö

Lähi- ja/tai verkko-opetusympäristö. Ajankohdat ja paikat merkitty lukujärjestykseen. Myös muut ajankohdat mahdollisia ja niistä sovitaan erikseen opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laskennallinen kuorimitus on 135 tuntia, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä annettavista tehtävistä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutoksen eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Tätä tietoa sovelletaan, kun käsitellään esimerkiksi ekologian eri käsitteitä, ympäristönsuojelua, hillen ja ravinteiden kiertoa sekä ekosysteemipalveluja.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tentin ja annettujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtävänannon mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- selvittää opintojakson aihealueisiin liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- soveltaa tehtävänannoissa monipuolisesti opittua tietopohjaa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden käyttökelpoisuutta
- käyttää opintojakson aihealueisiin liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- valita tehtävänantoihin perustellusti soveltuvimmat lähtökohdat ja soveltaa niitä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tuotteiden elinkaaren vaiheet sekä ja niihin liittyviä ympäristötekijöitä
- tunnistaa yleisesti käytettyjä elinkaarimenetelmiä ja niiden käyttökohteita
- tehdä elinkaarianalyysin valitulle tuotteelle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tavoitteet: Opiskelija osaa:
- kuvata tuotteiden elinkaaren vaiheet sekä ja niihin liittyviä ympäristötekijöitä
- tunnistaa yleisesti käytettyjä elinkaarimenetelmiä ja niiden käyttökohteita
- tehdä elinkaarianalyysin valitulle tuotteelle

Kurssi koostuu verkkoluennoista, tehtävistä ja tentistä. Elinkaarilaskennan ohella tutustutaan hiilijalanjäljen laskentaan. Kurssilla käytetään Gabi tai OneClickLCA -ohjelmistoa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Määritellään kurssin kuluessa ja se tulee kurssialustalle moodleen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Täydentävät suoritukset ja uusintatentti on mahdollista tehdä toukokuun 2024 kuluessa.

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan verkossa Moodle oppimisympäristössä.

Arviointimenetelmät

Kurssin arviointi perustuu tehtävien ja tentin suoritukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Puuttuvat tai puutteelliset tehtäväpalautukset ja/tai tentti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät ja tentti on suoritettu, mutta niiden toteutuksessa on merkittäviä puutteita ja/tai virheitä. Opiskelija käyttää alan termejä virheellisesti tai ei tunne niitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät ja tentti on suoritettu aikataulussa ja virheettömästä. Tehtävissä on käytetty myös omia ratkaisuideoita ja -malleja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa perusperiaatteet kestävän energiahuollon yhteiskunnallisesta merkityksestä
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset
- selittää energiasektorin muutoksen, uusiutumattomista uusiutuviin energialähteisiin
- yrityksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen merkityksen ja vaikutukset energia-alalla
- käyttää tiimityötaitoja, sekä etsimään tietoa aihealueesta ja viestimään niistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu verkossa. Opiskelija perehtyy aihealueisiin annetun materiaalin pohjalta sekä yksilötehtävien kautta perehdyttäviin teemoihin.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajankohdat on merkitty lukujärjestykseen. Tentti järjestetään verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu järjestetyille kontaktikerroille ja työskentelee itsenäisesti tekemällä opettajan määrittämiä yksilöitehtäviä sekä valmistautuu tenttiin. Oman työn laskennallinen kuormitus on noin 120 h.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä osaamisvaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (tehtävät ja tentti) ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen aihealueeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset sekä niiden taustalla vaikuttavan ilmastonmuutoksen merkityksen niihin
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti
- käyttää erilaisia oppimistekniikoita ja prosesseja itsenäisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää keskeisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä
- toimia eri tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden
käyttökelpoisuutta
- käyttää energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen kannalta
- toimia tehtäväantojen mukaisesti ja perustella vastauksensa ammattitermejä käyttäen

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Petri Siivo
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvät sopimukset ja säädökset
- arvioida erilaisia johtamismenetelmiä ja niiden merkitystä
- hahmottaa laadun merkityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Katso Time-Edit
Ensimmäinen luentokerta 7.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan Moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovi opettajan kanssa

Uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaan

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op on n.27 tuntia, jolloin 5 op vastaa 135 tuntia

Sisältö

Kurssilla etsitään vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin: Millainen vaikutus johtajalla on työyhteisöön? Kuinka motivaatio ja työhyvinvointi vaikuttavat laatuun? Miten laatua voidaan kehittää?
Kurssilla pyritään vaihtamaan mahdollisimman paljon kokemuksisia johtamisesta sen eri tavoista ja laatuun vaikuttavista seikoista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaatimuksia edeltävälle osaamiselle

Arviointimenetelmät

Tehtävä, kokeet, itsearviointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tunnistaa erilaiset johtamistyypit ja -tavat
- osaa organisaatiokäyttäytymisen perusteet
- ymmärtää, mikä motivoi ihmisiä ja miten ihmisten johtamisella vaikutetaan laatuun
- osaa etsiä tietoa laadunhallinnasta

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tunnistaa erilaiset johtamistyypit ja -tavat
- osaa ja ymmärtää organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan käytäntöön
- ymmärtää, mikä motivoi ihmisiä ja miten ihmisten johtamisella vaikutetaan laatuun
- osaa etsiä tietoa laadunhallinnasta ja soveltaa tietojaan käytäntöön

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tunnistaa erilaiset johtamistyypit ja -tavat
- osaa ja ymmärtää organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan käytäntöön
- ymmärtää, mikä motivoi ihmisiä ja miten ihmisten johtamisella vaikutetaan laatuun
- osaa etsiä tietoa laadunhallinnasta ja soveltaa tietojaan käytäntöön
- tuntee laatusertifioinnin perusteet ja tunnistaa yleisimmät sertifikaatit

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Anna-Stiina Myllymäki
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja kehittää sisälogistiikkaa
- arvioida ja kehittää toimitusketjuun liittyviä osa-alueita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät ja kampuksella 26.3.2024 pelattava toimitusketjupeli. Peliin osallistuminen on pakollista ja edellytys kurssin suorittamiselle.

Ajoitus ja läsnäolo

Katso Time-Edit
Kampuksella 26.3.2024 pelattavassa toimitusketjupelissä läsnäolo on pakollista, ja edellytys kurssin suorittamiselle. Tarkka päivämäärä sekä kellonajat löytyvät TimeEditista sekä kurssin Moodle-sivulta ilmoittautumisajan päättyessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan luennoilla ja Moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaan

Oppimisympäristö

Lahden kampus, Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h, eli yhteensä n. 135h

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään yrityksen tuotannonohjauksen peruskäsitteitä. Luennoilla perehdytään mm. toimitusaikoihin, kustannustehokkuuteen, tuotantokapasiteettiin, toiminnanohjausjärjestelmiin, varastonhallintaan sekä laadunohjaukseen. Kurssilla pelataan kaikille osallistujille pakollinen toimitusketjupeli (tarkka päivä ilmoitetaan kurssin alkaessa). Peliin osallistuminen on edellytys kurssin suorittamiselle.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, kokeet, oppimispäiväkirja. Ilmoitetaan tarkemmin kurssin alkaessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tietää perustermit ja osaa soveltaa niitä teoriassa
- kirjallinen raportointi on enimmäkseen loogista ja ymmärrettävää
- osaa kuvata tuotannonohjausprosessin sekä perustella toimintoja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tuntee termistön ja osaa soveltaa niitä teoriassa ja käytännössä sekä ymmärtää tuotannonohjauksen vaikutukset kestävälle kehitykselle
- kirjallinen raportointi on loogista ja ymmärrettävää
- osaa kuvata tuotannonohjausprosessin sekä perustella toimintoja

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tuntee termistön ja osaa soveltaa niitä teoriassa ja käytännössä sekä ymmärtää tuotannonohjauksen vaikutukset kestävälle kehitykselle
- kirjallinen raportointi on loogista ja ymmärrettävää
- osaa kuvata tuotannonohjausprosessin sekä perustella toimintoja sekä vertailla eri toimintatappoja tai prosesseja keskenään

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Anne-Marie Tuomala
 • Terhi Raikas
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tietää tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa soveltaa ennakoinneista saatavaa tietoa ympäristöalalla
- kuvata erilaisten kansallisten ja kansainvälisten sopimuksien, lainsäädännön ja strategioiden perusperiaatteista ja merkityksestä yritystoimintaan
- tunnistaa vihreän siirtymän ja kiertotalouden mahdollisuudet ympäristöalalla
- kuvata ympäristö/laatujohtamisen sekä valittujen toimintajärjestelmien perusperiaatteet
- selittää logististen ketjujen hallinnan pääperiaatteet ja tunnistaa niiden merkityksen kiertotaloudessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu itseopiskelusta, jossa oma tentti (lainsäädäntöosuus), workshopeista ja paneelikeskusteluista (joissa aktiivisen osallistumisen/osaamisen näyttö ryhmätyönä):

Ajoitus ja läsnäolo

Pääosin voidaan suorittaa itseopiskeluna. Pakolliset läsnäolot liittyvät workshoppeihin ja paneelikeskusteluun, joista muodostuu osa arvosanasta.

Oppimisympäristö

Moodle ja verkkoistunnot

Sisältö

Tulevaisuuksien ennakointi, vastuullisuus ja kiertotalous
Ympäristö- ja laatujohtamisen perusteet vastuullisuuden ja kiertotalouden näkökulmasta
Logistiset ketjut kiertotaloudessa vastuullisuuden ja kiertotalouden näkökulmasta
Lainsäädännöllisen ohjauksen kokonaisuus

Arviointimenetelmät

20% itsearviointi kurssin alussa ja lopussa
20% workshopit 1 ja 2
20% paneelikeskustelu
40% lainsäädäntöosuus

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritteita puuttuu tai ne ei ole tehty hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Painotettu keskiarvo, ks. kohta Arviontimenetelmät
Asiakokonaisuuden osaaminen saavutettu hyväksytysti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Painotettu keskiarvo, ks. kohta Arviontimenetelmät
Asiakokonaisuuden osaaminen saavutettu hyvällä hallinnalla, aktiivinen ja kannustava ote tiimityöskentelyyn

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Painotettu keskiarvo, ks. kohta Arviontimenetelmät
Asiakokonaisuuden osaaminen saavutettu erittäin hyvällä hallinnalla, aktiivinen ja kannustava ote tiimityöskentelyyn, kyky reflektoida tilanteen muuttuessa

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Kusti Alasalmi
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata kiertotalouden liiketoimintamallit
- kertoa tuote- ja palvelukehityksen pääperiaatteet
- soveltaa kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin ja arvonluonnin mukaisia periaatteita
- määrittää tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa. Kurssiin sisältyy erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintoksolla toteutetaan 3 työpajaa, joihin opiskelijat tulee valmistautua ennen työpajoja opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktitunteja on 2 - 8 tuntia kuukaudessa (huhti-toukokuussa), joihin osallistuminen on suositeltavaa ja vaikuttaa arvosanaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki oppimateriaali on saatavissa kurssin Moodlesivustojen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on keskusteltava opintojakson vastuuopettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Oppimisympäritöinä käytetään ZOOMia ja Moodlea.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan opintojaksoon käyttämä aika on laskennallisesti 135 tuntia, josta noin 15 tuntia on kontaktiopetusta. Suurin osa opintojaksosta suoritetaan itsenäisesti erilaisten tehtävien kautta ja ryhmätöinä. Sekä ryhmätöihin että yksilötehtäviin käytettävä laskennallinen aika on noin 60 h.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa helmikuun - huhtikuun 2024 aikana. Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin liiketoimintamalleihin ja tuotekehitysprosesseihin, erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Opintojakson aikana on 3 työpajaa, joiden aikana opiskelijat syventävät osaamistaan annetuista aihealueista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Lopullinen arvosana määräytyy erilaisten osatehtävien perusteella laskettujen painotettujen arvosanojen kautta. Opiskelijan tulee saada vähintään 50/100 p, saadakseen kurssista suoritusmerkinnän.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja kriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa kuvata lineaarisen ja kiertotalouden liiketoimintamalleja
- osaa kertoa tuote- ja palvelukehityksen pääperiaatteet
- osaa kuvata perinteisen ja kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin periaatteita
- tietää tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamallit ja ymmärtää sen eroavaisuudet lineaaritalouden mukaisiin malleihin
- tuntee tuote- ja palvelukehityksen pääperiaatteet
- osaa soveltaa kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin ja arvonluonnin periaatteita erilaisiin tapauksiin
- määrittää tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavat tekijät

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kuvata kiertotalouden liiketoimintamallit ja analysoida sen eroja lineaariseen talousmalliin
- kuvata ja soveltaa tuote- ja palvelukehityksen periaatteita
- soveltaa kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin ja arvonluonnin mukaisia periaatteita ja ymmärtää sen erot ns. perinteiseen tuotekehitysprosessiin
- analysoida tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja soveltaa projekti- ja tiimityön pääperiaatteita
- tehdä erilaisia soveltavia laboratorioharjoituksia ja analysoida niistä saatuja tuloksia
- soveltaa tietoa ja noudattaa ohjeita toimeksiannon mukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin ja esittää työnsä tulokset
- LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin pääperiaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorioissa, joissa opiskelijat tekevät 4 - 5 erilaista projektimaista laboratorioharjoitusta kiertotalouden materiaalivirtoihin liittyen (kuten muovi, tekstiilit, bioenergia). Alustavasti aikaa tälle kokonaisuudelle on varattu 2 * 8 tuntia marras-joulukuussa. Harjoitteista tehdään ohjeiden mukaiset raportit.

Ajoitus ja läsnäolo

LABin kiertotalouslaboratoriossa tehtävät harjoitteet toteutetaan pienryhmissä marras-joulukuussa pääsääntöisesti kahtena päivänä. Läsnäolo pakollista. Opiskelijoille jaetaan ennen lähikertoja valittuihin aiheisiin liittyvää materiaalia, joihin opiskelija tutustuu ennen ensimmäistä lähikertaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan opiskelijoille kurssin Moodle-sivun kautta ennen opintojakson alkua.

Työelämäyhteistyö

Toteutuksiin osallistuu LABin kiertotalouden TKI-henkilöstöä.

Oppimisympäristö

LABin kiertotalouslaboratoriot ja kurssin Moodle-sivu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projekti- ja laboratoriotyöskentely n. 16 h. Etukäteistutustuminen materiaaleihin n. 16 h. Projektiraportit n. 100 h.

Sisältö

Laboratorioharjoitteet, raportointi ja kirjallisuuteen tutustuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Paul Carroll
 • Lea Heikinheimo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to identify different textile fibers and plastics
- sort and treat different recyclable materials by various methods
- estimate the energy content of selected materials

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään erilaisia laboratorioharjoituksia työparin kanssa. Laboratorioharjoitusten työselostukset tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laboratoriotöiden ohjeet ja teoriat löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana muodostuu arvioiduista työselostuksista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa noudattaa laboratorioharjoituksiin annettuja ohjeita ja sääntöjä
- osaa toimia laboratoriossa turvallisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- osaa raportoida laboratorioharjoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti
- osaa noudattaa turvallisuusohjeita

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- osaa etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin vaiheiden mukaisesti, perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä arvioida erilaisia tietolähteitä
- osaa raportoida laboratorioharjoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti
- osaa noudattaa turvallisuusohjeita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 17.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
Opettaja
 • Jussi Kuusela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABAVO23S
  Avoin AMK, muu tekniikka, syksy 2023
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tuntee tuotannon materiaalitehokkuuden ja hävikin vähentämisen perusteet ja hyödyt
- tuntee Motivan materiaalikatselmusmallin toimintaperiaatteet
- hallitsee materiaalikatselmuksen toteuttamisen vaiheet
- laatia yrityksen materiaalivirtoihin perustuvan Sankey-kaavion
- raportoida yrityksen materiaalikatselmuksen tulokset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin opetuskerrat pidetään marras-joulukuussa 2023. Opetus tapahtuu verkossa (Zoom) ja se sisältää yksilö- ja ryhmätyöskentelyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa marraskuussa 2023. Ohjattua opetusta on kerran viikossa. Kurssin suorittaminen ei edellytä läsnäoloa lukujärjestykseen merkityillä opetuskerroilla, mutta se on suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali julkaistaan kurssin Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu sovitaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opetus tapahtuu verkossa (Zoom) ja niiden ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä. Myös muut ajankohdat mahdollisia ja niistä sovitaan erikseen opintojakson aikana. Kurssin pakolliset tehtävät suoritetaan verkossa Moodle-alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viisi (5)opintopistettä eli noin 135 tuntia.

Sisältö

Kurssilla perehdytään Motivan materiaalikatselmusmallin periaatteisiin ja toteutukseen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan annettujen yksilötehtävien ja lopputentin perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- materiaalikatselmuksen periaatteen yleisellä tasolla
- lukea yrityksen materiaalivirtoja Sankey-kaaviosta

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- materiaalikatselmuksen periaatteen ja sen eri vaiheiden merkityksen yrityksen materiaalitehokkuuden kasvattamisen kannalta
- lukea yrityksen materiaalivirtoja Sankey-kaaviosta ja laatia yrityksen materiaalivirtoja kuvaavan Sankey-kaavion annetuista lähtötiedoista
- Materialivirtakustannusanalyysin periaatteet (ISO standardi)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- materiaalikatselmuksen periaatteen ja sen eri vaiheiden merkityksen yrityksen materiaalitehokkuuden kasvattamisen kannalta
- valita taloudellisesti merkityksellisimpiä toimenpide-ehdotuksia materiaalitehokkuuden kasvattamiseksi
- laatia yrityksen materiaalivirroista Sankey-kaavion, jossa taloudelliset virrat on myös huomioitu

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Juha Poskela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitalisaation ja teollisuus 4.0 vaikutukset ja mahdollisuudet ympäristöalalla
- tietää koneoppimisen ja ohjelmoinnin pääperiaatteet
- tunnistaa digitalisaation riskit ja ymmärtää kyberturvallisuuden merkityksen
- käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmaa (tai vastaavaa)
- hyödyntää erilaisia ympäristöalan tietokantoja, analysoida ja visualisoida niistä saatavaa dataa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitalisaation ja teollisuus 4.0 vaikutukset ja mahdollisuudet ympäristöalalla
- tietää koneoppimisen ja ohjelmoinnin pääperiaatteet
- tunnistaa digitalisaation riskit ja ymmärtää kyberturvallisuuden merkityksen
- käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmaa (tai vastaavaa)
- hyödyntää erilaisia ympäristöalan tietokantoja, analysoida ja visualisoida niistä saatavaa dataa

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin paikkatieto-osuus (3 op): Verkkototeutus ja läsnäolo tarpeen mukaan, Kurssi etenee tehtäväohjeita noudattaen, lopussa oman paikkatietoprojektin esittely.
Kurssin digitalisaatio-osuus (2op): Verkkototeutus. Kurssin aikana toteutuetaan ryhmä/yksilöoppimistehtävä joka esitellään kurssin päätteeksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Määritellään opintojakson aikana. Verkkokurssiaineisto ja luennot

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kevätlukukausi.

Työelämäyhteistyö

Paikkatieto-osuus: mahdolliset työelämälähtöiset paikkatietoprojektit

Uusintamahdollisuudet

Tehtävien ja tentin täydennys ja uusintamahdollisuus on toukokuussa.

Oppimisympäristö

Moodle

Arviointimenetelmät

Paikkatieto-osuuden (3 op) arviointi perustuu kurssitehtäviin, itsenäiseen projektiin ja tenttiin
Digitalisaatio-osuus (2 op) arviointi perustuu kurssin aikana tehtävään oppimistehtävään.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Paikkatieto-osuus: Tehtävät, projekti ja tentti tekemättä tai palautettu puutteellisena.
Digitalisaatio-osuus: oppimistehtävä tekemättä ja esittelemättä tai palautettu puutteellisena.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Paikkatieto-osuus: Tuntitehtävät palautettu osittain, tentin läpäisy arvosanalla 1-2
Digitalisaatio-osuus: oppimistehtävn arvosana 1 ja tehtävä esitetty.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Paikkatieto-osuus: Hyvät palautukset tuntitehtävistä ja projektista, tentin arvosana 4-5.
Digitalisaatio-osuus: oppimistehtävän arvosana 5 ja tehtävä esitetty.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

14.03.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sakari Autio
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan keskeisiä hallintakeinoja ja sääntelymenetelmiä
- taustoittaa kiertotalouden periaatteet osana kestäviä jätehuollon ratkaisuja
- tunnistaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista aiheuttavia keskeisiä päästölähteitä
- kuvata maaperän kunnostustarpeen arvioinnin pääperiaatteet ja keskeiset kunnostusmenetelmät

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssiin kuuluu kahdeksan kahden tunnin mittaista kontaktiopetuskertaa, joihin sisätyy vierailu Kujalan jäteasemalla. Kurssin tarkempi aikataulutus, tehtävät ja sisällöt ilmoitetaan ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla.

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen kontaktiopetukseen on suotavaa. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan vierailuun Kujalan jäteasemalle, tulee hänen itse huolehtia korvaavasta suorituksesta tai toimittaa poissaolostaan tosistus (esim. lääkärintodistus) vastuuopettajille.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivustolta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava kurssin vastuuopettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

Osallistuminen kurssin kontaktiopetuskerroille on suotavaa. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kenttävierailulle, tulee hänen toimittaa siitä vastuuopettajille esimerkiksi lääkärintodistus.

Uusintamahdollisuudet

Sovittava kurssin vastuuopettajien kansssa.

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan kontaktiopetuksena ZOOMissa. Yksi kontaktiopetuskerta toukokuussa järjestetään Kujalan jäteasemalla Lahdessa. Kaikki kurssimateriaalit löytyvät kurssin Moodle-alustalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laskennallinen kuormitus on 135 h, joka koostuu kontaktiopetuksesta, kenttävierailuista, sekä kurssitehtävistä (yksilö- ja ryhmätehtävät).

Sisältö

Kurssin "Pilaantuneet maat" -osiolla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:
- PIMA-asetus
- Kunnostussuunnittelu ja riskinarviointi kunnostustarpeen arvioinnissa
- Laadukas kenttätyöskentely
- Näytteenoton suunnittelu
- Yleisimmät pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät

Jätehuolto-osion sisältö on määritelty moodlessa kurssisivulla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia

Arviointimenetelmät

Kurssin "Pilaantuneet maat" -osion arvosana muodostuu itseopiskelu- ja ryhmätehtävien arvosanoista, jotka ovat kurssin kokonaisarvosanasta 50 %.

Jätehuolto-osion arvosanat muodostuvat 50 % tehtävien ja 50 % tentti arvosanasta. Rajatapauksessa painotetaan tentin arvosanaa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on hyvää tasoa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on kiitettävää.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Kati Mustonen
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- understand the signification of the risk management in different administrative and industrial sectors
- identify, evaluate, quantify and monitor potential risks
- make suggestions for risk avoidance and reductions
- project management tools in efficient project management

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is a virtual course. The contact learning lectures are held online. The main course assignment can be done in pairs or individually. Smaller assignments are done individually. The course is evaluated based on course assignment and other assignments given.

Ajoitus ja läsnäolo

The course is held during the fall semester.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the materials will be achievable online and links can be found in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Arrangements will be agreed with the teacher in responsible of the course.

Työelämäyhteistyö

Visitor lecture(s) from business side.

Uusintamahdollisuudet

Will be informed in the beginning of the course.

Oppimisympäristö

Zoom and Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The time allocation for on-line lecture learning is about 20 hours. Student will complete Course Assignment (65h), and in addition also other assignments and quizes.

Sisältö

The course observes the basic tools used in project management such as stakeholder analysis, project charter, WBS, time scheduling methods, and resource planning. Also, risk analysis and risk management tools are introduced.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites

Arviointimenetelmät

All of the assignments and exam must be done (and approved).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not meet the competence requirements of the course.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- have the knowledge and understanding of ISO 9001
- understand the requirements for quality management systems based on ISO 9001
- learn how to audit a quality management system
- how to plan, perform and report quality management system audits
- sustainable product design and qualifications
- information Security frameworks

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Quality management systems course is a virtual course. Students will learn the requirements for Quality management systems according to ISO 19001, how to audit a QMS, how to implement a QMS, and finally how to plan and report the audits. Case examples will help the students to understand better of the course content.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 5.10.2023- 09-12- 2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

- A Quality Management System (QMS)
- ISO 9001 and the ISO 9000 series of standards
- Planning, support, operation, Performance evaluation, Improvement
- Management system auditing
- Information Security Management System

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Anne-Marie Tuomala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata rakennuspurkuprosessin hallinnan ja materiaalivirtojen perusteet
- tuntee toimialan yritysverkostot ja teolliset symbioosit
- tuntee rakennusten purkamiseen liittyvän lainsäädännön perusteet
- tehdä ympäristö- ja materiaaliosaamiseen perustuvia havaintoja rakennusten purkuprosessista ja havainnoida kehittämiskohteita tapaustutkimuksen avulla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opiskelija voi suorittaa opintojakson omaan tahtiin annetulla aikavälillä. Opiskelija tutustuu verkkoalustalla saatavilla oleviin materiaaleihin ja tekee näiden pohjalta tehtäviä.
Verkkoluentoihin ja keskusteluun voi osallistua myös lukujärjestykseen merkittyinä luentoaikoina.

Essee/kooste nauhotetuista luennoista
Verkkotentti

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla ei ole pakollista läsnäoloa. Opiskelija voi edetä opintojaksolla omaan tahtiinsa huomioiden opintojakson toteutusajan.

Online.luennot (nauhoitetaan)
Ma 22.1. klo 16.30-18,
Ti 20.2. klo 16.30-18,
Ti 12.3. klo 16.30-18
Ti 26.3. klo 16.30–18
TO 11.4. klo 16.30-18
To 26.4. klo 16.30-18

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojakson oppimateriaali on saatavilla opintojakson alustalta. Opiskelijan ei tarvitse hankkia kursikirjallisuutta opintojaksoa varten.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei käytössä.

Työelämäyhteistyö

Suomen Purkuliikkeiden liitto

Uusintamahdollisuudet

Ei käytössä.

Oppimisympäristö

Moodle-verkkoympäristö

Sisältö

Rakentamisen vähähiilisyys ja kiertotalous
Rakennuspurkujätteen ajankohtainen tilanne
Jätehierarkian soveltaminen purkualalla
Purkuun valmistautuminen - luvat ja selvitykset
Purkamisen toteutus materiaalien uudelleenkäytön kannalta
Rakennuspurkujätteen lajittelu ja erottelu
Käytännön kokemuksia ja hyviä käytänteitä purkuprojekteista

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositeltava kurssi Johdatus purkualaan, mutta ei pakollinen.

Arviointimenetelmät

Essee + tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija jättää kurssin suorittamiseen liittyviä tehtäviä, testejä tai tenttejä tekemättä kussin voimassaoloaikana.
Hylätty-arvosana merkitään, jos ilmoittautumista ei peruta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Automaattisen arviointiskaalan mukaisesti arvosanalle 1 - 75% kokonaisarvioinnista
Kooste 25%
Painotettu keskiarvo.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Automaattisen arviointiskaalan mukaisesti arvosanalle 3 - 75% kokonaisarvioinnista
Kooste 25%
Weighted average

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Automaattisen arviointiskaalan mukaisesti arvosanalle 5 - 75% kokonaisarvioinnista
Kooste 25%
Weighted average

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the signification of the risk management in different administrative and industrial sectors.
- to develop security within as a part of the own work
- to be able to identify, evaluate, quantify and monitor potential insecurity and risks
- to be able to make suggestions for avoidance and reductions,
- to know how to use management tools

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 02.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ympäristöteknologian koulutusten opetussuunnitelmissa on paljon erilaisia projektikursseja, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä kursseja. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla:
1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin
2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua.

Projektiopinnoista pidetään jokaisen lukukauden alussa infotilaisuus ZOOMissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa ajankohdassa, joka parhaiten sopii opiskelijan omiin aikatauluihin.

Projektiopintoja voi myös suorittaa erilaisista LABin ja muiden korkeakoulujen järjestämissä projektiopintokokonaisuuksissa (esimerkiksi Lahti Venture Program), jolloin noudatetaan näiden opintojaksojen aikataulutusta.

Projektiopintoihin voi myös hyväksilukea, esimerkiksi töissä tehtyjä projektikokonaisuuksia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektiopintojen "Ympäristöteknologian projektikurssit" Moodle sivustolta löytyy lisäinformaatiota projektiopintojen suorittamiseksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Projektiopintoja voi suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua/työnantajaasi

Työelämäyhteistyö

Projektien aiheet tulee olla työelämälähtöisiä.

Uusintamahdollisuudet

Kurssi on suoritettava hyväksytysti opintojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135 tuntia, joka koostuu itse projektiin käytetystä ajasta, aihepiiriin tutustumisesta, projektisuunnitelman tekemisestä, raportoinnista ja reflektoinnista. Projektiin ajankäytöstä pidetään työajanseurantaa.

Mikäli opiskelija korvaa opinnot, jonkin muun tahon tarjoamalla projektiopintokokonaisuudella noudatetaan näitä ohjeistuksia.

Sisältö

Tämä kurssi on osa ympäristöteknologian projektikurssikokonaisuuksia, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä toteutuksia. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua tai työnantajaasi.

Arviointimenetelmät

Loppuraportin osuus projektin kokonaisarvosanasta on 70 %. 30 % projektin arvosanasta tulee tutkimussuunnitelmasta. Loppuraportin arvioinnissa käytetään arviointimatriisia. Arvioitavat osa-alueet on kuvattu Moodlessa - tiedostossa Tutkimussuunnitelman ja loppuraportin arviointikriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla tehtävien raporteissa on puutteita ja ne ovat epäloogisia
Projektin aikataulutus ja resurssointi on tehty, mutta niitä ei ole kirjattu riittävällä tasolla
Prosessin hallinnassa ja tiimityötaidoissa on puutteita
Projektissä käytetyt menetelmät ja niiden kuvaus ovat välttäviä
Projektin tulokset on vähäisiä ja ne on esitetty epäselvästi
Reflektointia ja työajanseurantaa ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Työn raportointi on toteutettu hyvin noudattaen pääosin raportointiohjeistusta
Projektin tavoitteet on kuvattu hyvin
Projektisuunnitelma on suhteellisen selkeä
Projektiprosessin hallinta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa oli hyvää
Projektissa käytetyt menetelmät olivat asianmukaiset ja ne on kuvattu selkeästi
Projektin tulokset saavutettiin pääosin ja ne esitettiin perustellusti
Ryhmän toiminta, henkilöiden vahvuudet/kehittämiskohteet ja oppiminen on kuvattu. Työajanseuranta palautettu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Raportointi on selkeää ja raporttien rakenne on johdonmukainen
Raportoinnissa on noudatettu ohjeistuksia erinomaisesti
Projektin hallinta sujui erinomaisesti ja itsenäisesti
Yhteistyö oli erinomaista toimenksiantajan, projektiryhmän ja ohjaajan kesken.
Menetelmät on kuvattu selkeästi ja niiden käyttö on perusteltu.
Projekti saatiin viimeisteltyä sovitussa aikataulussa.
Projektin tavoiteet ylitettiin ja ne esitettiin erittäin hyvin
Ryhmän toimintaa ja vahvuudet/kehittämiskohteet on arvioitu ja niitä on verrattu asetettuihin tavoitteisiin selkeästi.
Työaikasuunnitelma on selkeä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 02.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ympäristöteknologian koulutusten opetussuunnitelmissa on paljon erilaisia projektikursseja, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä kursseja. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla:
1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin
2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua.

Projektiopinnoista pidetään jokaisen lukukauden alussa infotilaisuus ZOOMissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa ajankohdassa, joka parhaiten sopii opiskelijan omiin aikatauluihin.

Projektiopintoja voi myös suorittaa erilaisista LABin ja muiden korkeakoulujen järjestämissä projektiopintokokonaisuuksissa (esimerkiksi Lahti Venture Program), jolloin noudatetaan näiden opintojaksojen aikataulutusta.

Projektiopintoihin voi myös hyväksilukea, esimerkiksi töissä tehtyjä projektikokonaisuuksia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektiopintojen "Ympäristöteknologian projektikurssit" Moodle sivustolta löytyy lisäinformaatiota projektiopintojen suorittamiseksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Projektiopintoja voi suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua/työnantajaasi

Työelämäyhteistyö

Projektien aiheet tulee olla työelämälähtöisiä.

Uusintamahdollisuudet

Kurssi on suoritettava hyväksytysti opintojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135 tuntia, joka koostuu itse projektiin käytetystä ajasta, aihepiiriin tutustumisesta, projektisuunnitelman tekemisestä, raportoinnista ja reflektoinnista. Projektiin ajankäytöstä pidetään työajanseurantaa.

Mikäli opiskelija korvaa opinnot, jonkin muun tahon tarjoamalla projektiopintokokonaisuudella noudatetaan näitä ohjeistuksia.

Sisältö

Tämä kurssi on osa ympäristöteknologian projektikurssikokonaisuuksia, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä toteutuksia. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua tai työnantajaasi.

Arviointimenetelmät

Loppuraportin osuus projektin kokonaisarvosanasta on 70 %. 30 % projektin arvosanasta tulee tutkimussuunnitelmasta. Loppuraportin arvioinnissa käytetään arviointimatriisia. Arvioitavat osa-alueet on kuvattu Moodlessa - tiedostossa Tutkimussuunnitelman ja loppuraportin arviointikriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla tehtävien raporteissa on puutteita ja ne ovat epäloogisia
Projektin aikataulutus ja resurssointi on tehty, mutta niitä ei ole kirjattu riittävällä tasolla
Prosessin hallinnassa ja tiimityötaidoissa on puutteita
Projektissä käytetyt menetelmät ja niiden kuvaus ovat välttäviä
Projektin tulokset on vähäisiä ja ne on esitetty epäselvästi
Reflektointia ja työajanseurantaa ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Työn raportointi on toteutettu hyvin noudattaen pääosin raportointiohjeistusta
Projektin tavoitteet on kuvattu hyvin
Projektisuunnitelma on suhteellisen selkeä
Projektiprosessin hallinta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa oli hyvää
Projektissa käytetyt menetelmät olivat asianmukaiset ja ne on kuvattu selkeästi
Projektin tulokset saavutettiin pääosin ja ne esitettiin perustellusti
Ryhmän toiminta, henkilöiden vahvuudet/kehittämiskohteet ja oppiminen on kuvattu. Työajanseuranta palautettu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Raportointi on selkeää ja raporttien rakenne on johdonmukainen
Raportoinnissa on noudatettu ohjeistuksia erinomaisesti
Projektin hallinta sujui erinomaisesti ja itsenäisesti
Yhteistyö oli erinomaista toimenksiantajan, projektiryhmän ja ohjaajan kesken.
Menetelmät on kuvattu selkeästi ja niiden käyttö on perusteltu.
Projekti saatiin viimeisteltyä sovitussa aikataulussa.
Projektin tavoiteet ylitettiin ja ne esitettiin erittäin hyvin
Ryhmän toimintaa ja vahvuudet/kehittämiskohteet on arvioitu ja niitä on verrattu asetettuihin tavoitteisiin selkeästi.
Työaikasuunnitelma on selkeä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 02.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ympäristöteknologian koulutusten opetussuunnitelmissa on paljon erilaisia projektikursseja, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä kursseja. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla:
1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin
2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa ajankohdassa, joka parhaiten sopii opiskelijan omiin aikatauluihin.

Projektiopintoja voi myös suorittaa erilaisista LABin ja muiden korkeakoulujen järjestämissä projektiopintokokonaisuuksissa (esimerkiksi Lahti Venture Program), jolloin noudatetaan näiden opintojaksojen aikataulutusta.

Projektiopintoihin voi myös hyväksilukea, esimerkiksi töissä tehtyjä projektikokonaisuuksia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektiopintojen "Ympäristöteknologian projektikurssit" Moodle sivustolta löytyy lisäinformaatiota projektiopintojen suorittamiseksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Projektiopintoja voi suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua/työnantajaasi

Työelämäyhteistyö

Projektien aiheet tulee olla työelämälähtöisiä.

Uusintamahdollisuudet

Kurssi on suoritettava hyväksytysti opintojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135 tuntia, joka koostuu itse projektiin käytetystä ajasta, aihepiiriin tutustumisesta, projektisuunnitelman tekemisestä, raportoinnista ja reflektoinnista. Projektiin ajankäytöstä pidetään työajanseurantaa.

Mikäli opiskelija korvaa opinnot, jonkin muun tahon tarjoamalla projektiopintokokonaisuudella noudatetaan näitä ohjeistuksia.

Sisältö

Tämä kurssi on osa ympäristöteknologian projektikurssikokonaisuuksia, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä toteutuksia. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua tai toimeksiantajaasi.

Arviointimenetelmät

Loppuraportin osuus projektin kokonaisarvosanasta on 70 %. 30 % projektin arvosanasta tulee tutkimussuunnitelmasta. Loppuraportin arvioinnissa käytetään arviointimatriisia. Arvioitavat osa-alueet on kuvattu Moodlessa - tiedostossa Tutkimussuunnitelman ja loppuraportin arviointikriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla tehtävien raporteissa on puutteita ja ne ovat epäloogisia
Projektin aikataulutus ja resurssointi on tehty, mutta niitä ei ole kirjattu riittävällä tasolla
Prosessin hallinnassa ja tiimityötaidoissa on puutteita
Projektissä käytetyt menetelmät ja niiden kuvaus ovat välttäviä
Projektin tulokset on vähäisiä ja ne on esitetty epäselvästi
Reflektointia ja työajanseurantaa ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Työn raportointi on toteutettu hyvin noudattaen pääosin raportointiohjeistusta
Projektin tavoitteet on kuvattu hyvin
Projektisuunnitelma on suhteellisen selkeä
Projektiprosessin hallinta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa oli hyvää
Projektissa käytetyt menetelmät olivat asianmukaiset ja ne on kuvattu selkeästi
Projektin tulokset saavutettiin pääosin ja ne esitettiin perustellusti
Ryhmän toiminta, henkilöiden vahvuudet/kehittämiskohteet ja oppiminen on kuvattu. Työajanseuranta palautettu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Raportointi on selkeää ja raporttien rakenne on johdonmukainen
Raportoinnissa on noudatettu ohjeistuksia erinomaisesti
Projektin hallinta sujui erinomaisesti ja itsenäisesti
Yhteistyö oli erinomaista toimenksiantajan, projektiryhmän ja ohjaajan kesken.
Menetelmät on kuvattu selkeästi ja niiden käyttö on perusteltu.
Projekti saatiin viimeisteltyä sovitussa aikataulussa.
Projektin tavoiteet ylitettiin ja ne esitettiin erittäin hyvin
Ryhmän toimintaa ja vahvuudet/kehittämiskohteet on arvioitu ja niitä on verrattu asetettuihin tavoitteisiin selkeästi.
Työaikasuunnitelma on selkeä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- understand what the main contents of sustainability reports is and what is required from companies to include in their report
- EU regulations such as EU taxonomy
- understand the Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
- understand the forthcoming Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
- sustainability reporting in accordance with the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
- know the Global Reporting Initiative (GRI) standards

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sustainability reporting is a virtual course through which students will learn what is included in the reports of companies. What regulations companies should follow in writing their reports. What are the best practices and what are the challenges. Throughout different case examples, students will learn the different companies' strategies towards sustainability, decision making as well as the implementation and follow up the reports.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 6.9.2023- 15-11-2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

Sustainability Reporting is a virtual course through which you will learn
- What sustainable business is?
- Definition of corporate social responsibility?
- Eu Taxonomy, GRI standards, CDP scoring
- CSR standards, SASB index, ISO 26000, ISO 14001
- What are Scopes 1, 2 and 3 of Carbon Emissions?
- Sustainability reporting process

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto, opetusvideot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy,(kirjan saatavuudessa on ongelmia nykyään, mutta kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
- osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Videot, laskuharjoitukset ja verkkoklinikka

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo verkkoklinikoilla suotavaa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy Moodlesta

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

- Suureyhtälöt
- Prosentit, sanallisia tehtäviä
- Suora- ja vinokulmainen kolmio
- Trigonometrian perusteet
- Tasogeometriaa
- Tason vektorit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan tai vastaava osaaminen

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja lopputentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee tasogeometrian ja tasovektorien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää tasogeometrian ja tasovektorien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee tasogeometrian ja vektorit tasossa sekä kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan,
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät.
- yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla,
- avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa,
- hyödyntää vektoreita avaruudessa
- eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset,
Opintojakson opetusmateriaalit mahdollistavat yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus A-ryhmällä 1x2 h/vko, B-ryhmällä 2x2 h/vko. Tunneista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle (verkko)

Sisältö

- Avaruuden vektorit
- Pistetulo
- Ristitulo
- Avaruusgeometria
- Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö
- Juurilausekkeet ja juuriyhtälö
- Funktion käsite
- Polynomifunktiot
- 1. ja 2. asteen epäyhtälöt
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö
- Logaritmifunktio ja -yhtälö
- Yhtälöryhmä
- Matriisit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Porras
 • Perttu Laivamaa
Opetusryhmät
 • Verkkoluento ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento ryhmä A
 • Verkkoluento ryhmä B

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Ryhmän A ja LUT-opiskelijoiden tunnit ovat maanantaisin ja torstaisin 15.00 - 16.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Yhdistetty ja käänteisfunktio
- Trig. funktiot, -yhtälöt
- Polynomifunktion derivointi
- Trigonom.funk. derivointi
- Ex-log -funk. derivointi
- Ääriarvot
- Derivaatan soveltaminen
- Polynomifunktion integrointi
- Pinta-ala integroimalla
- Tilavuus integroimalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja kokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä. Vähintään 57 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 83 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1
 • Kenttä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata teknisten ja biologisten materiaalien käyttöä ja ylikulutukseen johtaneita syitä
- esittää menetelmiä materiaalien kulutuksen vähentämiseksi
- esittää kiertotalouden mukaisen suunnittelun ja liiketoimintamallien pääperiaatteet
- kertoa eri teollisuudenalojen arvoketjuista materiaalikiertojen osalta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- kuvata teknisten ja biologisten materiaalien käyttöä ja ylikulutukseen johtaneita syitä
- esittää menetelmiä materiaalien kulutuksen vähentämiseksi
- esittää kiertotalouden mukaisen suunnittelun ja liiketoimintamallien pääperiaatteet
- kertoa eri teollisuudenalojen arvoketjuista materiaalikiertojen osalta

Toteutus: Luennot, kurssitehtävät, yritysvierailu ja tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali määritellään kurssin kuluessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisista suoritustavoista on sovittava opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin yhteydessä pyritään järjestämään yritysvierailu tai yritysyhteistyötä.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssitehtäviin ja tenttiin, rajatapauksissa painotetaan tentin suoritusta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Topi Huhtanen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa tietokoneavusteisen suunnittelun mahdollisuudet
- tietää cad piirtämisen perusteet ja laatia yksinkertaisia piirroksia
- kuvata rakennetun ympäristön 3 D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen pääperiaatteet
- tunnistaa erilaisten mallinnusmenetelmien soveltamismahdollisuuksia ympäristöalalla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetellaan piirustusmerkinnät, AutoCadin alkeet/perusteet ja tietomallintamisen perusteet, sekä mallintaminen 3D-ohjelmalla. Painotus tietomallintamisella.

Ajoitus ja läsnäolo

Kaksi lähi kontaktikertaa ja kolme etäopetuskertaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy kurssin moodlesivuilta.

Uusintamahdollisuudet

Kyllä

Oppimisympäristö

ATK-luokka, ZOOM, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keskimäärin 10h/vko. Painotus loppua kohden.

Sisältö

Piirustusmerkintöjen opetteleminen eri tekniikan aloilta.
AutoCad perusteet, Ohjelman ympäristö ja sen käyttö. Pienien harjoitustöiden tekeminen.
Tietomallintamisen perusteet. Mitä on tietomallintaminen, miten tehdään tietomalleja, miten niitä voidaan hyödyntää eri aloilla.
Mallintaminen 3D-mallinnusohjelmalla. Mallinnetaan yksi pieni harjoitustyö, sekä yksi laajempi harjoitustyö.

Arviointimenetelmät

Pakolliset harjoitukset ja tentti/piententit.
Harjoitustyöt ja tentti/piententit arvioidaan. Arvosana näiden perusteella. Painotus harjoitustöillä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää projektityön hallinnan menetelmiä
- etsiä ja soveltaa tietoa sekä erilaisia kehittämismenetelmiä
- toteuttaa työelämälähtöisen projektin
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin ja esittää työnsä tulokset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy luentoja, tilastollisia menetelmiä lähinnä excelillä, sekä itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia. Kurssi toteutetaan pääosin verkossa, Lähi/verkko-opetusta on keskimäärin 2 h/vko syyslukukauden ajan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella. Opetusta on keskimäärin kerran viikossa 2 tuntia. Läsnäolo tunneilla on suositeltavaa, erityisesti tilastomatematiikan osiossa, mutta se on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hanna Vilkka, Tutki ja kehitä, 2015 E-kirja
Muu materiaali jaetaan opiskelijoille opintojakson alussa Moodlen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan tarvittaessa vastuuopettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

Harjoitustyössä käytettävä mittausdata saadaan Lahden kaupungilta.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä. Harjoitustyöt tulee tehdä ja palauttaa ja suorittaa hyväksytysti kurssin aikana.

Oppimisympäristö

Moodle, ZOOM ja tietokoneluokka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko/lähiopetus n. 20 h, ohjatut työpajat ja seminaarit n. 10 h, Itsenäistä/ryhmätyöskentelyä n. 100 h.

Sisältö

Kurssissa on kaksi osiota, joissa toisessa keskitytään ympäristöteknologiassa yleisimmin käytettyihin kvalitatiivisiin tutkimusmentelmiiin ja raportointiin, sekä opinnäytetyöprosessiin. Erityisesti tekniikassa tärkeisiin kvantitatiivisiin menetelmiiin tutustutaan tilastollisten menetelmien kautta. Kurssin aikana tehdään laajahko raportti pienryhmissä annetun toimeksiannon mukaisesti. Raportissa lähtötietoina hyödynnetään Lahden kaupungin ja Suomen ilmastodataa. Dataa käsitellään lähinnä excelillä. Saatujen tuloksien perusteella laaditaan raportti, noudattaen LABin raportointiohjeistusta. Opintoihin kuuluu myös osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia

Arviointimenetelmät

0 - 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä
- kuvata harjoitustöihin liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita sekä toimia yksittäisissä tilanteissa
tehtäväksi annon mukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin, jossa on opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia tavoitteellisesti ja kehittävästi opintojaksoihin liittyvien tehtävien tekemisessä itsenäisesti ja osana ryhmää
- selvittää tutkimusmenetelmiin liittyvät lähtökohtia, tarpeita ja perusteita sekä raportoida niistä
asianmukaisesti
- käyttää harjoitustöissä keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin, jossa on soveltanut monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin vaiheiden mukaisesti, perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä arvioida erilaisia tietolähteitä
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti osana opintojaksoilla tehtäviä harjoitustöitä
- organisoida ryhmän toimintaa
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin, jossa on soveltunut monipuolisesti oppimiaan tekniikoita, työtapoja ja malleja perustellusti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- esittää veden laatuun vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesihuollon merkityksen
- pääperiaatteet yleisimmistä vesienkäsittelyssä käytetyistä tekniikoista ja niiden soveltuvuudesta eri haitta-aineiden poistoon
- tietää kiertotalouden periaatteet vesialalla
- selittää ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta on seitsemän kertaa, kaksi tuntia kerrallaan, joista lähiopetusta on yhden kerran. Muuten kurssi toteutaan verkon välityksellä (ZOOM). Opintoihin kuuluu luentoja, itsenäisiä ja ryhmätehtäviä, sekä Moodletentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutetaan 1.2. - 3.5.2023 pääosin verkkototeutuksena. Läsnäolo kontaktiopetuskerroilla on suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki kursseilla käsiteltävä materiaali on saatavilla opintojakson Moodle-alustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kurssille osallistuu luennoitsijoita työelämästä. Mahdollinen ekskursio vesilaitokselle.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojaksoon kuuluu yksi lähiopetuskerta Lahden kampuksella. Kuusi muuta kontaktikertaa toteutetaan verkossa, Zoom-alustalla. Muu opintojaksoon sisältyvä materiaali löytyy opintojakson Moodle-alustalta opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suurin osa opinnoista suoritetaan itsenäisesti ja ryhmissä tehtävien tehtävien kautta. Lähiopetusta on 14 h. Muu työkuormitus jakautuu seuraavasti:
- Ennakkotehtävä 10 h
- Työpaja ja siihen valmistautuminen 50 h
- Ryhmätyö 20 h
- Välikokeet ja loppukoe (+ valmistautuminen) 40 h

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan koko vesihuoltoketjuun, ja opiskelija saa kokonaiskäsityksen kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesihuollon merkityksestä. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin pinta-, pohja-, jäte- ja teollisuusveden laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Opintojaksolla käsitellään yleisimpiä, erityisesti jätevesien käsittelyssä käytettäviä tekniikoita ja niiden soveltuvuudesta eri haitta-aineiden poistoon. Tärkeä näkökulma on kiertotalousperiaatteiden mahdollisuudet osana veshuoltoalaa, sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset siihen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Opiskelijan tulee suorittaa opintojakson alussa määritetyistä tehtävistä ja tentteistä hyväksytysti vähintään niin paljon, että kokonaispistemäärä on vähintään 50 p. Osasuoritusten pisteytys ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojaksolle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kertoa yleisellä tasolla kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteista
- tunnistaa erilaisten yksikköprosessien ja prosessikaavioiden merkityksen
- kertoa jätevesianalytiikkaan liittyvistä osa-alueista
- kertoa jätevesien sisältämistä eri komponenteista ja niiden puhdistamis/hyödyntämisvaihtoehdoista
- tunnistaa jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteet sekä puhdistustavoitteet
- osaa huomioida tekijät, jotka tulee huomioida käsiteltäessä yhdyskunnan ja teollisuusjätevesiä- yksikköprosessien mitoitusperiaatteet
- ymmärtää jätevesilaitoksen yleiset prosessikaaviot
- osaa jätevesianalytiikan perusteet ja erilaisten parametrien mittaamisen periaatteet
- osaa tulkita mittaustuloksia- jätevesien sisältämien eri komponenttien ympäristövaikutukset ja niiden hyödyntämispotentiaalin
- osaa arvioida jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä
- osaa toimia vastuullisesti ryhmässä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteet ja eri tekijöiden merkityksen puhdistustavoitteiden saavuttamisessa
- erilaisten teollisuusjätevesien vaikutukset vesien käsittelyprosesseihin
- yksikköprosessien mitoittamisen periaatteet ja lukea laitoksen prosessikaavioita
- jätevesianalytiikkaan liittyviä menetelmiä ja erilaisten parametrien mittaamisen periaatteet
- jätevesien sisältämien eri komponenttien ympäristövaikutukset ja niiden hyödyntämisvauíhtoehtoja
- analysoida jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä
- toimia aktiivisesti ja vastuullisesti erilaisissa ryhmissä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskuharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Luennot
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 3
 • Laskuharjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää kemian keskeisiä laskukaavoja
- muodostaa kemiallisia reaktioyhtälöitä ja käyttää niitä laskemisessa
- laskea reaktiolämpöjä ja tulkita lämpökemiaan liittyviä perusasioita
- selittää palamisen perusteet ja laskea savukaasulaskuja
- käyttää metallien jännitesarjaa sähkökemiassa ja soveltaa hapettumis-pelkistymisreaktioihin sekä korroosioon liittyviä tekijöitä
- laskea happoemäslaskuja ja selittää pH-mittaukseen, happoemästitraukseen ja neutraloitumiseen liittyvät perusasiat
- nimetä epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu muutamasta luentokerrasta, laskuharjoituksista, itseopiskelumateriaaleista ja laboratorioharjoituksesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin laboratorioharjoituksessa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin suorittaminen toteutuksesta eroavalla tavalla on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin itseopiskelutehtävät ja niiden palautusajankohdat ilmoitetaan kurssin aloituksen yhteydessä.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op / 135 h

