Siirry suoraan sisältöön

Juridiikan perusteet ja yhtiöoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD77-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Jarmo Kemppinen
 • Kari Hämeenaho

Opetusryhmät

 • Luennot Kemppinen (osa1) (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot Hämeenaho (osa II) (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Osatentti ta räst-/korotustentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot Kemppinen (osa1)
 • Luennot Hämeenaho (osa II)
 • Tentti 1
 • Osatentti ta räst-/korotustentti
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Suomen oikeusjärjestelmän perusteet, oikeussubjektit ja oikeussuhteet.
- juridisten lähteiden käytön ja tiedonhaun.
- ottaa huomioon liiketoiminnan keskeiset oikeudelliset riskit ja mahdollisuudet liiketoimintaa suunniteltaessa.
- henkilö- ja osakeyhtiöihin sekä osuuskuntiin liittyviin oikeudelliset vastuu- ja valtakysymykset.
- eri yhtiömuodot.
- perustaa sopivan yhtiömuodon tai toimia elinkeinonharjoittajana.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi muodostuu kahdesta osasta:
1) Juridiikan perusteet. Tämä osio toteutetaan luento-opetuksena. Opetusta täydennetään harjoituksilla. Ryhmätehtävä kuuluu juridiikan perusteiden osion kurssin suorittamisvaatimuksia.

Juridiikan perusteiden osion tavoitteena on tutustuttaa opiskelija Suomen oikeusjärjestelmän peruskäsitteisiin, oikeussuhteisiin, kuten sopimuksiin ja oikeussubjekteihin, kuten eri oikeushenkilöiden muotoihin. Lisäksi tutustutaan kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden perusteisiin.

2) Yhtiöoikeus. Tämä osio alkaa verkkoluennoilla, jonka jälkeen opiskelija suorittaa osion aineistoon perehtyen. Opiskelijan tulee suorittaa osaamistehtävät ja välikokeet päästäkseen suorittamaan lopputenttiä

Ajoitus ja läsnäolo

Aloitusluennot pakolliset ja kurssin suorittamisen edellytys. Lupa poissaloon tulee saada opettajalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Juridiikan perusteet:
Kurssimateriaalina luennoilla jaettava materiaali, osia kirjoista Lakiopas: Juridiikan perusteet, Suojanen ym. ja Yritysjuridiikka. Kyläkallio. kirjana tai verkkokirjana.

Yhtiöoikeus:
Kalevi Suojanen – Hanna Savolainen – Atte Korte – Pekka Vanhanen, Lakiopas (KS-kustannus Oy, 2015), sivut 119–239

Pauli Koski – Matti J. Sillanpää: Yhtiöoikeus, luvut 3-11 (huom myös luku 3.)
kirja löytyy sähköisessä muodossa Lappeenrannnan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kirjaston Saimia Finna – palvelusta, Alma Talent Fokus – tietokannasta
Jos sinulla on jonkin muun ammattikorkeakoulun kirjaston käyttöoikeus, tarkista löytyykö sieltä tätä tietokantaa

Osakeyhtiölaki (624/2006)
Opettajan Moodlessa jakama materiaali

Uusintamahdollisuudet

Osio I
Juridiikan perusteiden osion verkkotentti viikolla 42.
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä 14.1.2022 ja 11.2.2022
Osio II
Oppimistehtävät tulee tehdä 17.11 mennessä.
Yhtiöoikeuden osion verkkotentin viikolla tulee suorittaa 13.12 mennessä. (tentti aukeaa salasanalla, joka ilmoitetaan työtilassa kun opinnot ovat edenneet siihen asti. Opiskelija voi suorittaa tentin kolme (3) kertaa.)

Oppimisympäristö

Painopisteenä Moodel, kirjallisuus, luento-opetus sekä sekä verkossa tapahtuva opiskelu ja tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5.00 op

Sisältö

Juridiikan perusteiden osiossa käydään läpi keskeiset oikeusjärjestelmät, kansainvälisten sopimusten merkitys ja EU-oikeuden peruskäsitteitä, oikeustoimilain keskeiset käsitteet, kuten tarjous ja sen sitovuus, sopimuksen syntyminen ja pätevyys, valtuutus ja muu edustus, yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeudet ja vastuut, oikeushenkilöiden muodot sekä kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden keskeiset periaatteet.

