Siirry suoraan sisältöön

Perustason ensihoito I (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA72-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Monika Mäisti
 • Anni Koponen

Opetusryhmät

 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIEH21SM
  Ensihoitajakoulutus 21SM Lahti

Pienryhmät

 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Verkkoluento 4
 • Simulaatio 1
 • Simulaatio 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa eri oirekuvien mukaisia tutkimusmenetelmiä
- tunnistaa hätätilapotilaan ja aloittaa välittömän ensihoidon
- toteuttaa perustellen eri työdiagnooseihin perustuvaa perustason ensihoitoa
- ymmärtää viranomaisyhteistyötahojen roolit ja radioliikenteen perusteet yleisimmissä ensihoitotilanteissa
- noudattaa toiminnassaan työturvallisia ja potilasturvallisia periaatteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Luennot (ZOOM tai kampus)
- Ryhmätehtävät
- Moodle tehtävät
- Skills harjoituspäivä
- Simulaatioharjoitukset
- Exam tentti

Sisältö:

- Potilaan kohtaaminen ja tilan arviointi.
- Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen.
- Eri oireluokitusten mukainen potilaan ensihoito perustasolla eettisyys ja ergonomia huomioiden.
- Ei-tekniset taidot perustason ensihoidossa.
- Kommunikaatio eri tilanteissa.
- Aseptinen työskentely ja infektioiden ehkäiseminen.
- Lääke- ja nestehoito perustasolla.
- Eri ikäisten potilaiden ensihoito.

Ajoitus ja läsnäolo

Tämän kurssin tunnit ovat 100% läsnäolovelvollisia. Poissaolojen korvaaminen sovitaan kurssien opettajien kanssa erikseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Uusimmat painokset teoksista;

- Naarajärvi & Telkki. Perustason ensihoito. SanomaPro
- Jormakka & Kettunen. EKG akuuttihoidossa. SanomaPro.
- Tom Silfvast, Maaret Castren, Jouni Kurola, Vesa Lund, Matti Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim (uusin painos). Saatavilla e-muodossa
hakakirjautumisen kautta myös Terveysportista.
- Käypä hoito suositukset soveltuvin osin
- Luentotallenteet ja materiaalit (Moodle)
- Ensihoidon taskuopas

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Uusintamahdollisuudet

Exam tentti avataan viimeisen simulaatiopäivän jälkeen ja se on 2 viikkoa auki. Uusinnat sovitaan kurssien opettajien kanssa erikseen. Tentti on mahdollista uusia kahdesti.

Oppimisympäristö

- Moodle
- Kampus
- Zoom
- One drive, sharepoint, Stream

Sisältö

Opintojakson jälkeen opiskelija:

- osaa käyttää tarkistuslistoja ja ymmärtää niiden merkityksen potilasturvalliseen työskentelyyn
- osaa kohdata potilaan; tehdä ensiarvion, tarkennetun tilan arvion ja työdiagnoosin
- osaa tunnistaa oireiden ja löydösten perusteella hätätilapotilaan ja aloittaa välittömän ensihoidon
- osaa työdiagnoosiin perustuvan eri tavoin sairastuneen potilaan hoitamisen perustasolla
- osaa perustella tekemänsä hoitoratkaisut
- osaa ei-teknisen potilasturvallisuutta korostavan hoitamisen
- osaa ensihoidossa käytettävän kommunikoinnin, dokumentoinnin, radio- ja dataliikenteen
- osaa aseptisen ja infektioita ehkäisevän työskentelytaktiikan (henkilökohtainen hygienia, potilastyö, ambulanssin ja välineiden huolto)
- osaa lääke- ja nestehoidon perustasolla
- osaa ergonomisen ja työturvallisen työskentelyn
- osaa toimia eettisesti oikein
- osaa viranomaisyhteistyön
- osaa perustasolla tarvittavan tilannejohtamisen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Potilaan tutkiminen
- Ensihoitopalvelu

Arviointimenetelmät

Kurssiarvosanaan vaikuttaa:

- Aktiivinen osallistuminen ja 100% läsnäolo kurssin tunneilla, harjoituksissa ja simulaatiossa
- Ryhmätehtävä ja siihen osallistuminen
- Moodle tehtävien tekeminen
- Simulaatiot
- Exam tentti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija ei kykene johdonmukaiseen potilaan kohtaamiseen ensihoitotilanteessa.
- Ensiarvioin tekeminen puuttuu tai toteutuu vain osoittain.
- Hoitoprotokollan edellyttämät haastatteluun ja tutkimuksiin liittyvät asiat jäävät toteutumatta. - -
- Valittu hoitolinja ei ole perusteltu ja / tai hoitoon liittyy potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. -
- Potilaan asentohoito ja siirtäminen ei onnistu opetetuilla tavoilla.
- Tarvittavan hoitoteknologian hallinta on epävarmaa.
- Yhteistyö, kommunikaatio, päätöksenteko ja tilanteen johtaminen eivät onnistu itsenäisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa kohdata potilaan ensihoitotilanteessa ja tehdä oikein ensiarvion.
- Tiedonkeruu ja anamneesin tekeminen onnistuvat opetetulla tavalla potilasta haastattelemalla. -
- Tarkennettuun tilanarvioon tarvittava tutkiminen on loogista ja johdonmukaista.
- Kerätyn tiedon perusteella aloitettu ensihoito on oikea.
- Lääkehoidot ja hoitoteknologian käyttö onnistuvat turvallisesti.
- Opiskelija kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä ja johtamaan muita.
- Opiskelija käyttää hoitotilanteessa potilasturvallisen työskentelyn edellyttämiä ei-teknisiä taitoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa kohdata potilaan ensihoitotilanteessa varmoin ottein ja tehdä potilaan ensiarvion oikein.
- Tiedonkeruussa ja anamneesin tekemissä opiskelija etenee luontevasti ja johdonmukaisesti. - Opiskelija osaa tutkia potilaan kattavasti ja analysoida kriittisesti hankkimiaan tietoja.
- Potilaan hoitaminen on varmaa ja opiskelija kykenee perustelemaan annetun hoidon.
- Tilanteseen liittyvä kommunikointi on selkeää, kohdistettua ja varmistettua.
- Johtaminen ja päätöksenteko on varmaa.
- Hoitamisessa ja raportoinnissa opiskelija käyttää varmentavia tarkistuslistoja.