Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijan viestintätaidot (4 op)

Toteutuksen tunnus: KS00BT59-3173

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus
 • Bachelor's Degree Programme in International Business

Opettaja

 • Seija Varis

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRIB22S
  Bachelor's Degree Programme in International Business 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Tavoitetaitotaso: C2

Opiskelija osaa
- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä
- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset
- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lähiopetus, etätehtävät, etäopetus
- Harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

- Edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista oppimistilanteisiin sekä kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Ilmoitetaan opintojen alussa.
- Moodle

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin kaikkien on oltava läsnä.

Uusintamahdollisuudet

- Sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Sisältö

Oman opiskelu- ja ammattialan tekstejä ja viestintätilanteita. Opinnoissa ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen ja -tilanteiden harjoittelua.
Keskeisiä sisältöjä esim. esiintymistaidot, ryhmäviestintätaidot, palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen, opiskelussa ja ammatissa kirjoittaminen keskeisine tekstilajeineen, kielen- ja tekstinhuollon perusasiat, asiatyyli.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssin taitotaso on C1 - C2. Opintojakso kuuluu äidinkielen (suomi) pakollisiin viestintäopintoihin ja on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi.

Arviointimenetelmät

Selvitetään ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön tyydyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön erinomaisesti.