Siirry suoraan sisältöön

Energiatekniikka ja -tehokkuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP47-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Jussi Kuusela

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1
  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa perusperiaatteet kestävän energiahuollon yhteiskunnallisesta merkityksestä
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset
- selittää energiasektorin muutoksen, uusiutumattomista uusiutuviin energialähteisiin
- yrityksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen merkityksen ja vaikutukset energia-alalla
- käyttää tiimityötaitoja, sekä etsimään tietoa aihealueesta ja viestimään niistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu verkossa ja luokassa (yksi kerta). Lisäksi kurssiin kuuluu opintomatka. Opiskelija perehtyy aihealueisiin ennalta annetun materiaalin pohjalta sekä yksilötehtävien kautta perehdyttäviin teemoihin.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla viikolla 34 ja kahden tunnin kontaktiluentoja on 5. Ajankohdat on merkitty lukujärjestykseen ja se tarkistetaan kurssin alussa. Tentti järjestetään verkossa viikolla 45.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opetusta on lukuhjrjestyksessä viisi kahden tunnin luentoa. Yksi kerta sisältää opintomatkan, joka liittyy muihinkin syksyn kursseihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu järjestetyille kontaktikerroille ja työskentelee itsenäisesti tekemällä opettajan määrittämiä yksilöitehtäviä sekä valmistautuu tenttiin. Oman työn laskennallinen kuormitus on noin 120 h.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei edeltäviä osaamisvaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (tehtävät ja tentti) ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen aihealueeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset sekä niiden taustalla vaikuttavan ilmastonmuutoksen merkityksen niihin
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti
- käyttää erilaisia oppimistekniikoita ja prosesseja itsenäisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää keskeisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä
- toimia eri tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden
käyttökelpoisuutta
- käyttää energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen kannalta
- toimia tehtäväantojen mukaisesti ja perustella vastauksensa ammattitermejä käyttäen