Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) (5 op)

Toteutuksen tunnus: K200CA10-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielikeskus (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Opettaja

  • Tytti Lindeberg
  • Aija Nurminen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • KLTIVALM22S
    Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 22S, Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita opiskelusta itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla. Opiskelija osaa käyttää monenlaisia kielen rakenteita ja kohtalaisen laajaa sanastoa. Opiskelija tietää, miten syventää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kielen kirjallista ja suullista osaamistaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.1 - B1.2.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan kontaktiopetuksena.
Opetus- ja oppimismenetelmät: luennointi, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, raportointi, keskustelut, työskentely yksin ja ryhmissä, tiedonhaku, itsereflektointi, kirjallinen tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo opetuksessa ja ryhmätehtävissä välttämätön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama materiaali.

Oppimisympäristö

Opetus tapahtuu pääosin luokkatiloissa. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ympäröiviä alueita sekä verkko-oppimista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuuden viikon opintojakson aikana opiskelijan työmäärä on yhteensä 135 tuntia (23 tuntia / viikko).

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään suomen kielen taidon kehittämiseen erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Opintojaksolla opiskellaan kielioppirakenteita, harjoitellaan asiatekstien ymmärtämistä sekä niihin liittyvää sanastoa. Opintojaksolla etsitään tietoa itseä kiinnostavasta alasta ja tutustutaan siihen. Lisäksi harjoitellaan raportoimista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

B1-tason suomen kielen taito

Arviointimenetelmät

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tapaamisiin ja annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti. Arviointiasteikko on 0 - 5.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.