Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintastrategiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: YL00CN93-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.03.2023 - 11.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

  • Jukka Sirkiä

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRYASLI22KV
    Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen (YAMK) 22KV Lappeenranta

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen käsitteet ja strategisen johtamisen osana organisaatioiden toimintaa
- osaa analysoida organisaation omaa toimintaa strategisesta näkökulmasta
- ymmärtää toimintaympäristön ja kilpailutekijöiden vaikutukset organisaation toimintaan
- osaa rakentaa analyysin pohjalta organisaatiolle strategisen suunnitelman ja soveltaa sitä johtamistyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetuskerrat toteutetaan Zoomin tai Teamsin välityksellä tiimityöskentelynä ja intensiivisenä yrityssimulaationa. Tiimityöskentelynä opiskelijaryhmät toteuttavat tiimitehtäviä ja mahdollisesti strategiatehtävän työelämän yrityscaselle sekä yrityssimulaatiossa toteutetaan yrityksen strateginen johtamisen simulaatio. Tiimit muodostetaan ja tiimityöskentely alkaa jo ensimmäisellä kerralla, joten ole mukana. Kurssin Moodlesta löytyvät tarvittavat Zoomin linkit.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutetaan koulutusohjelman päivinä lukujärjestyksen mukaisesti. Tiimityöt ja yrityssimulaatio toteutetaan enimmäkseen lähiopetuksen ulkopuolella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali saatavilla Moodlessa. Tukimateriaalina toimii kirjallisuus: Kim, W. Chan & Mauborgne, Renee. Sinisen meren strategia. Talentum, 2015 ja Mika Kamenskyn kirja: Strateginen johtaminen ja Menestyksen timantti.
Lisäksi tarvitaan omaehtoista tiedonhakua.

Työelämäyhteistyö

Tiimityönä toteutettava strategiatehtävä yritykselle tai tilanteen mukaan vaihtoehtoiset tiimitehtävät.

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom tai Teams, yrityssimulaation sovellus ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan liiketoiminnan strategisen johtamisen ja suunnittelun perusteet. Strategisen johtamisen viitekehystä sovelletaan tiimitöissä ja yrityssimulaatiossa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavotteita tai opiskelijalta puuttuu kurssin osasuorituksia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja analyysit sekä ymmärtää niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä sekä strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja analyysejä sekä ymmärtää niiden yhteyden myös omaan työhön. Opiskelija osaa hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Opiskelija kykenee tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja analyysejä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Opiskelija osaa hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenee analyyttiseen tarkasteluun.