Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla 24K, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTIYTUJO24KV)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla 23K, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTIYTUJO23KV)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla 22K, verkko-opinnot
Tunnus
(YTUJO22KVLTI)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, verkko-opinnot
Tunnus
(YTUJO21KVLTI)
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Juha Roslakka
 • Jaana Mantela
 • Kari Kauranen
 • Elina Kosonen
 • Mari Kokkonen
 • Tuija Rinkinen
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Tuulia Stellberg
 • Eeva Tuomenoksa
 • Mari Mynttinen
 • Aki Rintala
 • Minna-Maria Behm
 • Anne Suikkanen
 • Taina Anttonen
 • Minna Mukka
 • Annukka Kivisaari
 • Emilia Laapio-Rapi
 • Tarja Korpela
Ryhmät
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyöinfo 7.2.2024 klo 9.00-12.00

Lisäksi opintojaksoon kuuluu tutkimuksellisen kirjoittamisen 1 op osio, josta vastaa kielikeskus.
Mikäli et jo keväällä osallistunut opinnäytetyöprosessiin kuuluvalle tutkimuksellisen kirjoittamisen luennolle, vastaavia luentoja on tarjolla myös syksyllä 2023. Valitse yksi seuraavista hyvinvoinnin alan luennoista:

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa menetelmä kirjalista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei osallistu ohjaukseen. Opiskelija ei palauta suunnitelmaan sovitusti. Opiskelijan palauttama suunnitelma ei noudata hyvän tieteellisen kirjoitustavan mukaista tapaa ja ei läpäise Turnitin tarkastusta.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu suunnitelman ohjaukseen ja palauttaa LAB ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeiden mukaisen suunnitelman ohjaajalleen erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistu ohjaukseen. Opiskelija ei palauta suunnitelmaan sovitusti. Opiskelijan palauttama suunnitelma ei noudata hyvän tieteellisen kirjoitustavan mukaista tapaa ja ei läpäise Turnitin tarkastusta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 60

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Emilia Laapio-Rapi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa oman alansa tulevaisuuden trendit ja toimintaympäristön muutokset osana strategiatyöskentelyä
- luoda vaihtoehtoisia strategioita organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi
- luoda ratkaisuja valitun strategian toteutumiseen ja arviointiin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. ZOOM verkkotapaamiset 18.1., 25.1 ja 1.2. aina klo 12-16. Oppimistehtävän palautus viimeistään 3.3.2024

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoluennot ZOOMissa.
18.1.2023 klo 12-16
25.1.2023 klo 12-16
1.2.2023 klo 12-16
Kirjallisen tehtävän palautus viimeistään 3.3.2024

Verkkoluennoilla ei ole läsnäolovelvoitetta. Ennakkomaterilaai ja muu materiaali saatavilla moodlessa. Verkkoluentoja ei nauhoiteta, mutta moodlessa videomateriaali tarjolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Strategian ennakointi ja tulevaisuuden johtaminen.

Oppimisympäristö

Moodle ja ZOOM verkkoluennot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot 3x4h
luennoille valmistautuminen yhteensä 20h
Kirjallinen tehtävä 80-100h

Sisältö

- Strategia ja sen merkitys organisaatiolle
- strategian implmenetointi
- strategian totetumisen arviointi

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu Lab ammattikorkeakoulun YAMK-arviointikehikkoon, jonka mukaan arvioitavia osa-alueita on neljä. Osa-alueet sekä niiden painotus arvioinnissa esitellään opintojakson Moodle-sivuilla. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävän arvosanan perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija käyttää strategisen johtamisen keskeisiä käsitteitä ja tietää strategisen johtamisen teoriaperusteet, mutta ei sovella niitä eri organisaatioiden toiminnan arvioinnissa. Opiskelija on perehtynyt tunneilla esitettyyn materiaaliin, mutta ei ole kasvattanut omaa tietämystään muulla lähdemateriaalilla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa strategisen johtamisen teoriatietoa erilaisten organisaatioiden toiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa. Opiskelija käyttää strategisen johtamisen keskeisiä käsitteitä ja tietää strategisen johtamisen teoriaperusteet . Opiskelija on perehtynyt strategisen johtamisen kotimaiseen tutkimustietoon.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa strategisen johtamisen teoriatietoa erilaisten organisaatioiden toiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa. Opiskelija käyttää strategisen johtamisen keskeisiä käsitteitä ymmärtäen ja tietää strategisen johtamisen teoriaperusteet. Opiskelija on perehtynyt strategisen johtamisen kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimustietoon.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa strategisen johtamisen teoriatietoa erilaisten organisaatioiden toiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa. Opiskelija käyttää strategisen johtamisen keskeisiä käsitteitä taitavasti ja ymmärtää strategisen johtamisen teoriaperusteet. Opiskelija on perehtynyt laajasti ja syvällisesti strategisen johtamisen kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimustietoon.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI
 • Mari Kokkonen
 • Lotta-Maria Sinervo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaali- ja terveystalouden peruskäsitteitä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida taloussuunnitteluun liittyviä prosesseja
- johtaa sosiaali- ja terveysalan yksikkötason taloudellista toimintaa huomioiden koko organisaation talouden

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää sosiaali- ja terveystalouden peruskäsitteitä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida taloussuunnitteluun liittyviä prosesseja
- johtaa sosiaali- ja terveysalan yksikkötason taloudellista toimintaa huomioiden koko organisaation talouden

Opintojakson opetustapaamiset ovat luentopainotteisia, mutta sisältävät myös pienimuotoisia ryhmäkeskustelutehtäviä.

Opintojakson suoritus muodostuu opetuksesta sekä kirjallisista henkilökohtaisista suorituksista: esseetehtävä ja itsereflektio. Opintojakson arvioinnin kohteena ovat esseetehtävät, jotka arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson suoritukseen sisältyy hyväksytty kirjallinen itsereflektio (itsereflektion arviointiasteikko hyväksytty/täydennettävä).

Ajoitus ja läsnäolo

Opetuspäivät ovat pe 8.3, 22.3. ja 5.4. klo 9-13. Opetus on verkkovälitteistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus
Möttönen (2014). Kansalaisyhteiskunta, talous ja hyvinvointivaltio
Pohjola (2014). Sosiaalisesti kestävä kehitys ja talous
Meklin et al. (2009). Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä
Rajala & Tammi (2014). Miksi budjetoidaan ja miten sitä tehdään?
Nowicki (2015). Introduction to Financial Management of Healthcare Organizations.

Opintojakson kirjallisuus on saatavilla pdf-muodossa opintojakson Moodle-alustalla. Moodle avataan viimeistään 5.3.2024.

Oppimisympäristö

Moodle-alusta, verkkovälitteinen opetus (Teams).

Sisältö

Opintojakson sisältö muodostuu kolmesta teemasta:
Teema 1: Taloudellisen toiminnan perusperiaatteet ja tavoitteet
Teema 2: Talouden hallinnan välineet
Teema 3: Toiminnan ja talouden suunnittelun tietopohja

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

07.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Mari Kokkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää erilaisia tietovarantoja sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakoinnissa ja kehittämisessä
- analysoida tiedon pohjalta toimintaympäristön muutoksia ja suunnata toimintaa ne huomioiden
- soveltaa tiedolla johtamisen periaatteita, malleja ja käytäntöjä
- toimia tiedolla johtamisessa eettisesti, kriittisesti ja turvallisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson moodle avautuu viimeistään 1.3.2024
Opintojakso sisältää opetusta 3 opetuspäivänä Zoom-oppimisympäristössä
1. 7.3.2023 klo 9-12 orientaatio ja luennot
2. 11.4.2023 klo 9-12 ryhmätehtävän ohjaukset
3. 25.4.2023 klo 9-13 tiedolla johtamisen seminaari


Opintojaksolla laaditaan kaksi oppimistehtävää:
- tiedolla johtamisen yksilötehtävä (palautuspäivä ma 15.4.2024)
- soveltava ryhmätehtävä (esitys ja esitysmateriaali, palautus ma 29.4.24)

Opintojakson pääteemat
- tietovarantojen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakoinnissa ja kehittämisessä
- tiedon pohjalta toimintaympäristön muutosten analysointi ja toiminnan suuntaaminen ne huomioiden
- tiedolla johtamisen periaatteiden, mallien ja käytäntöjen soveltaminen
- tiedolla johtamisen eettisyys, kriittisyys ja turvallisuus

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu ajalla: 7.3. - 17.5.24

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole varsinaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, mutta jos opiskelijalla on merkittävästi aikaisempaa osaamista opintojakson teemoista, niin voidaan räätälöidä yksilöllinen suoritustapa.

Oppimisympäristö

Zoom, Teams, Moodle

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu Tulevaisuuden johtaja -koulutusohjelman opiskelijoille

Arviointimenetelmät

Yksilötehtävä (2/3 arvioinnista) ja ryhmätehtävä (1/3 arvioinnista)
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson suoritus ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Taso 1

Opiskelija osaa

- käyttää teoriatietoa ja tietovarantoja sote-alan tulevaisuuden ennakoinnissa ja kehittämisessä

- suunnitella tiedon pohjalta toimintaympäristön muutoksia ja ohjata toimintaa ne huomioiden, eettisesti, kriittisesti ja turvallisesti

- ennakoida tiedolla johtamisen avulla muutoksia ja muutostarpeita sote-ympäristössä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Taso 3

Opiskelija osaa

- käyttää johdonmukaisesti ja soveltaen teoriatietoa sekä tietovarantoja sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakoinnissa ja kehittämisessä

- soveltaa tiedolla johtamista toimintaympäristön muutoksissa ja suunnata toimintaa ne huomioiden, eettisesti, kriittisesti ja turvallisesti

- ratkaista ammatillista toimintaa soveltaen tiedolla johtamisen keinoja tulevaisuuden sote-ympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Taso 5

Opiskelija osaa

- hyödyntää kriittisesti tutkimus- ja teoriatietoa sekä erilaisia tietovarantoja sote-alan tulevaisuuden ennakoinnissa ja kehittämisessä

- analysoida tietovarantojen pohjalta toimintaympäristön muutoksia ja kehittämistä ne huomioiden, eettisesti, kriittisesti ja turvallisesti

- johtaa ja kehittää innovatiivisesti tulevaisuuden sote-alaa tiedolla johtamisen periaatteiden, mallien ja käytäntöjen avulla

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (2022, 2023)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija, hoitotyö (2021, 2022)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (2021, 2022)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Taina Anttonen
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLPRYHYJO22S
  Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (YAMK) 22S Lappeenranta
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSTUJ22SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYKL22S
  Kliininen asiantuntija, hoitotyö (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYKUNLI22SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE22S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
 • HLTIYSTD22SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTUJO23KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 23KV Lahti
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYKUNLI23SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYSTUJ23SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- tietää amk toimintaympäristön, pedagogiikan keskeiset periaatteet ja oppimisprosessin
- osaa suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaa osaltaan arvioida amk-opiskelijan osaamista osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- osaa toimia erilaisissa opetuksen ja ohjauksen vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ylempi AMK-opiskelija (Hyvinvointiyksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu)

- mahdollisuus suorittaa 5 op täydentäviä opintoja toimimalla työelämäosaajana Hyvinvointiyksikön AMK-koulutuksessa
- hakuriteeri: aiemmin hankittu laaja työelämäosaaminen ja kiinnostus toimia oman alansa asiantuntijana amk-koulutuksessa.

