Siirry suoraan sisältöön

Hoitotason ensihoito (6 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1226-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Antti Tanninen
 • Mikko Kaartinen
 • Tuomo Nyyssönen

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • EHK20
  Ensihoitajakoulutus 20K, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

Osaa arvioida potilaan tilan ja hoitaa häntä ensihoidon hoitotason keinoin hoito-ohjeisiin tukeutuen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutuksella käytetään opetusmenetelmänä sekä luento-opetusta että simulaatio-opetusta ja käytännön harjoituksia. Kurssin lopuksi oppimista mitataan Exam-tentillä. Toteutuksen tavoitteena on, että toteutuksen jälkeen opiskelijalla on kattavat tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon. Opiskelija kykenee suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan kokonaishoitoa. Opiskelija osaa myös perustellen selittää tavallisimpien saraskohtausten syyt ja niiden oireet sekä tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Simulaatioissa läsnäolovelvoite 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tom Silfvast, Maaret Castrén, Jouni Kurola, Vesa Lund, Matti Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim, 8.uudistettu painos 2016

Markku Kuisma, Kari Porthan, Peter Holmström, Jouni Nurmi, Tuomas Taskinen; Ensihoito, Sanoma Pro Oy 2018.

Pasi Alanen, Juha Jormakka, Antti Kosonen, Simo Saikko: Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi, Sanoma Pro Oy 2016.

Maaret Castren, Simo Ekman, Rami Ruuska & Tom Silfvast (toim.): Suuronnettomuusopas, Duodecim 2015.

Juha Jormakka & Jukka Kettunen: EKG akuuttihoidossa. Sanoma Pro Oy 2018.

Käypähoito -suositukset (Duodecim):Elvytys, Elvytys (vastasyntynyt), Hengitysvajaus (äkillinen), Aivovammat, Aivoinfarkti, Sepsis (aikuiset), Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus), Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset), Kuolevan potilaan oireiden hoito, ST-nousuinfarkti , Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. (PDF-tiedosto diasarja) www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_LASTEN_KALTOINKOHTELU.PDF. *

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Uusintamahdollisuudet

Toteutuksen tentti suoritetaan Exam-tenttinä. Mahdollinen uusinta suoritetaan myös Examin avulla.

Oppimisympäristö

Luento-opetus. Simulaatioympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 6 op = 162h, josta:
Luento-opetus = 20h
Simulaatio-opetus = 24h
Itsenäinen opiskelu = 118h

Sisältö

Toteutuksen tavoitteena on, että toteutuksen jälkeen opiskelijalla on kattavat tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon. Opiskelija kykenee suunnitelemaan, toteuttaamaan ja arvioimaan potilaan kokonaishoitoa hoitotason keinoin. Opiskelija osaa myös perustellen selittää tavallisimpien saraskohtausten syyt ja niiden oireet sekä tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Perustason ensihoidon teoriaopinnot (ensihoitopalvelu, potilaan tutkiminen, sairastunut potilas, vammautunut potilas, viranomaisyhteistyö)
Hyväksytysti suoritettu ammatillinen harjoittelu 3 (perustason ensihoito)

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, simulaatiot ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalla ei ole tiedollisia perusvalmiuksia ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija ei pysty luettelemaan tavallisimpien sairauskohtausten syitä, oireita, tutkimuksia tai hoitomuotoja. Opiskelija ei osaa käyttää ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on tiedolliset perusvalmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija pystyy luettelemaan tavallisimpien sairauskohtausten syyt, oireet, tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa käyttää valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvät tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunitteluun, toteutukseen ja arviointiin.Opiskelija osaa selittää perustellen tavallisimpien sairauskohtausten syyt, oireet, tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on kattavat tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija osaa selittää perustellen tavallisimpien sairauskohtausten syyt, oireet, tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.