Siirry suoraan sisältöön

Psykofyysinen fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA41-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Suvi Ollikainen
 • Katri Angelin

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitustentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Tentti
 • Harjoitustentti
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitukset
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tavallisimmat psykiatriset sairaudet, häiriöt ja niiden lääketieteelliset hoitomenetelmät
- tutkia ja arvioida voimavarakeskeisesti psykofyysisen fysioterapia-asiakkaan toimintakyvyn
- valita voimavarakeskeisiä näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä ja soveltaa niitä asiakkaan toimintakykyä tukien
- valita psykofyysisen fysioterapian ohjauskeinot ja ohjata asiakasta näitä keinoja soveltaen
- omien kehotietoisten kokemustensa kautta kehittää itsetuntemustaan ja kykyään yksilön ja ryhmän kohtaamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan Moodlessa, zoomissa ja työelämäympäristöissä.

Opintojakson toteutus sisältää orientoivia osia, pareittain ja pienryhmissä tehtäviä harjoituksia, koko ryhmän kanssa harjoittelua, virtuaalisia yksilö- ja ryhmäasiakascaseja, toimintakyvyn arviointia, fysioterapiasuunnitelman laatimista, yksilö- ja ryhmätilanteen ohjaamista, yksilötehtäviä itsenäisenä opiskeluaikana ja kaksi kirjallista tenttiä.

Opintojaksopalaute kerätään opintojakson päätyttyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 13-21.

Opiskelu on lähiopiskelun (kampus, zoom sekä työelämäympäristöt) osalta paikkaan ja aikaan sidottua.
Itsenäisen opiskelun aika on paikkaan ja aikaan sitomatonta.
Läsnäolo on pakollista oppimistehtäviä sisältävissä opetustilanteissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa on linkitettynä sähköinen materiaali.

Työelämäyhteistyö

Ohjausharjoittelu työelämäyhteistyönä.

Uusintamahdollisuudet

Psykiatrian tentti toteutetaan Moodle-tenttinä, viikko 15. Uusintatentti on myös Moodle-tenttinä.

Psykofyysisen fysioterapian tentti toteutetaan Moodlessa, viikko 21. Uusintatentti on myös Moodlessa.

Oppimisympäristö

Kampus, zoom, Moodle, työelämäympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op eli yhteensä noin 135 tunnin työ. Oppimistehtäviä kannattaa tehdä suunnitelmallisesti koko opintojakson ajan.

Läsnäolo: 42 h
Itsenäinen työskentely (omat harjoitukset, päiväkirja, ryhmäohjauksen suunnittelu, tentteihin valmistautuminen): 93 h

Sisältö

Skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, depressio, trauma, ahdistuneisuushäiriöt, stressi, kipu, syömishäiriöt, työuupumus.

Ruumiillinen voimavaratutkiminen ja motivaatiotasot. Toimintakyvyn arviointi ICF-näkökulmasta. Mielen ja ruumiin tietoisuutta tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä ja harjoituksia (suhde alustaan, keskilinjaan, liikekeskuksiin, reviirirajoihin, ruumiinrajoihin ja hengitykseen). Fysioterapia erilaisissa voimavarojen ja vireyden vähentymistilanteissa.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyn arvioinnin perusteet:
Tentit (1-5)
Itsenäiset tehtävät (hyväksytty/hylätty): Minun kehoni -essee sekä Kehonhahmotusharjoitukset ja niiden reflektointipäiväkirja
Ryhmätehtävät (hyväksytty / hylätty):
1. Toimintakyvyn arviointi
2. Fysioterapiasuunnitelman laatiminen ja yksiköfysioterapian ohjaus
3. Ryhmäfysioterapiatilanteen ohjaus

Opintojakson arvosana muodostuu 1/5 psykiatrian tentistä ja 4/5 psykofyysisen fysioterapian tentistä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita, ei osallistu harjoitustunteihin tai läpäise hyväksytysti tenttejä ja tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy mielen ja ruumiin yhteyden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Opiskelija tietää perusasiat keskeisistä psyykkisistä sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä. Opiskelijan fysioterapian suunnittelu ja toteutus on menetelmäkeskeistä ja hänellä on vaikeuksia perustella toimintaansa. Opiskelijan omat kokemukset harjoituksista jäävät pinnalliseksi itsenäisen harjoittelun puutteesta johtuen. Kehollisuuden peruskäsitteiden hallinta on puutteellista ja terapian toteutuksessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa tarvitsee paljon ohjausta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuva osin kokonaisvaltainen käsitys ihmisen kohtaamisesta. Opiskelija hallitsee keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden perusteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa. Ohjauksessa näkyy mielen ja ruumiin tasapainoa tukevien harjoitusten hallinta ja fysioterapian toteuttaminen erilaisissa voimavarojen vähenemistilanteissa. Opiskelija tunnistaa oman vuorovaikutuksen vaikutuksen ja merkityksen ohjaustilanteessa ja muuttaa tarvittaessa ohjaustaan. Terapian vaikuttavuuden arviointi ja perusteleminen on yksipuolista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa näkyy kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä ja potilaan /asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija arvioi asiakkaan/potilaan fysioterapian tarvetta voimavaralähtöisesti eri tekijöitä yhdistäen. Opiskelijan omat kokemukset ja oman kehotietoisuuden tunnistaminen auttaa ymmärtämään potilaan/asiakkaan tilannetta ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaista fysioterapiaa. Fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden hallinta. Opiskelija soveltaa mielen ja ruumiin tasapainoa tukevia harjoitteita tavoitteellisesti ja voimavaralähtöisesti. Terapian vaikuttavuuden arviointi on monipuolista, perusteltua ja luotettavaa.