Siirry suoraan sisältöön

Käytännön sopimusoikeutta (3 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1365-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Kari Hämeenaho

Opetusryhmät

 • Lähi/verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Palautettavat oppimisharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII20SJ
  Liiketalouden koulutus 20S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Lähi/verkkoluennot
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Palautettavat oppimisharjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset yritystoiminnassa käytettävät sopimusmallit ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. Opiskelija oppii ymmärtämään sopimuksen merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija oppii laatimaan yritystoiminnassa käytettävät sopimukset ja ymmärtää sopimuksen merkityksen sopimusosapuolten kannalta. Hän osaa ottaa huomioon sopimuksiin liittyvät riskit ja osaa varautua niihin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus tai korvaavat tuntiharjoitukset.
Essee ja arvioitavat oppimistehtävät muodostavat arvosanan kurssista.

Ajoitus ja läsnäolo

Viisi pakollista lähiopetuskertaa sekä asiantuntijaluennot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suojanen, Savolainen, Korte, Vanhanen: Lakiopas (2015), luvut 5 ja 9
muu käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallisuus (verkkokirjat). Kursilla harjoitellaan myös lähdemateriaalin hakemista ja soveltamista oikeustapausten valmistelussa.

Opettajan Moodlessa jakama materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssia ei ole mahdollista suorittaa pelkästään etänä. Poikkeavaista järjestelyistä tulee sopia opettajan kanssa erikseen.

Työelämäyhteistyö

Kurssille pyritään saamaan ulkopuoliset luennoitsijat käsittelemään sopimusoikeuden käytännön kysymyksiä sekä asunto-/kiinteistökaupan tilanteita.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Arvosana muodostuu arvioitavista tehtävistä, jotka tule palauttaa 13.10.2022.

Mikäli tehtäviä ei palauteta määräaikaan mennessä hyväksytysti, suorittaa opiskelija tentin, jonka perusteella arvosana määräytyy koko kurssin arvosana. Ensimmäinen uusinta 7.12.2022 (laitetentti) toinen uusinta 11.1.2023

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodel, arvioitavien oppimistehtävien omatoiminen tekeminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3.00 op, 80 h

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erilaiset sopimusosapuolia, heidän vastuita ja velvollisuuksia sekä oikeuksia. Kurssilla opetetaan asunto- ja kiinteistökauppa, kauppaedustus, liiketoiminta-, komissio-, konsultti-, osakas-, lisenssi-, sponsori-, jälleenmyynti- ja vakuutussopimus sekä franchising sopimukset sekä käsitellään aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sopimusoikeus - kurssi.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tuntitehtävät. Arvosana muodostuu arvioitavista esseestä sekä oppimistehtävistä.
Kurssin arviointi:
- Oppimistehtävät 80%
- Essee opettajan kanssa sovittavasta aiheesta 20%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on peruskäsitys yritystoiminnan sopimuksista ja niihin liittyvien sopimusriskien tunnistamisen ja hallinnan
Opiskelija osaa laatia osaamissisällön mukaisia yksinkertaisia sopimuksia, joissa yleisimmät sopimuksiin liittyvät riskit on otettu huomioon. Opiskelija löytää lukemistaan sopimuksista keskeisimmät ongelmakohdat.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvä perusvalmius ja kyky hahmottaa sekä arvioida erilaisten sopimustyyppien merkitystä yritystoiminnassa ja erityisesti niihin liittyvien riskien osalta.
Opiskelija osaa laatia osaamissisällön mukaisia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa keskeiset sopimusriskit on otettu huomioon. Opiskelija osaa analysoida sopimuksia ja niiden merkitystä sopijapuolten kannalta sekä soveltaa sopimusoikeuden keskeisiä periaatteita eri sopimustyyppeihin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida yritystoiminnan sopimuskokonaisuuksia. Opiskelijalla on hyvä käsitys sopimusoikeudellisista riskeistä ja niiden hallitsemisesta
Opiskelija osaa laatia osaamissisällön mukaisia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa sopimusriskit on otettu kattavasti huomioon. Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida ja tulkita sopimuksia soveltaen sopimuslainsäädäntöä ja sopimusooikeudellisia periaatteita.