Yhtiöoikeuden osiossa tavoitteena on perehdyttää opiskelija yhtiöoikeuden kysymyksiin ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää henkilö- ja osakeyhtiöihin sekä osuuskuntiin liittyviä oikeudellisia vastuu- ja valtakysymyksiä. Kurssin jälkeen sinulla on hyvä kuva eri yhtiömuodoista sekä valmiudet perustaa haluamasi yhtiömuoto tai toimia elinkeinonharjoittajana.

Sisältö: Elinkeinon harjoittaminen, osuuskunta, osakeyhtiö ja henkilöyhtiöt

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

tekniset vaatimukset:Tietokone ja headset

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu oppimistehtävät ja välikokeet. Kurssin arvosana muodostuu loppukokeiden painotetusta keskiarvosta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne juridisia määritelmiä, oikeusjärjestelmää tai yhtiömuotoihin liittyvää keskeistä säätelyä hyväksyttävällä tavalla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on peruskäsitys Suomen oikeusjärjestelmästä, oikeussuhteista, kuluttajansuojan, vahingonkorvausoikeuden perusteista ja eri yhtiömuodoista

Taidot: Opiskelija osaa käyttää sähköisiä oikeudellisia tietojärjestelmiä ja etsiä niistä lainsäädäntöön, hallituksen esityksiin, oikeuskäytäntöön liittyviä tietoja ja erottaa eri yhtiömuodot toisistaan.

Opiskelija tietää periaatetasolla eri yritysmuotojen lainsäädäntöön perustuvat ominaisluonteet ja niiden keskinäiset erot.
Opiskelija osaa käytännössä hoitaa yrityksen perustamistoimet sekä yritysmuotojen muutosten edellyttämät toimet. ja osaa laatia tavanomaisimmat, yritystoiminnassa edellytettävät oikeudelliset asiakirjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvä perusvalmius hahmottaa ja arvioida Suomen oikeusjärjestelmän perusteita, oikeussuhteita, kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden perusteista.

Taidot: Opiskelija osaa käyttää hyvin sähköisiä oikeudellisia tietojärjestelmiä ja etsiä niistä lainsäädäntöön, hallituksen esityksiin, oikeuskäytäntöön liittyviä tietoja ja tuntee eri yhtiömuotojen juridisen vaatimukset..

Opiskelija tietää yritysmuotojen yleissäädösten lisäksi osakeyhtiölain käytännön kannalta keskeisimpien säännösten sisällön.
Opiskelija osaa hoitaa rutiininomaiset yrityksen perustamistoimet ja yritysmuodon muutostoimet sekä yrityksen lopettamistoimet ja osaa soveltaa laaja-alaisesti osake-yhtiölain perustamisasiakirjoja koskevia säännöksiä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida Suomen oikeusjärjestelmää, oikeussuhteita, kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden perusteista sekä tulkintakäytäntöä ja niihin liittyviä ennakkopäätöksiä.

Taidot: Opiskelija kykenee taidokkaasti käyttämään hyvin sähköisiä oikeudellisia tietojärjestelmiä ja etsiä niistä lainsäädäntöön, hallituksen esityksiin ja oikeuskäytäntöön liittyviä tietojaja tuntee hyvin eri yhtiömuotojen juridisen vaatimukset..

Opiskelija tuntee syvällisesti ja laaja-alaisesti elinkeino- ja yhtiöoikeuden sekä niihin läheisesti liittyvien säädösten keskeiset sisällöt ja myös keskeisimmät yritysjärjestelyjä koskevat säännökset.
Opiskelija kykenee soveltamaan käytäntöön keskeisimpiä elinkeino- ja yhtiö-oikeuden lakeja sekä niihin läheisesti liittyviä säädöksiä, myös keskeisiin yritysjärjestelyihin ja yrityksen rahoitukseen liittyviin asiakirjoihin liittyvät asiat.