Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijan viestintätaidot (4 op)

Toteutuksen tunnus: KS00BT59-3159

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 20.11.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jaana Loipponen

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22SH2
    Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Tavoitetaitotaso: C2

Opiskelija osaa
- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä
- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset
- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetus alkaa 6.9.2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa ja omatoiminen ajankohtaisten viestinnän artikkelien ja aiheiden seuraaminen.

Sisältö

- oman opiskelu- ja ammattialan tekstejä ja viestintätilanteita
- opinnoissa ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen ja -tilanteiden harjoittelua

Arviointimenetelmät

Kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, jos
• kielenkäyttö ei vastaa asiatyylisen esityksen vaatimuksia
• ammatilliset tekstit eivät vastaa alan vaatimuksia
• ryhmätyö- ja neuvottelutaidot ovat puutteellisia
• viestinnän tulkintataidot ovat heikot

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
• tuottaa ammattialansa tekstiä
• kirjoittaa välttävää tekstiä, jossa on käytetty lähteitä amk-ohjeen mukaisesti
• osallistua ryhmäviestintätilanteisiin
• osallistua presentaatioon.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
• tuottaa lähteisiin pohjautuvaa asiatyylistä tekstiä, jossa sovellettu lähdekritiikkiä ja jossa lähteitä on käytetty amk-ohjeen mukaisesti
- tuottaa kieliasultaan melko hyvää tekstiä
• osallistua aktiivisesti presentaation tekemiseen sekä ryhmäviestintätilanteisiin ja toimia niissä ryhmän toimintaa edistävällä tavalla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
• tuottaa asiatyylistä tekstiä, joka täyttää lähdekriittisen tieteellisen tekstin kriteerit ja jossa lähteitä on käytetty monipuolisesti ja sujuvasti
• kirjoittaa kieliasultaan moitteetonta tekstiä
• pitää laadukkaan presentaation sekä osallistua aktiivisesti ja ryhmän toimintaa edistävällä tavalla ryhmäviestintätilanteisiin.