Siirry suoraan sisältöön

Psykofyysinen fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1113-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Suvi Ollikainen
 • Katri Angelin

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • FYK20
  Fysioterapeuttikoulutus 20K, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Tentti
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset
 • Opintokäynti/ekskursio

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää yleisimmät psyykkiset sairaudet, niiden syntymekanismin sekä lääketieteellisen hoidon.Opiskelija osaa käyttää psykofyysisen fysioterapian arviointi- ja tutkimismenetelmiä sekä toteuttaa ja arvioida asiakkaan toimintaa psykofyysisen fysioterapian keinoin.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan sekä Moodlessa että zoomissa ja opintokäynnillä.

Opintojakson toteutus sisältää orientoivia osia, pareittain ja pienryhmissä tehtäviä harjoituksia, koko ryhmän kanssa harjoittelua, virtuaalisia yksilö- ja ryhmäasiakascaseja, toimintakyvyn arviointia, fysioterapiasuunnitelman laatimista, yksilö- ja ryhmätilanteen ohjaamista, yksilötehtäviä itsenäisenä opiskeluaikana ja kaksi kirjallista tenttiä.

Opintojaksopalaute kerätään opintojakson päätyttyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 33-42.

Opiskelu on lähiopiskelun (kampus, zoom sekä työelämävierailut) paikkaan ja aikaan sidottua.
Itsenäisen opiskelun aika on paikkaan ja aikaan sitomatonta.
Läsnäolo on pakollista Moodlessa mainituilla tunneilla, jotka sisältävät toimintakyvyn arviointi- ja ohjausharjoituksia sekä työelämäyhteistyötä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa on linkitettynä sähköinen materiaali.

Työelämäyhteistyö

Opintokäynti psykofyysisen fysioterapian toimintaympäristöön. Mahdollisesti ohjausharjoitus työelämäyhteistyönä.

Uusintamahdollisuudet

Psykiatrian tentti toteutetaan Moodle-tenttinä, viikko 37. Uusintatentti on myös Moodle-tenttinä.

Psykofyysisen fysioterapian tentti toteutetaan Moodlessa tunnin tenttinä, viikko 41. Uusintatentti on myös Moodlessa.

Oppimisympäristö

Kampus, zoom, Moodle, työelämäympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op eli yhteensä noin 135 tunnin työ. Oppimistehtäviä kannattaa tehdä suunnitelmallisesti koko opintojakson ajan.

Läsnäolo: 40 h
Itsenäinen työskentely (omat harjoitukset, päiväkirja, ryhmäohjauksen suunnittelu, tentteihin valmistautuminen): 95 h

Sisältö

Skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, depressio, trauma, ahdistuneisuushäiriöt, stressi, kipu, syömishäiriöt ja työuupumus.

Ruumiillinen voimavaratutkiminen ja motivaatiotasot. Toimintakyvyn arviointi ICF-näkökulmasta. Mielen ja ruumiin tietoisuutta tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä ja kehonhahmotusharjoituksia (suhde alustaan, keskilinjaan, liikekeskuksiin, reviirirajoihin, ruumiinrajoihin ja hengitykseen). Fysioterapia erilaisissa voimavarojen vähentymistilanteissa.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyn arvioinnin perusteet:
Tentit (1-5)
Itsenäiset tehtävät (hyväksytty/hylätty): Minun kehoni -essee sekä Kehonhahmotusharjoitukset ja niiden reflektointipäiväkirja
Ryhmätehtävät (hyväksytty / hylätty):
1. Toimintakyvyn arviointi
2. Fysioterapiasuunnitelman laatiminen ja yksiköfysioterapian ohjaus
3. Ryhmäfysioterapiatilanteen ohjaus


Opintojakson arvosana muodostuu 1/3 psykiatrian tentistä ja 2/3 psykofyysisen fysioterapian tentistä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita, ei osallistu harjoitustunteihin tai läpäise hyväksytysti tenttejä ja tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy mielen ja ruumiin yhteyden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Opiskelija tietää perusasiat keskeisistä psyykkisistä sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä. Opiskelijan fysioterapian suunnittelu ja toteutus on menetelmäkeskeistä ja hänellä on vaikeuksia perustella toimintaansa. Opiskelijan omat kokemukset harjoituksista jäävät pinnalliseksi itsenäisen harjoittelun puutteesta johtuen. Kehollisuuden peruskäsitteiden hallinta on puutteellista ja terapian toteutuksessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa tarvitsee paljon ohjausta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuva osin kokonaisvaltainen käsitys ihmisen kohtaamisesta. Opiskelija hallitsee keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden perusteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa. Ohjauksessa näkyy mielen ja ruumiin tasapainoa tukevien harjoitusten hallinta ja fysioterapian toteuttaminen erilaisissa voimavarojen vähenemistilanteissa. Opiskelija tunnistaa oman vuorovaikutuksen vaikutuksen ja merkityksen ohjaustilanteessa ja muuttaa tarvittaessa ohjaustaan. Terapian vaikuttavuuden arviointi ja perusteleminen on yksipuolista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa näkyy kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä ja potilaan /asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija arvioi asiakkaan/potilaan fysioterapian tarvetta voimavaralähtöisesti eri tekijöitä yhdistäen. Opiskelijan omat kokemukset ja oman kehotietoisuuden tunnistaminen auttaa ymmärtämään potilaan/asiakkaan tilannetta ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaista fysioterapiaa. Fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden hallinta. Opiskelija soveltaa mielen ja ruumiin tasapainoa tukevia harjoitteita tavoitteellisesti ja voimavaralähtöisesti. Terapian vaikuttavuuden arviointi on monipuolista, perusteltua ja luotettavaa.