Siirry suoraan sisältöön

Ensihoitolääketiede 3 (3 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1232-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Tia Windahl

Ryhmät

  • EHK20
    Ensihoitajakoulutus 20K, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Osaa ensihoitolääketieteen perusteet synnytysten osalta sekä syventää traumatologian ja vaativan ensihoidon osaamista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

100 % verkko-opiskelu
Ensihoitolääkärin luentotallenteet
Testaa-tietosi -välikyselyt aihepiireittäin.
Kurssi on hyväksytty, kun kaikki testaa-tietosi välikyselyt on hyväksytysti suoritettu.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu opiskelijan itse suunnittelemansa aikataulun mukaan verkkokurssin aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pakollinen: Ensihoitolääkärin luentotallenteet verkossa
Elvytyksen käypähoitosuositus ja eettiset periaatteet

Suositeltava: Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K., Taskinen, T. 2017 (tai uudempi). Ensihoito. Helsinki: SanomaPro Soveltuvin osin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työkuormitus keskimäärin 80 tuntia.
100 % itseopiskelu

Sisältö

Elottomuus
Sokki
Traumatologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ensihoitolääketiede 1 ja 2

Arviointimenetelmät

Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun jokaisen aihealueen testaa tietosi -välikysely on hyväksytysti suoritettu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty kuvaamaan kunkin lääketieteen alueen teoriatiedon keskeisimpiä piirteitä. Teoriatietoperustan ja käytännön toimintamallien (tutkiminen ja tilanarviointi) yhdistäminen on puutteellista. Opiskelija ei osaa perustella omia valintojaan eikä pohtia eri vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata kunkin lääketieteen erikoisalueen keskeisimmät sisällöt sujuvasti ja kattavasti. Opiskelija osaa yhdistää lääketieteen teoriaperustan käytännön toimintamalleihin potilaan tutkimisessa, tilanarviossa ja ensihoidossa. Opiskelija osaa perustella tekemiään ratkaisuja myös lääketieteellisestä näkökulmasta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata kunkin lääketieteen erikoisalueen teoriatietoa rajallisesti. Hän yhdistää lääketieteen teoriaperustan ja potilaan tutkimisen ja tilan arvioinnin ja esitetyt toimintamallit, mutta ei välttämättä ymmärrä niiden merkityksiä. Opiskelijan esittämät toimintamallit ovat puutteellisia tai eivät ole perusteltuja eikä vaihtoehtojen pohdinta toteudu kriittisesti. Osaaminen perustuu pääosin opittavien asioiden listaamiseen ja toistamiseen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata kunkin lääketieteen erikoisalueen teoriatietoa sujuvasti ja kattavasti. Hän yhdistää teoriatietoa ja käytännön toimintamalleja osuvasti, mutta itsenäinen soveltaminen eri tilanteissa onnistuu vielä vajavaisesti. Käytännön toiminta onnistuu taustaosaamisen turvin erilaisissa työtilanteissa. Hän osaa perustella tekemänsä ratkaisut sekä pohtia ja vertailla kriittisesti päätöksien seuraamuksia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää kunkin lääketieteen erikoisalueen teoriaa asiantuntevasti ja tutkittuun tietoon perustuen. Hän soveltaa hankkimaansa tietoa aikaisempaa teoriatietoa ensihoitopotilaan hoidossa ja analysoi sekä vertaileeitsenäisesti eri vaihtoehtoja. Hän organisoi sekä omaa että työryhmän tekemistä vahvan pohjatiedon siivittämänä. Osaamisessa tulee esille kautta linjan itsenäinen ajattelu, johon liittyy kyky muuttaa toimintamalleja tilanteen vaatimalla tavalla.