Siirry suoraan sisältöön

Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00BT77-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Opettaja

 • Rami Viksilä

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti

Pienryhmät

 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää ”miten Internet toimii” sekä perustellen kuvata keskeisimmät palvelut ja niiden vaikutukset Internetissä tarjottavien palvelujen käytettävyyteen
- selittää mistä komponenteista lähiverkko muodostuu sekä mitkä tekijät eniten vaikuttavat verkon suorituskykyyn
- suunnitella, toteuttaa sekä testata lähiverkon keskeisimmät palvelut ja osaa liittää lähiverkon Internetiin
- selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot sekä kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita
- kuvata ja ottaa huomioon tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat sekä selittää kuinka palomuuri toimii

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoinfot ja -tallenteet, ohjaus verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo suotavaa, mutta myös tallenteiden avulla opintojaksoa on mahdollista suorittaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat materiaalit sekä ohjeet Moodle oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi tehdä korvaavan projektityön tai muita korvaavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunteja ja labratunteja on yhteensä 52 tuntia, sekä tentti. Opiskelijan tulee myös huomioida itsenäinen- ja pienryhmätyöskentely.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Enimmäkseen itsenäisesti tehtävät teemoittain vaihtuvat viikkotehtävät, sekä muutama pienryhmätehtävä.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa. Näihin kuuluvat: palautettavat laboratoriotehtävät, saavutettujen tulosten esittäminen, kirjallinen raportointi sekä osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista oppimistehtävistään.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Osallistuu ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän suoriutumista annetuista tehtävistä. Osaa hankkia tarvittavaa lisätietoa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia osana kurssin oppivaa yhteisöä tavoitteiden ja työkalujen käytön opettelussa ja toimia tehtävän antojen mukaisesti osoittaen perehtyneisyyttä tietoliikenteen perusteiden ja tietoturvan tietopohjaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kurssin jäsenenä yhteisen osaamisen kehittämisessä sekä soveltaa monipuolisesti osaamistaan oppimistehtävien suorituksissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan oppimistehtävien suorituksessa sekä laajentaa tietopohjaa annettujen esimerkkien ulkopuolelta. Opiskelija osaa valita oppimistehtävän kannalta sopivimmat työkalu ja menetelmät, sekä esittää perusteltuja vaihtoehtoja tekemilleen valinnoille.