Siirry suoraan sisältöön

Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Muotoilija (AMK), visuaalinen viestintä 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIVV23S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 06.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tapaamiset Tutor-opettajan kanssa. Luentoja, tehtäviä ja keskusteluja opintojen vaiheisiin ja opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun liittyvistä aiheista.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu koko lukuvuodelle. Lähitapaamiset kerran kuussa. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 60% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy kurssin Moodle-alustalta

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen kurssin 27 työtuntia jakautuvat seuraavasti: lähiopetus noin 18 tuntia, omatoiminen työskentely noin 9 tuntia.

Sisältö

Kurssin sisältöinä mm. opiskelutaidot, itsensä johtaminen, työskentely ryhmässä, hyvinvointi.

Arviointimenetelmät

Kurssitehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelijalle annetaan hylätty arvosana jos läsnäolovaatimus ei täyty tai jos opiskelija ei ole suorittanut kaikkia kurssitehtäviä määrätyssä ajassa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

38 - 40

Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Christoffer Leka
 • Marion Robinson
Opetusryhmät
 • VV23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • VV23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida, tulkita ja sanallistaa graafisen suunnittelun töitä sekä työskentelyprosesseja
- ymmärtää, mitä graafisen suunnittelun, typografian ja kuvituksen keinoja on tarkoituksenmukaista käyttää
- osaa työskennellä ammatillisen suunnitteluprosessin sekä muotoiluajattelun mukaan
- osaa käyttää ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja, itseilmaisua sekä luovaa ajattelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, henkilökohtainen ja yhteinen palautekeskustelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla on pakollinen. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vaatii 80 % läsnäolon oppitunneilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

A History of Graphic Design for Rainy Days (Gestalten, 2011)

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Oppimisympäristö

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Lahden kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi vaatii lähiopetukseen osallistumisen lisäksi itsenäistä työskentelyä. Oletettu työmäärä opiskelijalta on lähiopetus mukaan lukien 135 työtuntia.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan graafisen suunnittelun menetelmiin ja toteutetaan harjoitustehtävä. Harjoitustehtävään kuuluu typografiaa, taittoa ja kuvitusta. Kurssitehtävän hyväksyttävä suorittaminen vaatii järjestelmällistä ja määrätietoista työskentelyä huomioiden kohderyhmän ja asiakkaan tarpeet. Opintojaksolla opetellaan myös presentoimaan oma idea sekä valmis työ ryhmälle.
Lisäksi on luentoja muotoiluajattelusta ja graafisen suunnittelun käsitteistä ja teorioista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tämä opintojakso on visuaalisen viestinnän koulutusohjelman perusopintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssin aikana tehtyyn tehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Tehtäviä palauttamatta ja/tai selvittämättömiä poissaoloja
- Ei osaa käyttää ammattikäsitteitä eikä perustella toimintaansa alan menetelmien avulla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa ideoita ja toteuttaa yksinkertaisia graafisen suunnittelun töitä
- Osaa käyttää tavallisimpia ammattikäsitteitä ja perustella toimintaansa
- Osaa ohjattuna käyttää opittuja menetelmiä ja prosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa ohjatusti ja itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen perusteella  
- Osaa käyttää ammattikäsitteitä monipuolisesti ja viestiä ammattimaisesti
- Osaa valita toimintaan soveltuvia menetelmiä sekä prosesseja ja perustella valintansa
- Osaa ottaa huomioon kohderyhmän tarpeet sekä muut kurssilaiset

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen sekä itsearvioinnin perusteella  
- Osaa käyttää ja soveltaa menetelmiä asiantuntevasti ja viestiä ammattimaisesti huomioiden kaikki kohderyhmät
- Osaa valita, yhdistellä ja kehittää toimintaan soveltuvia menetelmiä ja prosesseja työskentelyn tueksi
- Osaa ottaa vastuun projektista ja työskennellä itseohjautuvasti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Oona Casalegno
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata pakkausten tärkeimmät tehtävät
- ymmärtää pakkausmuotoilijan roolin osana alaa
- suunnitella pakkauskonseptin muodon sekä visuaalisuuden kokonaisuutena
- tunnistaa ja vertailla erilaisia materiaaleja sekä rakentaa hahmomallin
- toimia pakkauspajalla vastuullisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi painottuu luento-opetuksen sijaan vuorovaikutteiseen kokeilevaan tekemiseen yksin ja ryhmässä virheiden ja onnistumisten kautta. Opiskelija oppii ryhmänsä kanssa yhdessä suunnittelemaan pakkauskokonaisuuden. Kurssi sisältää myös ohjelmisto-opetusta ja harjoitusprojektin siihen liittyen.

Opiskelija harjoittelee pakkaussuunnittelun prosessia pääpiirteittäin käytännön harjoitusten kautta. Opetus koostuu lähiopetuksesta ja pienryhmäohjauksesta. Opiskelijoilta vaaditaan avointa ja keskustelevaa otetta sekä pienryhmätyöskentelytaitoja ja tekemisen meininkiä. Kurssi vaatii aktiivista läsnäoloa.ja työskentelyä myös lähiopetuspäivien ulkopuolella.

Ajoitus ja läsnäolo

Aktiivinen läsnäolo kontaktitunneilla ja sitoutuminen pienryhmätyöskentelyyn. (poissaoloista sovittava etukäteen opettajan ja ryhmän kanssa)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jackson, P. 2012. Structural Packaging: Design your own Boxes and 3D Forms (Paper engineering for designers and students)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktipäivien lisäksi opiskelijan on aktiivisesti työskenneltävä sekä yksin että ryhmässä. Ryhmät/työparit sopivat keskenään ryhmien muut sisäiset roolitukset sekä työskentelytavat, paikat ja ajat kontaktiopetuksen ulkopuolella. Osallistuminen aloitukseen ja presentaatioihin on pakollista.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään pakkausten tärkeimmät tehtävät ja suunnittelemaan pakkauskonseptin.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu ryhmätöistä ja yksilötöistä. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan omaa arviointia ja vertaisarviointia.

Huom. Jos tehtävä palautetaan myöhässä, on maximi arvosana siltä osin 3, vaikka se olisi erinomainen.

Ryhmä 50%:
-prosessi
-tuotokset pitchauksineen

Yksilö50%:
-osuus ryhmätyöstä ja ryhmätyötaidot
-henkilökohtaisten tietojen ja taitojen kehittyminen
-aktiivisuus

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Christoffer Leka
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ymmärtää typografisia kategorioita ja niiden käyttöalueita
- työssään hyödyntää typografian historiallista taustaa
- käyttää typografiaa monitasoisena ja hierarkisena keinona
- kuvailla ja ottaa suunnittelutyössään huomioon eri medioiden vaatimukset typografiassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentomateriaali, osoitettu kirjallisuus ja ammattijulkaisut. Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolovelvollisuus lähiopetuksessa 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali, osoitettu kirjallisuus ja ammattijulkaisut. Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Lahden kampuksella. Kurssiin kuuluu kaksi ekskursiota.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssiin kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

Länsimaisen kirjoituksen kehittyminen, kirjaintyylit ja -muodot. Kurssilla tutustutaan myös muihin kirjoitusjärjestelmiin. Opiskelija oppii kurssilla typografian teorian perusteet sekä hahmottaa alan tavallisimmat käytännöt ja käsitteistön.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin sekä perehtynyt jaksolla käytettyihin aineistoihin. Opiskelijan tulee myös palauttaa harjoitustehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

- Selvittämättömiä poissaoloja yli 20 %
- Harjoitustehtävä palauttamatta

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- On osallistunut vähintään 80 % lähiopetuksesta
- On palauttanut harjoitustehtävän

