Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP49-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Kusti Alasalmi
  • Pia Haapea

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata kiertotalouden liiketoimintamallit
- kertoa tuote- ja palvelukehityksen pääperiaatteet
- soveltaa kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin ja arvonluonnin mukaisia periaatteita
- määrittää tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa. Kurssiin sisältyy erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintoksolla toteutetaan 2 - 3 työpajaa, joihin opiskelijat tulee valmistautua ennen työpajoja opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktitunteja on 2 - 4 tuntia kuukaudessa, joihin osallistuminen on suositeltavaa ja vaikuttaa arvosanaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki oppimateriaali on saatavissa kurssin Moodlesivustojen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on keskusteltava opintojakson vastuuopettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Oppimisympäritöinä käytetään ZOOMia ja Moodlea.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan opintojaksoon käyttämä aika on laskennallisesti 135 tuntia, josta 16 tuntia on kontaktiopetusta. Eli valtaosa opintojaksosta suoritetaan itsenäisesti erilaisten tehtävien kautta ja ryhmätöinä.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa helmikuun - huhtikuun 2023 aikana. Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin liiketoimintamalleihin ja tuotekehitysprosesseihin, erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Opintojakson aikana on 2 - 3 työpajaa, joiden aikana opiskelijat syventävät osaamistaan annetuista aihealueista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Lopullinen arvosana määräytyy erilaisten osatehtävien perusteella laskettujen painotettujen arvosanojen kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä sille asetettuja kriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa kuvata lineaarisen ja kiertotalouden liiketoimintamalleja
- osaa kertoa tuote- ja palvelukehityksen pääperiaatteet
- osaa kuvata perinteisen ja kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin periaatteita
- tietää tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamallit ja ymmärtää sen eroavaisuudet lineaaritalouden mukaisiin malleihin
- tuntee tuote- ja palvelukehityksen pääperiaatteet
- osaa soveltaa kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin ja arvonluonnin periaatteita erilaisiin tapauksiin
- määrittää tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavat tekijät

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kuvata kiertotalouden liiketoimintamallit ja analysoida sen eroja lineaariseen talousmalliin
- kuvata ja soveltaa tuote- ja palvelukehityksen periaatteita
- soveltaa kiertotalouden mukaisen tuotekehitysprosessin ja arvonluonnin mukaisia periaatteita ja ymmärtää sen erot ns. perinteiseen tuotekehitysprosessiin
- analysoida tuotteen ja palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä