Siirry suoraan sisältöön

Ekosysteemit ja ilmastonmuutos (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP39-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu

Opettaja

 • Jussi Kuusela

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti

Pienryhmät

 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata pääperiaatteet ekosysteemeistä ja ravinteiden kierroista
- tunnistaa ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, erityisesti ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
- tunnistaa ekosysteemipalveluja ja analysoida niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia
- käyttää tiimityö, raportointi ja tiedonhankintataitoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta. Osa kurssin sisällöstä on itseopiskelumateriaalia. Kurssi arvioidaan yksilötehtävien ja tentin perusteella.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 2/2023. Tarkempi aikataulu löytyy kurssin Moodle-alustalta ja TimeEditistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali julkaistaan kurssin Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähtökohtaisesti kurssi suoritetaan annetussa aikataulussa ja arvioitavien palautusten peusteella. Valinnaisista suoritustavasta on sovittava opintojakson alussa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssiin kuuluvan tentin voi uusia. Tarkempi aikataulu sovitaan kurssin alussa.

Oppimisympäristö

Lähi- ja/tai verkko-opetusympäristö. Ajankohdat ja paikat merkitty lukujärjestykseen. Myös muut ajankohdat mahdollisia ja niistä sovitaan erikseen opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laskennallinen kuorimitus on 135 tuntia, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä annettavista tehtävistä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutoksen eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Tätä tietoa sovelletaan, kun käsitellään esimerkiksi ekologian eri käsitteitä, ympäristönsuojelua, hillen ja ravinteiden kiertoa sekä ekosysteemipalveluja.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tentin ja annettujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtävänannon mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- selvittää opintojakson aihealueisiin liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- soveltaa tehtävänannoissa monipuolisesti opittua tietopohjaa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden käyttökelpoisuutta
- käyttää opintojakson aihealueisiin liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- valita tehtävänantoihin perustellusti soveltuvimmat lähtökohdat ja soveltaa niitä