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Lauri Asanti
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
 • Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Harri Heikkilä
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
 • MLTIUXUI23S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eritellä visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- suhteuttaa taideteollisia tyylisuuntauksia kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä graafisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- nähdä oman tekemisensä pitkän tradition jatkumona.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Monimuotoinen toteutus sisältää lähi- ja etäopetusta, dokumenttielokuvien katselua ja kommentointia, artikkeleiden lukemista, vierailun nykyaikaisessa painotalossa sekä itsenäisen lopputyön. Kurssilla tehdään harjoitteita, joilla tutustutaan visuaalisen viestinnän historiaan ja tyyleihin, media-arkeologian, typografian ja graafisen suunnittelun mestareiden sekä valokuvauksen historian kautta. Kurssilla on ennakkotyö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Otteita seuraavista teoksista:
Harri Heikkilä (2017): TÄMÄ EI OLE KIRJA Sähkökirjan valtavirtaistumisen haasteet
Jukka Kortti (2016): MEDIAHISTORIA Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin
Tuija Laine (2018): KIRJAHISTORIAN PERUSTEET JA TUTKIMUS
Philip B. Meggs (2016): HISTORY OF GRAPHIC DESIGN
Leena Saraste (2010): VALOKUVA, MUISTO – VIESTI – TAIDE

Elokuvat:
Brian Levit: Graphic means
Gary Huswit: Helvetica
Wendy Keys: Milton Glaser To inform and delight
Victor Köhler: Press, pause, Play (optional)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan viestintävälineiden, mediateknologian ja visuaalisen viestinnän eri haarojen kehitykseen historian alkuvaiheista nykypäivään. Tunneilla rakennetaan myös ymmärrystä eri tyylisuuntauksista ja niiden dialogisesta kehityksestä sekä suhteesta aikansa muihin ilmiöihin. Alaan eniten vaikuttaneet kansainväliset suunnittelijat tulevat tutuiksi ja vierailijoina tavataan nykyisiä kotimaisia nimihenkilöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuttanut tason 1 vaatimuksia, poissaolot ylittivät 20 %

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa visuaalisia tyylisuuntauksia kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- nähdä omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää hyvin visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa tärkeimmät visuaaliset tyylisuuntaukset kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa ja osaa nimetä monia eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- reflektoida omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää hyvin ja laajasti visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- ymmärtää hyvin visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä ja keskinäistä synergiaa historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa kaikki tärkeimmät visuaaliset tyylisuuntaukset kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa ja osaa nimetä lukuisia eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä sekä merkityksellistä keskustelua visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- reflektoida ja toteuttaa omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona, nähdä traditiot luovana, sovellettavana resurssina.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 18.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Christoffer Leka
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten työkalujen käytön perusteet
- ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoitukset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi kokonaisuudessaan lähiopetuksena - luentoja, harjoitustehtäviä ja esimerkkejä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu kuudelle viikolle aikavälillä 6.9.–18.10. ja koostuu 10 lähiopetustapaamisesta. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80% läsnäolo. Osallistuminen kurssin ensimmäiselle tapaamiselle pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy kurssin Moodle-alustalta

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen kurssin 135 työtuntia jakautuvat seuraavasti: lähiopetus noin 70 tuntia, omatoiminen työskentely itsenäisesti noin 65 tuntia (noin 2 viikkoa).

Sisältö

Adobe Illustrator ja InDesign -ohjelmistojen käytön perusteet, visuaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistö, vektorigrafiikan perusteet, PDF-tiedoston tekeminen, tulostaminen.

Arviointimenetelmät

Harjoitus- ja oppimistehtävät sekä läsnäolo.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalle annetaan hylätty arvosana jos läsnäolovaatimus ei täyty tai jos opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa digitaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistön ja oman alansa digitaalisten työkalujen käytön perusteet. Ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoituksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa digitaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistön ja oman alansa digitaalisten työkalujen käytön perusteiden lisäksi myös hieman kehittyneempia toimintoja. Ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoituksen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa digitaalisten ohjelmistojen käsitteistöä laajemmin ja hallitsee oman alansa digitaalisten työkalujen kehittyneempiä toimintoja. Opiskelija pystyy kurssilla opittujen toimintojen lisäksi täydentämään ohjelmisto-osaamistaan itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoituksen ja osaa valita tehtävään parhaiten sopivan ohjelman.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 13.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Christoffer Leka
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- oman alansa digitaalisten työkalujen käytön laajemmin
- käyttää eri ohjelmistoja osana suunnitteluprosessia
- etsiä tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi kokonaisuudessaan lähiopetuksena - luentoja, esimerkkejä ja kurssitehtävän kanssa työskentelyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu kevätlukukauden jälkimmäiselle puoliskolle. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 70% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy kurssin Moodle-alustalta

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen kurssin 135 työtuntia jakautuvat seuraavasti: lähiopetus noin 65 tuntia, omatoiminen työskentely itsenäisesti noin 70 tuntia (noin 2 viikkoa).

Sisältö

Adobe Photoshop, Illustrator ja InDesign -ohjelmistojen laajempi käyttö ja niiden hyödyntäminen osana suunnitteluprosessia.

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana perustuu kurssitehtävän suorittamiseen, aktiivisuuteen, läsnäoloon ja sovituissa aikatauluissa pysymiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalle annetaan hylätty arvosana jos läsnäolovaatimus ei täyty tai jos opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa oman alansa digitaalisten työkalujen käyttöä laajemmin ja osaa käyttää eri ohjelmistoja osana suunnitteluprosessia. Opiskelija osaa etsiä tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa oman alansa digitaalisten työkalujen käyttöä laajemmin ja osaa käyttää eri ohjelmistoja luontevana osana suunnitteluprosessia. Opiskelija osaa etsiä tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa oman alansa digitaalisten työkalujen käyttöä laajemmin ja osaa vakuuttavasti käyttää eri ohjelmistoja luontevana osana suunnitteluprosessia. Opiskelija osaa etsiä tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä. Opiskelijan läsnäoloprosentti on vähintään 80%.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

28.10.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Marion Robinson
 • Oona Casalegno
 • Noora Nylander
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmät 1 ja 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Ekskursio
 • ryhmä 1
 • ryhmä 2
 • Ryhmät 1 ja 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää suunnittelijan työvälineitä ja työskentelymenetelmiä
- kuvailla eri julkaisumenetelmien ja -tyyppien keskeisimmät erot
- käyttää kuvakerrontaa ja visuaalisia elementtejä (typografia, kuva, kuvitus, tila, formaatti, värit)
- suunnitella ja toteuttaa viestin mielikuvatavoitetta ja sisältöä tukevan kokonaisuuden.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnäolovelvoite.
Opintojaksolla opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään: ryhmä 1 ja ryhmä 2. Seuraa oman ryhmäsi aikataulua.

Opintojakso alkaa heti lukuvuoden alkaessa viikon intensiiviosuudella, jossa opiskellaan pakkausmuotoilun ohjelmisto. Läsnäolovelvoite intensiiviviikolle on 100%.
Muutoin opintojakso sijoittuu syysloman jälkeen loppusyksyyn.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus jaetaan Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Asiantuntijaluennot ja vierailut kohteisiin.

Oppimisympäristö

Kampus, yritysvierailut, online-osuudet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Intensiiviviikko syksyn alussa. Opintojakso sijoittuu muutoin loppusyksyyn.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija omaksuu julkaisemisen erilaiset mediat ja tutustuu niihin harjoitustehtävien ja luentojen kautta. Teemoja ovat painetut julkaisut, sähköiset julkaisut sekä pakkausmuotoilun näkökulma. Opiskelijat tutustuvat sekä painettujen julkaisujen että pakkausmuotoilun fyysisiin materiaaleihin Materiaalipäivänä. Painetun julkaisun osuudella tehdään taittotehtävä ja sähköisen julkaisun osuudella harjoitustehtävä syventämään osaamista.


Opiskelija osaa
- käyttää suunnittelijan työvälineitä ja työskentelymenetelmiä
- kuvailla eri julkaisumenetelmien ja -tyyppien keskeisimmät erot
- käyttää kuvakerrontaa ja visuaalisia elementtejä (typografia, kuva, kuvitus, tila, formaatti, värit)
- suunnitella ja toteuttaa viestin mielikuvatavoitetta ja sisältöä tukevan kokonaisuuden.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

