Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijan viestintätaidot (4 op)

Toteutuksen tunnus: KS00BT59-3161

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sanna Paunonen

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII22SV
    Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Tavoitetaitotaso: C2

Opiskelija osaa
- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä
- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset
- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset ovat Zoomissa. Tapaamiskerroilla tehdään paljon ryhmätöinä harjoituksia ja siksi tapaamisia ei tallenneta eikä niitä voi jälkikäteen katsoa. Teoriat löytyvät Moodlesta usein ääniselostuksen kera. Moodlessa on sekä täysin itsenäisesti suoritettavia tehtäviä että tapaamisella tehtäviä tehtäviä. Tapaamiskerroilla tehdyt kirjalliset ryhmätehtävät palautetaan Moodleen. Täysin itsenäisesti suoritettavat tehtävät ovat näkyvissä ja tehtävissä Moodle-pohjalla heti opintojakson alettua. Tapaamisten aikana käsiteltävät asiat avautuvat ja näkyvät sitä mukaa kuin aiheissa etenemme.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla on seitsemän tapaamiskertaa, jotka näkyvät lukujärjestyksessä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu yksi pienryhmätapaaminen, jota ei ole sijoitettu valmiiksi lukujärjestykseen ja jonka ajankohdan opiskelija saa valita annetuista vaihtoehdoista (jotka kerrotaan opintojakson ensimmäisellä kerralla). Yhteiset tapaamiskerrat sijoittuvat viikoille 36 - 42 ja viikko 43 on vielä palautuskaikaa. Aktiivinen läsnäolo on välttämätöntä, koska osaa tehtävistä ei voi tehdä yksin ja suullista viestintää vaativat harjoitukset ja tehtävät vaativat tietysti reaaliaikaisen vuorovaikutustilanteen. Opintojakson suoritusten viimeinen palautuspäivä on 30.10.2022.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on Moodlessa. Tarvitset Word-ohjelman työpöytäversion tietokoneellesi. Lisäksi tarvitset tietokoneen, jossa on toimiva mikrofoni JA kamera. Pidämme kameraa päällä tapaamisten ajan (vuorovaikutus on helpompaa).

Uusintamahdollisuudet

Arvioitavat tehtävät ja suoritusaikataulu kerrotaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on noin 108 tuntia (verkkotapaamiset sekä itsenäinen työskentely).

Sisältö

Opinnoissa ja työelämässä tarvittavien oman alan teksti- ja viestintätaitojen harjoittelua. Keskeisiä sisältöjä ovat esim. esiintymistaidot, ryhmäviestintätaidot, palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen, opiskelussa ja ammatissa kirjoittaminen keskeisine tekstilajeineen, kielen- ja tekstinhuollon perusasiat sekä asiatyyli.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Kurssin taitotaso on C1 - C2 (eurooppalainen viitekehys). Opintojakso kuuluu äidinkielen (suomi) pakollisiin viestintäopintoihin, ja se on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi.

Arviointimenetelmät

Erilaiset suulliset ja kirjalliset tehtävät, joilla mitataan suullisen- ja kirjallisen viestinnän osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on 0 eli hylätty, jos opiskelijan
- kielenkäyttö ei vastaa asiatyylisen esityksen vaatimuksia.
- ammatilliset tekstit eivät vastaa alan vaatimuksia (sisältö, rakenne, kieliasu).
- ryhmätyötaidot ovat puutteelliset.
- viestinnän tulkintataidot ovat heikot.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- kirjoittaa ammattialansa tekstiä ja käyttää luotettavia tietolähteitä.
- pyrkii käyttämään lähteitä LABin opinnäytetyön raportin ohjeiden mukaisesti.
- kirjoittaa kieliasultaan ja rakenteeltaan tyydyttävää tekstiä.
- osallistuu ryhmäviestintätilanteisiin yhteistyötaitoisesti.
- pitää suullisen esityksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- kirjoittaa lähteisiin pohjautuvaa asiatyylistä tekstiä, jossa soveltaa lähdekritiikkiä.
- käyttää lähteitä pääsääntöisesti LABin opinnäytetyön raportin ohjeiden mukaisesti.
- tuottaa kieliasultaan ja rakenteeltaan melko hyvää tekstiä.
- osallistuu aktiivisesti ryhmäviestintätilanteisiin ja toimii niissä ryhmän toimintaa edistävällä tavalla.
- pitää sujuvan ja havainnollisen suullisen esityksen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- kirjoittaa asiatyylistä tekstiä, joka täyttää lähdekriittisen tieteellisen tekstin kriteerit ja jossa lähteitä on käytetty monipuolisesti ja sujuvasti.
- käyttää lähteitä LABin opinnäytetyön raportin ohjeiden mukaisesti.
- kirjoittaa kieliasultaan lähes moitteetonta tekstiä.
- osallistuu aktiivisesti ja ryhmän toimintaa edistävällä tavalla ryhmäviestintätilanteisiin sekä positiivisin keinoin kannustaa ryhmänsä jäseniä yltämään parhaaseensa.
- pitää laadukkaan, havainnollisen ja vakuuttavan suullisen esitelmän.