Siirry suoraan sisältöön

Terapiataitojen syventäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1242-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 16.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Suvi Ollikainen
 • Heli Lankinen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • FY19
  Fysioterapeuttikoulutus 19S, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento
 • Info
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa terapia- ja ohjaustaitojaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsehoidon tukemisessa.Opiskelija hyödyntää tutkimisutietoa terapian sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija syventää osaamistaan terapiataidoissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

TULE-fysioterapian osuus:

Lähiopetusta ja etäopetusta.

Harjoitustunnit, oppimistehtävät
Leukanivelen tutkiminen ja terapiaa, tutkimusrunkojen kasaaminen ja esittäminen, oman asiakkaan (pareittain) tutkiminen, terapian suunnittelu ja toteutus, ft-suunnitelman laatiminen, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet, artikkeliesittely --> Stream-esitys

Neurologisen fysioterapian osuus:

Lähiopetus, etäopetus, asiakaskäynnit

Harjoitustunnit, seminaarit, oppimistehtävät

Neurologisen asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja tutkiminen, fysioterapiasuunnitelman ja -selosteen laatiminen, terapian toteutus, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet

Ajoitus ja läsnäolo

Tule-fysioterapian osuus

Info-tunti ja harjoitustunneilla (leukanivel ja tutkimusrungot) läsnäolo 100%
Oman asiakkaan tutkiminen parin kanssa (näyttö)
Vertaisarviointi: osallistuminen toisen parin tutkimistilanteeseen ja tilanteen arviointi
Terapian suunnittelu --> konsultaatio joko livenä tai virtuaalisesti
Asiakkaan terapian toteutus (3-4x) itse valittuna ajankohtana; ajasta ja paikasta riippumaton
Asiakastapauksen yhteenveto ja artikkeliesittely virtuaalisesti

Neurologisen fysioterapian osuus

Ajoitus: viikot 33-41

Info-tunti, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet, asiakaskäynnit: läsnäolo 100%
Asiakaskäyntien ajoitus itse valitsemina ajankohtina annettujen viikkojen sisällä
Konsultaatioihin osallistuminen: vapaaehtoinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Omaan asiakastapaukseen liittyvät tuoreet tutkimukset

sekä esim.

1. Magee, D. 2014 Orthopedic Physical Assesment. Saunders. Canada.

2. Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. Sanoma Pro. Helsinki

3. Häkkinen, A. ym. 2014. Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelisairauksien kuntoutus. Kelan työpapereita 68. HKI

4. Ahonen, J. & Sandström, M. 2011. Liikkuva ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-Kustannus Oy.

5.Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollinhäiriöt - Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. VK-Kustannus

6. Donatelli, A. 2004. Physical Therapy of the Shoulder. Churchill Livingstone.

7. Gwendolen, J. ym. 2008. Whiplash, headache and neck pain. Churchill Livingstone.
8. Vleeming, A. ym. 2007. Movement, Stability & Lumbopelvic Pain. Churchill Livingstone.

9. Nordström, J. 2019. Tule-ammattilaisen taskuatlas. VK-Kustannus Oy

Clayton, P. 2017. Lantion alueen toimintahäiriöt-käytännön opas SI-nivelen ongelmista piriformis-syndroomaan. VK-Kustannus

Nordström, J. 2017. Muistiinpanot fysioterapiasta -osa2, yleisimpien TULE-vaivojen kliiniset kuvaukset. e-kirja.

Neurologisen fysioterapian osuus

Moodle-alustan materiaali

Omaan asiakastapaukseen liittyvät tutkimusartikkelit

Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. Sanoma Pro. Helsinki

Kauranen, K. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen 2011, Liikuntatieteellinen seura. s.135-155, 317-335, 400-426

Oppimisympäristö

Lab- Lappeenrannan kampus
Verkkoympäristö
Asiakkaan tarpeista lähtevä harjoitusympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op: 5x27h --> 135h
Läsnäolokertoja: info 2h, leukanivel 2h, tutkimusrungot 8h, asiakkaan tutkimistilanne 2h, vertaisarviointi 2h, konsultaatio 1h (onnistuu virtuaalisestikin), asiakkaan terapia 2hx4--> 8h
-->yht. 25h
Leukanivel-harjoitustuntiin valmistautuminen 4h
Tutkimusrunkojen kokoaminen ja esitykseen valmistautuminen 15h
Asiakkaan löytäminen 4h
Asiakkaan haastattelu 2h --> johtopäätökset 4h --> tutkimusrungon kokoamainen ja tutkimistilanteeseen valmistautuminen --> 12h
Tutkimusartikkeleiden hakeminen tutkimisen ja terapian tueksi --> 12h
Tutkimisen jälkeen yhteenveto ja terapian suunnittelu 10h
Harjoitusohjelman laatiminen 6h
Ft-selosteen laatiminen 10h
Yhteenvedon tekeminen asiakastapauksesta ja omasta oppimisesta sekä esityksen suunnittelu ja toteutus Streamiin 20h
Muitten yhteenvetojen katselu ja kommentointi Streamissa 10h
Opintojaksopalautteen antaminen 2h

Neurologisen fysioterapian osuus

Opintojakson laajuus 5 op: 5x27h --> 135h
Lähiopetus kampus tai Zoom: 20h
Asiakastapaamiset: 20h
Itsenäinen työskentely: 95 h (sis. toimintakyvyn arvioinnin orientoiva suunnitelma, fysioterapiasuunnitelma ja -seloste, käynteihin valmistautuminen, seminaariin valmistautuminen, vertaisarviointi)

Sisältö

Harjoitustunnit, oppimistehtävät

Leukanivelen tutkiminen ja terapiaa, tutkimusrunkojen kasaaminen ja esittäminen, oman asiakkaan (pareittain) tutkiminen, tutkimusartikkeleiden haku ja hyödyntäminen asiakkaan tutkimistilanteessa sekä terapiassa, terapian suunnittelu ja toteutus, ft-suunnitelman laatiminen, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet, artikkeliesittely --> Stream-esitys

Neurologisen fysioterapian osuus

Harjoitustunnit, oppimistehtävät

Terapiasuunnitelma toimintakyvyn arvioinnin ja tutkimisen pohjalta, oman asiakkaan terapian suunnittelu ja toteutus pareittain, fysioterapiaselosteen laatiminen, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet, artikkelien etsiminen, vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Tule-fysioterapian osuus
Tule-fysioterapia -opintojakso hyväksytysti suoritettu


Neurologisen fysioterapian osuus

Neurologinen fysioterapia- opintojakso hyväksytysti suoritettu

Arviointimenetelmät

Hyväksytty - hylätty

Tutkimusrungon laatiminen ja harjotettavien osioiden ohjaaminen muulle ryhmälle
Asiakkaan tutkiminen ja terapian toteuttaminen
Tutkimusartikkelin hyödyntäminen asiakkaan tutkimiseen tai terapiaan
Vertaisarviointi
Fysioterapialausunnon laatiminen
Posterin kokoaminen, oman oppimisen arviointi ja näitten esittely --> Streamissa
Aktiivinen osallistuminen harjoitustunneilla (leukanivelen tutkiminen, tutkimismenetelmien harjoittelu)

Neurologisen fysioterapian osuus

Arviointi hyväksytty-hylätty

Fysioterapiaselosteen laatiminen
Tutkimusartikkelit x 2
Asiakkaan tutkiminen ja terapian toteuttaminen
Asiakkaan tutkimisen ja arvioinnin yhteenvetotilanteen suunnittelu ja toteutus
Vertaisarviointi
Oman oppimisen kuvaaminen ja arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita tutkimusmenetelmän tutkiakseen tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa sekä normaalia ja poikkeavaa asentoa. Johtopäätösten teko ja fysioterapiamenetelmän valinta vaativat ohjausta. Opiskelija tunnistaa terapeuttisia harjoitteita ja manuaalisia menetelmiä asiakkaan tilan edistämiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan asiakkaan fysioterapiaa. Opiskelija tiedostaa yhteistyön merkityksen asiakkaan, hänen omaistensa sekä terveydenhuollon muiden ammattilaisten välillä asiakkaan tilan hoitamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tutkia ja analysoida tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa sekä normaalia ja poikkeavaa asentoa käyttäen oikein valittuja opetettuja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa tehdä oikean suuntaisia johtopäätöksiä havaintojensa pohjalta sekä valita ja toteuttaa niihin tukeutuen erilaisia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tilan huomioiden. Opiskelija osaa valita ja käyttää terapeuttisia harjoitteita ja manuaalisia menetelmiä asiakkaan tilan edistämiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan kokonaisvaltaisen fysioterapian. Opiskelija osaa kertoa yhteistyön merkityksen asiakkaan, hänen omaistensa sekä terveydenhuollon muiden ammattilaisten välillä asiakkaan tilan hoitamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yhdistää tietoa tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön asento-, toiminta- ja kulumaperäisten sekä tulehduksellisten sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksestä ja mekanismista tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien synnyssä. Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön kirurgisten, traumatologisten sekä ortopedisten toimenpiteiden vaikutuksen asiakkaan yksilölliseen toimintakykyyn. Opiskelija osaa tutkia ja analysoida tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa sekä normaalia ja poikkeavaa asentoa käyttäen opetettuja spesifejä tutkimusmenetelmiä kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä havaintojensa pohjalta sekä valita ja toteuttaa niihin tukeutuen tutkittuun tietoon perustuvia erilaisia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tilan huomioiden. Opiskelija hallitsee spesifejä terapeuttisia harjoitteita ja manuaalisia menetelmiä asiakkaan tilan edistämiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan kokonaisvaltaisen ja vaikuttavan fysioterapian. Opiskelija osaa kertoa monitahoisesti yhteistyön merkityksen asiakkaan, hänen omaistensa sekä terveydenhuollon muiden ammattilaisten välillä asiakkaan tilan hoitamiseksi.