Siirry suoraan sisältöön

Asiakkuudet ja markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD61-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jussi Mozo

Opetusryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22SH1
    Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti

Pienryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkkokurssina jota tukee Zoomissa pidettävät neljä työpajaa ja kurssi-info.
Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista reflektointitehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin ja osin itse hankittaviin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja voi halutessaan parantaa töitään ennen lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa koontia varten.

Ajoitus ja läsnäolo

Zoomit lukujärjestyksen mukaisilla paikoilla jotka ilmoitettu myös kurssin Moodlesivustolla.

Kurssin deadlinet rytmittyvät lähikertojen ympärille kahden viikon välein seuraavasti:
- kirjallisen työn I-palautus lähikertaa edeltävä iltana klo 20:45
- parannetun työn II-palautus vertaisarvioitavaksi viisi vrk lähikerran jälkeen klo 20:45
- kirjallisten töiden vertais- ja itsearviointien laadinta 3vrk II-palautuksen jälkeen klo 20:45
- loppuyhteenvedon palautus opettajalle 2vk arviointia ja palautteenantoa varten klo 20:45

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kuratoimat ja kurssin edetessä vaiheittain (4 pakettia) ilmoitetut verkkoaineistot.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen verkkototeutus, jossa laaditaan kahden viikon välein kirjallinen oppimistehtävä ja lopuksi näistä laadittava koontitehtävä kurssin aikataulussa.(eli kurssi ilman osallistumista lähiopetuskerroille). OK, jos osallistuminen lähitunneille ei vain onnistu, vaikka se olisi suositeltavaa.

Sama kuin edelltä, mutta et myöskään osallistu kurssin vertaisarviointeihin. Voit tehdä hommat omassa aikataulussa. Vaihtoehto arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä. Ei suosittella.

Näyttö.
AHOT.

Työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole harjoittelu- ja työelämäyhteistyötä, vaan se on 100% teoriakurssi joka antaa sinulle vahvan tietoperustan ja näkökulman markkinoinnin aineopintoihin ja tuleviin projekteihin.

Oppimisympäristö

Moodle + Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h (27h / vertaisarvioitava harjoitustyö + 27h / koontitehtävä).

Sisältö

Markkinoinnin keskeiset peruskäsitteet ja toimintamallit: Yrityksen toimintaympäristö ja markkinointistrategiset vaihtoehdot. Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi. Kilpailukeinot ml. markkinointiviestintä. Asiakkuuksien hallinta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Kirjalliset vertaisarvioinnit 50%, kirjallinen itsearviointi 30% ja opettajan kirjallinen arviointi 20%.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse markkinoinnin peruskäsitteitä eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet pääosin ja osaa soveltaa niitä osin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä luovasti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.