Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijan viestintätaidot (4 op)

Toteutuksen tunnus: KS00BT59-3158

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Annukka Näkkälä

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22SH1
    Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti

Pienryhmät

  • Luennot
  • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Tavoitetaitotaso: C2

Opiskelija osaa
- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä
- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset
- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäisesti ja ryhmissä tehtävät tehtävät. Tämä on suomen kielen ja viestinnän opintojakso.

Ajoitus ja läsnäolo

Edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista oppimistilanteisiin sekä kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

Oman opiskelu- ja ammattialan tekstejä ja viestintätilanteita. Opinnoissa ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen ja -tilanteiden harjoittelua.

Sisältö ja oppimistehtävät voivat vaihdella koulutusaloittain. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi esiintymistaidot, ryhmäviestintätaidot (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset), palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen, opiskelussa ja ammatissa kirjoittaminen keskeisine tekstilajeineen, kielen- ja tekstinhuollon perusasiat, asiatyyli.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Kurssin taitotaso on C1–C2. Opintojakso kuuluu äidinkielen (suomi) pakollisiin viestintäopintoihin ja on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi.

Arviointimenetelmät

Opiskelijan osaaminen oppimistehtävien perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä
- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset
- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).