Siirry suoraan sisältöön

Muotoiluajattelu ja kehittämistutkimus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YM00CI26-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 25

Koulutus

  • Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Uudistava muotoiluajattelu

Opettaja

  • Mirja Kälviäinen

Opetusryhmät

  • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • MLTIYMUOJO22S
    Muotoiluajattelu ja muotoilujohtaminen (YAMK) 22S Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa muotoiluajattelun (Design Thinking) prosessia ja siihen sopivia menetelmiä erilaisissa kehittämistehtävissä
- osaa valita ja perustella sopivia kehittämistyön lähestymistapoja ja niissä toimivia erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kehittämistehtävien tueksi
- osaa soveltaa erilaisten tutkimuslähestymistapojen ja niissä käytettävien menetelmien eroja ja tavoitteita erilaisten kehittämishaasteiden tueksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintoihin kuuluu ennakkotehtävänä LAB-opinnäytetyöohjeeseen, kehittämistutkimukseen liittyviin aineistoihin ja kirjallisuuteen tutustuminen sekä kysymysten laatiminen näihin liittyen. Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä käydään kysymysten avulla läpi pulmakohtia suhteessa kehittämistutkimuksen tutkimuksellisiin lähestymistapoihin, tiedonhankintaan, erilaisiin empiirisen aineiston hankintamenetelmiin ja analyysimenetelmiin sekä tarkastellaan muotoiluajattelun prosessia ja suhdetta erilaisiin menetelmiin. Toisella lähiopetuskerralla jokainen opiskelija esittelee oman prosessiluonnoksensa ja sitä kommentoidaan. Oma kehittämisprosessi kirjoitetaan auki esseenä, jossa kuvataan siihen sopivia menetelmiä lähteitä käyttäen ja Harvard viitejärjestelmää noudattaen. Esseestä saadun palautteen perusteella opiskelija tarkentaa opinnäytetyön visuaalista viitekehystä, valittuihin menetelmiin liittyvää tiedonhankintaa ja opinnäytetyön dispositiota niin, että hän pystyy esittelemään sen ohjaajille ja ryhmälle syyslukukauden alussa täydennettynä suunnitelmana.

Ajoitus ja läsnäolo

133h opiskelijan työtä
Ennakkotehtävä tutustuminen opinnäytetyöohjeisiin, kehittämistutkimukseen aineistojen ja kirjallisuuden avulla ja kysymysten laatiminen niihin liittyen 40 h
24.3. Kysymysten purkaminen: Tutkimuksellisia lähestymistapoja, tiedonhankintaa ja menetelmiä 8h
Välitehtävä suunnitella prosessikorttien ja menetelmäaineistojen avulla omaa tutkimus- ja kehittämisprosessia 40h
20.-21.4. oman tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin ja menetelmien mallintamisen esittely ja keskustelu niistä, toisten opiskelijoiden töiden prosessiesittelyjen seuraaminen 8h
Essee prosessista ja menetelmistä: visuaalisen viitekehyksen ja prosessin täsmentäminen, disposition laatiminen ja tutkimukselliseen lähestymistapaan ja menetelmiiin liittyvän aineiston tutustumisen ja sen soveltamisen syventäminen.Prosessi- ja menetelmäesseen palautus.29.5. mennessä 37 h
Esseen palautteen perusteella kehittämistutkimuksen suunnittelun täsmentäminen. Mahdollinen empiirisen työskentelyn aloittaminen. Työn eteneminen esitellään syksyllä 2022 jokaiselle osoitettuna seminaariaikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

LAB YAMK Opinnäytetyöohje
Moodlessa opintojakson luento- ja muu aineisto.
Moodlen Muotoilun tutkimus-aineistot.
Selkeä peruskirja: Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. (myös vanhempia painoksia kirjastoissa.)
Anttila 2006. TUTKIVA TOIMINTA ja ilmaisu, teos, tekeminen. Akatiimi. (Tutkimustyön menetelmäteos esittävän ja luovan kulttuurin opinnäytetöitä ja t&k –toimintaa varten.) Kananen, J. 2015. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Miten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 212.
Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uudistettu painos. PS-kustannus.
Paljon yleistä tutkimuskirjallisuutta, mutta se ohjaa osin liian akateemiseen tutkimukseen suhteessa YAMK opinnäytetöiden tutkimuksellisen kehittämistyön luonteeseen.

Työelämäyhteistyö

Oman työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämistyön eli opinnäytetyön tukimuksellisen osuuden parissa työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

133h opiskelijan työtä
Ennakkotehtävä tutustuminen opinnäytetyöohjeisiin, kehittämistutkimukseen aineistojen ja kirjallisuuden avulla ja kysymysten laatiminen niihin liittyen 40 h
24.3. Kysymysten purkaminen: Tutkimuksellisia lähestymistapoja, tiedonhankintaa ja menetelmiä 8h
Välitehtävä suunnitella prosessikorttien ja menetelmäaineistojen avulla omaa tutkimus- ja kehittämisprosessia 40h
20.-21.4. oman tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin ja menetelmien mallintamisen esittely ja keskustelu niistä, toisten opiskelijoiden töiden prosessiesittelyjen seuraaminen 8h
Essee prosessista ja menetelmistä: visuaalisen viitekehyksen ja prosessin täsmentäminen, disposition laatiminen ja tutkimukselliseen lähestymistapaan ja menetelmiiin liittyvän aineiston tutustumisen ja sen soveltamisen syventäminen.Prosessi- ja menetelmäesseen palautus. 29.5. mennessä 37 h
Esseen palautteen perusteella kehittämistutkimuksen suunnittelun täsmentäminen. Mahdollinen empiirisen työskentelyn aloittaminen. Työn eteneminen esitellään syksyllä 2022 jokaiselle osoitettuna seminaariaikana.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tutkimuksellisiin lähestymistapoihin sekä muotoiluajatteluun suhteessa näihin. Opintojaksolla perehdytään myös erilaisiin empiirisen aineiston hankinta- sekä analyysimenetelmiin ja suunnitellaan omaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön liittyviä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu oman kehittämistyön menetelmäprosessin mallintamiseen, menetelmien valintaan ja niiden esittämiseen perusteltuja lähteitä käyttäen. Arvioinnin konkreettisena kohteena on omaan opinnäytetyöhön liittyvät menetelmäessee ja opinnäytetyösuunnitelman esitykset ja jäsennys sekä esityksissä olevat visuaaliset mallinnukset kehittämistyön etenemisprosessista. Yhteiset, pohtivat keskustelut ja toisten opiskeijoiden töiden esittelyjen ja niistä käytävien keskustelujen seuraaminen tukevat tätä oman työn prosessin kehittämistä, vaikka ne eivät ole suoraan arvioinnin kohteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

etsiä tietolähteitä sekä perustella tietolähteiden valintaa, käyttöä ja hyödyllisyyttä
osoittaa perehtyneisyytensä työ- tai opintoalaan liittyvään tietoperustaan
suunnitella, toteuttaa ja arvioida ammatillisia ja organisaatiotasoisia kehittämisprosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

arvioida kriittisesti asiantuntija-alansa teoreettisia tietolähteitä
etsiä hyödyllisiä alojen välisiä yhteyksiä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan
etsiä ja analysoida kehittämishaasteen taustalla olevia perusolettamuksia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä erityisillä asiantuntijuusalueillaan
johtaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa