Siirry suoraan sisältöön

Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CS95-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

08.03.2023 - 09.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (2022, 2023)

Opettaja

 • Milla Mäkinen
 • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI
 • Tarja Korpela

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 60. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun tietopohjaa käyttäjäymmärryksen kehittämisessä
- soveltaa käyttäjätutkimuksen menetelmiä käyttäjätiedon hankinnassa
- arvioi käyttäjätietoa ja sen merkitystä palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa ja oppimisympäristö Moodlessa.
Oppimisessa hyödynnetään digitaallisia oppimisympäristöjä ja työvälineitä esim. Moodle, Miro ja Canva.
Opintojakson vastuuopettaja: Tarja.korpela@lab.fi

Ajoitus ja läsnäolo

ennakkotehtävä avautuu viikolla 10.
Opintojakso sisältää kaksi kontaktipäivää 22.3 ja 3.5 ja klo 9-16. Kontaktipäivien välillä ryhmät aikatauluttavat itse oman työskentelynsä.
Lähipäiviin osallistuminen ei ole pakollista. Keskeiset osat lähipäivistä nauhoitetaan.
Opintojaksotehtävän palautus 1.6 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S.. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua: Balto Print.

Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Helsinki: Teknologiateollisuus. Primossa on saatavilla yksi e-kirja.
Nummi, P. 2022. Ammattifasilitaattorin käsikirja. Seinäjoki: Kirjapaino Bookcover Oy.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki : Talentum Media Oy
TAI
Miettinen, S. (toim.) 2011. Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.

Stickdorn, M.,Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.- Saatavilla osittain verkosta https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 0,5 op
Kontaktipäivät 1 op
Välitehtävä (analyysitehtävä) 0,5 op

Opintojaksotehtävä (sisältää itse- ja vertaisarvioinnin arvioinnin) 3 op

Sisältö

palvelumuotoilu, tuplatimantin ensimmäinen timantti, käyttäjäymmärrys, laadulliset menetelmät ja analyysi (teemahaastattelu, focusryhmähaastattelu, persoonakartta, palvelupolku, kontaktipisteet, empatiakartta)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on toinen ydinosaamisen opintojakso Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (yamk) -koulutuksessa. Palvelumuotoilun kokonaisuuteen kuuluu kolme opintojaksoa:

Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla 5 op (kevät 2023)
Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op ( tämä kevät 2023)
Palvelujen konseptointi sosiaali- ja terveysalalla 5 op (syksy 2023)

Osallistuminen tälle opintojaksolle edellyttää Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla- opintojakson opiskelua

Opintojakson vastuuopettaja: tarja.korpela@lab.fi

Arviointimenetelmät

Tuutorin arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt
- ennakkotehtävää
- välitehtävää
- opintojaksotehtävää
hyväksytysti

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiakasymmärryksen käsitteitä ja tietopohjaa
- käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä asiakasymmärryksen hankkimisessa ja osaa analysoida asiakkaan palvelukokemusta
- hyödyntää asiakasymmärrystä palvelun kehittämisessä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti asiakasymmärryksen käsitteitä ja tietopohjaa
- käyttää tarkoituksenmukaisia ja monipuolisia menetelmiä asiakasymmärryksen hankkimisessa ja osaa analysoida asiakkaan palvelukokemusta. Prosessia kuvataan myös visuaalisin keinoin
- kehittää palvelua konkreettisesti asiakasymmärryksen pohjalta

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti asiakasymmärryksen käsitteitä ja tietopohjaa. Tietoperusta rakentuu perusoppikirjojen lisäksi myös ajantasaisesta tutkitusta tiedosta.
- käyttää tarkoituksenmukaisia ja monipuolisia menetelmiä asiakasymmärryksen hankkimisessa ja osaa analysoida asiakkaan palvelukokemusta. Prosessia kuvataan oivaltavasti myös visuaalisin keinoin
- kehittää palvelua konkreettisesti asiakasymmärryksen pohjalta ja yhdistää paremman palvelun organisaation/yrityksen kokonaisarkkitehtuuriin.