Siirry suoraan sisältöön

Ensihoitopalvelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA70-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 26.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Sirpa Silaste
 • Elina Kosonen
 • Anni Koponen
 • Krista Katela

Opetusryhmät

 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIEH22KM
  Ensihoitajakoulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ensihoitoa ohjaavan lainsäädännön ja kuvata ensihoitojärjestelmän toiminnan
- nimetä yhteistyöviranomaiset ja toimia heidän kanssaan
- toimia turvallisesti ensihoitoyksikön jäsenenä
- toimia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
- käyttää ensihoidon välineitä ja teknologiaa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, taitopajat ja harjoitukset. Opintojaksolla tutustutaan yhteistyöviranomaisten, eli pelastuslaitoksen, poliisin, sosiaalihuollon, KELAn ja rajavartioston toimintaan verkkomateriaalin, ennakkotehtävän, sekä luentojen ja harjoitusten avulla.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähipäivät: 100% läsnäolopakko.
Ryhmätöihin osallistuminen pakollinen.
Yksilötehtävät pakollisia.
Exam-tenttisuoritus pakollinen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Castrén, M., Ekman, S., Ruuska, R. & Silfvast, T. (toim.) 2015. Suuronnettomussopas. Saatavana LUT-kirjaston kautta sähköisenä versiona Terveysportista.

Helovuo, A., Kinnunen, M., Peltomaa, K.; Pennanen, P. 2011/ uudempi painos. Potilasturvallisuus. Fioca Oy.

Naarajärvi, S. & Telkki, T. 2019. Perustason ensihoito. SanomaPro Oy.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010.
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 1214/2019.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.

Uusintamahdollisuudet

EXAM-tentti

Sisältö

Opiskelija tuntee ensihoitoa koskevan lainsäädännön ja ensihoitopalvelun toiminnan.
Opiskelija tuntee viranomaisyhteistyön perusteet ja osaa toimia yhteistyössä hätäkeskuksen, poliisin, pelastus- ja sosiaalitoimen kanssa.
Opiskelija osaa toimia ensihoitotehtävällä, tuntien hälytyskoodiston mukaiset kiireellisyysluokat, tehtäväkoodit ja varausasteet.
Opiskelija osaa kirjata, pyytää hoito-ohjeen, raportoida, sekä viestiä Virvellä.
Opiskelija osaa toimia ja kommunikoida CRM:n periaatteiden mukaisesti ja turvallisesti ensihoitotehtävällä, tuntien ensihoitotyön riskit, sekä potilasturvallisuutta uhkaavat seikat.
Opiskelija tuttustuu yleisimpiin ensihoidossa käytettäviin välineisiin ja hoitolaitteisiin (esim. hoitolaukut, defibrillaattorit, Virve-puhelimet ,paarit ja potilaan tukemisvälineet).
Opiskelija osaa käyttää ergonomisesti ja tarkoituksenmukaisesti tukemis- ja kuljetusvälineitä.
Opiskelija tuntee hälytysajoneuvoa koskevan lainsäädännön ja tutustuu hälytysajoneuvolla ajamiseen teoriassa.

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävät hyväksytty/täydennettävä/hylätty.
Exam-tentin hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalla ei ole riittäviä tiedollisia perusvalmiuksia ensihoitoa koskevasta lainsäädännöstä ja ensihoitopalvelun toiminnasta. Opiskelija ei pysty luettelemaan tavallisimpien tehtävätyyppien sisältöä eikä toimintamalleja kuljettamattajättämistilanteisiin. Opiskelija ei osaa toimia turvallisesti ensihoitotehtävällä, eikä osaa käyttää tukemis- ja kuljetusvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on tiedolliset perusvalmiudet ensihoitoa koskevasta lainsäädännöstä ja ensihoitopalvelun toiminnasta.Opiskelija pystyy luettelemaan tavallisimpien tehtävätyyppien sisällön ja toimintamallit kuljettamattajättämistilanteisiin. Opiskelija osaa toimia ohjattuna turvallisesti ensihoitotehtävällä ja käyttää ohjatusti tukemis- ja kuljetusvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvät tiedolliset perusvalmiudet ensihoitoa koskevasta lainsäädännöstä ja ensihoitopalvelun toiminnasta. Opiskelija pystyy luettelemaan eri tehtävätyyppien sisällön ja toimintamallit kuljettamattajättämistilanteisiin. Opiskelija osaa toimia turvallisesti ensihoitotehtävällä ja käyttää valitsemiaan tukemis- ja kuljetusvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on kattavat tiedolliset perusvalmiudet ensihoitoa koskevasta lainsäädännöstä ja ensihoitopalvelun toiminnasta.
Opiskelija osaa selittää perustellen ja analysoida eri tehtävätyyppien sisällön ja toimintamallit kuljettamattajättämistilanteisiin. Opiskelija osaa toimia turvallisesti ensihoitotehtävällä ja ohjata tukemis- ja kuljetusvälineiden käyttöä.