Siirry suoraan sisältöön

Perustason ensihoito I (3 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CG06-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Antti Peltola
 • Meeri Heino
 • Anssi Hapuli

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH22SMUM
  Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 22SMUM Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento
 • Simulaatio
 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa eri oirekuvien mukaisia tutkimusmenetelmiä
- tunnistaa hätätilapotilaan ja aloittaa välittömän ensihoidon
- toteuttaa perustellen eri työdiagnooseihin perustuvaa perustason ensihoitoa
- ymmärtää viranomaisyhteistyötahojen roolit ja radioliikenteen perusteet yleisimmissä ensihoitotilanteissa
- noudattaa toiminnassaan työturvallisia ja potilasturvallisia periaatteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sisältö:

Potilaan kohtaaminen ja tilan arviointi. Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen. Eri oireluokitusten mukainen potilaan ensihoito perustasolla eettisyys ja ergonomia huomioiden. Ei-tekniset taidot perustason ensihoidossa. Kommunikaatio eri tilanteissa. Aseptinen työskentely ja infektioiden ehkäiseminen. Lääke- ja nestehoito perustasolla. Eri ikäisten potilaiden ensihoito. Raskaana olevan äidin hoito ja synnytys sairaalan ulkopuolella. Viranomaisyhteistyö ja johtaminen.

Opetusmenetelmät:

Kurssiin sisältyy luento-opetusta, jota opiskelijat täydentävät itsenäisesti tehtävällä, erikseen ohjeistettavalla ryhmätyöllä. Ryhmätöiden sisällöstä käydään Moodle-alustalla täydentävä keskustelu, johon osallistuminen on osa ryhmätyötä. Tämän lisäksi opintojaksolla pidetään harjoituspäivä, jossa harjoitellaan skillstation-tyyppisesti perustason ensihoidon kriittisiä kädentaitoja. Teoriaosuuden ja harjoituspäivän jälkeen opittuja teoria- ja kädentaitoja sovelletaan käytännön simulaatioharjoituksilla. Toteutukseen sisältyy myös Exam-tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii opiskelijan läsnäoloa luennoilla, harjoitustunneilla, simulaatiossa sekä hyväksytysti suoritettua ryhmätyötä sekä ryhmätöiden kommentointia ja Exam-tentin sekä Moodlen osa-aluetenttien läpäisemistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Naarajärvi & Telkki (2019). Perustason ensihoito. SanomaPro.
- Jormakka & Kettunen (2018). EKG akuuttihoidossa. SanomaPro.
- Silfvast, Castren, Kurola, Lund & Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim (uusin painos). Saatavilla e-muodossa hakakirjautumisen kautta myös Terveysportista.
- Muu luennoilla jaettava/ilmoitetu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii:
- 100% läsnäolovaatimus luennoilla, ryhmätyössä ja sen keskusteluosassa sekä simulaatioissa
- Välitentit moodlessa suoritettava hyväksytysti
- Exam tentin suoritus hyväksytysti


- Poissaolot korvataan seuraavan toteutuksen yhteydessä, korvaavia tehtäviä ei ole mahdollista tehdä.

Uusintamahdollisuudet

Toteutuksella on Exam-tentti. Tentti on mahdollista uusia kahdesti. Kurssiin sisältyy Moodle-alustalla olevat neljä osa-aluetenttiä. Osa-aluetentit voi suorittaa kotona ilman valvontaa ja osa-aluetenttejä voi tehdä kerran vuorokaudessa ilman enimmäissuoritusmäärää.

Oppimisympäristö

- Oppimisympäristönä käytetään vuorovaikutteisia verkkoluentoja.
- Simulaatio-opetus tapahtuu lähiopetuksena Lappeenrannan kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuksen laajuus 3 op = 81h
Verkko-opetus = 24h
Simulaatio-opetus = 16h
Itsenäinen työskentely = 41h

Kurssin aikana opiskelijoilta edellytetään ryhmätyön huolellista tekemistä sekä niistä käytävää keskustelua. Käytännön taitojen harjoittelu opetuksen ulkopuolella on mahdollista.