1.vsk graafisen suunnittelun perusopinnot on oltava suoritettuna.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Heikki Saros
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustiedot taiteen ja esteettisen arvon peruskysymyksistä ja -vastauksista
- keskeiset nykyaikaiset visuaalisen kulttuurin teoriat
- hakea itsenäisesti tietoa eri teorioista sekä painetuista että sähköisistä lähteistä
- soveltaa teoreettisia malleja ja käsitteitä ilmaisussaan ja työnsä arvioinnissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi muodostuu luennoista, tiedonhankinnan harjoituksista ja kurssitehtäviin liittyvistä ryhmätöiden esityksistä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin kontaktiopetus näkyy sähköisessä lukujärjestyksessä.
Kurssin opetus perustuu aineistoihin perustuviin tehtäviin ja esityksiin. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 75 % läsnäoloa opetuksessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin keskeinen oheislukemisto on Seppä, Anita: Kuvien tulkinta (2012)
Muita kurssilla hyödynnettäviä aineistoja :
Mäkiranta, M., Piela, U. ja Timonen, E. (toim.) Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen Visualisointiin (2017)
Hämäläinen, T. ja Manzos, A. Pelien äärettömät maailmat. Elämän suuret kysymykset digitaalisissa peleissä (2020)
Heinonen, Y. (toim.) Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen (2020)


Luentomateriaaleissa tiedotetaan aihekohtaisesta muusta materiaalista ja digitaalisesta aineistosta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa kirjalliseen aineistoon nojaten tenttinä tai harjoitustehtävinä. Korvaavasta suorituksesta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei kuulu tenttiä. Arviointi perustuu kurssin aikana toteutettaviin tehtäviin. Tehtävien arvioinnissa käytetään vertais- ja itsearviontia.

Oppimisympäristö

Kurssimateriaalit ja tehtävät julkaistaan Moodlessa. Tehtävät palautetaan Moodleen. Kurssiaktiivisuutta seurataan Moodlen läsnäolotyökalulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla tehdään referoidaan ja keskustellaan aiheisiin liitttyiästä tutkimusartikkeleista, tehdään ryhmätöitä ja yksilöllinen kertaustehtävä. Oletettu työmäärä opiskelijalta on lähiopetus mukaanlukien 135 työtuntia.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään visuaalisen kulttuurin teoriaan ja sen käytännöllisiin sovelluksiin. Painopiste on 1900- ja 2000-luvun ilmiöissä, mutta keskeisten käsitteiden kulltuurihistoriaa avataan myös.
Opintojakso toimii johdantona kuva-analyysiin. Keskeisiä sisältöjä ovat yhteisölliset, semioottiset ja semanttiset sekä havaintopsykologiset näkökulmat. Kurssilla tarkastellaan muotoilun, viestinnän ja taiteen merkityksenantoon ja havaintoon liittyviä kysymyksiä.
Kurssin toiminnallisena tavoitteena on oppia käyttämään oman alan keskeisä teoreettisia lähteitä ja tietokantoantoja.
Kurssi tarjoaa välineitä visuaalisten ja muotoilu-tuotteiden arviointiin ja johdattaa muotoilun ja taiteen kritiikin perusteisiin.
Kurssi antaa valmiuksia visuaalisten töiden presentaatioihin.
Kurssin sisällöt on kohdennettu sekä viestinnän että muotoilun opiskelijoille.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssilla ei edellytetä aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista (75% kontaktiopetuksesta). Arviointi perustuu kurssin aikana tehtyihin oppimis- ja kertaustehtäviin. Arviointi toteutetaan vertaisarviointina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja osoittaa perehtyneensä kurssimateriaaleihin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin keskeisiä teoreettisia näkökulmia. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lähteitä ja tietokantoja.
Opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin keskeisiä teoreettisia näkökulmia. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lähteitä ja tietokantoja.
Englanniksi
The student shows basic knowledge of central theories of visual culture and is capable of using advised reference materials and databases.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Suomeksi
Opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin keskeisiä teorioita ja havaitsee niiden yhteyden oman alansa ajankohtaisiin ilmiöihin. Opiskelija soveltaa teoreettista tietoa persoonallisesti ryhmä- ja harjoitustehtävissä.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 18.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
Opettaja
 • Noora Nylander
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita ja tutkimusmenetelmiä omassa muotoilutyössään
- määritellä ja priorisoida muotoilutyössään erilaiset käytettävyyteen liittyvät näkökulmat
- soveltaa Design for All -periaatetta suunnittelutyössään
- suunnitella tuotteen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot käyttäjälähtöisyydestä, menetelmistä sekä -kokemuksesta + Reflektiotehtätävät liittyen luentoihin
Design for-ajattelu sekä esteettömyys nykymaailmassa työpaja + Esteettömyystehtävä käyttäjäkokemuksesta
Konseptityö liittyen käyttäjätiedon keruuseen

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen:
- ryhmätyöskentelyyn & harjoituksiin
- luennot
- käyttäjän empatiaa ja esteettömyyttä käsittelevä työpaja

75 % (n. 7/10) läsnäolovaatimus. Poissaolot korvataan ylimääräisillä tehtävillä ja niistä keskustellaan opettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aineistot kurssin Moodle alustalla

Suositeltava kirjallisuus/Materiaali:
- Lupton, Ellen (toim.): Extra Bold: A Feminist, Inclusive, Anti-racist, Nonbinary Field Guide for Graphic Designer 
- Taylor, Sunaura: Beasts of Burden 
- Steve Krug: Don´t make me think (Suomeksi: Älä pakoita minua ajattelemaan)
- Norman, Don: Emotional Design: Why We Love (Or Hate) Everyday Things
- Norman, Don: The Design of Everyday Things - > (Suomeksi: Miten avata mahdottomia ovia, painos loppu)

- ETU käyttäjätutkimus pakkausten avattavuudesta heikkovoimaisilla käyttäjille (Saatavilla Moodle alustalla).
- Accessability: https://www.rgd.ca/resources/accessibility/access
- https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Vaaditun läsnäolon laiminlyönti
reflektiotehtävien sekä konseptitehtävän palauttamatta jättäminen
Ei saavuta tason 1 arviointikriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa...
- etsiä yksittäistä tietoa käyttäjälähtöisin menetelmin
- käyttää yksittäisiä ammatillisia käsitteitä/terminologiaa ja osoittaa perehtyneensä käyttäjälähtöisin suunnittelun alan tietoperustaan
- käyttää opittuja käyttäjälähtöisiä menetelmiä tiimien konseptityöskentelyssä
- osaa toimia ryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa...
- hakea tietoa käyttäjälähtöisin menetelmin ja erottaa arkipäivän tiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää keskeisiä ammatillisia käsitteitä/terminologiaa johdonmukaisesti
- soveltaa käyttäjäkeskeisiä menetelmiä ryhmien konseptityöskentelyssä
- Osaa työskennellä tavoitteellisesti ryhmätyössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa...
- etsiä tietoa käyttäjälähtöisin menetelmin sekä perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä.
- käyttää ammatillisia käsitteitä/terminologiaa asiantuntevasti
- valita käyttäjälähtöisiä menetelmiä ja perustella valintojaan ryhmätyön konseptityössä
- Osaa työskennellä tavoitteellisesti ja kehittää tiimityöskentelyä omilla taidoillaan

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Heikki Nuutinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Luennot lähiopetuksena
• Tuntitehtävät, 5–10 kpl
• Projektitehtävät, 3–4 kpl
• Paikalla olo ja osallistuminen keskusteluun
• Kirjallisuus
• Mooc-osio
Mahdollisia:
• Vierailuja
• Vierailevia luennoitsijoita

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot sijoittuvat ajalle 1.8.–31.12.2024.
Läsnäolopakko 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Tietokoneohjelma visuaalisia esityksiä varten
• Kynä ja paperi
• Kamera (kännykkä)
• Aistit ja aivot
• Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.

Sisältö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.
Luennot sisältävät teoriaosuuksia, audiovisuaalista materiaalia sekä ryhmissä ja yksin toteutettavia tuntitehtäviä.
Kurssilla suunnitellaan brändikonsepti joko olemassa olevalle tai fiktiiviselle yritykselle, tuotteelle tai innovaatiolle.
Kurssiilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vierailuja tai vierailevia luennoitsijoita. Kurssin luonteeseen on olennaista läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun.

Arviointimenetelmät

5
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.
Osoittanut omaavansa omaperäistä ja korkeatasoista visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

4
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.
Osoittanut omaavansa laadukasta visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

3
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella.
Osallistunut keskusteluun.
Osoittanut omaavansa visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

2
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty.

1
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Suurin osa tehtävistä tehty (saattaa edellyttää lisätehtäviä).

0 Hylätty.
Ei ole osallistunut tai tehnyt tehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5