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Kemian keskeisiä laskukaavoja
- Kemiallisia reaktioyhtälöitä ja niiden avulla laskemista
- Lämpökemiaa (reaktiolämpö)
- Palamisreaktioita ja savukaasulaskuja
- Hapettumis-pelkistymisreaktioita ja metallien jännitesarjaa
- Happoja ja emäksiä (pH-mittaus, happo-emästitraus ja neutraloituminen)
- Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden nimeämistä

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana muodostuu itseopiskelutehtävien arvosanoista.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on kurssin itseopiskelutehtävien perusteella välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on kurssin itseopiskelutehtävien perusteella hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on kurssin itseopiskelutehtävien perusteella kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset, ryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset, ryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset, ryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus, R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus, R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus, R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset, ryhmä 1
 • Harjoitukset, ryhmä 2
 • Harjoitukset, ryhmä 3
 • Harjoitus, R 1
 • Harjoitus, R 2
 • Harjoitus, R 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa ympäristön haitta-aineet, niiden keskeiset ominaisuudet ja käyttäytymisen erilaisissa ympäristömatriiseissa
- arvioida haitta-aineiden ominaisuuksien vaikutuksia edustavassa näytteenotossa
- käyttää ympäristönäytteenotossa yleisesti käytettyjä näytteenottimia ja kenttätestejä/kenttämittareita/kenttälaitteita
- tietää kenttätyöskentelyn, online-monitoroinnin ja laboratoriotyöskentelyn perusperiaatteet sekä niiden luotettavuuden arvioinnin osana laadunvarmistusta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin opetus koostuu teoriaopetuksesta sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoituksista.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin näytteenotto- ja laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin suorittaminen toteutuksesta eroavalla tavalla on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin aikana tehdään jätevesinäytteenotto yhteistyössä Lahti Aquan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin lunttilapputentin ajankohta sovitaan/ilmoitetaan kurssin aloituksen yhteydessä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Ympäristön haitta-aineiden keskeinen lainsäädäntö
- Orgaanisten yhdisteiden reaktiot
- Yleisimmät ympäristön haitta-aineet ja niiden käyttäytyminen ympäristössä
- Yleisimpien ympäristön haitta-aineiden terveysvaikutukset
- Ympäristönäytteenoton perusteet
- Laadukas työskentely kentällä ja laboratoriossa

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana koostuu seuraavasti:
- Ympäristökemian lunttilapputentti ja harjoitukset (50 %)
- Näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportointi (50 %)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Terhi Raikas
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Etsiä ajankohtaista ympäristölainsäädäntöön liittyvää tietoa yleisimmistä maksuttomista ja maksullisista tietopalveluista
- Hahmottaa ympäristölainsäädännön vastuut ja eri ympäristöhallintotasojen keskeisimmät tehtävät
- Soveltaa ympäristölainsäädännön keskeisiä lakeja ja asetuksia käytännön esimerkkien avulla

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1
 • Kenttä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata yleisimpiä materiaalien teollisia kierrätysprosesseja ja niiden teknisiä ratkaisuja
- nimetä kierrätysalan keskeiset toimijat ja tunnistaa ajankohtaiset kehitysalueet
- esittää materiaalitehokkuuden kehittämisen perusratkaisut ja käytännöt
- kuvata materiaalikatselmoinnin pääperiaatteet
- laatia materiaalivirta-analyysin
- tunnistaa teollisten symbioosien ja materiaalikierrätyksen merkityksen ja käytännöt osana kiertotaloutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- kuvata yleisimpiä materiaalien teollisia kierrätysprosesseja ja niiden teknisiä ratkaisuja
- nimetä kierrätysalan keskeiset toimijat ja tunnistaa ajankohtaiset kehitysalueet
- esittää materiaalitehokkuuden kehittämisen perusratkaisut ja käytännöt
- kuvata materiaalikatselmoinnin pääperiaatteet
- laatia materiaalivirta-analyysin
- tunnistaa teollisten symbioosien ja materiaalikierrätyksen merkityksen ja käytännöt osana kiertotaloutta

Toteutus: Verkkoluennot, kurssitehtävät ja tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on saatavilla Moodlessa ja internetissä ja se määritellään kurssin kuluessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Viahtoehtoisista suoritustavoista sovitaan opettajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin uusintatentti järjestetään tarvittaessa tammikuussa 2023.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu kurssitehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Puutteelliset suoritukset kurssitehtävissä tai tentissä. Rajatapauksissa painotetaan tentin arvosanaa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Heikot suoritukset kurssitehtävissä, tenttiarvio 1-2.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomaiset ja aikataulussa palautetut kurssitehtävien suoritukset ja kiitettävä tenttiarvosana.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa eri teollisuuden alojen merkittävimmät ympäristövaikutukset
- ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä säädöksiä ja tavoitteita
- analysoida ympäristödataa tilastollisilla menetelmillä
- tuntee ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä käytettyjä menetelmiä ja kuvata niissä käytettyjä prosesseja
- kuvata prosesseihin liittyviä osallistamismenettelyjä ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- selittää ympäristövaikutusten arviointihankkeita ja raportoida niistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Totetetaan kokonaan verkossa. Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtäviä, luentoja, työpajoja sekä yksilö ja ryhmätehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo kontaktikerroilla on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Kurssin tarkempi sisältö, osaamisvaatimukset ja tehtävät kerrotaan ensimmäisellä lähikerralla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintjakson materiaalit on saatavilla Moodlesta tai Modlesta saatavien www-linkkien kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Vieraileva asiantuntijaluento yrityselämästä.

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan kokonaan verkkoympäristössä. Kontaktiopetus ZOOMissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kokonaiskuormitus on 135 h (5 op). Siitä verkko-opetusta on 12 h eli opintojakson suorittamiseen sisältyy paljon itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Kontaktitunteja on 6 kertaa. Opintojaksolla käsitellään eri teollisuuden alan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia sekä niiden määriä ja ehkäisymenetelmiä. Kurssiin kuuluu myös tutustuminen teollisuuden ympäristövaikutusten arviointiin liittyviin prosesseihin, menetelmiin, säädöksiin ja tavoitteisiin.

Arviointimenetelmät

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät ja näiden arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- tietää yksittäisen teollisuuden alan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia
- tietää perusperiaatteet ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä menetelmistä, säädöksistä ja tavoitteista
- tietää lähteitä, joista ympäristödataa on saatavilla
- toimia ryhmässä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija :
- tunnistaa eri teollisuuden alojen merkittävimmät ympäristövaikutukset
- osaa ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä säädöksiä ja tavoitteita
- osaa löytää ympäristödataa erilaisista tietolähteistä
- tuntee ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä käytettyjä menetelmiä ja kuvata niissä käytettyjä prosesseja
- selittää ympäristövaikutusten arviointihankkeita ja raportoida niistä
- toimia aktiivesti ryhmässä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- tunnistaa useiden eri teollisuuden alojen merkittävimmät ympäristövaikutukset
- ymmärtää ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien säädöksien ja tavoitteiden periatteet
- pystyy analysoimaan ympäristödataa
- osaa kuvata ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä käytettyjä menetelmiä ja niissä käytettyjä prosesseja
- analysoida ympäristövaikutusten arviointihankkeita ja raportoida niistä
- toimia vastuullisesti ja aktiivesti ryhmässä

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yksilöllisen tuen menetelmät, HOPS-kekustelut ja tutorointi
Yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisen näkökulma yhdistettynä, ryhmän sisäinen dynamiikka ja yksilö ryhmän jäsenenä
Oman toiminnallisuuden ja tutkimuksellisen otteen kehittyminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali julkaistaan kurssin Moodle-alutalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Opiskelija osaa
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Annettuja oppimistehtviä ei ole suoritettu

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähköiset ilmiöt tekniikan kehittämisen taustalla
- ratkaista sähköön ja desibeliasteikkoon liittyviä ongelmia matemaattisesti
- soveltaa digitaalisuutta sähköön liittyvissä ilmiöissä
- kuvata meluntorjunnan ongelmia aaltoliikeopin näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, moodle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

Tasasähkö
Sähköstatiikka
Aaltoliikeoppia
Meluntorjuntaa
Desibeliasteikko

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Paul Carroll
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- factors influencing entrepreneurial attitude in personal, organizational and society levels
- idea and innovation development methods
- what kind of support services, tools and methods exist to develop business ideas
- what kind of circular business models exist and importance of innovation in business models
- how to make a project/business plan, start the business and plan business acceleration

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 01.11.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Asplund
 • Henri Koukka
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa ja ilmiöiden ennustamisessa.
- hyödyntää modernia tilastollista työkalua
- osaa visualisoida dataa sen ominaisuuksien tunnistamiseksi, analyysin
tulkitsemiseksi ja jatkokäsittelyn helpottamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmänä on luennot, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.
Toimintaympäristönä toimii verkko-oppimisalusta Moodle ja Zoom. Toteutetaan etäopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on suotavaa.
Opintojaksolla on 10-12 tuntia opetusta viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti ja vaadittavat tehtävät.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on 96.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 270 tunniksi.

