Siirry suoraan sisältöön

Asiakasanalytiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: YL00CN96-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

30.03.2023 - 18.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

  • Jaani Väisänen

Opetusryhmät

  • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRYASLI23KV
    Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen (YAMK) 23KV Lappeenranta

Pienryhmät

  • Verkkoluennot
  • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa asiakaskokemuksen kannalta tärkeimpiä sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä
- osaa yhdistää sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä saatavaa asiakastietoa
- osaa muodostaa liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja asiakasdatasta
- osaa toteuttaa asiakasdataan perustuvaa kuvailevaa ja ennustavaa analyysiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla on verkossa pidettäviä luentoja sekä itseopiskelumateriaalia. Opiskelijat tekevät kurssin aihealueisiin liittyvän harjoitustyön sekä tentin.

Ajoitus ja läsnäolo

30.3.2023 - 18.5.2023. Verkkoluennot to 30.3.2023, to 20.4.2023, to 11.5.2023. Verkkoluennot eivät ole pakollisia mutta suositeltavia. Luennot ajoittuvat opintojakson alkupäähän, ja niissä käytävien tietojen pohjalta suoritetaan kurssin muut tehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luento- ja itseopiskelumateriaali. Muut opettajan osoittamat materiaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi suoritetaan vain esitetyn mallin mukaan

Työelämäyhteistyö

Kurssin harjoitustyö on mahdollista suorittaa esim. omalla työpaikalla tai omassa yrityksessä.

Uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisten luentojen ja harjoitusten jälkeen. Kaksi uusintatenttiä erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

Oppimisympäristö

Opiskelu tapahtuu verkossa. Kurssimateriaali, tiedotus, harjoitustöiden palautus ja tentti moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on 5op = 135 tuntia.

Lähiopetus 12 tuntia
Itsenäinen opiskelu 50 tuntia
Harjoitustyö 50 tuntia
Tenttiin valmistautuminen 21 tuntia
Tentti 2 tuntia

Sisältö

Asiakaskokemuksen liittyvät sisäiset ja ulkoiset tietolähteet
Sisäisen ja ulkoisen asiakastiedon yhdistäminen liiketoiminnan näkökulmasta
Asiakasdatasta muodostettujen liiketoimintaa kuvaavien tunnuslukujen laskeminen
Asiakasdataan perustuva kuvaileva ja ennustava analyysi

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö hyväksytty/hylätty
Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan, kun opiskelija ei ole saavuttanut kurssin oppimistavoitteita. Opiskelija ei ymmärrä asiakasanalytiikan osa-alueita, eikä osaa näyttää mitään aiheeseen liittyviä oppimistuloksia tentissä ja tehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tietolähteitä
Opiskelija tietää, miksi ulkoisia ja sisäisiä tietolähteitä yhdistetään
Opiskelija osaa nimetä joitain asiakasanalytiikan tunnuslukuja
Opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan asiakasdataan perustuvalla kuvailevalla ja ennustavalla analyysillä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja löytää yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tietolähteitä
Opiskelija osaa yhdistää ulkoisia ja sisäisiä tietolähteitä
Opiskelija osaa laskea asiakasanalytiikan tunnuslukuja
Opiskelija osaa toteuttaa asiakasdataan perustuvaa yksinkertaista kuvailevaa ja ennustavaa analyysiä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja löytää yrityksen strategialle keskeisiä ulkoisia ja sisäisiä tietolähteitä
Opiskelija osaa yhdistää ulkoisia ja sisäisiä tietolähteitä luoden strrategisesti kiinnostavaa uutta tietoa
Opiskelija osaa laskea yrityksen strategian kannalta tärkeimpiä asiakasanalytiikan tunnuslukuja sekä muokata niitä tarpeen mukaan
Opiskelija osaa toteuttaa asiakasdataan perustuvaa kuvailevaa ja ennustavaa analyysiä sekä tehdä niistä liikkeenjohdollisia päätelmiä