Toteutus
- osallistuminen AMK-opetukseen opettajan ohjauksessa (suunnittelu, toteutus, arviointi)
- toteutussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaavan AMK-opettajan kanssa (laajuus, aikataulu, tehtävät, pedagogiset ratkaisut)

Arviointi
- erillinen oppimistehtävä, AMK-opiskelijapalaute omasta osuudesta toteutuksessa sekä AMK-opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan antama arviointi

Hakuajat
- kevätlukukauden AMK-opetukseen lokakuun ja syyslukukauden AMK-opetukseen huhtikuun loppuun mennessä
- huom! ilmoittautuminen Pepissä vasta sen jälkeen, kun hakuprosessi on hyväksytty (HopOn)
- lisätiedot toteutuksesta, hakuprosessista ja hakulomake YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa 5 op -Moodle (avoin)

Ennakkotehtävä: tutustuu oman alan AMK-koulutuksen opetussuunnitelmaan ja arvioi osaamisesi

Ajoitus ja läsnäolo

Sovitaan erikseen, AMK-koulutuksen lukujärjestykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sovitaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Työelämäyhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiala

Oppimisympäristö

Sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitellaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa amk toimintaympäristön, keskeiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisprosessin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan arvioida amk-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita

Arviointimenetelmät

Arviointi sisältää

- amk-opiskelijoiden antama palaute ylempi AMK-opiskelijan osuudesta AMK-opetuksessa
- ohjaavan opettajan antama palaute ylempi AMK-opiskelijalle suorituksesta (arviointilomake + keskustelu)
- ylempi AMK-opiskelijan oma arvionti AMK-opetussuorituksesta
- kehittämistehtäväraportti

Arvosana: hyväksytty-hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Osallistuminen AMK-opetukseen ja kehittämisraportti eivät täytä ylempi AMK-koulutuksen arviointikriteereitä (EQF7)

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä ja käyttää kriittisesti ajankohtaista tietoa ja tietolähteitä AMK-opetuksessa
- osoittaa perehtyneisyytensä AMK-toimintaympäristöön, keskeisiin pedagogisiin ratkaisuihin ja oppimisprosessiin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan kriittisesti arvioida AMK-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita
- osoittaa kehittämistehtäväraportissa perehtyneisyytensä AMK-opetuksen syventämiseen ja kehittämiseen

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Mari Kokkonen
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia esihenkilönä tavoitteellisesti ja eettisesti
- tunnistaa, arvioida ja kehittää työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia
- tunnistaa, kohdata ja ratkaista haasteellisia tilanteita työyhteisössä
- kehittää työyhteisön vuorovaikutusta digitaalisessa ja monimuotoisessa toimintaympäristössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla - opiskelijoille. Opintojaksolla on 2 toteutustapaa, A ja B. Muiden ryhmien kuin Tulevaisuuden johtaja - ryhmän opiskelijat voivat osallistua vain B-toteutustapaan.

A) Opintojakso sisältää opetuspäiviä ja 2 oppimistehtävää: 1A) yksilötehtävä ja 2) ryhmätehtävä
tai
B) Opintojakso sisältää vain 1B-yksilötehtävän. Toteutus on tarkoitettu vähintään 2 vuotta esihenkilökokemusta omaaville opiskelijoille. Opetuspäiviin ei tarvitse osallistua mutta saa niin halutessaan. Esihenkilökokemusta omaavat voivat halutessaan valita myös toteutustavan A.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson moodlesivut avautuvat ma 13.5.24. Voit siis tehdä oppimistehtävän 1B jo kesän aikana.
ti 3.9.. opetuspäivä
- klo 9-9.45 Opintojakson ohjeet, oppimistehtävät ja ryhmiin jakautuminen
- klo 10 - 10.45 luento esihenkilötyöstä
- klo 11 - 12 Työskentelyä ryhmässä, valmistelut esihenkilötyön simulaatioharjoituksiin
ti 24.9. opetuspäivä
klo 9-12 Esihenkilötyön simulaatioharjoitukset
Oppimistehtävän 1A ja 1B palautus ma 4.11.24 mennessä
Oppimistehtävän 2 (vain A-toteutustavan tekeville) ryhmätehtävän palautus ma 7.10. mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esihenkilötyötä ja lähijohtamista koskevat lähteet ja kirjallisuus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

B) Toteutus on tarkoitettu vähintään 2 vuotta esihenkilökokemusta omaaville opiskelijoille. Opetuspäiviin ei tarvitse osallistua mutta saa niin halutessaan. Opintojakso suoritetaan yksilötehtävällä 1B, joka on yksilöessee. Esihenkilökokemusta omaavat voivat halutessaan valita myös toteutustavan A.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät:
A - toteutustapa:
Oppimistehtävä 1A , palautus ma 4.11.24 mennessä, 2/3 arvioinnista
Oppimistehtävä 2, ryhmätehtävän palautus ma 7.10. mennessä, 1/3 arvioinnista

B-toteutustapa (vähintään 2 vuotta esihenkilökokemusta)
Oppimistehtävä 1B, palautus 4.11.24 mennessä, 100% arvioinnista

Opintojakso arvioitu 29.11. mennessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Minna-Maria Behm
 • Anne Suikkanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • LLTIYUUDL23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), liiketalouden ala 23SV Lahti
 • TLTIYUJT23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 23SV Lahti
 • TLTIYUJT24SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 24SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja tavoitteistaa organisaatio- ja työntekijälähtöisesti yksilön osaamista ja
osaamispotentiaalia
- tunnistaa, arvioida ja kehittää yksikkö- ja organisaatiotason osaamista ja osaamispotentiaalia
- käyttää tiedon ja osaamisen jakamisen malleja ja työkaluja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla on kolme lähiopetuskertaa (Zoom). Lisäksi opiskelijat perehtyvät aihealueeseen itsenäisesti ja pienryhmissä.

Opetusmenetelminä ovat luennot ja harjoitukset sekä pienryhmissä ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Opintojaksolla on ennakko-, väli- ja oppimistehtävät, joiden ohjeistukset löytyvät Moodlen kurssialustalta.

Kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen on edellytys koko opintojakson hyväksymiselle. Opintojakson numeerinen arviointi tapahtuu oppimistehtävän perusteella.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetus toteutuu verkkovälitteisesti (Zoom).
Lähipäivät

ke 9.10.24 klo 9–14

ke 30.10.24 klo 9–14

ke 13.11.24 klo 9–14

Ennakkotehtävän palautus on su 6.10.2024 mennessä.
Oppimistehtävän palautus on su 1.12.2024 mennessä.

Lähiopetuksen (Zoom) luento-osuudet tallennetaan ja ne ovat saatavissa opintojakson Moodlessa jälkikäteen.

Zoom-linkit löytyvät opintojakson Moodlesta. Opintojakson Moodle aukeaa 16.9.2024 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tiedonhaku on osa opintojakson tehtävien suorittamista. Osa oppimateriaalista löytyy opintojakson Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Zoom- ja Moodle -oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Strategialähtöinen osaamisen johtamisen prosessi muuttuvassa toimintaympäristössä

Tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi omalla alalla

Suunnitelma strategialähtöiselle osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle hyväksytään ensin ne opiskelijat, joille opintojakso sisältyy ydinosaamisen opintoihin (pakollinen jakso).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia opintojaksoon kuuluvia tehtäviä hyväksytysti, eikä ole sopinut lisäajasta opettajien kanssa

Turnitin-tarkastus osoittaa, että opiskelijalla on puutteita lähteisiin perustuvan asiatekstin tuottamisessa, eikä opiskelija ole kehotuksesta huolimatta korjannut tekstiään Turnitin-tarkastuksen jälkeen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee strategialähtöisen osaamisen johtamisen prosessin pääkohdat teoriassa ja osaa joiltain osin soveltaa teoriatietoa valitsemansa organisaation toiminnan kuvaamiseen ja arviointiin

Opiskelija osaa ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita omalla alallaan sekä arvioida osaamisen kehittämistarpeita

Opiskelija osaa laatia tulevaisuutta ennakoivan suunnitelman osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle

Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisuutta ja joiltain osin myös kotimaista tutkimustietoa, ohjeiden mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee strategialähtöisen osaamisen johtamisen prosessin teoriassa ja osaa soveltaa teoriatietoa valitsemansa organisaation toiminnan kuvaamiseen ja arviointiin

Opiskelija osaa ennakoida strategialähtöisesti tulevaisuuden osaamistarpeita omalla alallaan sekä analysoida ja arvioida osaamisen kehittämistarpeita, eri henkilöstöryhmien ja kompetenssityyppien näkökulmista.

