Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö (2 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1184-19004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.03.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Teija Launiainen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
  • Verkkoluento 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SL
    Liiketalouden koulutus 20S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1
  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön sekä termistöön. Opiskelija osaa lukea IFRS-tilinpäätöstä sekä tietää keskeisimmät erot FAS-tilinpäätökseen verrattuna.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena osittain etä- ja lähiopetuksena. Hybrdidiosallistuminen ei ole mahdollista.
Opetus koostuu luennoista sekä opiskelijoiden esitelmistä.
Esitelmät valitaan eri IFRS/IAS-standradeista.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso luennoidaan keväällä 2023 monimuoto-opetuksena lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito ja harjoituskirja (uusin painos), IFRS® -standardit
1.1.2018 voimassa olevat vaatimukset, Haaramo Virpi: Pörssiyhtiön tilinpäätös.
Luennot harjoitukset, muu jaettu materiaali.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei ole erillistä tenttiä.
Arviointi perustuu opintojakson aikana tehtäviin moodletentteihin, esitelmästä saatuun arviointiin sekä vertaisarviointiin.

Oppimisympäristö

Kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä, joka vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Kansainväliset tilinpäätösnormit, IFRS organisaatio, standardien laatimisprosessi, keskeiset standardit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat pakolliset opinnot.
Tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi koostuu moodletenteistä, esitelmistä sekä vertaisarvioinnista.
Moodletenttien osuus arvioinnista on 40%. (Saatava vähintään arviointikriteerin taso 1)
Ryhmätyön osuus arvioinnista on 30%
Vertaisarviointi 30%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut ryhmätyöskentelyyn eikä ole saanut hyväksyttyä suoritusta moodletenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa keskeiset standardit ja tietää niiden sisällön sekä erot FAS-tilinpäätökseen. Opiskelija on saanut moodletenteistä arvosanan 1 - 2.
Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja pitänyt esitelmän sovitusta aiheesta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijaa tunnistaa keskeiset standardit ja osaa soveltaa niitä laskuharjoituksissa. Opiskelija tietää IFRS-tilinpäätöksen keskeiset erot FAS-tilinpäätökseen. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn sekä pitänyt esitelmänsä sovitusta aiheesta.
Opiskelija on saanut moodletenteistä arvosanan 3 - 4

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijaa tunnistaa keskeiset standardit ja osaa soveltaa niitä laskuharjoituksissa sekä tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija tietää IFRS-tilinpäätöksen keskeiset erot FAS-tilinpäätökseen. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja esittänyt omia mielipiteitään ja havaintojaan.Hän on pitänyt selkeän ja jäsennellyn esitelmän.
Opiskelija on saanut moodletenteistä arvosanan 5.