Siirry suoraan sisältöön

Potilaan tutkiminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CG03-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 14.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Antti Peltola
 • Tia Windahl

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH22SMUM
  Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 22SMUM Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset 1
 • Näyttö 1

Osaamistavoitteet

Osaa tunnistaa hätätilapotilaan ja arvioida potilaan hoidon tarpeen erilaisissa sairastumis- ja vammautumistilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Flipped learning;
Luentotallenteet verkossa
Etätehtävät verkossa
Harjoitustunnit
Näyttökoe
Sähköinen tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneille valmistaudutaan erilaisten välitehtävien avulla.
Harjoitustunneille osallistuminen edellyttää välitehtävän palauttamista ennen harjoitustuntien alkua. Palautuksia seurataan Moodlen etenemisen seuranta-työkalun avulla.
Näyttökoepäivä toteutetaan pareittain erikseen suunniteltavan aikataulun mukaan. Moodle-kotitentin voi suorittaa kurssin lopuksi itselleen sopivana ajankohtana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alanen, P., Jormakka, J., Kosonen, A. Saikko, S. 2016. Oireesta työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro.
Verkkoympäristössä olevat luentotallenteet ym. materiaali

Uusintamahdollisuudet

Näytön uusintamahdollisuus seuraavan toteutuksen mukana
Moodle-kotitentti kurssin päättymiseen mennessä

Oppimisympäristö

Etäopiskelu: Moodle-verkkoympäristössä
Verkkoluennot: Zoom (linkki löytyy kurssin Moodlealustalta)
Lähiopiskelu: Case-harjoitukset kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 opiskelijan työtuntia:

Sisältö

Ensiarvio ja täsmennetty tilannearvio
Haastattelu ja kirjaaminen
Eri oireiden mukainen potilaan kohdennettu tutkiminen
Erityispotilasryhmien tutkiminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tavoitteet:
Opiskelija osaa tutkia potilaan systemaattisesti ensiarvion ja täsmennetyn tilanarvion keinoin. (Dr ABC, ABCDEF-menetelmät)
Toteuttaa ensihoidon työparityöskentelyä sovitun roolijaon mukaisesti
Opiskelija osaa käyttää ensihoidon tutkimusvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti
Opiskelija osaa kohdentaa tutkimuksensa potilaan valittaman oireen tai löydöksen mukaan
Ymmärtää haastattelun ja tutkimusten avulla saatujen tietojen vaikutuksen potilaan tilaan ja ehdottaa oireiden ja löydösten perusteella oikeaa työdiagnoosia
Opiskelija osaa määrittää potilaalle NEWS/PHEWS-pisteet löydösten perusteella
Opiskelija toteuttaa toimiessaan ei-teknisiä menetelmiä (kommunikointi, muistisäännöt ja tarkistuslistat) ja ymmärtää niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle

Arviointimenetelmät

Suoritusten seuranta (100 % tehtävät palautettuina)
Näyttökoe parisuorituksena (1-5)
Moodle kotitentti (erityiset potilasryhmät, hyväksytty/hylätty)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene johdonmukaiseen potilaan kohtaamiseen ensihoitotilanteessa. Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen ei toteudu. Haastatteluun ja tutkimuksiin liittyvät asiat jäävät puutteellisiksi. Työdiagnoosi jää epäselväksi. Tarvittavan hoitoteknologian käyttö on haparoivaa. Suoriutuu tehtävästä voimakkaasti työpariin tukeutuen. Päätöksenteko ja/tai johtaminen on epävarmaa. Opiskelija ei käytä tarkistuslistoja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija kykenee melko johdonmukaiseen potilaan kohtaamiseen ensihoitotilanteessa. Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen toteutuvat vain osittain. Haastatteluun ja tutkimuksiin liittyvät asiat jäävät paikoitellen puutteellisiksi. Työdiagnoosi jää osittain epäselväksi. Tarvittavan hoitoteknologian käyttö on melko turvallista. Päätöksenteko ja/tai johtaminen on ajoittain epävarmaa. Käyttää joitakin tarkastuslistoja. Ei-teknisten taitojen hyödyntäminen on vain satunnaista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata potilaan johdonmukaisesti ensihoitotilanteessa ja tehdä oikein ensiarvion. Tiedonkeruu ja anamneesin tekeminen onnistuvat opetetulla tavalla potilasta haastattelemalla. Tarkennettuun tilanarvioon tarvittava tutkiminen on loogista. Hoitoteknologian käyttö onnistuu turvallisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä ja johtamaan muita. Opiskelija käyttää hoitotilanteessa potilasturvallisen työskentelyn edellyttämiä ei-teknisiä taitoja. Opiskelija käyttää toiminnassaan varmentavia muistisääntöjä ja tarkistuslistoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata potilaan ensihoitotilanteessa varmoin ottein ja tehdä potilaan ensiarvion oikein. Tiedonkeruussa ja anamneesin tekemissä opiskelija etenee luontevasti ja johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tutkia potilaan kattavasti ja analysoida kriittisesti hankkimiaan tietoja. Hoitoteknologian käyttö on sujuvaa ja turvallista. Tilanteeseen liittyvä kommunikointi on selkeää, kohdistettua ja varmistettua. Johtaminen ja päätöksenteko on varmaa. Opiskelija hyödyntää toiminnassaan varmentavia muistisääntöjä ja tarkistuslistoja.