Opiskelija osaa laatia strategialähtöisen tulevaisuutta ennakoivan suunnitelman osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle

Opiskelija osaa hyödyntää kotimaista tutkimustietoa, ohjeiden mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee strategialähtöisen osaamisen johtamisen prosessin teoriassa ja osaa soveltaa teoriatietoa kriittisesti valitsemansa organisaation toiminnan kuvaamiseen ja arviointiin

Opiskelija osaa ennakoida strategialähtöisesti tulevaisuuden osaamistarpeita omalla alallaan sekä analysoida ja arvioida kriittisesti osaamisen kehittämistarpeita, eri henkilöstöryhmien ja kompetenssityyppien näkökulmista.

Opiskelija osaa laatia strategialähtöisen ja monipuolisen tulevaisuutta ennakoivan suunnitelman osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle

Opiskelija osaa hyödyntää laadukasta kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa laajasti ja ohjeiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 70

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Ville Sarpo
 • Emilia Laapio-Rapi
Opetusryhmät
 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Liiketoiminta, Lappeenranta
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • LLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Liiketoiminta, Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotapaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa strategiaan perustuvaa henkilöstöjohtamista
- tunnistaa linjajohdon roolin henkilöstöjohtamisen eri osa alueilla
- tunnistaa ja soveltaa yksilön työhön ja organisaatioon sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa ja kehittää organisaatiokulttuuria osana suorituksen johtamista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkotapamiset
Ryhmätehtävä valmennuskeskusteluvideo ja kahden muun videon arviointi
Kirjallinen oppimistehtävä yksin tai max. 4 hengen ryhmässä

Tämä opintojakso vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12: Vastuullista kuluttamista ja 17: Yhteistyö ja kumppanuus.

Ajoitus ja läsnäolo

Zoom verkkotapaamiset
10.9.2024 klo.12.00-16.00
17.9.2024 klo 12.00-16.00
8.10.2024 klo 12.00-16.00
29.10.2024 klo 12.00-16.00

Ryhmätetävän (valmennuskeskusteluvideo) palautus moodleen 6.10.2024
Kirjallisen oppimistehtävän palautus moodleen 17.11.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa, Moodle-alustan materiaalit

Sisältö

-Strategisen henkilöstöjohtamisen käsitteet
- Strategian implementointi
- HRM työkalut
- Organisaatiokulttuuri ja monimuotoinen työyhteisö
- Suorituskyvyn arviointi henkilöstöjohtamisen näkökulmasta

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmätehtävän tekoon ja ei pysty osoittamaan omaa kontribuutiota työhön.
Opiskelija ei palauta kirjallista oppimistehtävää määräaikaan mennessä.
Oppimistehtävän turnitin tarkastus osoittaa, että opiskelijalla on suuria puutteita lähdeviitteisiin pohjautuvassa asiatyylisessä tekstin tuottamisessa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää henkilöstöjohtamisen käsitteitä ja tarkastella niitä kokonaisuutena
- määritellä ja soveltaa henkilöstöjohtamisen keskeisiä prosesseja osana strategista johtamista ja organisaation menestymistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ja soveltaen strategisen henkilöstöjohtamisen käsitteitä
- määritellä ja soveltaa henkilöstöjohtamisen keskeisiä prosesseja osana työntekijän ja organisaation nykyistä ja tulevaisuuden suorituskykyä
- ennakoida, arvioida ja kehittää strategista ja tulevaisuuden henkilöstöjohtamista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti uusinta teoria- ja tutkimustietoa strategisesta henkilöstöjohtamisesta
- kriittisesti ja monitahoisesti arvioida ja kehittää strategisia henkilöstöjohtamisen prosesseja osana työntekijän ja organisaation nykyistä ja tulevaisuuden suorituskykyä