Sisältö

Kurssi pitää sisällään
- todennäköisyyslaskennan perusteet
- datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen avulla
- estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
- regressioanalyysi ja aikasarjat
- R analytiikan käyttö
- datan esittämisen teoriaa
- datan visualisointi web-ympäristössä
- datan visualisointi Power BI:llä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen:
- Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
- Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa ja tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ylittävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa perusperiaatteet kestävän energiahuollon yhteiskunnallisesta merkityksestä
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset
- selittää energiasektorin muutoksen, uusiutumattomista uusiutuviin energialähteisiin
- yrityksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen merkityksen ja vaikutukset energia-alalla
- käyttää tiimityötaitoja, sekä etsimään tietoa aihealueesta ja viestimään niistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu verkossa. Opiskelija perehtyy aihealueisiin annetun materiaalin pohjalta sekä yksilötehtävien kautta perehdyttäviin teemoihin.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajankohdat on merkitty lukujärjestykseen. Tentti järjestetään verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu järjestetyille kontaktikerroille ja työskentelee itsenäisesti tekemällä opettajan määrittämiä yksilöitehtäviä sekä valmistautuu tenttiin. Oman työn laskennallinen kuormitus on noin 120 h.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä osaamisvaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (tehtävät ja tentti) ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen aihealueeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset sekä niiden taustalla vaikuttavan ilmastonmuutoksen merkityksen niihin
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti
- käyttää erilaisia oppimistekniikoita ja prosesseja itsenäisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää keskeisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä
- toimia eri tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden
käyttökelpoisuutta
- käyttää energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen kannalta
- toimia tehtäväantojen mukaisesti ja perustella vastauksensa ammattitermejä käyttäen

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja soveltaa projekti- ja tiimityön pääperiaatteita
- tehdä erilaisia soveltavia laboratorioharjoituksia ja analysoida niistä saatuja tuloksia
- soveltaa tietoa ja noudattaa ohjeita toimeksiannon mukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin ja esittää työnsä tulokset
- LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin pääperiaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorioissa, joissa opiskelijat tekevät 4 - 5 erilaista projektimaista laboratorioharjoitusta kiertotalouden materiaalivirtoihin liittyen (kuten muovi, tekstiilit, bioenergia). Alustavasti aikaa tälle kokonaisuudelle on varattu 2 * 8 tuntia marras-joulukuussa. Harjoitteista tehdään ohjeiden mukaiset raportit.

Ajoitus ja läsnäolo

LABin kiertotalouslaboratoriossa tehtävät harjoitteet toteutetaan pienryhmissä marras-joulukuussa pääsääntöisesti kahtena päivänä. Läsnäolo pakollista. Opiskelijoille jaetaan ennen lähikertoja valittuihin aiheisiin liittyvää materiaalia, joihin opiskelija tutustuu ennen ensimmäistä lähikertaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan opiskelijoille kurssin Moodle-sivun kautta ennen opintojakson alkua.

Työelämäyhteistyö

Toteutuksiin osallistuu LABin kiertotalouden TKI-henkilöstöä.

Oppimisympäristö

LABin kiertotalouslaboratoriot ja kurssin Moodle-sivu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projekti- ja laboratoriotyöskentely n. 16 h. Etukäteistutustuminen materiaaleihin n. 16 h. Projektiraportit n. 100 h.

Sisältö

Laboratorioharjoitteet, raportointi ja kirjallisuuteen tutustuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

04.11.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
 • Minna Asplund
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää hyväkseen sekä ohjauttua että ohjaamatonta koneoppimista tarkoituksenmukaisella tavalla
- toteuttaa koneoppimismallin sovittamisen
- hyödyntää pilvipalvelujen tarjontaa
- huomioida viranomaisten ja teknologiateollisuuden eettisiä ohjeita
- hyödyntää olemassa olevia koneoppimisen ekosysteemejä ja laitteistoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on suotavaa.
Opintojaksolla on 12 tuntia viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on 56.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

- Koneoppimisen periaatteita.
- Ohjattu ja ohjaamaton koneoppiminen.
- Koneoppimista sekä R analytiikalla että Python ohjelmoinnilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen:
- Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
- Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.
- Datan analysointi ja visualisointi, tai vastaava osaaminen.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ylittävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Eeva Aarrevaara
 • Jussi Kuusela
 • Riikka Hautamäki
 • Anne-Marie Tuomala
 • Sakari Autio
 • Raine Vihelmaa
 • Pia Haapea
 • Mervi Pulkkinen
 • Lea Heikinheimo
Ryhmät
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 31.07.2025

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Matti Welin
 • Heidi Rutila
 • Tommi Veijalainen
 • Kristian Rintala
 • Juha Poskela
 • Mika Vanhanen
 • Anne-Marie Tuomala
 • Markku Levanen
 • Teemu Heino
 • Esa Mikkonen
 • Minna Asplund
 • Henri Koukka
 • Mika Neuvonen
 • Sakari Autio
 • Jari Toiva
 • Marianne Matilainen
 • Eeva Aarrevaara
 • Ilkka Tarvainen
 • Timo Ryynänen
 • Jussi Kuusela
 • Timo Lahtinen
 • Riikka Hautamäki
 • Petteri Valtonen
 • Jyrki Antikainen
 • Pekka Lavikainen
 • Raine Vihelmaa
 • Jouni Könönen
 • Pia Haapea
 • Reijo Heikkinen
 • Mervi Pulkkinen
 • Kimmo Liimatainen
 • Lea Heikinheimo
 • Olli Koskimaa
 • Juha Hyytiäinen
 • Rami Viksilä
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTIKONE21KH2
  Konetekniikan koulutus 21KM 2 Lahti
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIKONE21KH1
  Konetekniikan koulutus 21KM 1 Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIAVOSAT22SMU
  Avoin AMK, VAMK-LAB muuntokoulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikka 22S Lahti
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy pakollinen 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (ZOOM-luennot ja Moodle-tentit). Katso luentosarjojen ajat ja valitse itsellesi ajallisesti sopivin: https://moodle.lut.fi/mod/page/view.php?id=63214

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 31.07.2025

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Eeva Aarrevaara
 • Jussi Kuusela
 • Riikka Hautamäki
 • Anne-Marie Tuomala
 • Raine Vihelmaa
 • Sakari Autio
 • Pia Haapea
 • Mervi Pulkkinen
 • Lea Heikinheimo
Ryhmät
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.10.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- understand the signification of the risk management in different administrative and industrial sectors
- identify, evaluate, quantify and monitor potential risks
- make suggestions for risk avoidance and reductions
- project management tools in efficient project management

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course consists of SSE web course incl. exam, complementary lectures and individual assignments. Learning materials will be collected into Moodle platform and lectures will be arranged via ZOOM.
Exact timing will be informed in the course´s Moodle platform in the beginning of the study module.

Ajoitus ja läsnäolo

The course is held during the fall semester.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the materials will be achievable online and links can be found in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Arrangements will be agreed with the teacher in responsible of the course.

Uusintamahdollisuudet

Will be informed in the beginning of the course.

Oppimisympäristö

GoLab, Zoom and Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS).

Sisältö

The course observes the basic tools used in project management such as stakeholder analysis, project charter, WBS, time scheduling methods, and resource planning. Also, risk analysis and risk management tools are introduced.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites

Arviointimenetelmät

All of the assignments and exam must be done (and approved). The more detailed evaluation criterias will be informed in the beginning of the study module.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not meet the competence requirements of the course.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

a student
- knows the most common project management tools and how to use them
- understands the importance of risk assessment
- knows the risk management process and the tools

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

a student
- knows the project management tools and how to use them in different type projects
- understands the importance of risk assessment
- knows the risk management process and the tools

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

a student
- is able to analyze and decide which project management tools are reasonable to utilize in different type of projects
- identifies and is able to tackle the complexity issues that may occur
- understands the importance of risk management
- is able to analyze risks with different tools