Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely (5 op)

Toteutuksen tunnus: AO00BU46-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Onni Hämäläinen
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
 • ST_Opettaja_FYTI_03 Virtuaaliopettaja
 • Anu Kaksonen

Opetusryhmät

 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti

Pienryhmät

 • Seminaari 1
 • Seminaari 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön esitysseminaari ajoittuu lukukauden viimeisille viikoille
Maturiteetti suoritetaan kun opinnäytetyö on esitetty opinnäytetyöseminaarissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suoritetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppanin kanssa

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan nuoremman kurssin mukana

Oppimisympäristö

Seminaarit auditoriossa
Maturiteetti luokassa
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka sisältää:
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen ja viimeistely
- Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
- Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
- Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
- Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti
- Opinnäytetyön viimeistely seminaarissa saadun palautteen perusteella ja vieminen Theseus-tietokantaan

Sisältö

Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti
Opinnäytetyön viimeistely ja vieminen Theseus-tietokantaan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sosiaali- ja terveysalalla-oppikurssin hyväksytty suorittaminen
Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma
Opinnäytetyön käytännön toteutus suunnitelman pohjalta

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyö arvioidaan erillisten arviointikriteereiden pohjalta arviointiasteikolla 0-5
Maturiteetti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty (hylkäämiskriteerit on kerrottu LABin maturiteettiohjeessa)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit