Siirry suoraan sisältöön

Asiakkuudet ja markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD61-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Emmi Maijanen

Opetusryhmät

 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmäkeskustelut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot
 • Tentti
 • Pienryhmäkeskustelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla on lähiopetusta 2 x viikko (katso TimeEdit). Toinen opetuskerta luento ja toinen pienryhmäkeskustelu.

Kussin lopussa moodle-tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetusta on 2x2 tuntia viikossa lukujärjestyksen mukaisesti. Osallistuminen lähiopetukseen ei ole pakollista. Keskustelutehtäviin osallistumisella kuitenkin vaikutus arviointiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bergström Seija: Yrityksen asiakasmarkkinointi. Saatavilla e-kirjana koulun kirjastosta.

Oma tietokone mukana myös lähiopetuksessa.

Uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti kurssin lopussa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus Lappeenrannan kampuksella, oppimateriaali & kurssin tiedotus ja tentti moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, joka vastaa 135 tuntia työtä.

Työmäärä jakautuu:
- luennot 30 tuntia
- pienryhmäkeskustelut 30 tuntia
- opitun reflektio 30 tuntia
- tenttiin valmistautuminen ja tentti 45 tuntia

Sisältö

- Uudistuva markkinointi
- Markkinointiympäristö
- Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
- Markkinoinnin kilpailukeinot
- Markkinointiviestintä
- Asiakkuuksien hallinta

Arviointimenetelmät

Tentti. Harjoitustehtävistä lisäpisteitä tenttiarvosanaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet.
Opiskelija tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.
Opiskelija tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet.
Opiskelija tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet ja pystyy arvioimaan toimintaa tämän tiedon mukaisesti.
Opiskelija tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa näitä toimintansa selittämiseen ja suunnitteluun.
Opiskelija tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet ja osaa suunnitella toimintaa näiden mukaisesti.
Opiskelija tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle. Opiskelija osaa suunnitella toimintaa näiden asiakastarpeiden mukaisesti.