Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, muntlig (1 op)

Toteutuksen tunnus: KR00BU42-3108

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Sirja Fränti

Opetusryhmät

  • Luento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HLTIFYS21S
    Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

  • Luento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ilmaista ja perustella mielipiteensä
- käyttää oman alansa keskeistä perussanastoa
- kertoa keskeiset asiat koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään
- esitellä oman alansa toimintaympäristöä
- viestiä erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa ruotsin kielellä.

Opiskelija suorittaa julkishallinnon ruotsin kielen suullisen kielitutkinnon.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa (laki 424/03 ja asetus 481/03).

Svenska i arbetslivet, skriftlig (1 op) ja Svenska i arbetslivet, muntlig (1 op) muodostavat yhden 2 op:n kokonaisuuden. Niitä ei voi suorittaa erikseen eli kyse on yhdestä opintojaksosta, jossa kirjallinen ja suullinen osuus arvioidaan erikseen.

Verkko- ja kampusluentoja (LAHTI) sekä itsenäinen työskentely digitaalisessa oppimisympäristössä. Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille sekä läpäisemällä hyväksytysti kirjallinen ja suullinen tentti. Kirjallista ja suullista ruotsin kielen taitoa harjoitellaan ja kehitetään erilaisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson tehtävien suorittaminen ja aktiivinen itsenäinen työskentely ovat oleellisia oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Ajoitus ja läsnäolo

Tarkempi aikataulu näkyy lukujärjestyksestä. 80 % läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alakohtainen materiaali sähköisessä muodossa opintojaksokohtaisessa Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollisuus suorittaa osallistumatta opintojakson opetukseen, mikäli opiskelija katsoo, että hänellä on riittävä osaaminen opintojakson osaamistavoitteissa. Näyttökoe sisältää kirjallisen ja suullisen osion ja edellyttää myös opiskelijan koulutusohjelman ammatillisen perussanaston hallintaa. Hyväksytty suoritus vastaa kyseisen opintojakson 2 opintopisteen suorittamista. Tarkemmat tiedot oman alasi ruotsin opettajalta.

HUOM: näytöstä on sovittava opettajan kanssa ennen opintojaksolle osallistumista.

Uusintamahdollisuudet

Lopputentti opintojakson päätyttyä (kampus). Kaksi uusinta- sekä yksi korotusmahdollisuus kalenterivuoden sisällä ensimmäisestä kaikille yhteisestä tenttikerrasta.

Oppimisympäristö

Verkko- ja kampusluentoja (LAHTI) sekä itsenäinen työskentely digitaalisessa oppimisympäristössä Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen kurssi vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä sisältäen luennot sekä itsenäistä työtä.

Sisältö

Alakohtainen sanasto ja terminologia sekä työelämän vuorovaikutustilanteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Lähtötaso B1 (http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf). Opintojaksolle osallistuminen edellyttää lukion B-kielen tasoista kielen hallintaa.

Opiskelijan kannattaa osallistua lähtötasotestiin Moodlessa (https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2290) mieluiten jo orientaatioviikolla opintojen alussa. Opiskelijan suositellaan suorittavan ensin valmentava Prepkurs i svenska -opintojakso, mikäli lähtötasokokeen tulos on alle 50 % oikein, tai jos opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia yo-kirjoituksissa tai ruotsin yo-arvosana on A-C.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luennoilla. Suullinen tentti liittyen opintojakson yhteiseen ydinainekseen sekä alakohtaiseen sisältöön.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä lyhyesti ja yksinkertaisesti
- osaa käyttää kielen perusrakenteita jokseenkin ymmärrettävästi
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa pääosin ymmärrettävästi
- osaa osallistua yksinkertaiseen vuorovaikutukseen keskustelukumppanin tuella
- osaa ääntää jokseenkin ymmärrettävästi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä melko sujuvasti
- osaa käyttää kielen perusrakenteita jokseenkin virheettömästi
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa melko hyvin
- osaa osallistua vuorovaikutukseen myös aloitteellisesti
- osaa ääntää hyvin ymmärrettävästi

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä erittäin monipuolisesti ja sujuvasti
- osaa käyttää kielen vaativampiakin rakenteita sujuvasti
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa erittäin monipuolisesti ja asianmukaisesti
- osaa osallistua
vuorovaikutukseen aktiivisesti ja luontevasti
- osaa ääntää ja rytmittää puhettaan erittäin selkeästi ja luontevasti