Siirry suoraan sisältöön

Perustason ensihoito II ja ammattitaidon arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA73-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Jenni Hämäläinen
 • Outi Koivulahti
 • Sannakaisa Marjamäki-Nieminen
 • Anni Koponen
 • Krista Katela

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIEH22KM
  Ensihoitajakoulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Simulaatio 1
 • Simulaatio 2
 • Tentti 1
 • Harjoitukset 1
 • Näyttö 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä vammapotilaalle systemaattisen tilanarvion
- erottaa korkea- ja matalariskiset vammamekanismit ja ymmärtää niiden vaikutukset potilaan tilaan ja hoidon suunnitteluun
- valita tarkoituksenmukaiset tukemis-, siirtämis- ja hoitovälineet sekä -menetelmät, ja käyttää niitä turvallisesti
- ymmärtää viranomaisyhteistyötahojen roolit ja radioliikenteen perusteet yleisimmissä ensihoitotilanteissa
- osoittaa hallitsevansa ensihoitotyöhön liittyvät keskeiset tiedolliset ja taidolliset perustason ammattitaitovaatimukset ja kykenevänsä työskentelemään turvallisesti sairaalan ulkopuolella

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi jakautuu kahteen osaan; vammapotilas perustason ensihoidossa ja ammattitaidon arviointi 1.

Kurssin vammapotilasosassa vuorottelee kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu. Kontaktiopetusta tarjotaan luento-opetuksena ja seminaaripäivänä, sekä simulaatioissa. Itsenäistä ryhmätyöskentelyä sisältyy seminaaritehtävään, joka esitetään seminaaripäivänä. Simulaatio-opetusta edeltää kirjallinen oppimistehtävä. Vammaosio päättyy Exam-tenttiin.

Kurssin ammattitaidon arviointi 1 osa koostuu valtakunnalliseen perustason ensihoidon teoriakokeeseen (Webropol), sekä osaamisen näyttökokeeseen. Tentti sekä näyttö järjestetään Lahden kampuksella.

Ajoitus ja läsnäolo

Simulaatioissa on 100% läsnäolovaatimus edellytyksenä kurssin hyväksytylle suorittamiselle. Poissaolot korvataan seuraavan toteutuksen yhteydessä, korvaavia tehtäviä ei ole mahdollista tehdä. Ammattitaidon arvioinnin osalta valtakunnallisen tentin läpäiseminen on edellytys näyttökokeeseen pääsemiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alanen, P. Jormakka, J., Kosonen, A., Saikko S. 2016. Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro. Luku 4.
Naarajärvi, S., Telkki, T. 2019. Perustason ensihoito. Luvut 5 ja 8 soveltuvin osin.
Duodecimin Ensihoito-opas (uusin painos tai Terveysportti). Perustason välilehtien vamma-osiot.
Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthán, K., Taskinen, T. 2017 (tai uudempi). Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro. Luvut 5. ja 6. soveltuvin osin

Työelämäyhteistyö

Valtakunnallinen perustason tentti ja osaamisen arviointi -näyttökoe järjestetään ainoastaan kerran lukukaudessa. Tentin ja näytön voi uusia seuraavan ryhmän mukana. Valtakunnallista tenttiä ole mahdollista uusia yleisinä uusintatenttipäivinä.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö
Kampus
Simulaatiotilat
Ulkoilma

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vammautunut potilas ensihoidossa-osa:
3 op = 81 opiskelijan työtuntia
Lähiopetus 30 tuntia
Etäopiskelu 51 tuntia

Ammattitaidon arviointi 1-osa:
2 op = 54 opiskelijan työtuntia
Itsenäinen opiskelu, valmistautuminen tenttiin ja näyttöön n. 50%
Käytännön harjoittelu ja osaamisen näyttö sekä tentti n. 50%

Sisältö

Vamutunut potilas perustason ensihoidossa:
Toiminta onnettomuuspaikalla
Vammamekanismit
Vammapotilaan tutkiminen, tukeminen ja siirtäminen
Vammapotilaan hoito

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tavoitteet:

