Siirry suoraan sisältöön

Perustason ensihoito I (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA72-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Anni Koponen
 • Krista Katela

Opetusryhmät

 • Aloitusinfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • 1. Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • 2. Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIEH22KM
  Ensihoitajakoulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • Aloitusinfo
 • Verkkoluento
 • 1. Simulaatio
 • 2. Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa eri oirekuvien mukaisia tutkimusmenetelmiä
- tunnistaa hätätilapotilaan ja aloittaa välittömän ensihoidon
- toteuttaa perustellen eri työdiagnooseihin perustuvaa perustason ensihoitoa
- ymmärtää viranomaisyhteistyötahojen roolit ja radioliikenteen perusteet yleisimmissä ensihoitotilanteissa
- noudattaa toiminnassaan työturvallisia ja potilasturvallisia periaatteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Luennot (ZOOM )
- Ryhmätehtävät
- Moodle tehtävät
- Simulaatioharjoitukset
- Exam tentti

Sisältö:

Potilaan kohtaaminen ja tilan arviointi. Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen. Eri oireluokitusten mukainen potilaan ensihoito perustasolla eettisyys ja ergonomia huomioiden. Ei-tekniset taidot perustason ensihoidossa. Kommunikaatio eri tilanteissa. Aseptinen työskentely ja infektioiden ehkäiseminen. Lääke- ja nestehoito perustasolla. Eri ikäisten potilaiden ensihoito.

Ajoitus ja läsnäolo

Tämän kurssin tunneilla 100% läsnäolovelvollisuus. Poissaolojen korvaaminen sovitaan kurssien opettajien kanssa erikseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Uusimmat painokset teoksista;

- Naarajärvi & Telkki. Perustason ensihoito. SanomaPro
- Jormakka & Kettunen. EKG akuuttihoidossa. SanomaPro.
- Tom Silfvast, Maaret Castren, Jouni Kurola, Vesa Lund, Matti Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim (uusin painos). Saatavilla e-muodossa
hakakirjautumisen kautta myös Terveysportista.
- Käypä hoito suositukset soveltuvin osin
- Luentotallenteet ja materiaalit (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Uusintamahdollisuudet

Exam tentti avataan viimeisen simulaatiopäivän jälkeen ja se on 4 viikkoa auki. Uusinnat sovitaan kurssien opettajien kanssa erikseen.

Oppimisympäristö

- Moodle
- Kampus
- Zoom
- One drive, sharepoint, Stream

Sisältö

Opintojakson jälkeen opiskelija:

- osaa käyttää tarkistuslistoja ja ymmärtää niiden merkityksen potilasturvalliseen työskentelyyn
- osaa kohdata potilaan; tehdä ensiarvion, tarkennetun tilan arvion ja työdiagnoosin
- osaa tunnistaa oireiden ja löydösten perusteella hätätilapotilaan ja aloittaa välittömän ensihoidon
- osaa työdiagnoosiin perustuvan eri tavoin sairastuneen potilaan hoitamisen perustasolla
- osaa perustella tekemänsä hoitoratkaisut
- osaa ei-teknisen potilasturvallisuutta korostavan hoitamisen
- osaa ensihoidossa käytettävän kommunikoinnin, dokumentoinnin, radio- ja dataliikenteen
- osaa aseptisen ja infektioita ehkäisevän työskentelytaktiikan (henkilökohtainen hygienia, potilastyö, ambulanssin ja välineiden huolto)
- osaa lääke- ja nestehoidon perustasolla
- osaa ergonomisen ja työturvallisen työskentelyn
- osaa toimia eettisesti oikein
- osaa viranomaisyhteistyön
- osaa perustasolla tarvittavan tilannejohtamisen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Potilaan tutkiminen
- Ensihoitopalvelu

Arviointimenetelmät

Kurssiarvosanaan vaikuttaa:

- Aktiivinen osallistuminen ja 100% läsnäolo simulaatiossa
- Ryhmätehtävä ja siihen osallistuminen
- Moodle tehtävien tekeminen
- Simulaatiot
- Exam tentti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ei kykene johdonmukaiseen potilaan kohtaamiseen ensihoitotilanteessa. Ensiarvioin tekeminen puuttuu tai toteutuu vain osoittain. Hoitoprotokollan edellyttämät haastatteluun ja tutkimuksiin liittyvät asiat jäävät toteutumatta. Valittu hoitolinja ei ole perusteltu ja / tai hoitoon liittyy potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Potilaan asentohoito ja siirtäminen ei onnistu opetetuilla tavoilla. Tarvittavan hoitoteknologian hallinta on epävarmaa. Yhteistyö, kommunikaatio, päätöksenteko ja tilanteen johtaminen eivät onnistu itsenäisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata potilaan ensihoitotilanteessa ja tehdä oikein ensiarvion. Tiedonkeruu ja anamneesin tekeminen onnistuvat opetetulla tavalla potilasta haastattelemalla. Tarkennettuun tilanarvioon tarvittava tutkiminen on loogista ja johdonmukaista. Kerätyn tiedon perusteella aloitettu ensihoito on oikea. Lääkehoidot ja hoitoteknologian käyttö onnistuvat turvallisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä ja johtamaan muita. Opiskelija käyttää hoitotilanteessa potilasturvallisen työskentelyn edellyttämiä ei-teknisiä taitoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kohdata potilaan ensihoitotilanteessa varmoin ottein ja tehdä potilaan ensiarvion oikein. Tiedonkeruussa ja anamneesin tekemissä opiskelija etenee luontevasti ja johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tutkia potilaan kattavasti ja analysoida kriittisesti hankkimiaan tietoja. Potilaan hoitaminen on varmaa ja opiskelija kykenee perustelemaan annetun hoidon. Tilanteseen liittyvä kommunikointi on selkeää, kohdistettua ja varmistettua. Johtaminen ja päätöksenteko on varmaa. Hoitamisessa ja raportoinnissa opiskelija käyttää varmentavia tarkistuslistoja.