Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijan viestintätaidot (4 op)

Toteutuksen tunnus: KS00BT59-3135

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

 • Palvelumuotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus

Opettaja

 • Susanna Peltonen

Vastuuopettaja

Auli Haarnio

Opetusryhmät

 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti

Pienryhmät

 • Luennot

Osaamistavoitteet

Tavoitetaitotaso: C2

Opiskelija osaa
- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä
- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset
- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Kurssiin kuitenkin kuuluu myös verkossa olevia tehtäviä ja itsenäistä työtä sekä yksin että ryhmässä.

Ajoitus ja läsnäolo

Aktiivinen osallistuminen opetukseen on olennaista, koska viestintätaitoja harjoitellaan myös opetuksen aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaetaan Moodlessa.

Oppimisympäristö

Kontaktiopetus ja Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä

- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)

- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset

- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti

- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

Sisältö: Oman opiskelu- ja ammattialan tekstejä ja viestintätilanteita. Opinnoissa ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen ja -tilanteiden harjoittelua.

Sisältö ja oppimistehtävät voivat vaihdella koulutusaloittain. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi esiintymistaidot, ryhmäviestintätaidot (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset), palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen, opiskelussa ja ammatissa kirjoittaminen keskeisine tekstilajeineen, kielen- ja tekstinhuollon perusasiat, asiatyyli.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssin taitotaso on C1–C2. Opintojakso kuuluu äidinkielen (suomi) pakollisiin viestintäopintoihin ja on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi.

Arviointimenetelmät

Edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista oppimistilanteisiin sekä kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointi: 1-5.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
• tuottaa ammattialansa tekstiä
• kirjoittaa välttävää tekstiä, jossa on käytetty lähteitä amk-ohjeen mukaisesti
• osallistua ryhmäviestintätilanteisiin
• osallistua presentaatioon.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
• tuottaa lähteisiin pohjautuvaa asiatyylistä tekstiä, jossa sovellettu lähdekritiikkiä ja jossa lähteitä on käytetty amk-ohjeen mukaisesti
- tuottaa kieliasultaan melko hyvää tekstiä
• osallistua aktiivisesti presentaation tekemiseen sekä ryhmäviestintätilanteisiin ja toimia niissä ryhmän toimintaa edistävällä tavalla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
• tuottaa asiatyylistä tekstiä, joka täyttää lähdekriittisen tieteellisen tekstin kriteerit ja jossa lähteitä on käytetty monipuolisesti ja sujuvasti
• kirjoittaa kieliasultaan moitteetonta tekstiä
• pitää laadukkaan presentaation sekä osallistua aktiivisesti ja ryhmän toimintaa edistävällä tavalla ryhmäviestintätilanteisiin.