Siirry suoraan sisältöön

Visuaalisen viestinnän koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Muotoilija (AMK), visuaalinen viestintä 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIVV23S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
Opettaja
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tapaamiset Tutor-opettajan kanssa. Luentoja, tehtäviä ja keskusteluja opintojen vaiheisiin ja opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun liittyvistä aiheista.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu koko lukuvuodelle. Lähitapaamiset kerran kuussa. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 60% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy kurssin Moodle-alustalta

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen kurssin 27 työtuntia jakautuvat seuraavasti: lähiopetus noin 18 tuntia, omatoiminen työskentely noin 9 tuntia.

Sisältö

Kurssin sisältöinä mm. opiskelutaidot, itsensä johtaminen, työskentely ryhmässä, hyvinvointi.

Arviointimenetelmät

Kurssitehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelijalle annetaan hylätty arvosana jos läsnäolovaatimus ei täyty tai jos opiskelija ei ole suorittanut kaikkia kurssitehtäviä määrätyssä ajassa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

38 - 40

Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
Opettaja
 • Christoffer Leka
 • Marion Robinson
Opetusryhmät
 • VV23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • VV23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida, tulkita ja sanallistaa graafisen suunnittelun töitä sekä työskentelyprosesseja
- ymmärtää, mitä graafisen suunnittelun, typografian ja kuvituksen keinoja on tarkoituksenmukaista käyttää
- osaa työskennellä ammatillisen suunnitteluprosessin sekä muotoiluajattelun mukaan
- osaa käyttää ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja, itseilmaisua sekä luovaa ajattelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, henkilökohtainen ja yhteinen palautekeskustelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla on pakollinen. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vaatii 80 % läsnäolon oppitunneilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

A History of Graphic Design for Rainy Days (Gestalten, 2011)

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Oppimisympäristö

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Lahden kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi vaatii lähiopetukseen osallistumisen lisäksi itsenäistä työskentelyä. Oletettu työmäärä opiskelijalta on lähiopetus mukaan lukien 135 työtuntia.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan graafisen suunnittelun menetelmiin ja toteutetaan harjoitustehtävä. Harjoitustehtävään kuuluu typografiaa, taittoa ja kuvitusta. Kurssitehtävän hyväksyttävä suorittaminen vaatii järjestelmällistä ja määrätietoista työskentelyä huomioiden kohderyhmän ja asiakkaan tarpeet. Opintojaksolla opetellaan myös presentoimaan oma idea sekä valmis työ ryhmälle.
Lisäksi on luentoja muotoiluajattelusta ja graafisen suunnittelun käsitteistä ja teorioista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tämä opintojakso on visuaalisen viestinnän koulutusohjelman perusopintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssin aikana tehtyyn tehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Tehtäviä palauttamatta ja/tai selvittämättömiä poissaoloja
- Ei osaa käyttää ammattikäsitteitä eikä perustella toimintaansa alan menetelmien avulla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa ideoita ja toteuttaa yksinkertaisia graafisen suunnittelun töitä
- Osaa käyttää tavallisimpia ammattikäsitteitä ja perustella toimintaansa
- Osaa ohjattuna käyttää opittuja menetelmiä ja prosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa ohjatusti ja itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen perusteella  
- Osaa käyttää ammattikäsitteitä monipuolisesti ja viestiä ammattimaisesti
- Osaa valita toimintaan soveltuvia menetelmiä sekä prosesseja ja perustella valintansa
- Osaa ottaa huomioon kohderyhmän tarpeet sekä muut kurssilaiset

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen sekä itsearvioinnin perusteella  
- Osaa käyttää ja soveltaa menetelmiä asiantuntevasti ja viestiä ammattimaisesti huomioiden kaikki kohderyhmät
- Osaa valita, yhdistellä ja kehittää toimintaan soveltuvia menetelmiä ja prosesseja työskentelyn tueksi
- Osaa ottaa vastuun projektista ja työskennellä itseohjautuvasti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
Opettaja
 • Oona Casalegno
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata pakkausten tärkeimmät tehtävät
- ymmärtää pakkausmuotoilijan roolin osana alaa
- suunnitella pakkauskonseptin muodon sekä visuaalisuuden kokonaisuutena
- tunnistaa ja vertailla erilaisia materiaaleja sekä rakentaa hahmomallin
- toimia pakkauspajalla vastuullisesti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
Opettaja
 • Christoffer Leka
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ymmärtää typografisia kategorioita ja niiden käyttöalueita
- työssään hyödyntää typografian historiallista taustaa
- käyttää typografiaa monitasoisena ja hierarkisena keinona
- kuvailla ja ottaa suunnittelutyössään huomioon eri medioiden vaatimukset typografiassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentomateriaali, osoitettu kirjallisuus ja ammattijulkaisut. Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolovelvollisuus lähiopetuksessa 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali, osoitettu kirjallisuus ja ammattijulkaisut. Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Lahden kampuksella. Kurssiin kuuluu kaksi ekskursiota.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssiin kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

Länsimaisen kirjoituksen kehittyminen, kirjaintyylit ja -muodot. Kurssilla tutustutaan myös muihin kirjoitusjärjestelmiin. Opiskelija oppii kurssilla typografian teorian perusteet sekä hahmottaa alan tavallisimmat käytännöt ja käsitteistön.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin sekä perehtynyt jaksolla käytettyihin aineistoihin. Opiskelijan tulee myös palauttaa harjoitustehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

- Selvittämättömiä poissaoloja yli 20 %
- Harjoitustehtävä palauttamatta

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- On osallistunut vähintään 80 % lähiopetuksesta
- On palauttanut harjoitustehtävän

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
Opettaja
 • Lauri Asanti
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
 • Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Harri Heikkilä
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
 • MLTIUXUI23S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eritellä visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- suhteuttaa taideteollisia tyylisuuntauksia kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä graafisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- nähdä oman tekemisensä pitkän tradition jatkumona.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Monimuotoinen toteutus sisältää lähi- ja etäopetusta, dokumenttielokuvien katselua ja kommentointia, artikkeleiden lukemista, vierailun nykyaikaisessa painotalossa sekä itsenäisen lopputyön. Kurssilla tehdään harjoitteita, joilla tutustutaan visuaalisen viestinnän historiaan ja tyyleihin, media-arkeologian, typografian ja graafisen suunnittelun mestareiden sekä valokuvauksen historian kautta. Kurssilla on ennakkotyö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Otteita seuraavista teoksista:
Harri Heikkilä (2017): TÄMÄ EI OLE KIRJA Sähkökirjan valtavirtaistumisen haasteet
Jukka Kortti (2016): MEDIAHISTORIA Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin
Tuija Laine (2018): KIRJAHISTORIAN PERUSTEET JA TUTKIMUS
Philip B. Meggs (2016): HISTORY OF GRAPHIC DESIGN
Leena Saraste (2010): VALOKUVA, MUISTO – VIESTI – TAIDE

Elokuvat:
Brian Levit: Graphic means
Gary Huswit: Helvetica
Wendy Keys: Milton Glaser To inform and delight
Victor Köhler: Press, pause, Play (optional)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan viestintävälineiden, mediateknologian ja visuaalisen viestinnän eri haarojen kehitykseen historian alkuvaiheista nykypäivään. Tunneilla rakennetaan myös ymmärrystä eri tyylisuuntauksista ja niiden dialogisesta kehityksestä sekä suhteesta aikansa muihin ilmiöihin. Alaan eniten vaikuttaneet kansainväliset suunnittelijat tulevat tutuiksi ja vierailijoina tavataan nykyisiä kotimaisia nimihenkilöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuttanut tason 1 vaatimuksia, poissaolot ylittivät 20 %

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa visuaalisia tyylisuuntauksia kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- nähdä omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää hyvin visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa tärkeimmät visuaaliset tyylisuuntaukset kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa ja osaa nimetä monia eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- reflektoida omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää hyvin ja laajasti visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- ymmärtää hyvin visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä ja keskinäistä synergiaa historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa kaikki tärkeimmät visuaaliset tyylisuuntaukset kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa ja osaa nimetä lukuisia eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä sekä merkityksellistä keskustelua visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- reflektoida ja toteuttaa omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona, nähdä traditiot luovana, sovellettavana resurssina.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 18.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
Opettaja
 • Christoffer Leka
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten työkalujen käytön perusteet
- ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoitukset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi kokonaisuudessaan lähiopetuksena - luentoja, harjoitustehtäviä ja esimerkkejä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu kuudelle viikolle aikavälillä 6.9.–18.10. ja koostuu 10 lähiopetustapaamisesta. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80% läsnäolo. Osallistuminen kurssin ensimmäiselle tapaamiselle pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy kurssin Moodle-alustalta

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen kurssin 135 työtuntia jakautuvat seuraavasti: lähiopetus noin 70 tuntia, omatoiminen työskentely itsenäisesti noin 65 tuntia (noin 2 viikkoa).

Sisältö

Adobe Illustrator ja InDesign -ohjelmistojen käytön perusteet, visuaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistö, vektorigrafiikan perusteet, PDF-tiedoston tekeminen, tulostaminen.

Arviointimenetelmät

Harjoitus- ja oppimistehtävät sekä läsnäolo.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalle annetaan hylätty arvosana jos läsnäolovaatimus ei täyty tai jos opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa digitaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistön ja oman alansa digitaalisten työkalujen käytön perusteet. Ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoituksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa digitaalisten ohjelmistojen peruskäsitteistön ja oman alansa digitaalisten työkalujen käytön perusteiden lisäksi myös hieman kehittyneempia toimintoja. Ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoituksen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa digitaalisten ohjelmistojen käsitteistöä laajemmin ja hallitsee oman alansa digitaalisten työkalujen kehittyneempiä toimintoja. Opiskelija pystyy kurssilla opittujen toimintojen lisäksi täydentämään ohjelmisto-osaamistaan itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää eri ohjelmistojen käyttötarkoituksen ja osaa valita tehtävään parhaiten sopivan ohjelman.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus
Opettaja
 • Christoffer Leka
 • Petri Suni
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- oman alansa digitaalisten työkalujen käytön laajemmin
- käyttää eri ohjelmistoja osana suunnitteluprosessia
- etsiä tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä

Arviointiasteikko

1-5