Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU35-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kari Hämeenaho

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SJ
    Liiketalouden koulutus 20S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Oman osaamisen sanoittaminen, näkyväksi tekeminen, tuotteistaminen ja brändääminen, perehdytään osaamisen tuotteistamiseen ja brändäämiseen, esimerkkejä osaamisen tuotteistamisesta ja henkilöbrändäyksistä

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams
Harjoitteluseminaarit ja –raportit

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan osaa muokata ja järjestellä omaa HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)


Opiskelija osaa:
- markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
- syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
- hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
- arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti