Siirry suoraan sisältöön

Eurooppaoikeus (2 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1300-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kari Hämeenaho

Opetusryhmät

  • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SJ
    Liiketalouden koulutus 20S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Tentti
  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Euroopan unionin oikeusjärjestelmän keskeisen sisällön, erityisesti sisämarkkinaoikeuden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus + tuntiharjoitukset
Kirjallinen tai laite tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kolme pakollista lähiopetuskertaa. Opettajan kanssa voidaan erikseen sopia etäyhteydestä.
Tuntiharjoitukset: pakollisia tehtäviä. Kaikki harjoitukset palautettava ennen kurssin päättymistä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1) Euroopan unionin oikeus, Juha Raitio,2016 Alma Talent Oy, verkkokirjahylly.
2) Eurooppa tiedotuksen oppaat ja linkit
3) Kalevi Suojanen ym: Lakiopas, sivut 24-55
4) Moodlen materiaalit
Luentodiat
Luennot ja tuntitehtävät

Työelämäyhteistyö

case-työ yhdessä yrityksen / Kauppakamarin kanssa EU-lainsäädännön tulkinnassa ja soveltamisessa.

Uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 42.
Uusintatentit
4.11.2022 ja
7.12.2022

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodel, kirjallisuus sekä verkossa tapahtuva opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2.00 op, 53 h

Sisältö

EU:n toiminnalliset ja oikeudelliset peruskäsitteet
EU:n instituutiot
EU:n päätöksentekojärjestelmä
EU-tuomioistuimen toiminta ja oikeuskäytäntö
EU:n kilpailuoikeus

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävä tuntemus Euroopan unionista ja sen oikeusjärjestelmästä, erityisesti sisämarkkinaoikeudesta. Tavoitteena on kyky osata soveltaa EU-oikeutta käytännön yritystoiminnassa.
Kurssin sisällöstä ovat esimerkkeinä Euroopan unionin toiminnan ja toimintaorganisaation pääpiirteet, EU:n oikeusjärjestelmän keskeinen sisältö, EU-oikeuden oikeuslähteet ja tulkinta, EU-oikeuden valtionsisäiset vaikutukset, sisämarkkinaoikeus ja vapaa liikkuvuus sekä EU:n kilpailuoikeuden pääpiirteet. Pyrkimyksenä on saavuttaa riittävä tuntemus Euroopan unionista, sen perusrakenteista ja toiminnoista sekä EU:n oikeusjärjestelmän keskeisistä oikeudellisista käsitteistä ja sisämarkkinaoikeuden sisällöstä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Hallinto-oikeus ja markkinaoikeus

Kurssi on tarkoitettu suoriettavaksi samana lukuvuonna yhdessä ulkomaankauppaoikeuden kurssin kanssa.

Arviointimenetelmät

Arvosana tulee MOODLE tentistä, jossa
1.osio ilman lähdemateriaalia (määritelmät + toimielimet)
2.osio kaikki lähdemateriaali saa olla käytössä – soveltavia kysymyksiä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne EU-oikeuden peruskäsitteitä tai toimielimiä sekä niiden tehtäviä. Opiskelija ei tunne EU:n keskeisiä periaatteita tai ymmärrä mikä merkitys EU-lainsäädännöllä on Suomalaiseen oikeusjärjestelmään.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arvosana 1
Opiskelija osaa määritellä kurssiin kuuluvia oikeudellisia peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa EU-oikeuden peruskäsitteet ja tuntee EU:n toiminnan ja toimintaorganisaation pääpiirteet. Opiskelija tunnistaa sisämarkkinaoikeuden keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee EU-oikeuden tiedonhakulähteet ja osaa tehdä yksinkertaisia hakuja niistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arvosana 3
Opiskelija tuntee hyvin kurssiin kuuluvat oikeudelliset peruskäsitteet. Opiskelija tuntee EU-oikeuden peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelijalla on hyvä käsitys sisämarkkinaoikeuden sisällöstä. Opiskelija tuntee hyvin EU-oikeuden tiedonhakulähteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija käyttää oikeudellisia termejä luontevasti, tunnistaa tilanteet joihin liittyy oikeudellisen tiedon tarvetta ja osaa joko tuottaa tai etsiä tarvittavaa tietoa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arvosana 5
Opiskelija tuntee erittäin hyvin kurssiin kuuluvat oikeudelliset peruskäsitteet EU-oikeuden sisällön. Opiskelija tuntee kurssilla opittujen oikeudellisten termien sisällön ja osaa käyttää niitä sujuvasti. Opiskelijalla on kattava käsitys sisämarkkinaoikeudesta ja sen merkityksestä yritystoiminnalle. Opiskelijalla tuntee hyvin EU-oikeuden tiedonhakulähteet ja hän kykenee soveltamaan niitä oikeudellisten ongelmien ratkaisuun. Opiskelija osoittaa analyyttistä kykyä pohtia ongelmaa ja löytää siihen oikeudellisesti perusteltu ratkaisu.