Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinointiviestintä ja brändäys (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CP35-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (2022, 2023)

Opettaja

  • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI
  • Tarja Korpela

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 60. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HLTIYSTPAMU22K
    Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 22K Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä vaikuttavaa markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä
- hyödyntää brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa ja oppimisympäristö Moodlessa.
Opetusmenetelmät: itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, valmentavat luennot

Opintojakson vastuuopettaja Tarja Korpela (tarja.korpela@lab.fi)

Ajoitus ja läsnäolo

Moodle avautuu 5.1. Opintojakso ei sisällä ennakkotehtävää.
Opintojakso sisältää kaksi kontaktipäivää: ke 11.1 ja ke 8.2 klo 9-16
Työpaja 11.1: brändin kiteytys
Työpaja 8.2: asiakaslähtöinen viestintästrategia

Opintojaksotehtävän (oppimispäiväkirja) palautus 5.3.
Vertaisarviointi palautus 26.3 mennessä.
Arvosanat Pepissä 25.4 mennessä.
Osallistuminen kontaktipäiviin on vapaaehtoista. Poissaolijat tekevät ryhmätyöt itsekseen.
Kontaktipäivien luento-osuudet nauhoitetaan, tehtävien purkua ei nauhoiteta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit ovat Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktipäivät 1 op
Opintojaksotehtävä 3,5 op
Itse- ja vertaisarviointi 0,5 op

Sisältö

asiakasymmärrys, sisällönmarkkinointi, aineeton brändi, tunteistettu ydinviesti (edut, hyödyt ja merkitys)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumuotoilu (yamk) opiskelijat sekä Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä (yamk) -opiskelijat. Sen jälkeen opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolla opiskelu edellyttää aikaisempia palvelumuotoiluopintoja (väh 5 op).

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi
Tuutorin arviointi

Arvosanasta 50% perustuu opintojaksotehtävässä kuvattuun tiedolliseen, taidolliseen ja johtamis- ja kehittämisosaamiseen ja 50 % perustuu oppimisen reflektointiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojaksotehtävää ei ole tehty
Opintojaksotehtävä on hylätty
Itse- tai vertaisarviointia ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä
- hyödyntää brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa

Oppimisen reflektointi:
arvosana 1
opiskelija tuo tietoa esille kuvailevasti (referoi)
arvosana 2:
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä asian kertomalla sen omin sanoin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää asiantuntevasti markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä asiakaslähtöistä markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä ja perustella tehtyjä valintoja
- hyödyntää ja arvioi brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa. Perustelee valintoja kirjallisuuden avulla.

arvosana 3:
Opiskelija tekee tiedon pohjalta analyyseja (kykenee tarkastelemaan ilmiötä, näkee syy-seuraussuhteita)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä oivaltavaa ja asiakaslähtöistä markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä ja perustella tehtyjä valintoja laadukkaiden lähteiden avulla
- hyödyntää ja arvioi asiantuntevasti brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa. Perustelee valintoja laadukkaan kirjallisuuden avulla.

arvosana 4:
Opiskelija tekee tiedon pohjalta synteesejä (tekee johtopäätöksiä)
arvosana 5:
Opiskelija tuottaa arviointitietoa (jäsentää ilmiötä uudella tavalla, joka uudistaa toimintaa)