Siirry suoraan sisältöön

Vesihuoltotekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP40-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Pia Haapea

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC23KM
    Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- esittää veden laatuun vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesihuollon merkityksen
- pääperiaatteet yleisimmistä vesienkäsittelyssä käytetyistä tekniikoista ja niiden soveltuvuudesta eri haitta-aineiden poistoon
- tietää kiertotalouden periaatteet vesialalla
- selittää ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta on kuusi kertaa, kaksi tuntia kerrallaan, joista lähiopetusta on yhden kerran. Muuten kurssi toteutaan verkon välityksellä (ZOOM). Opintoihin kuuluu luentoja, itsenäisiä ja ryhmätehtäviä, sekä Moodletentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutetaan 14.1. - 8.4.2022 pääosin verkkototeutuksena. Läsnäolo kontaktiopetuskerroilla on suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki kursseilla käsiteltävä materiaali on saatavilla opintojakson Moodle-alustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojaksoon kuuluu yksi lähiopetuskerta Lahden kampuksella. Viisi muuta kontaktikertaa toteutetaan verkossa, Zoom-alustalla. Muu opintojaksoon sisältyvä materiaali löytyy opintojakson Moodle-alustalta opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suurin osa opinnoista suoritetaan itsenäisesti ja ryhmissä tehtävien tehtävien kautta. Lähiopetusta on 12 h.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan koko vesihuoltoketjuun, ja opiskelija saa kokonaiskäsityksen kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesihuollon merkityksestä. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin pinta-, pohja-, jäte- ja teollisuusveden laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Opintojaksolla käsitellään yleisimpiä, erityisesti jätevesien käsittelyssä käytettäviä tekniikoita ja niiden soveltuvuudesta eri haitta-aineiden poistoon. Tärkeä näkökulma on kiertotalousperiaatteiden mahdollisuudet osana veshuoltoialaa, sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Opiskelijan tulee suorittaa kaikki opintojakson alussa määritetyt tehtävät ja tentti hyväksytysti. Harjoitustöiden painoarvo kokonaisarvosanasta on 60 % ja tentin 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojaksolle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kertoa yleisellä tasolla kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteista
- tunnistaa erilaisten yksikköprosessien ja prosessikaavioiden merkityksen
- kertoa jätevesianalytiikkaan liittyvistä osa-alueista
- kertoa jätevesien sisältämistä eri komponenteista ja niiden puhdistamis/hyödyntämisvaihtoehdoista
- tunnistaa jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteet sekä puhdistustavoitteet
- osaa huomioida tekijät, jotka tulee huomioida käsiteltäessä yhdyskunnan ja teollisuusjätevesiä- yksikköprosessien mitoitusperiaatteet
- ymmärtää jätevesilaitoksen yleiset prosessikaaviot
- osaa jätevesianalytiikan perusteet ja erilaisten parametrien mittaamisen periaatteet
- osaa tulkita mittaustuloksia- jätevesien sisältämien eri komponenttien ympäristövaikutukset ja niiden hyödyntämispotentiaalin
- osaa arvioida jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä
- osaa toimia vastuullisesti ryhmässä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- kunnallisen jäteveden puhdistamon toimintaperiaatteet ja eri tekijöiden merkityksen puhdistustavoitteiden saavuttamisessa
- erilaisten teollisuusjätevesien vaikutukset vesien käsittelyprosesseihin
- yksikköprosessien mitoittamisen periaatteet ja lukea laitoksen prosessikaavioita
- jätevesianalytiikkaan liittyviä menetelmiä ja erilaisten parametrien mittaamisen periaatteet
- jätevesien sisältämien eri komponenttien ympäristövaikutukset ja niiden hyödyntämisvauíhtoehtoja
- analysoida jäteveden aiheuttamia riskejä ja niiden ehkäisymenetelmiä
- toimia aktiivisesti ja vastuullisesti erilaisissa ryhmissä