Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon farmakologia (3 op)

Toteutuksen tunnus: KTS0868-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 25.09.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Marjut Louhelainen

Opetusryhmät

  • Ensihoitofarmakologian luennot (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • EH19
    Ensihoitajakoulutus 19S, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Ensihoitofarmakologian luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ensihoidon hoitotasolla ja sairaalan akuuttihoidossa käytettyjen keskeisten lääkkeiden vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset, hallitsee niiden turvallisen käytön ja potilasohjauksen ja ymmärtää yleisimpien myrkytysten tapahtumamekanismit ja farmakologisen hoidon.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Keskusteleva luento-opetus ja kirjallinen lääketehtävä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso sijoittuu 33-38/2022.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin Moodle-alustan materiaali

Asianmukaiset Käypä hoito -suositukset

Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson toteutustentti ja uusintatentit ovat EXAMissa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella
Moodle ja kirjallinen harjoitustehtävä

Sisältö

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija tuntee ensihoidon perus- ja hoitotasolla ja sairaalan akuuttihoidossa käytettävät lääkkeet, niiden terapeuttiset vaikutukset, haittavaikutukset,vasta-aiheet ja hallitsee niiden oikean annostelun sekä tarpeen mukaiset lääkkeenantotavat. Opiskelija tuntee tavallisimmat potilaan käytössä olevat lääkkeet ja ymmärtää niiden mahdolliset yhteisvaikutukset ensihoidossa käytettävien lääkkeiden kanssa. Opiskelija hallitsee hengityksen ja verenkierron tukemiseen tarkoitettujen lääkkeiden käytön ja potilaan lääkkeellisen kivun hoidon sekä tarvittaessa lääkärin ohjeistaman potilaan sedatoimisen tai yleisanestesian. Ymmärtää toksikologian perusteet ja tuntee tavallisimmat henkeä uhkaavat intoksikaatiotilanteet, vasta-aineiden turvallisen käytön ja intoksikaatiotilanteiden farmakologisen hoitamisen.

Opintojakson sisältö:
Elvytyksessä käytettävät lääkkeet
Rintakivun lääkkeellinen hoito
Rytmihäiriölääkkeet ensihoidossa
Inotrooppiset lääkeaineet
Hengitysvaikeuden lääkkeet
Kouristelun lääkehoito ja sedatoivat lääkkeet
Kivun hoito fysiologian ja farmakologian näkökulmasta
Liuotushoito
Pahoinvointia vähentävä lääkehoito
Toksikologian perusteet
Yleisimmät myrkytykset ja niiden farmakologinen hoito

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Vaaditut aiemmat opinnot:
Anatomia ja fysiologia, KTS1197
Farmakologia, KTS1202

Arviointimenetelmät

Kirjallisen tentin hyväksytty suoritus, arvosanaan 1 vaaditaan 50 % tentin maksimipisteistä, harjoitustehtävän hyväksytty palautus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija saa hylätyn arvosanan opintojakson tentistä ja/tai ei palauta kirjallista harjoitustehtävää hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija nimeää ensihoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden terapeuttiset vaikutukset muttei pysty kattavasti selittämään lääkeaineen vaiheita ja vaikutuksia elimistössä. Opiskelija nimeää yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineryhmien farmakologiset vaikutusmekanismit ja tunnistaa lääkehoidon turvallisuuden kannalta merkittävimpiä haittoja ja vasta-aiheita ensihoidon kannalta. Opiskelijan kyky soveltaa tietoa eri potilasryhmien erityispiirteisiin jää vaillinaiseksi, eikä hän pysty loogisesti perustelemaan lääkkeen valintaa eri potilasryhmille farmakofysiologisesta näkökulmasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa ensihoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan ensihoitotilanteen lääkehoitoa turvallisesti eri potilasryhmien erityispiirteet huomioiden.Opiskelija tuntee yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineryhmien farmakologiset vaikutusmekanismit ja tunnistaa lääkehoidon turvallisuuden kannalta merkittävimpiä haittoja ja vasta-aiheita ensihoidon kannalta. Opiskelija tunnistaa yleisimpien myrkytysten mekanismeja ja hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kattavasti ensihoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja ymmärtää henkeä uhkaavien tilanteiden merkityksen lääkkeen valintaan, annosteluun, jakaantumiseen ja vasta-aiheiden ehdottomuuteen. Opiskelija arvioi yksittäisen lääkeaineen kohdalla lääkeaineen ominaisuuksien merkitystä lääkkeen valinnalle ja lääkehoidon toteutukselle eri potilasryhmissä ja ymmärtää yhteisvaikutusten mekanismeja. Opiskelija selittää yleisimpien myrkytysten fysiologiset vaikutukset ja niiden aiheuttamien häiriötilojen vaikutuksen potilaan hoitoon ja ymmärtää myrkytysten farmakologisen hoidon mekanismit elimistössä eri potilasryhmien kohdalla.