Siirry suoraan sisältöön

Asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus III (5 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1117-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Ville Lehto

Ryhmät

  • LITAM19
    Liiketalouden koulutus 19S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on asiakkaan ymmärtäminen tarvelähtöisesti (asiakkaan tunteminen, tarpeet ja ostopäätösprosessi), mikä toimii pohjana organisaation kehittämiselle asiakaslähtöiseen suuntaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on ammattikirjallisuuden lukeminen ja kirjaesseiden tekeminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Esseet tehdään kurssin aikana, ja palautetaan opettajalle ohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat markkinoinnin ammattikirjallisuuden kirjat valmiiksi annettujen kirjalistojen mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksena on ammattikirjallisuuden kluukeminen ja kirjaesseen tekeminen annettujen ohjeiden mukaan.

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kaikki kirjat on arvioitu niiden laajuuden mukaan kirjalistassa. 5 op edellyttää vähintään viiden laajan ammattikirjallisuuteen kuuluvan kirjan lukemista ja oppimisesseen tekemistä.

Sisältö

Sisältönä on asiakkaan ja liiketoiomintaympäristön tuntemiseen liittyvä kirjallisuus mm.:
- asiakasprosessit
- b to b markkinointi
- asiakkuuden kehittäminen
- digitaaliset asiakaspalveluprosessit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5 (ja hylätty)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Essee ei täytä arviointiasteikon TASO 1 minimikriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tyydyttävä

Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kiitettävä 5

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.

Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.