Siirry suoraan sisältöön

Asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus II (5 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1116-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sampo Kokkonen

Ryhmät

  • LLPRLII20SM
    Liiketalouden koulutus 20S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on asiakkaan ymmärtäminen tarvelähtöisesti (asiakkaan tunteminen, tarpeet ja ostopäätösprosessi), mikä toimii pohjana organisaation kehittämiselle asiakaslähtöiseen suuntaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan ammatillista kirjallisuutta lukien 5 op laajuuden verran.
Jokaisesta kirjasta tehdään oppimisessee.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi suoritetaan ammatillista kirjallisuutta lukien ja oppisesseiden kirjoittamisen avulla itsenäisesti opiskellen. Oppimisesseet palautetaan yhteiseen verkkoympäristöön. Varsinaista läsnäoloa ei ole. Kirjoja tulee esittää yhteisissä treeneissä, joissa jaetaan kirjojen ydinsisällön henkilökohtaisen oppimisen ja liiketoimintaoppimisen kannalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit löytyvät kirjalistasta, johon on kerätty ammatillista kirjallisuutta. On mahdollista etsiä myös omaa ammattikirjallisuutta, kunhan se hyväksytään etukäteen opettajalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin aikana haetaan oppimistavoitteen mukaista kirjalliuutta kyseisen kurssin sisältötavoitteiden (asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus) mukaisesti. Se tehdään valmiiden kirjalistojen avulla tai etsitään ajankohtainen ammatillinen kirja ja arvioidaan sen opintolaajuus yhdessä opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin tilasta ja paikasta riippumaton.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijoille tulee opintojakson aikana yhteensä 5op verran (135 tuntia) kirjallisuuden lukemista ja oppimisesseitä.

Sisältö

Sisältö on edellä mainittujen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Kurssi on tarkoitettu markkinoinnin osuuskunnan opiskelijoille

Arviointimenetelmät

Oppimisesseet arvioidaan asteikolla 1-5 (tai Hylätty.)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Esssee ei täytä arviointitason 1 minimikriteereitä. Tällöin yksi tai useampi osa-alue ei täytä minimimääreitä ja oppisessee hylätään. Mahdollisuuksien mukaan esseetä voidaan täydentää, jos vähintään arvosanan 1 kriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arviointi tapahtuu todentamalla, että opiskelija on suorittanut vaadittavat treenitunnit (135 tuntia)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.

Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.