Kurssin jälkeen opiskelija osaa toimia turvallisesti onnettomuuspaikalla. Opiskelija osaa määritellä perustason ensihoitotyössä tarvittavat ei-tekniset taidot ja ymmärtää niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle. Opiskelija soveltaa vammamekanismin ja tutkimisen/haastattelun avulla keräämäänsä tietoa ja tuntee korkeariskisen potilaan tunnusmerkit. Opiskelija osaa tutkia vammapotilaan systemaattisesti ja osaa käyttää hoitovälineitä tarkoituksenmukaisesti sekä suorittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisen tukemis- ja siirtovälineen ja käyttää sitä potilasturvallisesti. Opiskelija soveltaa kurssilla oppimiaan tietoja ja taitoja simulaatioharjoituksessa ja osaa perustella tekemänsä valinnat. Opiskelija hyödyntää toimiessaan erilaisia tarkistuslistoja tai muistisääntöjä.

Ennen perustason valtakunnallisen tentin suorittamista opiskelijalla on oltava suoritettuna perustason ensihoidon muut opinnot (ensihoitopalvelu, potilaan tutkiminen, perustason ensihoito 1, perustason ensihoito 2 vammautuneen potilaan osa).

Arviointimenetelmät

Seminaaritehtävän arviointi (hyväksytty/täydennettävä)
Kirjallisten oppimistehtävien vertaisarviointi (1-5). Opettaja tarkistaa vertaisarvioinnin.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kirjallisen tehtävän arvosanasta.

Perustason valtakunnallisesta teoriakkokeesta ja osaamisen näyttökokeesta arviointi (hyväksytty/hylätty)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Vammapotilaan kohtaaminen on epäjohdonmukaista. Ensiarvion ja täsmennetyn tilannearvioin tekeminen ei toteudu. Opiskelija ei osaa perustella valintojaan potilaan tutkimisessa, tukemisessa tai hoitamisessa. Opiskelijan toiminta vaarantaa potilasturvallisuuden.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata vammapotilaan ensihoitotilanteessa, mutta toiminta ei aina ole johdonmukaista. Ensiarvion ja/tai tarkennetun tilanarvion tekeminen on haparoivaa tai toteutuu vain osittain. Hoitoprotokollan edellyttämät haastatteluun ja tutkimuksiin liittyvät asiat jäävät toteutumatta. Opiskelijan toiminta on potilasturvallista, mutta ei osaa perustella kaikkia valintojaan. Vammapotilaan tukeminen ja/tai siirtäminen on epävarmaa. Tarvittavan hoitoteknologian hallinta on epävarmaa. Toiminta ei ole itsenäistä vaan vahvasti työpariin tukeutuvaa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata vammapotilaan ensihoitotilanteessa ja tehdä oikein ensiarvion. Tiedonkeruu ja anamneesin tekeminen onnistuvat opetetulla tavalla potilasta haastattelemalla. Tarkennettuun tilanarvioon tarvittava tutkiminen on loogista ja johdonmukaista. Kerätyn tiedon perusteella aloitettu ensihoito on oikea. Hoitoteknologian ja tukemisvälineiden käyttö onnistuvat turvallisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä ja johtamaan muita. Opiskelija käyttää hoitotilanteessa potilasturvallisen työskentelyn edellyttämiä ei-teknisiä taitoja sekä hyödyntää erilaisia tarkistuslistoja tai muistisääntöjä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata vammapotilaan ensihoitotilanteessa varmoin ottein ja tehdä potilaan ensiarvion oikein. Tiedonkeruussa ja anamneesin tekemissä opiskelija etenee luontevasti ja johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tutkia potilaan kattavasti ja analysoida kriittisesti hankkimiaan tietoja. Opiskelija käyttää tukemisvälineitä sujuvasti ja turvallisesti. Potilaan hoitaminen on varmaa ja opiskelija kykenee perustelemaan annetun hoidon. Tilanteeseen liittyvä kommunikointi on selkeää, kohdistettua ja varmistettua. Johtaminen ja päätöksenteko on varmaa. Hoitamisessa ja raportoinnissa opiskelija käyttää varmentavia tarkistuslistoja ja muistisääntöjä.