Siirry suoraan sisältöön

Johdanto tilintarkastukseen (3 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1027-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Teija Launiainen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
  • Tentti 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SL
    Liiketalouden koulutus 20S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1
  • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tilintarkastukseen liittyvät perusasiat, lainsäädännön ja käsitteet. Hän oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan tilintarkastuksen ammattieettiset periaatteet huomioiden sekä osaa laatia vaadittavat työpaperit.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähitunnit, vierailevat luennoitsijat, harjoitustyö

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso luennoidaan viikkojen 44 - 51 välisenä aikana lukujärjestyksen mukaan.
Opintojakson suorittaminen etäopintoina ei ole mahdollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi. Tilintarkastus - Normeista käytäntöön, Tilintarkastuslaki, opettajan muu jakama materiaali

Uusintamahdollisuudet

Hylätyn välitentin uusinnasta ota yhteys opettajaan.
Ensimmäinen uusintamahdollisuus on 16.2.2023 klo 15 - 18
Toinen uusintamahdollisuus on 4.5.2023 klo 15 - 18

Oppimisympäristö

Authentic

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 3 opintopistettä, mikä vastaa 80 opiskelijan työtä.
Lähitunteina luennoidaan 33 tuntia, joista vierailijoiden osuus 6h - 8h.
Tentti 2 tuntia.
Harjoitukset, oppimispäiväkirja ja tenttiin valmistautuminen 44 tuntia.

Sisältö

Opiskelija oppii tilintarkastukseen liittyvät perusasiat, lainsäädännön ja käsitteet. Hän oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan tilintarkastuksen ammattieettiset periaatteet huomioiden sekä osaa laatia vaadittavat työpaperit.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Kirjanpidon perusteet, Kirjanpito ja tuloslaskenta, Kirjanpidon erityiskysymykset, Tilinpäätös ja sen suunnittelu

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoityö, oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty tentti.
Oppimispäiväkirja ei täytä vaadittuja kriteereitä
Harjoitustyötä ei palauteta tai se ei täytä vaadittuja arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää tilintarkastusprosessin keskeiset vaiheet ja hän kykenee osallistumaan tilintarkastukseen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee tilintarkastusprosessin vaiheet ja tilintarkastuksen merkityksen. Hän psytyy työskentelemään tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee tilintarkastusprosessin ja tietää sen merkityksen. Opiskelija osaa hankkia tarkastusmateriaalia ja osaa tulkita sitä itsenäisesti.