Siirry suoraan sisältöön

Hoitotason ensihoito I (3 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CG09-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.02.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Antti Tanninen
 • Mikko Kaartinen
 • Tuomo Nyyssönen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH22SMUM
  Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 22SMUM Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

- arvioida potilaan tilaa sekä hoidontarvetta ja hoitaa häntä ensihoidon hoitotason menetelmin, hoito-ohjeisiin tukeutuen
- tutkia peruselintoimintoja ja tukea niitä lääkehoidolla sekä tehostetun hoidon toimenpiteillä ja apuvälineillä.
- analysoida työturvallisuutta uhkaavia tekijöitä
- Soveltaa ei-teknisiä ryhmätyötaitoja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutuksella käytetään opetusmenetelmänä sekä luento-opetusta että simulaatio-opetusta ja käytännön harjoituksia. Kurssin lopuksi oppimista mitataan Exam-tentillä. Toteutuksen tavoitteena on, että toteutuksen jälkeen opiskelijalla on kattavat tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon. Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaan kokonaishoitoa. Opiskelija osaa myös perustellen selittää tavallisimpien sairauskohtausten syyt ja niiden oireet, sekä tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Simulaatioissa läsnäolovelvoite 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tom Silfvast, Maaret Castrén, Jouni Kurola, Vesa Lund, Matti Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim, uusin painos

Markku Kuisma, Kari Porthan, Peter Holmström, Jouni Nurmi, Tuomas Taskinen; Ensihoito, Sanoma Pro Oy uusin painos.

Pasi Alanen, Juha Jormakka, Antti Kosonen, Simo Saikko: Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi, Sanoma Pro Oy 2016.

Maaret Castren, Simo Ekman, Rami Ruuska & Tom Silfvast (toim.): Suuronnettomuusopas, Duodecim 2015.

Juha Jormakka & Jukka Kettunen: EKG akuuttihoidossa. Sanoma Pro Oy 2018.

Käypä hoito -suositukset (Duodecim): Elvytys, Elvytys (vastasyntynyt), Hengitysvajaus (äkillinen), Aivovammat, Aivoinfarkti, Sepsis (aikuiset), Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus), Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset), Kuolevan potilaan oireiden hoito, ST-nousuinfarkti , Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja.
Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. (PDF-tiedosto diasarja) www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_LASTEN_KALTOINKOHTELU.
PDF.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Uusintamahdollisuudet

Toteutuksen tentti suoritetaan Exam-tenttinä. Mahdollinen uusinta suoritetaan myös Examin avulla.

Oppimisympäristö

Luento-opetus. Simulaatioympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 3 op = 81 h

Sisältö

Toteutuksen tavoitteena on, että toteutuksen jälkeen opiskelijalla on kattavat tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon. Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaan kokonaishoitoa hoitotason keinoin. Opiskelija osaa myös perustellen selittää tavallisimpien sairauskohtausten syyt ja niiden oireet sekä tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.
Opiskelija osaa
• arvioida potilaan tilaa sekä hoidontarvetta ja hoitaa häntä ensihoidon hoitotason menetelmin, hoito-ohjeisiin tukeutuen
• tutkia peruselintoimintoja ja tukea niitä lääkehoidolla sekä tehostetun hoidon toimenpiteillä ja apuvälineillä.
• analysoida työturvallisuutta uhkaavia tekijöitä
• soveltaa ei-teknisiä ryhmätyötaitoja.

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, simulaatiot ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalla ei ole tiedollisia perusvalmiuksia ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija ei pysty luettelemaan tavallisimpien sairauskohtausten syitä, oireita, tutkimuksia tai hoitomuotoja. Opiskelija ei osaa käyttää ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on tiedolliset perusvalmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija pystyy luettelemaan tavallisimpien sairauskohtausten syyt, oireet, tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa käyttää valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvät tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija osaa selittää perustellen tavallisimpien sairauskohtausten syyt, oireet, tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on kattavat tiedolliset valmiudet ensihoidon hoitotason päätöksentekoon ja potilaan kokonaishoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija osaa selittää perustellen tavallisimpien sairauskohtausten syyt, oireet, tutkimukset ja hoidon. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella valitsemiaan ensihoidon auttamismenetelmiä erilaisten potilaiden hoitotyössä.