Sisältö

Opintojakson jälkeen opiskelija:

- osaa kohdata potilaan; tehdä ensiarvion, tarkennetun tilan arvion ja työdiagnoosin
- osaa tunnistaa oireiden ja löydösten perusteella hätätilapotilaan ja aloittaa välittömän ensihoidon
- osaa työdiagnoosiin perustuvan eri tavoin sairastuneen potilaan hoitamisen perustasolla
- osaa perustella tekemänsä hoitoratkaisut
- osaa ei-teknisen potilasturvallisuutta korostavan hoitamisen
- osaa ensihoidossa käytettävän kommunikoinnin, dokumentoinnin, radio- ja dataliikenteen
- osaa aseptisen ja infektioita ehkäisevän työskentelytaktiikan (henkilökohtainen hygienia, potilastyö, ambulanssin ja välineiden huolto)
- osaa lääke- ja nestehoidon perustasolla
- osaa ergonomisen ja työturvallisen työskentelyn
- osaa toimia eettisesti oikein
- osaa viranomaisyhteistyön
- osaa perustasolla tarvittavan tilannejohtamisen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelija osaa
- soveltaa eri oirekuvien mukaisia tutkimusmenetelmiä
- tunnistaa hätätilapotilaan ja aloittaa välittömän ensihoidon
- toteuttaa perustellen eri työdiagnooseihin perustuvaa perustason ensihoitoa
- ymmärtää viranomaisyhteistyötahojen roolit ja radioliikenteen perusteet yleisimmissä ensihoitotilanteissa
- noudattaa toiminnassaan työturvallisia ja potilasturvallisia periaatteita
- osaa hoitaa sairastunutta potilasta perustason menetelmiä käyttäen.
- osaa kommunikoida eri yhteistyötahojen kanssa sekä hallitsee ensihoidon dokumentaation.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ei kykene johdonmukaiseen potilaan kohtaamiseen ensihoitotilanteessa. Ensiarvioin tekeminen puuttuu tai toteutuu vain osoittain. Hoitoprotokollan edellyttämät haastatteluun ja tutkimuksiin liittyvät asiat jäävät toteutumatta. Valittu hoitolinja ei ole perusteltu ja / tai hoitoon liittyy potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Potilaan asentohoito ja siirtäminen ei onnistu opetetuilla tavoilla. Tarvittavan hoitoteknologian hallinta on epävarmaa. Yhteistyö, kommunikaatio, päätöksenteko ja tilanteen johtaminen eivät onnistu itsenäisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata potilaan ensihoitotilanteessa ja tehdä oikein ensiarvion. Tiedonkeruu ja anamneesin tekeminen onnistuvat opetetulla tavalla potilasta haastattelemalla. Tarkennettuun tilanarvioon tarvittava tutkiminen on loogista ja johdonmukaista. Kerätyn tiedon perusteella aloitettu ensihoito on oikea. Lääkehoidot ja hoitoteknologian käyttö onnistuvat turvallisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä ja johtamaan muita. Opiskelija käyttää hoitotilanteessa potilasturvallisen työskentelyn edellyttämiä ei-teknisiä taitoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata potilaan ensihoitotilanteessa varmoin ottein ja tehdä potilaan ensiarvion oikein. Tiedonkeruussa ja anamneesin tekemissä opiskelija etenee luontevasti ja johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tutkia potilaan kattavasti ja analysoida kriittisesti hankkimiaan tietoja. Potilaan hoitaminen on varmaa ja opiskelija kykenee perustelemaan annetun hoidon. Tilanteseen liittyvä kommunikointi on selkeää, kohdistettua ja varmistettua. Johtaminen ja päätöksenteko on varmaa. Hoitamisessa ja raportoinnissa opiskelija käyttää varmentavia tarkistuslistoja.